Year 2016, Volume 5, Issue 4, Pages 224 - 234 2016-10-31

Developing a sexual education program for students with special education needs
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik cinsel eğitim programının geliştirilmesi

Rukiye Konuk Er [1] , Çağla Girgin Büyükbayraktar [2] , Şahin Kesici [3]

837 2194

The purpose of this research is to determine sexual problems of mentally handicapped students depending on the opinions of teachers of mentally handicapped individuals and to present a preliminary study for the sexual education program in order to solve these problems. The study population of the research consisted of 38 teachers of mentally handicapped individuals working in Konya province. The semi-structured interview technique was used as the data collection tool in the research. The results of the research can be the attainments such as sexual satisfaction, private parts sanitation, changes in adolescence period. The content of the program may include issues such as gender differences, sexual abuse, knowing his/her body, sexual satisfaction. The issues of the sexual education program for individuals with special education needs can be taught using methods such as teaching through videos, being a model, drama.

Bu araştırmanın amacı, zihinsel engelliler öğretmenlerinin görüşlerine göre zihinsel engelli öğrencilerin cinsel problemlerini tespit ederek, bu problemlerin giderilmesine yönelik cinsel eğitim programının ön çalışmasını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubu Konya ilinde çalışan 38 zihinsel engelliler öğretmenidir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları ise; bir cinsel eğitim programı geliştirilmesi durumunda cinsel tatmin, özel bölge temizliği, ergenlik dönemi değişiklikleri gibi kazanımlar olabilir. Programın içeriğinde, cinsiyet farkları, cinsel istismar, vücudunu tanıma, cinsel tatmin gibi konular yer alabilir. Programın konuları; videodan öğretim, model olma, drama gibi yöntemlerle öğretilebilir.

 • Anderson, S. (2015). Sex education programs focused on “Protection” and “Prevention” with little attention given to supporting people to develop healthy, positive sexual relationships. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 2(1), 98-100.
 • Bayhan, P., & Artan, İ. (2004). Çocuk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Blanchett, W. J., & Wolfe, P. S. (2002). A review of sexuality education curricula: Meeting the sexuality education needs of individuals with moderate and severe intellectual disabilities. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 27(1), 43-57.
 • Brott, P. E, & Myers, J. E. (2002). Development of professional school counselor identity a grounded theory. In S. B., Merriam et al. (Ed). Qualitative research in practice examples for discussion and analysis (pp. 145-160), San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Company.
 • Büyükkaragöz, S. S., Kesici, Ş., & Yılmaz, A. (1995). Yükseköğretim programları ve demokratik tutumlar. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.
 • Büyükkaragöz, S. S. (1997). Program geliştirme: Kaynak Metinler. Konya: Öz Eğitim Yayınları.
 • Coolican, H. (1992). Research methods and statistics in psychology. London: Hodder & Stougtton.
 • Çağlayaner, H. (2003). Ergenlerin sağlık bilincinin yükseltilmesi. III. Uluslar arası aile planlaması ve üreme sağlığı kongresi kitabı. Ankara: Bilimsel Araştırmalar Yayın ve Ltd.Şti.
 • Dallos, R., & Draper, R. (2012). Aile terapisine giriş: Sistemik teori ve uygulama. (Ş. Kesici ve C. Kiper, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Doğan, H. (1997). Eğitimde program ve öğretim tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık.
 • Finlay, W. M. L., Rohleder, P., Taylor, N., & Culfear, H. (2015). Understanding as a practical issue in sexual health education for people with intellectual disabilities: A study using two qualitative methods. Health Psychology, 34(4), 328.
 • Girgin-Büyükbayraktar, Ç., Konuk-Er, R., Kesici, Ş. (2016a, Mayıs). According to the opinions of teachers of mentally handicapped individuals: what are the sexual problems that families of students with special education needs perceive? How should sexual education be provided for them? ELMIS, Ereğli.
 • Girgin-Büyükbayraktar, Ç., Konuk-Er, R., Kesici, Ş. (2016b, Mayıs). According to the opinions of teachers of mentally handicapped individuals: how should sexual education program for students with special education needs be developed? ELMIS, Ereğli.
 • Güleç-Aslan, Y., Özbey, F., Sola-Özgüç, C., & Cihan, H. (2014). Vaka araştırması: Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin sorunları ve ihtiyaçları. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31), 639-654.
 • Gümüş, S. S., & Altınsoy, M. (2015). Hatay okullarında engellilerin cinsel eğitimi durum değerlendirmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 63-72.
 • Kesici, S. (2007a). Middle school students' guidance and counseling needs. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 7(3), 1325-1349.
 • Kesici, Ş. (2007b). Şube rehber öğretmenlerinin görüşlerine göre 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin rehberlik ve danışma ihtiyaçları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 365-385.
 • Kesici, Ş. (2008a). Sixth-, seventh, and eighth-grade students’ guidance and counseling needs according to parents’ views. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 32, 101-116.
 • Kesici, S. (2008b). A sample for guidance application of distance education technologies: A case study on graduate students’ opinions about web-assisted career guidance systems. Turkish Online Journal of Distance Education, 9(1), 139-156.
 • Kesici, S. (2008c). Teachers' opinions about building a democratic classroom. Journal of Instructional Psychology, 35(2), 192-204.
 • Konuk-Er, R., Girgin-Büyükbayraktar, Ç., Kesici, Ş. (2016a, Mayıs). According to the opinions of teachers of mentally handicapped individuals: what are the sexual problems of students with special education needs? How should sexual education be provided for them? ELMIS, Ereğli.
 • Konuk-Er, R., Girgin-Büyükbayraktar, Ç., Kesici, Ş. (2016b, Mayıs). According to the opinions of teachers of mentally handicapped individuals: what should students and families do in order to stop sexual abuse in students with special education needs? ELMIS, Ereğli.
 • Kök, G. (2010). Zihinsel engelli çocuğun cinsel sağlığına yönelik ebeveynlere verilen sağlık eğitiminin etkinliğinin incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Ankara.
 • Lockhart, K., Guerin, S., Shanahan, S., & Coyle, K., (2009). Defining “sexualized challenging behavior” in adults with intellectual disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. 6(4), 293-301.
 • Özgüven, İ. E. (1997). Cinsellik ve cinsel yaşam. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Schaafsma, D., Kok, G., Stoffelen, J. M., & Curfs, L. M. (2015). Identifying effective methods for teaching sex education to individuals with intellectual disabilities: A systematic review. Journal of sex research, 52(4), 412-432.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001).Sözel yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Tutar-Güven, Ş., & İşler, A. (2015). Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda cinsel eğitim ve önemi. Akdeniz Üniversitesi Pediatri Hemşireliği Dergisi, 6(3), 143-148.
 • Vural, S. (2013). Sosyal beceri yetersizliği gösteren çocuklar için sosyal yeterliklerin geliştirilmesi. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Wilkinson, V. J., Theodore, K., & Raczka, R. (2015). ‘As normal as possible’: sexual identity development in people with intellectual disabilities transitioning to adulthood. Sexuality and Disability, 33(1), 93-105.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Rukiye Konuk Er
Institution: KONYA NECMETTIN ERBAKAN UNIV
Country: Turkey


Author: Çağla Girgin Büyükbayraktar
Institution: SELCUK UNIV
Country: Turkey


Author: Şahin Kesici
Institution: KONYA NECMETTIN ERBAKAN UNIV

Dates

Publication Date: October 31, 2016

APA Er, R , Büyükbayraktar, Ç , Kesici, Ş . (2016). Developing a sexual education program for students with special education needs. Turkish Journal of Education, 5 (4), 224-234. DOI: 10.19128/turje.267920