Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 251 - 270 2018-10-20

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ TARİHLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
SOCIAL STUDIES TEACHERS’ VIEWS ABOUT SOCIAL MEDIA SHARES RELATED to HISTORY

Hülya ÇELİK [1] , Derya ELBASAN [2]

202 254

Sosyal medya, sosyal iletişimin kelimeler, görseller, ses dosyaları yolu ile sağlandığı bir yapıya sahiptir. Tarihle ilgili görseller ve düşünceler, sosyal medyada sıkça yer almakta ve çok sayıda insana ulaşmaktadır. Günümüzde sosyal medyadaki tarihi bilgiler, görseller oldukça dikkat çekmektedir. Bu paylaşımların merak uyandırıp bilinçli bir şekilde araştırılarak mı, yoksa doğrudan inanılıp bilinçsizce mi yapıldığı tartışma konusudur. Bu düşünceden hareketle araştırmada sosyal medyadaki tarih ile ilgili paylaşımlara ilişkin Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik desene uygun olarak yürütülmüştür. Çalışma grubu kolay ulaşılabilirlik örneklemine uygun olarak belirlenmiş, Sakarya ilinde görev yapan 20 Sosyal Bilgiler öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış form söz konusu araştırmanın veri toplama aracıdır. Veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sosyal medyada tarihle ilgili paylaşımları takip ettikleri, bu paylaşımların görsellik-içerik ve güncel olması açısından dikkat çektiği görülmüştür. Araştırmada ayrıca Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sosyal medyada tarihle ilgili paylaşımları güvenilir bulmadığı ve doğruluğunu test etme ihtiyacı duyduğu bu sebepten tarihe bakışlarını çok fazla etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak söz konusu paylaşımların sosyal medya dışında da gündem olduğu tespit edilmiştir. Sosyal Bilgiler öğretmenleri sosyal medyadaki eksik ya da yanlış bilgilere kayıtsız kalmayıp kendilerini doğru bilgiyi açıklama yönünde sorumlu hissettiklerini belirtmişlerdir.


Social media has a structure that is provided by words of social communication, images, and audio files. Historical images and thoughts often take place in the social media and reach many people. Today, the historical information in social media and visuals are attracting attention. It is a debate about whether these sharings are explored in a curious way or consciously, or defended directly or unconsciously.In this study it is aimed to determine social studies teachers’ views on social media shares related history. The research was conducted in accordance with the phenomenological pattern of qualitative research methods. The study group was identified in accordance with the easy accessibility sample. 20 social studies teachers working in the province of Sakarya formed the study group. The structured form developed by the researchers is the data collection tool of the research. The data were subjected to descriptive analysis. As a result of the research, it has been seen that the social studies teachers are following the social media shares related history and pay attention to the fact that these shares are visual-content and up-to-date. The research also reached the conclusion those social studies teachers did not find the shares about history in the social media trustworthy and needed to test the validity so that they did not affect their views about history too much. Finally, it was determined that the shares about history in social media are also on the agenda outside of social media. It has been seen that social studies teachers are not indifferent to missing or wrong information in social media and feel responsible for explaining the right information. • Aydeniz, H.(2012) Bilinçli Medya Kullanımı, İstanbul: Nakış Ofset.
 • Bedir, A. (2016) Sosyal Medya Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bulut,M.(2013) Gençlik ve Sosyal Medya Araştırma Raporu. Ankara:Gençlik Araştırmaları Yayınları.
 • Cresswell, J.W.(2013).Nitel Araştırma Yöntemleri. Çev. Edt. M.Bütün, S.B.Demir. Ankara: Siyasal Yayınevi.
 • Cüceloğlu, D. (1995). İnsan Davranışı.Sosyal Yayınlar, İstanbul.
 • Irak,D. ve Yazıcıoğlu, O. (2012) Türkiye Ve Sosyal Medya, İstanbul:Duplicate matbaa.
 • İnce, G. B. (2010) Medya ve Toplumsal Hafıza. Kültür ve İletişim; Sayı:9.
 • Kahraman, M.(2013) Sosyal Medya 101 2.0 , İstanbul: MediaCat yayıncılık
 • Kılıç, Ö. (2016) Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma; Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Oğuzhan, Ö.(2015) İletişimde Sosyal Medya Sosyal Medyada Etkileşim. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, V.(2011) Bir Sosyal Öğrenme Aracı Olarak Medya Ve Ahlaki Gelişim Kuramları Açısından Medya Okuryazarlığına Eleştirel Bir Bakış. Atatürk Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Author: Hülya ÇELİK (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Derya ELBASAN
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Dates

Publication Date: October 20, 2018

Bibtex @research article { tuhed429949, journal = {Turkish History Education Journal}, issn = {}, eissn = {2147-4516}, address = {Ahmet ŞİMŞEK}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {251 - 270}, doi = {}, title = {SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ TARİHLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Hülya and ELBASAN, Derya} }
APA ÇELİK, H , ELBASAN, D . (2018). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ TARİHLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Turkish History Education Journal, 7 (2), 251-270. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/39129/429949
MLA ÇELİK, H , ELBASAN, D . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ TARİHLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Turkish History Education Journal 7 (2018): 251-270 <http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/39129/429949>
Chicago ÇELİK, H , ELBASAN, D . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ TARİHLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Turkish History Education Journal 7 (2018): 251-270
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ TARİHLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Hülya ÇELİK , Derya ELBASAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Turkish History Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 270 VL - 7 IS - 2 SN - -2147-4516 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish History Education Journal SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ TARİHLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Hülya ÇELİK , Derya ELBASAN %T SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ TARİHLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2018 %J Turkish History Education Journal %P -2147-4516 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD ÇELİK, Hülya , ELBASAN, Derya . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ TARİHLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Turkish History Education Journal 7 / 2 (October 2018): 251-270.
AMA ÇELİK H , ELBASAN D . SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ TARİHLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. TUHED. 2018; 7(2): 251-270.
Vancouver ÇELİK H , ELBASAN D . SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ TARİHLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Turkish History Education Journal. 2018; 7(2): 270-251.