Year 2016, Volume 7, Issue 3, Pages 578 - 600 2016-12-12

Effect of Realistic Mathematics Education Approach on Visual Mathematics Literacy Perceptions and Problem Solving Attitude of Students
Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Başarılarına, Görsel Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algılarına ve Problem Çözme Tutumlarına Etkisi

Emel Çilingir [1] , Perihan Dinç Artut [2]

686 1303

The aim of study was to investigate the effects of Realistic Mathematics Education (RME) based instruction in the elementary mathematics curriculum on the mathematics achievement, Visual Mathematics Literacy Self Efficiency Perceptions (VMLSP) and Mathematics Problem Solving Attitude (MPSA). The study was determined as a quasi-experimental study which conducted as a pre-posttest design with a control group. The research was conducted with 147 students at fourth grade of a public elementary school in Adana. In the study, the experimental group and one of the control group were instructed by one of the researchers, while in other control group was instructed by their teacher. ‘Geometric Shapes’ unit was instructed with RME at the experimental group while the current instructional method was conducted to the control groups. The data were obtained with mathematics achievement tests and VMLSP and MPSA Scale which provided goodness according to the confirmatory factor analysis model. The quantitative data was evaluated by using mixed ANOVA and t-Test methods. As a result, it was found that the students at the experimental group have more successful in mathematic achievement tests and more progress on VMLSP and MPSA than control group.

Araştırmanın amacı, ilkokulda Gerçekçi Matematik Eğitimi yaklaşımıyla gerçekleştirilen öğretimin, öğrencilerin matematik başarılarına, görsel matematik okuryazarlık özyeterlik algılarına ve matematik problemlerini çözmeye yönelik tutumlarına etkisini incelemektir. Bu amaçla öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışma yapılmıştır. Araştırma, Adana’daki bir devlet ilkokulunun 4. sınıfına giden 147 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada deney grubunda ve iki kontrol grubundan birinde dersler araştırmacı tarafından diğer kontrol grubunda ise sınıfın öğretmeni tarafından yürütülmüştür. Deney grubunda ‘Geometrik Şekiller’ ünitesinin öğretimi gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımına uygun olarak, kontrol gruplarında ise mevcut öğretim yöntemine uygun olarak yapılmıştır. Araştırmadaki veri toplama araçları, araştırmacılar tarafından geliştirilen matematik başarı testi, Görsel Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algı Ölçeği ve Problem Çözmeye Yönelik Tutum Ölçeği’dir. Verilerin çözümlenmesi Karışık Ölçümler için ANOVA ve t-testi oluşturmaktadır. Araştırma bulguları, deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundakilere göre matematik başarı testinde daha başarılı oldukları, görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarında ve matematik problemlerini çözmeye yönelik tutumlarında ise daha çok gelişim gösterdiklerini ortaya koymuştur.

 • Bekdemir, M. ve Duran, M. (2012). İlköğretim öğrencileri için görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algı ölçeği (GMOYÖYAÖ)’nin geliştirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 89-115.
 • Bintaş, J., Altun, M. ve Arslan, K. (2003). Gerçekçi matematik eğitimi ile simetri öğretimi. Matematikçiler Derneği, http://www.matder.org.tr/Default.asp?id=107 adresinden 17.10.2009 tarihinde erişilmiştir.
 • Can, M. (2012). İlköğretim 3. sınıflarda ölçme konusunda gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının öğrenci başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi (Yüksek lisans tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Çalık, B. ve Aydın, Y. Ç. (2014, September). Development of visual mathematics literacy self-efficacy scale for prospective teachers. Conference: ECER, The Past, the Present and the Future of Educational Research. University of Porto, Portugal.
 • Çilingir, E. ve Artut, P. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı düzeyine ve problem çözme becerilerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Demirdöğen, N. (2007). Gerçekçi matematik eğitimi yönteminin ilköğretim 6. sınıflarda kesir kavramının öğretimine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demirdöğen, N. ve Kaçar, A. (2010). İlköğretim 6. sınıfta kesir kavramının öğretiminde gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının öğrenci başarısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 57-74.
 • De Corte, E. (2004). Mainstreams and perspectives in research on learning (mathematics) and instruction. Applied Psychology: An International Review, 53, 279-310.
 • Duran, M. (2011). İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile görsel matematik başarıları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Duran, M. (2013). İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı hakkındaki görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Dergisi, 2(2), 38-51.
 • Duran, M., & Bekdemir, M. (2013). Görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algısı görsel matematik başarısının anlamlı bir yordayıcısı mıdır?. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 27-40.
 • Eade, F., & Dickinson, P. (2006, July). Exploring realistic mathematics education in english schools. Paper presented at the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) (pp. 16-21). Prague, Czech Republic.
 • Ersoy, Y. (2003). Matematik okuryazarlığı-II: Hedefler, geliştirilecek yetiler ve beceriler. Matematikçiler Derneği, http://www.matder.org.tr/Default.asp?id=97 adresinden 17.11.2009 tarihinde erişilmiştir.
 • Ersoy, E. (2013). Gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretim yönteminin 7. sınıf olasılık ve istatistik kazanımlarının öğretiminde öğrenci başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Fauzan A., Slettenhaar D., & Plomp, T., (2002, April). Traditional mathematics education vs. realistic mathematics education: Hoping for changes. In P. Valero & O. Skovmose (Eds.), The 3rd International Mathematics Education and Society Conference, Copenhagen, Denmark: Center For Research in Learning Mathematics.
 • Freudenthal, H. (1968). Why to teach mathematics so as to be useful? Educational Studies in Mathematics, 1, 3-8.
 • Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: Reidel.
 • Fyhn, A. B. (2008). A climbing class’ reinvention of angles. Educational Studies in Mathematics, 67(1), 19-35.
 • Gutiérrez, A. (1996, July). Visualization in 3-dimensional geometry: In search of a framework. In L. Puig & A. Guttierez (Eds.), Proceedings of the 20th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 1, 3-19. Unıversity of Valencia, Valencia (Spain).
 • Hiebert, J., Carpenter, T. P., Fennema, E., Fuson, K., Human, P., Murray, H., Olivier, A., & Wearne, D. (1996). Problem solving as a basis for reform in curriculum and instruction: The case of mathematics. Educational Researcher, 25(4), 12-21
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Keller, J. J. (1990). Stategy games: Developing positive attitudes and perseverance toward problem solving with fourth graders. . Retrieved from ERIC database. (ED323013).
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2015). 2015-2019 stratejik plan. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15imzasz.pdf adresinden 25.05.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Mullis, I. V., Martin, M. O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 international results in mathematics. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Herengracht 487, Amsterdam, 1017 BT, The Netherlands. Retrieved October 17, 2014 from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED544554.pdf
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Özdemir, E. ve Üzel, D.(2012). Gerçekçi matematik eğitimine dayalı geometri öğretiminin öğrenci başarısına etkisi ve öğretimin değerlendirilmesi: Temel ilkeler açısından. e-Journal of New World Sciences Academy, 8(1), 115-132.
 • Rival, I. (1987). Picture puzzling: Mathematicians are rediscovering the power of pictorial reasoning. The .Sciences, 19, 41-46
 • Şengül, S., Katrancı, Y., & Gülbağcı, H. (2012, Eylül). Middle school students' self-efficacy perceptions of the visual examination of mathematical literacy. 21.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Talati, A. (2004). Teaching and learning RME. Retrieved July 21, 2013 from http://www.partnership.mmu.ac.uk/cme/Student_Writings/TS1/Afsana/Afsana.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tutkun, F. O., Erdoğan, D. G. ve Öztürk, B.(2014). Levels of visual mathematics literacy self-efficacy perception of the secondary school students. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 8, 19-27.
 • Uğurluoğlu, E. (2008). İlköğretim öğrencilerinin matematik ve problem çözmeye ilişkin inançlar ile tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi), Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ünal, Z. A. ve İpek, A. S. (2009). Gerçekçi matematik eğitiminin ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin tam sayılarla çarpma konusundaki başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 34(152), 60-70.
 • Van Den Heuvel-Panhuizen, M. (2003). The didactical use of models in Realistic Mathematics Education: An example from a longitudinal on percentage. Educational Studies in Mathematics, 54(1), 9-35.
 • Van Reeuwijk, M. (2004, July). School algebra struggle, what about algebra computer games? Paper presented at 10th International Congress on Mathematical Education (ICME), Roskilde University, Kopenhagen, Denmark.
 • Verschaffel, L., De Corte, E., Lasure, S., Van Vaerenbergh, G., Boagerts, H., & Ratincky, E. (1999). Learning to solve mathematical application problems: A design experiment with fifth graders. Mathematical Thinking & Learning, 1(3), 195-229.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Widjaja, Y. B. & Heck, A. (2003). How a realistic mathematics education approach and microcomputer-based laboratory worked in lessons on graphing at an Indonesian Junior High School. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 26(2), 1-51.
 • Zulkardi, Z. (2002). Developing a learning environment on realistic mathematics education for Indonesian student teachers (Doctoral dissertation), Universiteit Twente, Enschede.
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Emel Çilingir
Institution: MARMARA UNIV

Author: Perihan Dinç Artut
Institution: CUKUROVA UNIV

Dates

Publication Date: December 12, 2016

Bibtex @research article { turkbilmat277872, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {578 - 600}, doi = {10.16949/turkbilmat.277872}, title = {Effect of Realistic Mathematics Education Approach on Visual Mathematics Literacy Perceptions and Problem Solving Attitude of Students}, key = {cite}, author = {Çilingir, Emel and Dinç Artut, Perihan} }
APA Çilingir, E , Dinç Artut, P . (2016). Effect of Realistic Mathematics Education Approach on Visual Mathematics Literacy Perceptions and Problem Solving Attitude of Students. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 7 (3), 578-600. DOI: 10.16949/turkbilmat.277872
MLA Çilingir, E , Dinç Artut, P . "Effect of Realistic Mathematics Education Approach on Visual Mathematics Literacy Perceptions and Problem Solving Attitude of Students". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 7 (2016): 578-600 <http://dergipark.org.tr/turkbilmat/issue/25309/277872>
Chicago Çilingir, E , Dinç Artut, P . "Effect of Realistic Mathematics Education Approach on Visual Mathematics Literacy Perceptions and Problem Solving Attitude of Students". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 7 (2016): 578-600
RIS TY - JOUR T1 - Effect of Realistic Mathematics Education Approach on Visual Mathematics Literacy Perceptions and Problem Solving Attitude of Students AU - Emel Çilingir , Perihan Dinç Artut Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.277872 DO - 10.16949/turkbilmat.277872 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 578 EP - 600 VL - 7 IS - 3 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.277872 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.277872 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) Effect of Realistic Mathematics Education Approach on Visual Mathematics Literacy Perceptions and Problem Solving Attitude of Students %A Emel Çilingir , Perihan Dinç Artut %T Effect of Realistic Mathematics Education Approach on Visual Mathematics Literacy Perceptions and Problem Solving Attitude of Students %D 2016 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 7 %N 3 %R doi: 10.16949/turkbilmat.277872 %U 10.16949/turkbilmat.277872
ISNAD Çilingir, Emel , Dinç Artut, Perihan . "Effect of Realistic Mathematics Education Approach on Visual Mathematics Literacy Perceptions and Problem Solving Attitude of Students". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 7 / 3 (December 2016): 578-600. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.277872
AMA Çilingir E , Dinç Artut P . Effect of Realistic Mathematics Education Approach on Visual Mathematics Literacy Perceptions and Problem Solving Attitude of Students. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2016; 7(3): 578-600.
Vancouver Çilingir E , Dinç Artut P . Effect of Realistic Mathematics Education Approach on Visual Mathematics Literacy Perceptions and Problem Solving Attitude of Students. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2016; 7(3): 600-578.