Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 1 - 16 2018-04-27

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE TARİHİ ÖĞRETİMİ ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İÇERİK ANALİZİ
CONTENT ANALYSIS of the VIEWS of HISTORY DEPARTMENT STUDENTS on the IMPORTANCE of FAMILY HISTORY TEACHING

Özgür AKTAŞ [1] , Mehmet ŞAHİNGÖZ [2] , Serdar ERKAN [3]

250 343

Tarih eğitiminde yerel tarih ve sözlü tarih önemli yer tutmaktadır. Sözlü tarih alanında temel konulardan birisi de aile tarihidir. Akademik alanda dünya ve Türk tarihine yön vermiş aileler üzerine araştırmalar yapılmıştır. Türk tarihinde hanedan aileleri üzerine pek çok çalışma vardır. On dokuzuncu yüzyıldan sonra ise tarih biliminin konusunun kralların, padişahların, zengin insanların yanında sıradan insanın hayatını ele alması gerektiğine yönelik düşünceler ortaya konulmuştur. İnsanlar sadece devletlerin, komutanların, kralların, soyluların hayatları değil aynı zamanda işçilerin, köylülerin, yoksulların da geçmişini merak eder. Bu nedenle  “aşağıdan tarih” diye nitelendirilen tarih sıradan insanı merkeze almaktadır.  Yirmi ve yirmi birinci yüzyılda sözlü tarih ve yerel tarihle beraber sosyal tarihçilik de önemli bir ivme kazanmıştır. Aile tarihi araştırmalarının ileriki yıllarda daha fazla önem kazanacağı da düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı formasyon eğitimi alan tarih grubu öğrencilerinin aile tarihi öğretimi hakkındaki düşüncelerini açığa çıkarmaktır. Çalışma nitel yönteme dayanmaktadır. Formasyon tarih grubu öğrencilerine “Sizce aile tarihi öğretiminin tarih eğitimindeki yeri nedir”? sorusu sorularak bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin yazdığı kompozisyonlar içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen kodlar ve temalarla öğrencilerin aile tarihine yükledikleri anlam ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında öğrenciler en fazla kimlik oluşturduğu için ve genel tarihi öğrenmeyi kolaylaştırdığı için aile tarihinin önemli olduğunu ifade etmişlerdir.

 Local history and oral history hold an important place in the history education. One of the basic issues in the field of oral history is family history. The academic field has been investigated on the families who have led the world and Turkish history. There are many studies on dynastic families in Turkish history. After from the nineteenth century, new history ideas put forward that history should be interested in not only kings, sultans, rich people but also the lives of ordinary people. People wondered history of states moreover they interested in the life of the workers, the peasants and the poor people in the past. Therefore, "the history from below" was called as ordinary peoplecentered history in the twenty and twenty- first century. Social history will gain more importance with oral and local history. It is obvious that family history will gain importance in the future. The aim of this study is to explore formation history class students’ opinion related to family history teaching. The study is based on qualitative methods. "What do you think about the place of the teaching family history in history education "? That question was asked to students and students were requested to write an essay about that question. These essays written by the students were evaluated based on content analysis. We tried to evaluate students’ opinion related to family history teaching. The study is designed on qualitative research basis and the data collected throughout the study was analyzed via content analysis technique in which the data needs to be conceptualized, arranged in a logical sense according to the determined concepts and then the themes. When the results of the study is evaluated, most of the students pointed out that family history is important because it creates identity and makes it easier to learn the general history.

 • Altun, A. (2014). İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin tarih kavramına ilişkin algılarının yörüngesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice, 4(6), s. 2305-2326.
 • Cüceloğlu, D. (2016). Dervişin aklı, İstanbul: Remzi. Kitabevi.
 • Danacıoğlu, E.(2007). Geçmişin izleri. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt..
 • Dönmez, C. ve Yeşilbursa, C. (2014). Ortaokul öğrencilerinin tarih algısı, GEFAD / GUJGEF 34(3): 415-436.
 • Glesne, C.(2013).Nitel araştırmaya giriş, çeviri editörleri Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu, 3. Baskı, Ankara: seçkin.
 • Kommisyon (2011). Atatürk İlkeleri ve inkılâp tarihi, Ankara: Okutman.
 • Köymen, M.A. (2011). Büyük Selçuklu İmparatorluğu tarihi (Kuruluş Devri), Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Kurat, A.N. (1999). Rusya tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Kyvig D.E ve Marty M.A. (2011). Yanıbaşımızdaki tarih, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
 • Levstik, L.S, And BartonK.C. (2008). Doing history. New York and London: Routledge.
 • Ortaylı, İ. (2009). Osmanlı toplumunda aile, İstanbul: Pan.
 • Sakaoğlu, N.(2017): Aile fotoğraflarıyla okunan tarih, ♯ Tarih, Temmuz, sayı37, s.55-63.
 • Sencer, M. Ve Sencer Y. (1978).Toplumsal araştırmalarda yöntembilim, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.
 • Schwartz, Stacy (2000) : My family’s story: Discovering history at home. Social Studies &Young Learner, Januray- February, 12: 3,p. 6.
 • Uzunçarşılı, İ.H. (2011). Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, K. & Kaya, M. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih algısı ve tarih öğretimine pedagojik yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6), 73-95. https://www.nvi.gov.tr.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Author: Özgür AKTAŞ
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet ŞAHİNGÖZ
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Serdar ERKAN
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { tuhed340277, journal = {Turkish History Education Journal}, issn = {}, eissn = {2147-4516}, address = {Ahmet ŞİMŞEK}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1 - 16}, doi = {}, title = {TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE TARİHİ ÖĞRETİMİ ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İÇERİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {AKTAŞ, Özgür and ŞAHİNGÖZ, Mehmet and ERKAN, Serdar} }
APA AKTAŞ, Ö , ŞAHİNGÖZ, M , ERKAN, S . (2018). TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE TARİHİ ÖĞRETİMİ ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İÇERİK ANALİZİ. Turkish History Education Journal, 7 (1), 1-16. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/36775/340277
MLA AKTAŞ, Ö , ŞAHİNGÖZ, M , ERKAN, S . "TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE TARİHİ ÖĞRETİMİ ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İÇERİK ANALİZİ". Turkish History Education Journal 7 (2018): 1-16 <http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/36775/340277>
Chicago AKTAŞ, Ö , ŞAHİNGÖZ, M , ERKAN, S . "TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE TARİHİ ÖĞRETİMİ ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İÇERİK ANALİZİ". Turkish History Education Journal 7 (2018): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE TARİHİ ÖĞRETİMİ ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İÇERİK ANALİZİ AU - Özgür AKTAŞ , Mehmet ŞAHİNGÖZ , Serdar ERKAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Turkish History Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 7 IS - 1 SN - -2147-4516 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish History Education Journal TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE TARİHİ ÖĞRETİMİ ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İÇERİK ANALİZİ %A Özgür AKTAŞ , Mehmet ŞAHİNGÖZ , Serdar ERKAN %T TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE TARİHİ ÖĞRETİMİ ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İÇERİK ANALİZİ %D 2018 %J Turkish History Education Journal %P -2147-4516 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD AKTAŞ, Özgür , ŞAHİNGÖZ, Mehmet , ERKAN, Serdar . "TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE TARİHİ ÖĞRETİMİ ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İÇERİK ANALİZİ". Turkish History Education Journal 7 / 1 (April 2018): 1-16.