Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 532 - 554 2018-10-20

“YOUNG HISTORIANS WRITE HISTORY of ÜSKÜDAR, TAKING DOCUMENTARY”: A SUMMARY of a LOCAL and ORAL HISTORY PROJECT
“GENÇLER ÜSKÜDAR’IN TARİHİNİ YAZIYOR, BELGESELİNİ ÇEKİYOR”: TÜM SÜREÇLERİYLE BİR YEREL ve SÖZLÜ TARİH PROJESİ

Yücel KABAPINAR [1]

95 302

Over the past decade, teaching methods in the field such as local history, oral history, historical empathy, evidence-based history teaching has also come to the forefront in the teaching of Social Studies and History courses. Beyond national history, local history involves examining the history of a city or a city and all the cultural characteristics that might come to mind. The approach to local history teaching that can be used at school level in this framework is the whole of the activities of the historical work/personality included in the student's living space, the research of the past using works from first and second hand and the presentation to classmates, student parents or lived people. Because of its newness, local history and oral history teaching cannot be used effectively at secondary or high school level and there is a need for increased qualified samples. The purpose of the research in this framework is to make local and oral history studies on the basis of Üsküdar considering the criteria determined by high school students and to submit this research in documentary form.

The research was a qualitative research and was shaped according to the pattern of action research. The study group consists of 24 students (13 boys and 11 girls) who participated in the project with 3 history teachers working in Üsküdar district of Istanbul. Students participating in the study continue to a state high school in Üsküdar, 2 of which are 10th grade students and 22 of which are 11th grade students. All of the students voluntarily participated in the study. Within the context of local history and oral history studies, students will be able to see the important and very unknown values of the history of Üsküdar in a first and second hand (book, article, encyclopedia, memoir, papers) and visual resources (photographs, pictures). Apart from these, the researcher who writes on Istanbul and Üsküdar gathered data from different sources by interviewing and interviewing historians and Üsküdar people. Starting from these data, the students first worked in writing the local history homework including the oral history; they took a documentary about 20-25 minutes taking this work as the center. Data collection tools of the research include "written local history projects", "documentary", preliminary and post perception questionnaires, student and teacher diaries. Written assignments and documents prepared by the students were analyzed on the basis of developed rubrics (rating scale). In the analysis of other data collection tools other than this, content analysis was used from qualitative data analysis methods. 

Son on yılda Sosyal Bilgiler ve Tarih derslerinin öğretiminde yerel tarih, sözlü tarih, tarihsel empati, kanıt temelli tarih öğretimi gibi alana has öğretim yöntemleri de ön plana çıkmaya başlamıştır. Ulusal tarihin ötesinde, yerel tarih bir şehrin ya da ilçenin tarihini ve akla gelebilecek tüm kültürel özelliklerini incelemeyi kapsamaktadır. Bu çerçevede okul düzeyinde kullanılabilecek yerel tarih öğretimi yaklaşımı, öğrencinin yaşam alanı içerisinde yer alan tarihsel bir eserin/şahsiyetin, geçmişinin birinci ve ikinci elden eserler kullanılarak araştırılması ve sınıf arkadaşlarına, öğrenci velilerine ya da yaşanılan bölge insanına sunulması etkinlikleri bütünüdür. Yeni olması nedeniyle yerel tarih ve sözlü tarih öğretimi, ortaokul ya da lise düzeyinde çok da etkin kullanılamamakta olup nitelikli örneklerin artmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu çerçevede araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin saptanan ölçütleri göz önünde bulundurarak Üsküdar temelinde yerel ve sözlü tarih çalışmaları yapmalarını ve yaptıkları bu araştırmayı belgesel halinde sunmalarını sağlamaktır.  

Araştırma nitel bir araştırma olup eylem araştırması desenine göre şekillendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’un Üsküdar ilçesinde görev yapan 3 tarih öğretmeni ile projeye katılan 24 öğrenci (13 erkek ve 11 kız) oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler Üsküdar’da bulunan bir devlet lisesine devam etmekte olup öğrencilerin 2’si 10. sınıf ve 22’si ise 11. sınıf öğrencileridir. Öğrencilerin tamamı çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Yerel tarih ve sözlü tarih çalışması çerçevesinde öğrenciler, Üsküdar ilçesinin tarihi açıdan önemli ve çok da bilinmeyen bir değerini birinci ve ikinci elden yazılı (kitap, makale, ansiklopedi, hatırat, bildiri metni) ve görsel kaynaklara (fotoğraf, resim, tablo, film, karikatür gibi) ulaşarak incelemişlerdir. Bunlardan başka İstanbul ve Üsküdar üzerine yazan araştırmacı, tarihçi ve Üsküdarlı halk ile görüşmeler ve röportajlar yaparak farklı kaynaklardan veriler toplamışlardır. Bu verilerden yola çıkarak öğrenciler öncelikle sözlü tarih de içeren yerel tarih ödevini yazılı olarak çalışmışlar; bu çalışmayı merkeze alarak 20-25 dakika arasında bir belgesel de çekmişlerdir. Araştırmanın veri toplama araçları arasında “yazılı yerel tarih ödevi”, “belgesel”, ön ve son algı anketleri, öğrenci ve öğretmen günlükleri yer almaktadır. Öğrenciler tarafından hazırlanan yazılı ödevler ve belgeseller geliştirilen rubrik (derecelendirme ölçeği) temelinde analiz edilmiştir. Bunun dışındaki diğer veri toplama araçlarının analizinde nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır.

0000-0001-6039-0096
  • Kabapınar, Y. (2014). Kuramdan uygulamaya sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: PegemA.
  • Kabapınar, Y. (Ed.) (2018). Genç tarihçiler Üsküdar’ın yerel tarihini yazıyor belgeselini çekiyor. İstanbul: Hat Baskı Sanatları.
  • MEB, (2017). Şehrimiz ….. Dersi öğretim programı (Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
  • Öztaşçı, A. (2017). Yerel tarih öğretim yöntemini sosyal bilgiler dersinde uygulamaya koymak: bir eylem araştırması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
  • Şimşek, A., Kaymakçı S. (2015). Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: PegemA.
  • Web-1: http://akademi.istmem.com/sosyalbilimler.php, adresinden Eylül 2018’de edinilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6039-0096
Author: Yücel KABAPINAR (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 20, 2018

Bibtex @research article { tuhed459876, journal = {Turkish History Education Journal}, issn = {}, eissn = {2147-4516}, address = {Ahmet ŞİMŞEK}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {532 - 554}, doi = {10.17497/tuhed.459876}, title = {“GENÇLER ÜSKÜDAR’IN TARİHİNİ YAZIYOR, BELGESELİNİ ÇEKİYOR”: TÜM SÜREÇLERİYLE BİR YEREL ve SÖZLÜ TARİH PROJESİ}, key = {cite}, author = {KABAPINAR, Yücel} }
APA KABAPINAR, Y . (2018). “GENÇLER ÜSKÜDAR’IN TARİHİNİ YAZIYOR, BELGESELİNİ ÇEKİYOR”: TÜM SÜREÇLERİYLE BİR YEREL ve SÖZLÜ TARİH PROJESİ. Turkish History Education Journal, 7 (2), 532-554. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/39129/459876
MLA KABAPINAR, Y . "“GENÇLER ÜSKÜDAR’IN TARİHİNİ YAZIYOR, BELGESELİNİ ÇEKİYOR”: TÜM SÜREÇLERİYLE BİR YEREL ve SÖZLÜ TARİH PROJESİ". Turkish History Education Journal 7 (2018): 532-554 <http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/39129/459876>
Chicago KABAPINAR, Y . "“GENÇLER ÜSKÜDAR’IN TARİHİNİ YAZIYOR, BELGESELİNİ ÇEKİYOR”: TÜM SÜREÇLERİYLE BİR YEREL ve SÖZLÜ TARİH PROJESİ". Turkish History Education Journal 7 (2018): 532-554
RIS TY - JOUR T1 - “GENÇLER ÜSKÜDAR’IN TARİHİNİ YAZIYOR, BELGESELİNİ ÇEKİYOR”: TÜM SÜREÇLERİYLE BİR YEREL ve SÖZLÜ TARİH PROJESİ AU - Yücel KABAPINAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Turkish History Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 532 EP - 554 VL - 7 IS - 2 SN - -2147-4516 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish History Education Journal “GENÇLER ÜSKÜDAR’IN TARİHİNİ YAZIYOR, BELGESELİNİ ÇEKİYOR”: TÜM SÜREÇLERİYLE BİR YEREL ve SÖZLÜ TARİH PROJESİ %A Yücel KABAPINAR %T “GENÇLER ÜSKÜDAR’IN TARİHİNİ YAZIYOR, BELGESELİNİ ÇEKİYOR”: TÜM SÜREÇLERİYLE BİR YEREL ve SÖZLÜ TARİH PROJESİ %D 2018 %J Turkish History Education Journal %P -2147-4516 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD KABAPINAR, Yücel . "“GENÇLER ÜSKÜDAR’IN TARİHİNİ YAZIYOR, BELGESELİNİ ÇEKİYOR”: TÜM SÜREÇLERİYLE BİR YEREL ve SÖZLÜ TARİH PROJESİ". Turkish History Education Journal 7 / 2 (October 2018): 532-554.
AMA KABAPINAR Y . “GENÇLER ÜSKÜDAR’IN TARİHİNİ YAZIYOR, BELGESELİNİ ÇEKİYOR”: TÜM SÜREÇLERİYLE BİR YEREL ve SÖZLÜ TARİH PROJESİ. TUHED. 2018; 7(2): 532-554.
Vancouver KABAPINAR Y . “GENÇLER ÜSKÜDAR’IN TARİHİNİ YAZIYOR, BELGESELİNİ ÇEKİYOR”: TÜM SÜREÇLERİYLE BİR YEREL ve SÖZLÜ TARİH PROJESİ. Turkish History Education Journal. 2018; 7(2): 554-532.