Year 2016, Volume 5, Issue 4, Pages 193 - 207 2016-10-31

Relationship between personality, self-construal, the need for affect and action identification in high school students
Lise öğrencilerinde kişilik, benlik kurguları, duygu gereksinimi ve eylem kimlikleme arasındaki ilişkiler

Mehmet Ertuğrul Uçar [1]

414 656

Personality is one of the important domains of psychology, and it is deal with organized traits which are emotional, cognitive, social. Kağıtcıbası’s model suggests that self-divided as autonomy, relatedness, and autonomous-related self in Turkish cultural context. Action identification is how people identificate their action. The need for affect is defined as general motivation level of people for participate in or flee form situations and activities contain affect. The aim of this study is to examine whether self-types, the need for affect, and action identification are predict personality. The research group consisted of 335 (50,9% female 49,1% male) high school students. To collect data, the personality, self, the need for affect and action identification scales were used. We used regression analysis in order to determine the predictors of personality. The results of this study indicated that self-types, the need for affect, and action identification significantly predict personality.

Kişilik, psikolojinin önemli alanlarından biridir ve örgütlenmiş duygusal, bilişsel, toplumsal özellikler bütünü olarak ele alınmaktadır Kağıtçıbaşı’nın modeli Türk kültüründe benliği, özerk, ilişkisel ve özerk ilişkisel olarak üçe ayırmaktadır. Eylem kimlikleme insanların kendi eylemlerini nasıl kimlikledikleridir. İnsanlar kendi eylemlerini düşük ya da yüksek düzeyde kimlikleyebilirler. Duygu gereksinimi insanların duygu içeren durumlara yaklaşma ya da bu durumlarda kaçınmalarına yönelik bir güdülenme düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, benlik biçimleri, duygu gereksinimi ve eylem kimliklemenin kişilik boyutlarını yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırma grubu 335 lise öğrencisinden oluşmaktadır(%50,9 kız %49,1% erkek). Çalışmada verilerin toplanmasında Beş faktörlü kişilik ölçeği, ilişkisel, özerk, özerk ilişkisellik ölçeği, duygu gereksinimi ölçeği ve eylem kimlikleme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları benlik biçimleri duygu gereksinimi ve eylem kimliklemenin kişilik boyutlarını anlamlı olarak yordadığını göstermiştir.

 • Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Breugelmans,S.M., Chasiotis, A., Sam,D.L. (2015). Kültürlerarası psikoloji araştırma ve uygulama. (Çev.Ed.Leman Pınar Tosun.2015). Nobey Yay. Ankara.
 • Bono, J.E., Boles, T.C., Judge, T.A. ve Lauver, K. J. (2002). The role of personality in task and realtionship conflict. Journal of Personality. 70 (3): 311-344
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 9. Baskı, Ankara: Pegem A.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Costa, P. T. Ve Mc Crae, R. R. (1995). Domains and facets: hierarcical personality assessment using the revised neo personality ınventory. Journal of Personality Assessment. 64 (1). 21-50.
 • Duyan, V., Uçar, E., Kalafat, T., (2010). Duygu ihtiyacı ölçeğinin türkçe’ye uyarlanması, Eğitim ve Bilim Dergisi 36(161),116-131
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (1993). How to design and evaluate research in education. New York: Mcgraw-Hill.
 • Kağitcibaşi, Ç. (1996). The autonomous-relational self: A new synthesis. European Psychologist, 1, 180-186.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1998). Kültürel psikoloji, kültür bağlamında insan ve aile, YKY Yayınevi, İstanbul
 • Kağitcibaşi, Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context. ımplications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36, 403-422. Sage
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kitayama, S., & Ishii, K. (2002). Word and voice: spontaneous attention to emotional speech in two cultures. Cognition and Emotion, 16, 29-59
 • Goldberg LR (1992). The development of markers for the Big-Five factor structure. Psychol Assess 4: 26-42.
 • John O.P. (1990). The "Big Five" factor taxonomy: Dimensions of personality in the natural language and in questionnaires. Pervin LA editor. Handbook of Pers: Theory and Res. içinde. New York: Guilford Press; s. 66-100.
 • Maio G.R. ve Esses V.M. (2001). The need for affect: Individual differences in the motivation to approach or avoid emotions. Journal of Personality, 69 (4) 583-615.
 • McAdams DP, Olson BD. (2010). Personality development: continuity and change over the life course. Annu Rev Psycho 61:517–542
 • McCrae RR, Costa PT. (2003). Personality in adulthood. New York: The Guilford Press; 48-63
 • Morsünbül Ü.(2014). Hızlı büyük beşli kişilik testi Türkçe versiyonu geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 27(4):316-322
 • Öğülmüş, S. (1991). Eylem kimlikleme düzeyine yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve okul türünün etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.
 • Öğülmüş, S. (1992). Eylem kimlikleme düzeyine; yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve okul türünün etkisi, A. Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:25(2), s. 497- 520.
 • Taylor, S.E., Peplau,L.A., and Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji. (çev.Ali Dönmez). İmge yay. İstanbul.
 • Triandis, H.C. (1999). Cross-cultural psychology, Asian Journal of Social Psychology, 2, 127-143
 • Vermulst, A.A., Gerris, JRM. (2005). Quick Big Five Personality Test Manual. Leeuwarden, The Netherlands: LDC Publications.
 • Weitten,W., Hammer,Y.E., Dunn,D.S. (2015). Psikoloji ve çağdaş yaşam insan uyumu. (Çev.Ed. Ebru İlkiz). Nobel yay. Ankara.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mehmet Ertuğrul Uçar
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


APA Uçar, M . (2016). Relationship between personality, self-construal, the need for affect and action identification in high school students. Turkish Journal of Education, 5 (4), 193-207. DOI: 10.19128/turje.267914