Author Guidelines

Aday makaleler yayın, yazım, nitelik, kapsam, araştırma ve etik kurallara uygunluk açısından ön incelemeye tabi tutulur. Aday makalelerin intihal denetim yazılımları kullanılarak intihal denetimleri yapılır. Uygun olmadığı değerlendirilen aday makaleler hakem değerlendirmesine alınmadan yazarına iade edilir. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel hayvan çalışmaları gibi çalışamalar için etik kurul onayı alınmış olmalı ve belgelendirilmelidir.


Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi’ne gönderilen çalışmalar Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Yazar(lar)ın çalışmalarını web sayfasında bulunan şablonu kullanarak ve gerekli basamakları takip ederek ilgili dosyalarını yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru dosyalarında hiçbir şekilde kişi, kurum, kuruluş adları geçmemelidir. Başvurular İngilizce ya da Türkçe olarak tek bir dosyada yüklenmelidir.

 

Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi sistemine gönderilecek makaleler "Makale Gönder" menüsündeki  "UBED Makale Şablonuadlı word dosyası kullanılarak hazırlanmalı ve yüklenmelidir. Gerekli bilgiler word dosyasında mevcuttur

Makalenin incelenme sürecine girmesi için "Telif Hakkı Formu"da yüklenmelidir.ÖNEMLİ NOT:  Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi Sistemine yüklenecek makaleler "makale gönder" bölümünde görülecek olan UBED-MİZANPAJ adlı word dosyası kullanılarak yüklenmelidir. Gerekli bilgiler word dosyasında mevcuttur.


Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 2,5cm)

Dergiye gönderilecek makaleler ile ilgili sayfa veya kelime sayısı sınırlaması getirilmemekle birlikte yayın kurulu çalışmanın kısaltılabileceğine dönük olarak görüş belirtebilir.

Font Ailesi: Times New Roman, Ana başlıklar 11, Metin 10 punto büyüklüğünde yazılması gerekmektedir ve düzeni iki yana yaslı olacak şekilde 1,5 satır aralığı olarak ayarlanmalıdır. Paragraflarda soldan girinti kullanılmaz. Başlık düzeylerinde APA formatı dikkate alınır:

14540

Dergiye gönderilen çalışmalar temelde sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşabilir;

Başlık

Çalışmanın başlığı, Times New Roman yazı tipinde ve 14 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Başlık, metnin bütününü kapsayacak şekilde olmalıdır. Başlıkta bağlaçlar hariç olmak üzere kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Öz

Öz, Times New Roman 9 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 150-200 sözcük aralığında olacak şekilde yazılmalıdır. Öz; araştırmanın amacını, yöntemini, sonuçlarını ve özgün değerini yansıtacak şekilde yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Çalışma ile ilgili en az 3 en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Giriş

Giriş bölümünde çalışmanın kuramsal temeli, ilgili araştırmalar, çalışmanın önemi, problem, amaç(ları)/hipotez(leri) giriş kısmında ayrıntılandırılmalıdır.

Yöntem

Çalışmanın türü, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama araçları, , veri toplama süreci, verilerin analizi, sınırlılıkları gibi çalışma ile ilgili yöntemsel konular bu ana başlık altında ele alınmalıdır.

Bulgular

Çalışmadan elde edilen bulgular çalışmanın amaçları/hipotezlerinde belirtilen sıraya uygun olarak sunulmalıdır. Bulguların sunumunda grafik, resim, tablo, şekil, gibi ögeler kullanılabilir.

Tartışma ve Sonuç

Çalışmadan elde edilen bulgular çalışmanın amaç veya hipotezlerinde belirtilen sıraya göre alanyazın dikkate alınarak tartışılmalıdır. Çalışmanın sonuç kısmında bulgular ve tartışma sonucu ortaya çıkan ana fikirler ortaya konulmalıdır. Ayrıca bu bölümde çalışmanın sınırlılıklarına, gelecek araştırmalara ve uygulamaya yönelik önerilere de yer verilmelidir.

Teşekkür ve Bilgilendirme

Eğer çalışma, herhangi bir kurum ya da fon tarafından desteklenmişse, daha önce tamamı yayınlanmamış olmak şartıyla bildiri olarak sunulmuşsa, ya da çalışma bir tez çalışmasından üretilmişse bununla ilgili açıklama yapılmalıdır. Eğer, çalışma kapsamında herhangi bir kişi ya da kuruma teşekkür etmek gerekiyorsa da teşekkürün bu bölümde belirtilmesi gerekir.

Kaynakça

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme kurallarına göre hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflarda Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Font ailesi Times New Roman ve satır aralığı 6 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 0.5 cm olacak şekilde verilmelidir.

14541Ekler

Metin içinde belirtilen tablo, şekil, grafik veya resimlere ek olarak çalışmaya tablo, şekil, grafik veya resimler konulması isteniyorsa bunlar Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılarak ayrı ayrı başlık verilmesi gerekir. Ekler bölümü oluşturulacaksa bu Giriş, Yöntem gibi ana başlık olarak hazırlanması gerekmektedir.

Tablo ve Şekiller

Tablo ve şekilleri gösteriminde aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.

Tabloda ara çizgiler gösterilmez. Tablo numarası, tablo adı, tablo ve tablonun satırları arasındaki boşluk 0 nk olarak ayarlanır. Tablonun son satırı ile tablodan sonraki paragraf arasında 6 nk boşluk olmalıdır. Tablo numarası kalın yazılmalıdır. Tablo adı ise normal, iki yana yaslı ve tablo adının ilk harfleri (ve, de, mi, ile mi gibi bağlaç ve edatlar hariç) büyük olarak yazılmalıdır.

Tablo 1. Tablo Başlığı

 

Şekil numaraları ve başlıklar, şeklin altında verilir. Özel adlar hariç şekil adlarının sadece ilk harfi büyük yazılır. Koyu yazılmaz. Şekil adından önceki bölüm (Şekil 1. Şekil 2.) kalın yazılır. Şekillerin 300 DPI çözünürlüğünde olması gerekmektedir.

Şekil adı ile şekilden sonraki paragraf arasında 6 nk boşluk olmalıdır.

 

Şekil 1. Şekil Başlığı