Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 555 - 577 2018-10-20

HISTORY DEPARTMENT STUDENTS’ VIEWS on FIELD TRIPS, MUSEUM VISITS and MUSEUM ACTIVITIES
TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN GEZİLERİ ve MÜZE ZİYARETLERİNE ve MÜZEDE YAPILAN ETKİNLİKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN [1] , Cemil Cahit YEŞİLBURSA [2]

269 331

The purpose of this study is to explore the views of the history department students on field trips and museums visits with activities that applied in the museum. The museums are institutions where natural, historical, artistic, scientific values related objects are kept, preserved, examined and exhibited. Museums, historic places and historical buildings are indispensable sources for learning and teaching history. These places can be used for learning and teaching purposes at all stages of education. In the study, the phenomenology method was used. The convenience sampling method was used for the study group. Twenty students studying in the history department of the faculty of arts took place in the study group. A trip to a historic site and a visit to a museum were held to reveal the views of the participants. Opinion form was used to collect data. There are four open-ended questions in the opinion form. Phenomenological analysis was used in the analysis of the data. The results show that participants expressed that the activities held in the museum provided permanent learning, developed cooperation, and that they found the perspective to be beneficial and useful. Participants expressed their feelings about the events held in the museum as fun, exciting, beautiful, unusual, interesting and surprising. Participant’s views about museums; museums provide visual richness, awareness, and social contribution. They pointed out that museum education is important as teaching and learning and personal development.

Bu çalışmanın amacı tarih bölümü öğrencilerinin alan gezileri ve müze ziyaretleri ile müzede yapılan etkinliklere yönelik görüşlerini incelemektir. Müzeler doğal, tarihi, sanatsal, bilimsel değerlerle ilgili nesnelerin saklanıp korunduğu, incelendiği ve sergilendiği kurumlardır. Müzeler, tarihi yerler ve tarihi yapılar tarih öğrenmede ve öğretmede vazgeçilmez kaynaklardır. Bu yerler her türlü eğitim kademesinde öğrenme ve öğretme amacıyla kullanılabilirler. Nitel araştırma yöntemi temelinde fenomenoloji modeline göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ankara’da bir devlet üniversitesinin Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde okuyan 20 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların görüşlerini ortaya koymak için Ankara Kalesi ve çevresinde alan gezisi ve Çengelhan Müzesi ziyareti gerçekleştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüş formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde fenomenolojik analiz kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcılar müzede yapılan etkinliklerin kalıcı öğrenme sağladığını, iş birliğini geliştirdiğini, bakış açılarını geliştirdiğini ve etkinlikleri faydalı bulduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar, müzede yapılan etkinliklere yönelik duygularını ise, eğlenceli, heyecanlı, güzel, sıra dışı, ilginç ve şaşkınlık verici şeklinde belirtmişlerdir. Katılımcılar müzelerin; görsellik, zenginlik, bilinç oluşturma ve toplumsal katkı bakımından önemli olduğunu vurgulayarak müze eğitiminin, eğitim-öğretim ve kişisel gelişim açısından önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

 • Abacı, O. (2005). Çocuk ve müze. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Aktekin, S. (2008). Müze uzmanlarının okulların eğitim amaçlı müze ziyaretlerine ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (2), 103-111.
 • Ata, B. (2002). Müzelerle ve tarihî mekânlarla tarih öğretimi: tarih öğretmenlerinin “müze eğitimine” ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Barton, K., & Levstik, L. (2004). Teaching history for the common good. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Büyüköztürk, Ş. vd., (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
 • Coughlin, P. K. (2010). Making field trips count: collaborating for meaningful experiences. The Social Studies, 101(5), 200-210.
 • Erim, G. (2005). Bursa Anadolu arabaları müzesinde bir araştırma: Müzede sanat eğitimi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 299-307.
 • Falk, J., and Dierking, L. (2000). Learning from museums. Walnut Creek: AltaMira Press.
 • Griffin, J. (2004). Research on students and museums: looking more closely at the students in school groups. Science Education, 88(Suppl. 1), 59-70.
 • Güleç, S. ve Alkış, S. (2003). Sosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin iletişimsel boyutu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 63-78.
 • Güler, A. (2011). Planlı bir müze gezisinin ilköğretim öğrencilerinin tutumuna etkisi. İlköğretim Online, 10(1), 169-179.
 • Hooper-Greenhill, E. (1991). Museum and gallery education. Leicester, UK: Leicester University Press.
 • ICOM (2007). Museum definition. http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ adresinden 04/05/2018 tarihinde alınmıştır.
 • Kaschak, J. C. (2014). Museum visits in social studies: The role of a methods course. Social Studies Research and Practice, 9(1), 107-118.
 • Kısa, Y. ve Gazel, A. A. (2016). Social Studies Teacher and Student Evaluation of Teaching Museum of Use of Opinions (Museums Afyonkarahisar). International Journal of Field Educatıon, 2(1), 51-83.
 • Kuruoğlu Maccario, N. (2002). Müzelerin eğitim ortamı olarak kullanımı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 275-285.
 • Marcus, A. S. (2008). Rethinking Museums’ adult education for K-12 teachers. Journal of Museum Education, 33(1), 55-78.
 • Memişoğlu, H. ve Kamçı, S. (2013). Museum of socıal studıes in educatıon student’s attitudes and views. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4(3), 121-138.
 • Meydan, A. ve Akkuş, A. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılmasındaki önemi. Marmara Coğrafya Dergisi, 29, 402-422.
 • Okvuran, A. (2012). Müzede dramanın bir öğretim yöntemi olarak Türkiye’de gelişimi, Eğitim ve Bilim, 37(166), 170-179.
 • Oruç, S. ve Altın, B. N. (2008). Müze eğitimi ve yaratıcı drama. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(35), 125-141.
 • Seidel, S. (1997), The Museum as a Resource in History Teaching. European Teachers Seminar Stockholm Sweden 9- 13 March, Strasbourg: Council of Europe, 5–6.
 • Selanik Ay, T. ve Kurtdede Fidan, N. (2014). Öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersinde müzelerden yararlanmaya ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 69-89.
 • Şahan, M. (2005). Müze ve eğitim. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 487 – 501.
 • Taş, A. M. (2012). Primary-grade teacher candidates’ views on museum education. US-China Education Review, A(6), 606-612.
 • Tezcan Akmehmet, K. (2008). Müzelerin tarih öğretiminde nesne merkezli eğitim etkinlikleriyle kullanılması ve ilköğretim sosyal bilgiler öğretimi, Milli Eğitim Dergisi, 37(180), 50-67.
 • Tezcan Akmehmet, K. ve Ödekan, A. (2006). Müze eğitiminin tarihsel gelişimi. İTÜ Dergisi/b Sosyal Bilimler, 3 (1), 47-58.
 • Tural, A. ve Kala, F. N. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimine Yönelik Özyeterlik İnançları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3(1), 108 – 121.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A. ve Egüz, Ş. (2015). Tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih öğretiminde müzenin önemi hakkındaki tecrübe ve düşünceleri. Electronic Turkish Studies, 10(11), 1637-1649.
 • Yılmaz, K. ve Şeker, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin müze gezilerine ve müzelerin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(3), 21-39.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6320-982X
Author: Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Cemil Cahit YEŞİLBURSA
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 20, 2018

Bibtex @research article { tuhed431328, journal = {Turkish History Education Journal}, issn = {}, eissn = {2147-4516}, address = {Ahmet ŞİMŞEK}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {555 - 577}, doi = {10.17497/tuhed.431328}, title = {TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN GEZİLERİ ve MÜZE ZİYARETLERİNE ve MÜZEDE YAPILAN ETKİNLİKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {EROL ŞAHİN, Ayşegül Nihan and YEŞİLBURSA, Cemil Cahit} }
APA EROL ŞAHİN, A , YEŞİLBURSA, C . (2018). TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN GEZİLERİ ve MÜZE ZİYARETLERİNE ve MÜZEDE YAPILAN ETKİNLİKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Turkish History Education Journal, 7 (2), 555-577. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/39129/431328
MLA EROL ŞAHİN, A , YEŞİLBURSA, C . "TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN GEZİLERİ ve MÜZE ZİYARETLERİNE ve MÜZEDE YAPILAN ETKİNLİKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Turkish History Education Journal 7 (2018): 555-577 <http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/39129/431328>
Chicago EROL ŞAHİN, A , YEŞİLBURSA, C . "TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN GEZİLERİ ve MÜZE ZİYARETLERİNE ve MÜZEDE YAPILAN ETKİNLİKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Turkish History Education Journal 7 (2018): 555-577
RIS TY - JOUR T1 - TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN GEZİLERİ ve MÜZE ZİYARETLERİNE ve MÜZEDE YAPILAN ETKİNLİKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ AU - Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN , Cemil Cahit YEŞİLBURSA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Turkish History Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 555 EP - 577 VL - 7 IS - 2 SN - -2147-4516 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish History Education Journal TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN GEZİLERİ ve MÜZE ZİYARETLERİNE ve MÜZEDE YAPILAN ETKİNLİKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %A Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN , Cemil Cahit YEŞİLBURSA %T TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN GEZİLERİ ve MÜZE ZİYARETLERİNE ve MÜZEDE YAPILAN ETKİNLİKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %D 2018 %J Turkish History Education Journal %P -2147-4516 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD EROL ŞAHİN, Ayşegül Nihan , YEŞİLBURSA, Cemil Cahit . "TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN GEZİLERİ ve MÜZE ZİYARETLERİNE ve MÜZEDE YAPILAN ETKİNLİKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Turkish History Education Journal 7 / 2 (October 2018): 555-577.
AMA EROL ŞAHİN A , YEŞİLBURSA C . TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN GEZİLERİ ve MÜZE ZİYARETLERİNE ve MÜZEDE YAPILAN ETKİNLİKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. TUHED. 2018; 7(2): 555-577.
Vancouver EROL ŞAHİN A , YEŞİLBURSA C . TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN GEZİLERİ ve MÜZE ZİYARETLERİNE ve MÜZEDE YAPILAN ETKİNLİKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Turkish History Education Journal. 2018; 7(2): 577-555.