Year 2018, Volume 5, Issue 4, Pages 386 - 395 2018-10-18

Asma Fidanı Üretim Parselinde Solarizasyon Uygulaması Öncesi ve Sonrası Toprak Mikrofunguslarının Belirlenmesi
Determination of Soil Microfungi in Grapevine Sapling Production Parcel Before and After the Application of Solarization

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ [1] , Davut Soner AKGÜL [2] , Esra ALBAZ [3] , Yüksel SAVAŞ [4]

63 144

Bu çalışma, asma fidanı üretim parseli toprağında solarizasyon öncesi ve sonrası mikrofungusların belirlenmesi amacıyla, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü fidanlık parselinin 500 m2’lik alanında 2014 yılında yürütülmüştür. Solarizasyon uygulaması öncesi toprağı seyreltme yöntemi ile gerçekleştirilen izolasyon sonrasında; asma fidanlığı toprağının bir gramında 99x103 koloni oluşturan birim (KOB) mikrofungus bulunduğu, bunların Ascomycota bölümüne ait 10 cins içerdiği belirlenmiştir. Çalışmada tespit edilen fungus cinsleri, alfabetik sıraya göre; Acremonium, Alternaria, Aspergillus, Cylindrocarpon, Epicoccum, Fusarium, Mortierella, Mucor, Myrothecium, Penicillium, Rhizopus ve Trichoderma olduğu tespit edilmiştir. Tür zenginliği bakımından ele alındığında; Fusarium, Aspergillus, Trichoderma, Penicillium, Acremonium cinslerinin öne çıktığı belirlenmiştir. Araştırma, koloni sayıları bakımından değerlendirildiğinde Fusarium cinsinin ilk sırayı aldığı, bunu Aspergillus, Epicoccum, Penicillium ve Acremonium cinslerinin izlediği anlaşılmıştır. Buna göre, gerek tür zenginliği ve gerekse koloni sayısı bakımından, Fusarium cinsinin ilk sırayı aldığı tespit edilmiştir. Çalışmanın diğer aşamasında, temmuz-ağustos aylarında, 0.125 mm kalınlığında şeffaf polietilen örtü kullanılarak 8 hafta süreyle solarizasyon uygulaması yapılmıştır. Solarizasyon uygulaması sonrası parselde toprağı seyreltme yöntemi ile izolasyon çalışmaları tekrarlanmıştır. İzolasyon sonrası en yaygın cinslerin ise sırasıyla, Trichoderma, Penicillium, Aspergillus ve Alternaria olduğu belirlenmiştir. Asma fidanlık topraklarında solarizasyon uygulaması sonrası mikrofungal türlerin ve çeşitliliğinin azaldığı belirlenmiştir. Çalışma bulgularının, toprak fungusları üzerine abiyotik faktörlerin etkisinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı oluşturacağı kanısındayız.

It was carried out in the area of ​​500 m2 of the nursery parcel of Manisa Viticulture Research Institute for the purpose of determination of soil microfungi in grapevine nursery production parcel before and after the application of solarisation. It was determined that after isolation, done by soil dilution method before the application of solarisation, there was 99x103  colony forming unit (CFU) microfungi per a gram of grapevine soil and these contain in 10 genera that belong to the fungal divisions of Ascomycota . The fungi taxa determined in the study, according to the order of alphabetic, are as follows; Acremonium, Alternaria, Aspergillus, Cylindrocarpon, Epicoccum, Fusarium, Mortierella, Mucor, Myrothecium, Penicillium, Rhizopus and Trichoderma . When considered in terms of species richness, it was identified that Fusarium, Aspergillus, Trichoderma, Penicillium, Acremonium prominent. When the study is evaluated in terms of colony numbers, it is understood that Fusarium genera first and it is followed by Aspergillus, Epicoccum, Penicillium and Acremonium. According to this, it has been concluded that in terms of both species richness and number of colonies, Fusarium is in the first place. In the other phase of the work, solarisation was applied for 8 weeks in July-August using a transparent polyethylene cover with a thickness of 0.125 mm. After solarisation application, isolation was repeated with soil dilution method in the parcel. After isolation, it was determined that the most common genera were, respectively, Trichoderma, Penicillium, Aspergillus and Alternaria. It has been determined that the microfungal taxa and genera grapevine nursery soils decreased after solarisation application. We believe that the findings of the study will contribute to the evaluation of the effect of abiotic factors on soil fungi.

 • Anonim, 2016. Meyve ve Asma Fidanı ile Üretim Materyallerinde Bitki Sağlığı Standartları Talimatı. (http://www.fuab.org.tr) (Erişim tarihi: 12.06.2017).
 • Anonim, 2017. Bitki ve Toprak Analizleri Ders Notları. Sakarya Üniversitesi. (http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr) (Erişim tarihi:12.06.2017).
 • AbdElsalam, K.A., Aly I.N., Abdel-Satar M.A., Khalil M.S., Verreet J.A. 2003. PCR identification of Fusarium genus based on nuclear ribosomal-DNA sequence data. African Journal of Biotechnology, 2(4): 82-85.
 • Azaz, A.D. ve Hasenekoğlu, İ. 1997. An investigation into the microfungal flora of field soils in the GAP (Southeastern Anatolia Project) irrigation area of Harran plain. Tr. J.of Botany, 21: 165-172.
 • Azaz, A.D. ve Pekel, O. 2002. Comparison of Soil Fungi Flora in Burnt and Unburnt Forest Soils in The Vicinity of Kargicak (Alanya-Turkey). Turk J Bot 26: 409-416.
 • Başbülbül, G., Bıyık, H., Kalyoncu, F., Kalmış, E., Oryaşin, E. 2011. Aydın, İzmir ve Manisa illerinde endüstriyel atıksular ile kirlenmiş toprakların mikrofungus florasının belirlenmesi. Ekoloji., 20: 66-73.
 • Benlioglu, S., Boz, O., Yildiz, A., Kaskavalci, G., Benlioglu, K. 2005. Alternative soil solarization treatments for the control of soil-borne diseases and weeds of strawberry in the Western Anatolia of Turkey. Journal of Phytopathology 153: 423-430.
 • Ben-Yelphet, Y., Shtienberg, D. 1995. Effects of solar radiation and temperature on fusarium wilt in carnation. Phytopathology. 84: 1416-1421.
 • Burgess, L.W., Summerell, B.A., Bullock, S., Gott, K., Backhause, D. 1994. Laboratory Manual for Fusarium Research. 3th Edition, Sidney.
 • Cenis, J.L. 1992. Rapid extraction of fungal DNA for PCR amplification. Nucleic acid Research, 20(9): 2380.
 • Christensen, M. 1981. Species Diversity and Dominancen Fungal Communities, 201-202, Teh Fungal Community, 1ts Organisation and Rolen The Ecosisytem, Edited By Wicklow, D., And Carroll, G., Marcel Dekker, _nc.,Newyork.
 • Christensen, M., Frisvad, J.C., Tuthıll, D.E. 2000. Pennicillium Species Diversity in Soil and Same Taxonomik and Ecologycal Notes, 309-320. In Integration of Modern Taksonomic Methods for Penicllium and Aspergillus Clasification, Edited By Samson, R.A. And Pitt,J., Harwood Academic Publishers, Singapore.
 • Çığ, A. ve Yılmaz, H. 2004. Bazı orkide türlerinde farklı yöntemlerle izole edilen funguslar. Turkish J. Agric. Res. 1: 24-28 TÜTAD ISSN: 2148-2306. http:///C:/Users/nurdan-pc/Downloads/14-167-2-PB.pdf (Erişim Tarihi: 12.11.2017).
 • Elad, Y. ve Baker, R. 1985. The role of competition for iron and carbon in suppression of chlamydospore germination of Fusarium spp. by Pseudomonas spp. Phytopathology 75: 1053- 1059.
 • Fang, X.L., Phillips, D., Li, H., Sivasithamparam, K., Barbetti, M.J. 2011. Comparisons of virulence of pathogens associated with crown and root diseases of strawberry in Western Australia with special reference to the effect of temperature. Scientia Horticulturae, 131: 39-48.
 • Fidan, Y. ve Yavaş, İ. 1987. Yeni Bağcılığa Geçiş. A.Ü. Ziraat Fak., Ankara.
 • Gamliel ve A., Stapleton, J.J. 1993. Effect of soil amendment with chicken compost or ammonium phosphate and solarization on pathogen control, rhizosphere microorganisms and lettuce growth. Plant Dis. 77: 886–891.
 • Garbeva, P., Van Veen, J.V., Van Elsas, J.D. 2004. Microbial Diversity In Soil: Selection Of Microbial Populations By Plant and Soil Type and Implications For Disease Suppressiveness. Annu. Rev. Phytopathol. 42: 243–70.
 • Halleen, F., Fourie, P.H., Crous, W.C. 2006. A review of black foot disease of grapevines. Phytopathol. Mediterr. 45: 55-S67.
 • Hasenekoğlu, İ. 1982. Erzurum et kombinası civarındaki kirlenmiş toprakların mikrofungus populasyonu. Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 1(1): 409-416.
 • Hasenekoğlu, İ. ve Azaz, A.D. 1991. Sarıkamış Civarındaki tıraşlanmış orman alanları topraklarının mikrofungus florası ve bunun normal orman toprakları florası ile karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Turkish J. of Bot., 15: 214-226.
 • Kalyoncu, F. ve Özer, A. 2017. Tarım Alanlarından izole edilen mikrofungusların benomil duyarlılıklarının belirlenmesi. Türk Tarım, Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(10): 1184-1188.
 • Kara, Ö. 2002. Kuzey Trakya Dağlık Yetişme Ortamı Bölgesinde Kayın, Meşe, Karaçam Ormanlarındaki Toprak Mikrofunguslarının Mevsimsel Dağılımı, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği A.B.D. Doktora Tezi. İstanbul.
 • Katan, J., Fishler, G., Grinsten, J. 1983. Short- and long-term effects of soil solarization and crop sequence on Fusarium wilt and yield of cotton in Israel. Phytopathology, 73(8): 1215-1219.
 • Katan, J. ve DeVay, J.E. 1991. Soil solarization. CRC Press, Boca Raton, Fla.
 • Kirk, P.M., Cannon, P.F., David, J.C., Stalpers, J.A., 2001. Ainsworth & Bisby’s dictionary of the fungi. 9th edition. CABI Publishing, Wallingford.
 • Kiss, L. 2003. A Review of Fungal Antagonists of Powdery Mildews and Their Potential as Biocontrol. Pest Management Science, 59: 475-483.
 • Klich, M.A. 2002. Biogeography of Aspergillus Species in Soil and Litter. Mycologia, 94(4): 21-27.
 • Leslie, F.J., Pearson, C.A.S., Nelsn, P.E., Toussoun, T.A. 1990. Fusarium spp. from corn, sorghum and soybean fields in the Central and Eastern United States. Phytopathology. 80: 343-350.
 • Marais, P.G. 1979. Fungi associated with root in vineyards in the Western Cape. Phytophylactica 11: 65-68.
 • Oskay, F. ve Şimşek, Z. 2017. Çankırı (Eldivan) Karaçam orman topraklarında saptanan mikrofunguslar. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3(1): 23-38.
 • Petit, E. ve Gubler, W.D., 2006. “Influence of Glomus intraradices on black foot disease caused by Cylindrocarpon macrodidymum on Vitis rupestris under controlled conditions”, Plant Dis., 90: 1481-1484.
 • Pitt, J.I. 2000. A Laboratory Guide to Common Penicillium Species. Food Science Australia.
 • Rai, R.V. ve Mamatha, T. 2005. Seedling diseases of Some Important Forest Tree Species and Their Management. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 11. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp011.htm (Erişim tarihi: 16.11.2016). Samson, R.A., Hoekstra, E.S., Frisvad, J.C. 2004. Introduction to Food and Airborne Fungi. CBS Publication, Holland. ISBN: 978-9070351427.
 • Savaş, Y., Çobanoğlu, F., Karabat, S. 2013. Asma Fidanı üretiminin teknik ve ekonomik yönden mevcut durumu. 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 25-28 Eylül, Konya.
 • Savaş, G.N. ve Yıldız, F. 2015. Control of Alternaria Spp. on Sultanina Seedless Grape Vineyards in Aegean Region. African Journal of Agricultural Science and Technology. 3(12): 527-531.
 • Stapleton, J.J. ve DeVay, J.E. 1986. Soil solarization: and nonchemical method for management of plant pathogen and pests; Crop Prot., 5: 190.
 • Summers, C.G., Newton, A.S., Mitchell, J.P., Stapleton, J.J. 2010. Population dynamics of arthropods associated with early-season tomato plants as influenced by soil surface microenvironment. Crop Protect. 29: 249-254.
 • Úrbez-Torres, J.R., Leavitt, G.M., Voegel, T.M., Gubler, W.D. 2006. Identification and distribution of Botryosphaeria species associated with grapevine cankers in California. Plant Dis 90: 1490-1503.
 • Quezado, D.A.M., Henz, G.P., Paz-Lima, M.L., Medeiros, A.R., Miranda, B.E.C., Pfenning, L.H., Reis, A. 2010. New hosts of Myrothecium spp. In Brazil and a preliminary in vitro assay of fungicides. Braz. J. Microbiol. 41: 246-252.
 • Vega, F. E., Posada, F., Aime, M.C, Pava-Ripoll, M., Infante, F., Rehner, S.A. 2008. Entomopathogenic fungal endophytes. Biol. Contr., 46: 72-82.
 • Waksmann, S.A. 1922. A method for counting the number of fungi in the soil. Nature, Journal of Bacteriology., 7: 339-341.
 • White, T.J., Bruns, T., Lee, S., Taylor, J. 1990. Amplification and Direct Esquencing of Fungal Ribosamal RNA Genes for Phylogenetics. In: Innis MA, Gelfand DH, Snisky JJ, White TJ, eds. PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications. San Dieogo: Academic Press. 315-322.
 • Yücel, S., Özarslandan, A., Can, C. 2015. Örtü Altı Sebze ve Çilek Yetiştiriciliğinde Toprak Dezenfeksiyonu Uygulamaları. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19(3): 144-150.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ

Author: Davut Soner AKGÜL

Author: Esra ALBAZ

Author: Yüksel SAVAŞ

Bibtex @research article { turkjans471133, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {386 - 395}, doi = {10.30910/turkjans.471133}, title = {Asma Fidanı Üretim Parselinde Solarizasyon Uygulaması Öncesi ve Sonrası Toprak Mikrofunguslarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {GÜNGÖR SAVAŞ, Nurdan and AKGÜL, Davut Soner and ALBAZ, Esra and SAVAŞ, Yüksel} }
APA GÜNGÖR SAVAŞ, N , AKGÜL, D , ALBAZ, E , SAVAŞ, Y . (2018). Asma Fidanı Üretim Parselinde Solarizasyon Uygulaması Öncesi ve Sonrası Toprak Mikrofunguslarının Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (4), 386-395. DOI: 10.30910/turkjans.471133
MLA GÜNGÖR SAVAŞ, N , AKGÜL, D , ALBAZ, E , SAVAŞ, Y . "Asma Fidanı Üretim Parselinde Solarizasyon Uygulaması Öncesi ve Sonrası Toprak Mikrofunguslarının Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 386-395 <http://dergipark.org.tr/turkjans/issue/39809/471133>
Chicago GÜNGÖR SAVAŞ, N , AKGÜL, D , ALBAZ, E , SAVAŞ, Y . "Asma Fidanı Üretim Parselinde Solarizasyon Uygulaması Öncesi ve Sonrası Toprak Mikrofunguslarının Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 386-395
RIS TY - JOUR T1 - Asma Fidanı Üretim Parselinde Solarizasyon Uygulaması Öncesi ve Sonrası Toprak Mikrofunguslarının Belirlenmesi AU - Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ , Davut Soner AKGÜL , Esra ALBAZ , Yüksel SAVAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30910/turkjans.471133 DO - 10.30910/turkjans.471133 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 386 EP - 395 VL - 5 IS - 4 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.471133 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.471133 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Asma Fidanı Üretim Parselinde Solarizasyon Uygulaması Öncesi ve Sonrası Toprak Mikrofunguslarının Belirlenmesi %A Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ , Davut Soner AKGÜL , Esra ALBAZ , Yüksel SAVAŞ %T Asma Fidanı Üretim Parselinde Solarizasyon Uygulaması Öncesi ve Sonrası Toprak Mikrofunguslarının Belirlenmesi %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 4 %R doi: 10.30910/turkjans.471133 %U 10.30910/turkjans.471133
ISNAD GÜNGÖR SAVAŞ, Nurdan , AKGÜL, Davut Soner , ALBAZ, Esra , SAVAŞ, Yüksel . "Asma Fidanı Üretim Parselinde Solarizasyon Uygulaması Öncesi ve Sonrası Toprak Mikrofunguslarının Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 4 (October 2018): 386-395. https://doi.org/10.30910/turkjans.471133