Author Guidelines

Sunulan makaleler, öncelikle Dergi Yayın Kurulu tarafından ön incelemeye tabii tutulur. Dergi Yayın Kurulu, yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı veya yazım kurallarına uygun hazırlanmayan makaleleri hakemlere göndermeden red kararı verme hakkına sahiptir. Değerlendirmeye alınabilecek olan makaleler, incelenmek üzere iki veya üç hakeme gönderilir. Değerlendirmede sıkı bir çift kör hakemlik süreci uygulanmaktadır. Dergi Yayın Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayınlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir.

Makalelerin sunulması: Makaleler http://dergipark.gov.tr/tujes web adresi üzerinden gönderilmelidir. Makale Gönderimi ve Telif Hakları Devir Sözleşmesi tüm yazarlar tarafından imzalanır.

ETİK İLKELER:

Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisine gönderilen tüm çalışmalar özgün yazılardan oluşmak zorundadır. Yazarların gönderdikleri yazılarda Committee on Publication Ethics (COPE)’un yayınlamış olduğu etik yönergeye (COPE Guidelines) bağlı kalmaları tavsiye edilir. Ayrıca yazıların özgün olma zorunluluğu tescillenerek gerek yazarı korumak gerekse derginin sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla, dergiye gönderilen tüm yazıların özgünlüğü yayın kurulu tarafından Web tabanlı iThenticate vb. bir program ile denetlenir. Bu aşamada sadece benzerliğin sayısal sonucu kullanılmayıp; çalışmalarda kullanılan alıntılama usulleri, evrensel etik kurallar çerçevesinde değerlendirilerek yazının dergide bilimsel incelemeye devam edip etmemesi hususunda nihai karar verilir.

YAZIM KURALLARI: 

  • Eserler, Yayın Komisyonu’na MS Word programıyla 10 punto büyüklüğündeki Times New Roman yazı tipinde ve 1,5 satır aralıklı yazılarak gönderilir.
  • Araştırma makaleleri en fazla 8000 kelime; derleme makaleler ise en fazla 12000 kelime olacak şekilde sınırlandırılmalıdır. Kelime sayısına makalenin başlığı, öz, ingilizce başlık, abstract, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç bölümü, referanslar dahil; şekil, çizelge, fotoğraf ve diğer belgeler dahil değildir. 
  • Yazar adları yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmez. Çalışma herhangi bir kurumun ya da kişinin desteği ile yapılmış ise, teşekkür bölümünde kurumun/kişinin bu çalışmayı desteklediği belirtilir.
Orijinal Araştırma Makaleleri aşağıdaki sıraya göre düzenlenir: 

Başlık: Kısa ve açıklayıcı olmalı, büyük harfle ve "iki yana yaslı (justify)" bir şekilde MS Word 14 punto ve 1,0 satır aralıklı olacak şekilde yazılmalıdır. Türkçe makalelerde İngilizce özetin üzerine İngilizce başlık; İngilizce makalelerde ise Türkçe özetin üzerine Türkçe başlık (büyük harfle ve "iki yana yaslı (justify)" bir şekilde MS Word 12 punto ve 1,0 satır aralıklı) ayrıca yazılmalıdır.

Yazarlar: Adlar kısaltma kullanılmadan ve başlığın altına yan yana  yazılır. Adres (ler) tam yazılmalı, kısaltma kullanılmamalıdır. 1’den fazla yazarlı çalışmalarda, yazışmaların hangi yazarla yapılacağı belirtilmeli ve yazışma yapılacak yazarın e-posta adresi ilk sayfanın altına yazılmalıdır.

Öz ve Anahtar kelimeler: Türkçe ve ingilizce hazırlanan makalelerde hem "öz" hem de "abstract" verilmesi zorunludur.Türkçe ve İngilizce özet 150 kelimeyi geçmemelidir. Hem "öz" hem de "abstract" bölümleri için makale formatında tanımlanmış yerlere küçük harfle anahtar kelimeler (key words) yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, en az 3 en fazla 5 tane verilmeli ve zorunlu olmadıkça başlıkta yer alan ifadelerin tekrarı olmamalıdır.

Başlıklar: Makaledeki ana başlıklara ve mevcut ise alt başlıklara numara verilmelidir.

Giriş: Çalışmanın amacı ve özgün değeri, geçmişte yapılan çalışmalar, araştırma problemi ve sunulan çalışmanın nasıl bir çözüm ürettiği, literatüre getirdiği yenilik vb. bu kısımda harmanlanarak belirtilmelidir. Ham bir literatür özeti verilmesinden kaçınılmalıdır. Makalede SI (Systeme International) birimleri ve kısaltmaları kullanılmalıdır. Diğer kısaltmalar kullanıldığında, metinde ilk geçtiği yerde 1 kez açıklanmalıdır.

Materyal ve Yöntem: Eğer çalışma deneysel ise kullanılan deneysel yöntemler detaylı ve açıklayıcı bir biçimde verilmelidir. Makalede kullanılan yöntem/yöntemler, başka araştırmacılar tarafından tekrarlanabilecek şekilde açıklayıcı yazılmalıdır.

Bulgular ve Tartışma: Bu bölümde elde edilen veri ya da bulgular verilmeli; sonuçlar gerekirse çizelge ve şekillerle de desteklenerek açıklanmalıdır. Sonuçlar mutlaka bilimsel bir çerçevede tartışılmalı fakat gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bu kısımda, literatür bilgileri vermekten çok, çalışmanın sonuçlarına yoğunlaşılmalı, sonuçların daha önce yapılmış araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, bunların muhtemel nedenleri tartışılmalıdır. Bu bölümde, elde edilen sonuçların bilime katkısı ve önemine de mümkün olduğu kadar yer verilmelidir.

Sonuçlar ve Değerlendirme: Çalışmanın temel amacı ve hedefleri, bu hedefler doğrultusunda elde edilen en önemli sonuçlar ve genel değerlendirme ve öneriler bu bölümde sunulmalıdır.

Öne Çıkanlar: Orijinal araştırma makalelerinde verilmesi zorunludur. Çalışma sonucunda elde edilen en önemli üç sonuç bu bölümde özetlenmelidir. Yazımda geniş zaman kullanılmalı ve her bir sonuç en fazla 85 karakterde özetlenmelidir. Orijinal araştırma makaleleri haricinde bu bölümün metinde yer alması gerekmez.

Çıkar çatışması/çakışması beyanı: Dergide yayınlanacak tüm makaleler ile ilgili çıkar çatışması ya da çakışması durumunun beyan edilmesi zorunludur. Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması ya da çakışması durumunun olmadığını düşünüyorlarsa da bu bölümde beyan edilmesi zorunludur.

ORCID Bilgisi: Tüm makalelerin gönderiminde her bir yazar için ayrı ayrı olacak şekilde ORCID bilgisinin verilmesi zorunludur.

Teşekkür: Mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Teşekkür, genellikle çalışmaya maddi destek sağlayan kurumlara veya kişilere veya makale yayına gönderilmeden önce inceleyip önerilerde bulunan uzmanlara yapılır. Teşekkür bölümü kaynaklardan önce ve ayrı bir başlık altında yapılır.

Kaynaklar: Yayınlanmamış bilgiler kaynak olarak verilmemelidir. (Yayınlanmamış kaynaklara örnekler: Hazırlanmakta olan veya yayına gönderilen makaleler, yayınlanmamış bilgiler veya gözlemler, kişilerle görüşülerek elde edilen bilgiler, raporlar, ders notları, seminerler gibi). Ancak, tamamlanmış ve jüriden geçmiş tezler ve DOI numarası olan makaleler kaynak olarak verilebilir. Kaynaklar, makale sonunda alfabetik sırada (yazarların soyadlarına göre ) sıra numarası ile belirtilerek verilmelidir. 

Kaynakların metin içerisinde verilişi ve kaynaklar bölümünün düzenlenmesinde EndNote APA 6 formatı kullanılmalıdır.


Kaynakların açık verilişinde aşağıda verilen bilgilere dikkat edilmelidir;

ü  Kaynakların yazılması sırasında periyodik dergilerin adları kısaltılmadan, açık ve italik olarak yazılmalıdır. American Psychological Association (APA) formatında alıntı yapılmalıdır.

ü  Kaynakça yazarların soyadlarına göre alfabetik düzende hazırlanmalıdır.

ü  Aynı parantez içinde birden fazla esere atıf yapılıyorsa, kaynakçada önce yazılacak olan, ilk olarak yazılır.

ü  Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar yeniden eski tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin: 2000a, 2000b.

ü  Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir. Örneğin:

 

Köker, E. (1998). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası. Ankara: Vadi.

Köker, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye‟nin İnsan Hakları Sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, (derl.) Sevda Alankuş, İstanbul: IPS Vakfı.

 

ü  Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer ve sonra kitabevi, yayınevi adı, „kitabevi‟,„yayınevi‟, „yay.‟ vb. ekler belirtilmeksizin verilir. Örneğin:

 

Ankara: İmge

İstanbul: Metis

New York, NY: McGraw-Hill

Newbury Park, CA: Sage

London, UK: Routledge

Ankara: TÜBA

İstanbul: Konrad Adenauer Vakfı

 

ü  Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Güleç, 2013).

ü  Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır: (Köker, 1998, s. 42).

ü  Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Güleç, 2010a) ve (Güleç, 2010b).

ü  Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra sadece ilk yazarı belirtmek yeterlidir. Örneğin, kaynak ilk geçtiğinde (Güleç, Onsekizoğlu Bağcı & Bağcı, 2017) sonraki geçişinde (Güleç vd., 2017) olarak yer alır.

ü  Metin içinde iki yazarlı bir kaynak belirtiliyorsa her seferinde iki yazarın adı da belirtilir; ikiden fazla yazarlı eser ise ilk kullanımda hepsi, sonraki kullanımda sadece ilk yazar belirtilir. Örneğin: Şen, Bağcı, Güleç ve Mutlu (2012), plazma yüzey modifikasyonları ile biyolojik tutunmanın engelenebileceğini belirtmişlerdir. (…) Şen vd. bu yöntemle diğer yöntemlere kıyasla zamandan kazanım sağlandığını ileri sürmektedirler (2012, s.5).

ü  Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır (Sever vd., 2010).

ü  Aktarma ifadenin yer aldığı bağlam, kaynakça listesinde hangi kaynağın yer aldığını açıkça gösteriyorsa, daha belirginleştirici bir bilgi yazmaya gerek olmaz. Örneğin: Baudino ve Wyatt (2004), “etkin öğrenimin eleştirel düşünmeyi desteklediğini ve eleştirel kavramların doğrudan kullanımını kolaylaştırdığını” savunmaktadırlar (s.17).

ü  İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur. Örneğin, (Zizek‟ten aktaran Sancar, 2009). Sancar (2009), kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Zizek‟in kaynağı yer almaz.

ü  Metin içinde kullanılan ikincil kaynakta alıntılanan birincil kaynak, makale yazarı tarafından hiç okunmamış ise o zaman örneğin, Zizek‟in ideoloji görüşündeki sorun (Zizek‟ten aktaran Sancar, 2009)… olarak belirtilir.

ü  E-maille, telefonla, yüz yüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmelere dayalı bilgiler, metin içinde gösterilir, ancak kaynakçaya yazılmazlar. Örneğin: Ali Güleç, “gıda ambalaj sektöründe MAP tekniğinin yaygın bir şekilde kullanıldığını” söylemiştir (Ali Güleç, kişisel görüşme, 29 Mart 2017).

ü  Klasik kitaplar, özgün tarih biliniyorsa şu örnekteki gibi yazılır: (Marx, özgün eserin tarihi/yararlanılan kitabın-makalenin tarihi)

ü  Özgün eserden doğrudan bir alıntı yaparken çıkarılan sözcük/cümle(ler) parantez içinde üç noktayla (…) gösterilir.

ü  Metin içindeki diğer kısa ve doğrudan alıntılar çift tırnakla yazılır. Çift tırnak içinde çift tırnak yer alamaz.

ü  Bir dergiden ya da kitaptan kullanılan makalenin metinde başlığıyla belirtilmesinde de çift tırnak kullanılır. Örneğin: Ali Güleç’in makalesi (2006) “Modification of Food Contacting Surfaces by Plasma Polymerisation Technique: Part I: Determination of Hydrophilicity, Hydrophobicity and Surface Free Energy by Contact Angle Method” …..

ü  Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar içeriden, tek veya sık satır aralığı vererek, ana metinden daha küçük bir puntoyla (10 veya 11 punto), italik olmadan, tırnaksız yazılır.

 

Örneğin: bu tip reaksiyonlar Güleç’e göre (2012),

(…) Birinci tip reaksiyonlar yüzey reaksiyonları olarak bilinir. Bu reaksiyonlarda, gaz fazında bulunan argon, amonyak, karbon monoksit, flor, hidrojen, azot, azot dioksit gibi maddeler ile yüzeydeki türler arasında temelde çapraz bağlanmalar ile yeni fonksiyonel gruplar oluşlturulmaktadır. İkinci tip reaksiyonlar plazma polimerizasyonu olarak bilinen, yüzeyde polimerik bir film tabakası oluşturan plazma işlemleri olarak bilinir (s.297)

ü  Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımında alınmaz. Örneğin Sonuçta 1957 yılında dış borçların karşılanabilmesi için Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvurmak zorunda kalınmıştır. IMF, bu borçlanmayla Türk ekonomisine önemli bir figür olarak girmiştir.

ü  Metin içinde yeniden basımı yapılmış eski bir kaynak kullanılıyorsa yatık çizgi (/) kullanılır. Örneğin: Freud (1923/1961), çalışmasında günlük hayattaki dil sürçmelerinin de bilinçaltında yer alan bastırılmış temsillerin bir tür dışa vurumu olduğunu ilk kez öne sürmüştür.

ü  İki noktadan sonra gelen cümlede ilk harf büyük başlamalı. Örneğin: Yazar bir noktayı açıkça belirtiyor: Açıklamalardan hiçbiri yeterince temellendirilmiş değildi.

ü  Hiç yazarı olmayan bir kaynaktan aktarma yapılıyorsa, kaynakçada gösterilen şekliyle ve genellikle de başlığın bir kısmını içeren bir referanslı kullanım uygundur. Örneğin: Türkiye’de fen bilimleri alanındaki akademisyenler, sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademisyenlerden daha fazla yurt dışı bursu ile yükseköğrenimlerini tamamlama fırsatı bulmuşlardır (“Türkiye Bilimler Akademisi Raporu”, 2005, s.20).

ü  Sayfa numarası olmayan bir web belgesinden aktarma yapılıyorsa, paragraf numarası belirtilmelidir. Örneğin: Dursun, Avatar filmindeki hikâyenin antiemperyalist veya ABD karşıtı olmadığını öne sürmektedir (Dursun, 2009, parag.10).

 

ü  Tek yazarlı kitap

 

Abisel, N. (2006). Sessiz Sinema. Ankara: Deki.

 

Fogler, S. (2017). Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği. Satılmış Basan (Çev.). Ankara: Gazi.

 

ü  Çok yazarlı kitap

 

Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay, N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

 

ü  Editörlü kitap

 

Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil.

 

ü  Editörlü kitapta bölüm

 

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil.

 

ü  Birden çok baskısı olan kitap

 

Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The Elements of Style (4. Baskı). New York: Longman.

 

ü  Sadece elektronik basılı kitap

 

O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsts in Western values. erişim http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I 135

 

ü  Kitabın elektronik versiyonu

 

Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir)

 

Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

 

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 1 0.1036/0071393722 7

 

ü  Elektronik adresten yararlanılan kaynakta: kaynağın erişilebileceği URL verilir. http://www.bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerine

 

ü  Elektronik makaleler: varsa digitaj object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir.

 

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141

 

ü  Elektronik gazete makaleleri

 

Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. www.hurriyet.com.tr

 

ü  Çok ciltli çalışmalar

 

Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the Development of Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Metin İçinde: (Pflanze, 1963-1990)

 

ü  Çok ciltli çalışmalarda tek cilt kullanımı

Pflanze, O. (1990). The Period of Fortification, 1880-1898: Cilt 3. Bismarck and The Development of Germany. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 

ü  Daha önceki bir baskının yeni basımı

 

Smith, A. (1976). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. E. Cannan (Ed.). Chicago: University of Chicago Press. (İlk baskı 1776).

Metin İçindeyse:(Smith, 1776/1976)

 

ü  Kitaptan çevrilmiş bölüm

 

Kaynakça:

Weber, M. (1958). The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. T. Parsons (Çev.). New York: Charles Scribner‟s Son. (İlk baskı. 1904-1905).

Metin İçindeyse: (Weber, 1904-1905/1958)

 

ü  Rapor ve teknik makaleler

 

Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.

 

ü  Dergiden tek yazarlı makale

 

Güleç, H. A. (2013). Immobilization of β-galactosidase from Kluyveromyces lactis onto polymeric membrane surfaces: Effect of surface characteristics. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces104, 83-90.

 

ü  Dergiden çok yazarlı makale

 

Sever, K., Sarikanat, M., Seki, Y., Gülec, H. A., Mutlu, M., & Tavman, İ. H. (2010). Improvement of interfacial adhesion of glass fiber/epoxy composite by using plasma polymerized glass fibers. The Journal of Adhesion86(9), 915-938.

 

ü  Elektronik dergiden makale

 

Huner, I. D., & Gulec, H. A. (2017). Determination of surface characteristic of atmospheric pressure plasma modified polymeric ultrafiltratıon membrane via contact angle measurements. The Online Journal of Science and Technology-January7(1).

 

(varsa doi numarası, yoksa URL verilir. URL örneği: http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm Kaynağa ait sayfanın adresi (URL) ya da varsa sadece doi numarası yeterlidir.

 

ü  Yazarı belli olmayan editör yazısı

 

Editorial: "What is a disaster" and why does this question matter? [Editorial•]. (2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.

 

ü  Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için

 

The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, 36.

Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. s.23.

Metin İçindeyse: (United States and the Americas, 2003) (Strong aftershock, 2003)

 

ü  Yazarı belli olan gazete ve dergi yazıları için

Bruni, F. (2003, 26 Aralık). Pope pleads for end to terrorism and war. New York Times, s.21.

 

ü  Tanıtım yazıları

 

Orr, H. A. (2003, 14 Ağustos). What‟s not in your genes. [Review of the book Nature via nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New York Review of Books, 50, 38-40.

 

ü  Basılmamış tezler, posterler, bildiriler: YOK‟den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir.

 

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürler arasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 

ü  Ansiklopediler

 

Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570- 588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Metin İçindeyse: (Balkans: History, 1987)

 

ü  Sözlükler

 

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster‟s.

Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003)

 

ü  Görüşme

 

Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. Time. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html

 

ü  Televizyon programı

 

Kaynakça

Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079. Fox.

Metin İçindeyse: (Simpsonlar, 2002)

 

ü  Film

 

Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner.

Metin İçindeyse: (Malta Şahini, 1941)

 

ü  Fotoğraf

 

Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.

Metin İçindeyse: (Adams, 1927)


Dipnotlar: Mümkünse dipnotlardan kaçınılmalı, bu tip notlar kaynaklar kısmında verilmelidir.Şekiller ve Çizelgeler: Şekil, çizelge, fotoğraf ve diğer belgeler metin içerisinde ve yerleri belirtilerek verilmelidir. Çizelge dışında kalan fotoğraf, resim, çizim ve grafik gibi göstermeler “Şekil“ olarak verilmelidir. Resim, şekil ve grafikler net ve ofset baskı tekniğine uygun olmalıdır. Her çizelge ve şeklin metin içindeki yeri belirtilmelidir. Tüm çizelge ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalı (Çizelge 1, Şekil 1), başlık ve açıklamalar içermelidir. Çizelge ve şekiller basılı sayfa boyutları dikkate alınarak çizilmelidir. Şekillerin sıra numaraları ve başlıkları, alta, çizelgelerin ki ise üstlerine yazılır. Çizelge ve şekillerin makale metni dışında bağımsız olarak tek başlarına da anlaşılır olmasının sağlanabilmesi için, tüm çizelge ve şekillerde kullanılan kısaltmaların ilgili çizelge ve şekilin hemen altında açıklanması zorunludur.


Ekler: Tüm ekler ayrı sayfaya yazılmalı ve Romen rakamları ile numaralandırılmalıdır.

Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

1) Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.

2) Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

3) Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).

SUİSTİMAL İNCELEMELERİ VE ŞİKAYETLER:

Dergide yayınlanmış veya yayınlanma sürecine girmiş her türlü yazı hakkındaki suistimal şüphesi ve suistimal şüphesiyle yapılan şikayetler dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Yayın kurulu suistimal şüphesini veya şikayeti değerlendirirken COPE (Committee on Publication Ethics)’un yönergelerine bağlı kalır. Şüphe veya şikayet sürecinde şikayet taraflarıyla hiçbir bağlantısı olmayan bir ombudsman belirlenerek karar verilir. Şikayetler baş editöre tujes@trakya.edu.tr adresi kullanılarak yapılabilir.

YAYIN SONRASI DEĞİŞİKLİK VE GERİ ÇEKME İSTEĞİ:

Dergide yazının yayınlanması sonrası yazar sırasında değişiklik, yazar ismi çıkarma, ekleme ya da yazının geri çekilmesi tujes@trakya.edu.tr adresine yapılacak bir başvuru ile gerçekleştirilebilir. Gönderilecek e-postada mutlaka gerekçe ve kanıtlar sunulmalıdır. Sunulan gerekçe ve kanıtlar Yayın Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır. Yukarıda belirtilen değişiklik ve geri çekme istekleri oluştuğunda tüm yazarların dergiye gönderecekleri yazılar işlem süresi içerisinde otomatik olarak reddedilir.