Year 2018, Volume 9, Issue 3, Pages 513 - 535 2018-12-17

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnanışları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki
The Relationship between Pre-service Primary School Teachers’ Beliefs about Mathematics and Critical Thinking Dispositions

Mehmet Koray Serin [1] , Gökhan Uyanık [2] , Lütfi İncikabı [3]

137 332

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının matematiğin doğası, öğretimi ve öğrenimi hakkındaki inanışları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki düzeyini ortaya koymaktır. Araştırma veri bağlamında nicel bir paradigmaya sahiptir ve ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ nda öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmen adayları araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada iki temel veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan ilki Kayan, Haser ve Işıksal-Bostan (2013) tarafından geliştirilen Matematik Hakkındaki İnanışlar Ölçeği iken diğeri Kökdemir (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği’dir. Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden aritmetik ortalama işlemleri ile bağımsız gruplar t testi, korelasyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmeni adayları matematiğin doğası, öğrenimi ve öğretimi hakkında geleneksel inanışlara kıyasla daha çok yapılandırmacı inanışlara sahiptirler. Bununla birlikte eleştirel düşünme eğilimlerinin kısmen olumlu yönde olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının hem matematik hakkında inanışlar hem de eleştirel düşünme eğilimlerinde sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Son olarak korelasyon analizi sonuçlarına göre yapılandırmacı inanışlar boyutu ile eleştirel düşünme eğilimleri ölçeği faktörleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde ilişkinin var olduğu görülmüştür.

The aim of this study is to determine the level of relationship between pre-service primary school teachers’ mathematics-related beliefs and their critical thinking disposition. The research follows a quantitative paradigm in the data context and is designed according to the relational survey method. The participants were the third and fourth grade students who were studying at the Department of Primary School Education at the Faculty of Education in a state university in Turkey in the 2014-2015 academic year. Two main data collection tools were used in the research. One of them is the Mathematics Related Beliefs Scale (MRBS) developed by Kayan, Haser and Işıksal-Bostan (2013) and the other is the California Critical Thinking Disposition Inventory which had been adapted by Kökdemir (2003) into Turkish. In the data analysis, mean, independent samples t- test and Pearson moments correlation coefficient were used. According to the findings, it was found that the pre-service primary school teachers agreed more on constructivist belief statements than traditional beliefs. Also, critical thinking dispositions were seen to be partly positive. There was no significant difference in pre-service teachers' maths-related beliefs as well as in their critical thinking dispositions compared to the class level variables. Finally, according to the results of correlation analysis, a low level of positive correlation between the constructivist beliefs dimension and the critical thinking dispositions scale factors was found.

 • Açışlı, S. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 15(1).
 • Aksu, G., & Koruklu, N. (2015). Determination the effects of vocational high school students' logical and critical thinking skills on mathematics success. Eurasian Journal of Educational Research, 59, 181-206.
 • Alkın-Şahin, S., Tunca, N. ve Ulubey, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 13(4), 1473-1492.
 • Ambrose, R. (2004). Initiating Change in Prospective Elementary School Teachers' Orientations to Mathematics Teaching by Building on Beliefs. Journal of Mathematics Teacher Education, 7(2), 91-119.
 • Ayvaz, Ü. & Dündar, S. (2014). What are the beliefs of primary and primary mathematics teacher candidates about mathematics?. International Journal of Educational Researchers, 5(2).
 • Bandura, A.(1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change, Psychological Review, 84(2), 191-215.
 • Baydar, S. C. ve Bulut, S. (2002). Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 62-66.
 • Beşoluk, Ş. ve Önder, İ. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 679-693.
 • Boz, Y. & Uzuntiryaki, E. (2006). Turkish prospective chemistry teachers’ beliefs about chemistry teaching. International Journal of Science Education, 28(14), 1647-1667.
 • Buzeika, A. (1996). Teachers' beliefs and practice: The chicken or the egg? In P. C. Clarkson (Ed.), Technology in mathematics education. Proceedings of the 19th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia (pp. 93 100). Melbourne: Mathematics Education Research Group of Australasia.
 • Can, Ş. ve Kaymakçı, G. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. Education Sciences, 9(6), 66-83.
 • Cüceloğlu, D. (1993). İyi düşün doğru karar ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Cross, D.I. (2009). Alignment, cohesion and change: Examining mathematics teachers’ belief structures and their influence on instructional practices. Journal of Mathematics Teacher Education, 12(5), 325-346. Doi:10.1007/s10857-009-9120-5.
 • Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünmeye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 93- 108.
 • De Corte, E., Verschaffel, L., & Depaepe, F. (2008). Unrevealing the relationship between students’ mathematics-related beliefs and the classroom culture. European Psychologist, 13, 24-36.
 • Dede, Y. ve Karakuş, F. (2014). Matematik öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik inançları üzerinde öğretmen eğitimi programlarının etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 791-813.
 • Demirel, M., Derman, İ. & Karagedik, E. (2015). A study on the relationship between reflective thinking skills towards problem solving and attitudes towards mathematics. Procedia Social and Behavioral Sciences. 197, 2086- 2096.
 • Doğanay, A. ve Ünal, F. (2006). Eleştirel düşünmenin öğretimi. A. Şimşek (Eds.) İçerik türlerine dayalı öğretim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Eggen, P. D. (2006). Strategies and models for teachers: Teaching content and thinking skills. Boston: Pearson College Division.
 • Ekinci, Ö. ve Aybek, B. (2010). Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2).
 • Emir, S. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 34-57.
 • Enochs, L. G., & Riggs, I. M. (1990). Further development of an elementary science teaching efficacy belief instrument: a pre-service elementary scale. School Science and Mathematics, 90, 694-706.
 • Ernest, P. (1989). The knowledge, beliefs and attitudes of the mathematics teacher: A model. Journal of Education for Teaching, 15(1), 13-33.
 • Ertaş-Kılıç, H, ve Şen, A. İ. (2014). UF/EMI Eleştirel düşünme eğilimi ölçeğini türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 39 (176), 1-12.
 • Eryılmaz Çevirgen, A. (2014). Sınıf öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik eğitimine yönelik inanışları. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Tam metin Bildiri Kitapçığı. Cilt - 1. (ss. 366-382)29-31 Mayıs 2014 Kütahya.
 • Eryılmaz Çevirgen, A. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik ve matematik eğitimine yönelik inançları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(39), 37-57.
 • Facione, P.A., Giancarlo [Sanchez], C.A., Facione, N.C. & Gainen, J. (1995). The disposition toward critical thinking. Journal of General Education, 44, 1-25.
 • Facione, P.A., Facione, N.C. & Giancarlo, C.A.F. (1998). The California critical thinking disposition inventory. California: Academic Press.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7. bs.). New York: McGraw-Hill.
 • Frykholm, J. A. (1995). The impact of the NCTM Standards on preservice teachers' beliefs and practices. (ERIC Document Reproduction Service No. ED383669).
 • Gencel, İ. E. ve Candan, D. G. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ve yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(8).
 • Gill, M. G., Ashton, P.T. & Algina, J. (2004). Changing preservice teachers epistemological beliefs about teaching and learning in mathematics: An intervention study. Contemporary Educational Psychology, 29, 164–185
 • Greer, B., Verschaffel, L ve De Corte, E. (2002). The answer ıs really 4.5: Beliefs about word problems. G. C. Leder, E. Pehkonen, & G. Törner (Eds.), Beliefs: A hidden variable in mathematics education? (ss. 271-292). Dordrect: Kluwer Academic.
 • Gülveren, H. (2007). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ve bu becerileri etkileyen eleştirel düşünme faktörleri. (Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir).
 • Gürkaynak, İ., Üstel, F. ve Gülgöz, S. (2008). Eleştirel düşünme. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi.
 • Halpern, D. F. (1999). Teaching for critical thinking: Helping college students develop the skills and dispositions of a critical thinker. New Directions for Teaching and Learning, 80, 69-74
 • Handal, B., (2003). Teachers mathematical beliefs: A review. The Mathematics Educator, 13, 47-57.
 • Haser, C. (2006). Investigation of preservice and inservice teachers’ mathematics related beliefs in Turkey and the perceived effect of middle school mathematics education program and the school contexts on these beliefs. (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3236322)
 • Haser, Ç. (2016). Matematik eğitimi alanında inanışlar. E. Bingölbali, S. Arslan ve İ. Ö. Zembat (Eds.) Matematik eğitiminde teoriler içinde (s.747-765). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Haser, Ç., Kayan, R., & Işıksal Bostan, M. (2013). Matematik öğretmen adaylarının matematiğin doğası, öğretimi ve öğrenimi hakkındaki inanışları. Eğitim ve Bilim, 38(167).
 • Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2001). Educational administration: Theory, research, and practice. NY: McGraw Hill.
 • Kayan, R. (2011). Construction of a mathematics related belief scale for elementary preservice mathematics teachers. (Master thesis, Middle East Technical University)
 • Koçak, B., Kurtlu, Y., Ulaş, A. ve Epçaçan, C. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ve okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki. Ekev Akademi Dergisi, 61, 211-228.
 • Kökdemir, D.(2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme. (Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara).
 • Macnab, D. S. & Payne, F. (2003). Beliefs, attitudes and practice in Mathematics teaching: perceptions of Scottish primary school student teachers. Journal Of Education For Teaching, 29(1), 55-68.
 • MEB. (2015). İlkokul matematik dersi 1, 2, 3 ve 4. sınıflar öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72
 • Muis, K., R. (2004). Personal epistemology and mathematics: A critical review of synthesis of research. Review of Educational Research, 74, 317-377.
 • Ocak, G., Eğmir, E. ve Ocak, İ. (2016). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Education Faculty, 18(1), 63-91.
 • Özden, Y. (2000). Öğrenme ve öğretme, Ankara: Pegem-A Yayıncılık
 • Pajares, F. M. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62, 307-332.
 • Philipp, R. A. (2007). Mathematics teachers’ beliefs and affect. F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning. (ss. 257-315). Charlotte, NC: Information Age Pub.
 • Pişkin Tunç, M., & Haser, Ç. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin inanışlarının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Polly, D., McGee, J. R., Wang, C., Lambert, R. G., Pugalee, D. K., & Johnson, S. (2013). The association between teachers’ beliefs, enacted practices, and student learning in mathematics. The Mathematics Educator, 22, 11-30.
 • Raymond, A. M. (1997). Inconsistency between a beginning elementary school teacher’s mathematics beliefs and teaching practices. Journal for Research in Mathematics Education, 28(6), 552–575.
 • Richardson, V. (2003). Pre-service teachers’ beliefs. In J. Raths, & A. C. McAninch. (Eds.). Teacher beliefs and classroom performance: The impact of teacher education. (pp. 1-22). Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing.
 • Rudd, R.D. (2007). Defining critical thinking. Techniques: Connecting Education and Careers, 82(7), 46-49.
 • Seaman, C. E., Earles Szydlik, J., Szydlik, S. D. & Beam, J. E. (2005). A comparison of preservice elementary teachers’ beliefs about mathematics and teaching mathematics: 1968 and 1998. School Science and Mathematics, 105(4), 197-210.
 • Semerci N. (2010), The relationships between self leadership and critical thinking, African Journal of Business Management. 4(8), 1639- 1643.
 • Sinan, O. ve Akyüz, G. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik öğretimine ilişkin inançları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17).
 • Stipek, D. J., Givvin, K. B., Salmon, J. M., & MacGyvers, V. L. (2001). Teachers' beliefs and practices related to mathematics instruction. Teaching and Teacher Education, 17, 213-226.
 • Kırmızı, F. S., Fenli, A. ve Kasap, D. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile okuma alışkanlıklarına yönelik tutumları arasındaki ilişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 3(1).
 • Thompson, A. G. (1992). Teachers’ beliefs and conceptions: a synthesis of research. In: Grouws, D.A. (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning. A Project of the NCTM. Macmillan, New York, 127–146.
 • Toluk Uçar, Z.T., Pişkin, M., Akkaş, E. N., & Taşçı, D. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik, matematik öğretmenleri ve matematikçiler hakkındaki inançları. Eğitim ve Bilim, 35(155), 131–144.
 • Tsai, C. (2002). Nested epistemologies: Science teachers' beliefs of teaching, learning and science. International Journal of Science Education, 24(8), 771–78
 • Yıldırım, C. (1997). Bilimsel düşünme yöntemi. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Yüksel, N. S., Uzun, M. S. ve Dost, Ş. (2013). Matematik öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel, (1), 393-403.
 • Zhang, L. F. (2003). Contributions of thinking styles to critical thinking dispositions. Journal of Psychology, 137(6), 517–544.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4104-5902
Author: Mehmet Koray Serin
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gökhan Uyanık
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Lütfi İncikabı
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 17, 2018

Bibtex @research article { turkbilmat311084, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {513 - 535}, doi = {10.16949/turkbilmat.311084}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnanışları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Serin, Mehmet Koray and Uyanık, Gökhan and İncikabı, Lütfi} }
APA Serin, M , Uyanık, G , İncikabı, L . (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnanışları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 9 (3), 513-535. DOI: 10.16949/turkbilmat.311084
MLA Serin, M , Uyanık, G , İncikabı, L . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnanışları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 9 (2018): 513-535 <http://dergipark.org.tr/turkbilmat/issue/41275/311084>
Chicago Serin, M , Uyanık, G , İncikabı, L . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnanışları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 9 (2018): 513-535
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnanışları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki AU - Mehmet Koray Serin , Gökhan Uyanık , Lütfi İncikabı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.311084 DO - 10.16949/turkbilmat.311084 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 513 EP - 535 VL - 9 IS - 3 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.311084 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.311084 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnanışları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki %A Mehmet Koray Serin , Gökhan Uyanık , Lütfi İncikabı %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnanışları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki %D 2018 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 9 %N 3 %R doi: 10.16949/turkbilmat.311084 %U 10.16949/turkbilmat.311084
ISNAD Serin, Mehmet Koray , Uyanık, Gökhan , İncikabı, Lütfi . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnanışları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 9 / 3 (December 2018): 513-535. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.311084
AMA Serin M , Uyanık G , İncikabı L . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnanışları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2018; 9(3): 513-535.
Vancouver Serin M , Uyanık G , İncikabı L . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnanışları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2018; 9(3): 535-513.