Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 91 - 100 2019-03-25

Reflection of Postmodernism on Human Behavior in the Organization
Postmodernizmin Örgütteki İnsan Davranışlarına Yansıması

İlknur Öztürk [1]

49 101

In the 17th century, especially with the developments in the technological field in Europe, economic growth forced the societies to enter into a process of change called modernization. Modernization means a new world order that is different from the old one. After 1980, modern period was replaced by postmodern period. Postmodernism, which was first used in architecture, then continued to be used in many fields such as sociology, psychology and management. Human is an indispensable element of production, competition and knowledge. The period in which the enterprises live is the postmodern period in which information comes to the fore. Because postmodernism means going beyond modernism, human characteristics have gone beyond modernism. In this study, the conceptual and historical aspects of postmodernism were discussed with the opinions of various authors. In this process, the changes in human behavior and human characteristics in the organization were examined.

17. Yüzyılda, özellikle Avrupa’da meydana gelen teknolojik ve ekonomik alandaki gelişmeler toplumları, modernleşme olarak adlandırılan bir değişim sürecine girmeye zorlamıştır. Modernleşme, eskisinden farklı olan yeni bir dünya düzeni anlamına gelmektedir. 1980’den sonra modern dönem yerini postmodern döneme bırakmıştır. İlk olarak mimari alanda kullanılan postmodernizm daha sonra sosyoloji, psikoloji ve yönetim vb., pek çok alanda kullanılmaya devam etmiştir. İnsan; üretimin, rekabetin ve bilginin vazgeçilmez bir unsurudur. İşletmelerin içinde yaşadığı dönem ise bilginin ön plana çıktığı postmodern dönemdir. Postmodernizm, modernizmin ötesine geçmek anlamını taşıdığı için, insan özellikleri de modernizmin ötesine geçmiştir. Bu çalışmada, postmodernizm kavramsal ve tarihsel yönü ile çeşitli yazarların görüşlerine yer verilerek ele alınmıştır. Bu süreç içerisinde değişime uğrayan insan özellikleri ve bu değişimin örgütteki insan davranışlarına yansıması incelenmiştir.

 • Alevok İzci, N. ve Akkuş, B. (2017). Modernizm, Postmodernizm Ve Türkiye’de Kamu Yönetiminde Uygulamaları. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 309-324.
 • Altıntaş, E. (2012). Bireycilik ve Toplumculuk Tartışmaları Bağlamında Değerler Eğitimi Yaklaşımları. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(24), 31-54.
 • Aslan, S. ve Yılmaz, A. (2001). Modernizme Bir Başkaldırı Projesi Olarak Postmodernizm. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2), 93-108.
 • Batu, M. Ve Tos, O. (2017). Tüketim Kültürü Odağında Modernizm Ve Postmodernizmin Karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 991-1023.
 • Bocock R. (1997). Tüketim, Çev. İrem Kutluk Dost Kitabevi Yayınları: Ankara.
 • Çabuklu, Y. (2003). Postmodern Toplumda Kriz ve Siyaset, Kanat Yayınevi: İstanbul.
 • Çakıcı, A. (2006). “Postmodernizmin Etik ve Düşünce Biçimimize Yansıması”, Haftasonu Konferansı X, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO, Nevşehir, 19-33.
 • Doyuran, L. (2013). Küresel Yeni Dünya Düzeninde Postmodern Söylem. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 10-35.
 • Eraslan, H. Ve Şengün, H. İ. (2018). Postmodernizm Akımı Ve İşletme Yönetimine Etkileri. USOBED Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2): 178-193.
 • Erdemir, E. (2006). Postmodernizmin İşletme Yönetimine Etkileri: Kavramsal Bir Çözümleme. Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi.
 • Erdemir, E. Ve Koç, U. (2010). Postmodernizm ve Komplekslik: Örgüt Kuramı Bağlamında Paradigmatik Bir Tartışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1), 25-48.
 • Funk, R., & Tanyeri, Ç. (2009). Ben ve Biz: Postmodern İnsanın Psikanalizi. Yapı Kredi Bankası Yayınları.
 • Genç, N. (2007). Yönetim ve Organizasyon. Seçkin Kitabevi, İstanbul.
 • Güven, S. (2015). Postmodern Kimliklerin Kurulumu. Selçuk İletişim, 9(1), 266-286.
 • Işık, N. (2014). Liderlik Yaklaşımları Ve Hizmetkâr Liderliğin İşgörenlerin Organizasyonel Bağlılıklarına Etkileri (Doctoral dissertation, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü).
 • Kızılçelik, S. (1994). Postmodernizm: ‘Modernlik Projesine’Bir Başkaldırı. Türkiye Günlüğü, 30, 90-105.
 • Knoornhof, C., Villiers, CJ de (1999). Postmodernism and Accounting: Mirror or myth? Meditari Accountancy Research, 7, 145-164.
 • Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği. (12.Baskı). İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Lyotard, J. F. (1997). Postmodern Durum. Ahmet Çiğdem (Çev.). Ankara: Vadi
 • Odabaşı Y. (2009). Postmodern Pazarlama. Media Cat Kitapları. İstanbul.
 • Özoran Artan, B. (2017). Modernite Ve Postmodernite Kavramları Çerçevesinde Reklamlar: Hürriyet Gazetesi Örneği. Ulakbilge, 5 (19), 2261-2286.
 • Özcan, B. (2007). Postmodernzmin Tüketim İmajları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 261-273.
 • Pektaş, H. (2006). Moda ve Postmodernizm (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Sezgül, İ. (2010). Liderlik Ve Etik: Geleneksel, Modern Ve Postmodern Liderlik Tanımları Bağlamında Bir Değerlendirme. Toplum Bilimleri, 4(7), 239‐251.
 • Spicer, Michael W. (2005), “Public Administration Enquiry and Social Science in the Postmodern Condition: Some Implications of Value Pluralism”, Administrative Theory & Praxis, 27(4), 669-688.
 • Sönmez, A.T. ve Karataş, C. (2010). Postmodern Pazarlama. Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu. Düzce.
 • Şahin, İ. (2004). Postmodern Çağ ve Hümanist Eğitim. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9.
 • Şimşek, M.E. (2014), “Moderniteden Postmoderniteye Uzanan Bir Köprü: Zygmunt Bauman”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tekin, Y. Ve Ehtiyar, R. (2011). Başarının Temel Aktörleri: Vizyoner Liderler Vısıonary Leaders: The Major Actors Of Success. Journal of Yasar University, 24(6), 4007-4023.
 • Türk Dil Kurumu. (2019). Büyük Türkçe Sözlük: Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr. Erişim Tarihi: 3/01/ 2019.
 • Yeşil, A. (2016). Liderlik ve Motivasyon Teorilerine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme.| A Theoretical Research on Leadership and Motivation Theories. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(3), 158-180.
 • Yeygel, S, (2006). “Postmodern Toplumsal Yapının Pazarlamaya Getirdiği Yeni Boyut: Topluluk Pazarlaması (Tribal Marketing)”, Bilig, 38 (Yaz), 197-228.
 • Yıldırm, M. (2009). Modernizm, Postmodernizm ve Kamu Yönetimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 380-397.
 • Yıldırım, M. (2010). Kamu Yönetiminde Bilgi Yönetiminin Gerekliliği Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1311-34.
 • (http://www.aktuelpsikoloji.com/artikel.php?artikel_id=1045). Erişim Tarihi: 25/01/2019.
Primary Language tr
Subjects Behavioral Sciences, Operations Research and Management Science
Published Date 5-1
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2079-0383
Author: İlknur Öztürk (Primary Author)
Institution: ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ueyd533673, journal = {Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-6838}, address = {Seyfettin ARTAN}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {91 - 100}, doi = {10.20979/ueyd.533673}, title = {Postmodernizmin Örgütteki İnsan Davranışlarına Yansıması}, key = {cite}, author = {Öztürk, İlknur} }
APA Öztürk, İ . (2019). Postmodernizmin Örgütteki İnsan Davranışlarına Yansıması. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 5 (1), 91-100. DOI: 10.20979/ueyd.533673
MLA Öztürk, İ . "Postmodernizmin Örgütteki İnsan Davranışlarına Yansıması". Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 5 (2019): 91-100 <http://dergipark.org.tr/ueyd/issue/43520/533673>
Chicago Öztürk, İ . "Postmodernizmin Örgütteki İnsan Davranışlarına Yansıması". Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 5 (2019): 91-100
RIS TY - JOUR T1 - Postmodernizmin Örgütteki İnsan Davranışlarına Yansıması AU - İlknur Öztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20979/ueyd.533673 DO - 10.20979/ueyd.533673 T2 - Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 100 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-6838 M3 - doi: 10.20979/ueyd.533673 UR - https://doi.org/10.20979/ueyd.533673 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Innovation Postmodernizmin Örgütteki İnsan Davranışlarına Yansıması %A İlknur Öztürk %T Postmodernizmin Örgütteki İnsan Davranışlarına Yansıması %D 2019 %J Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi %P -2149-6838 %V 5 %N 1 %R doi: 10.20979/ueyd.533673 %U 10.20979/ueyd.533673
ISNAD Öztürk, İlknur . "Postmodernizmin Örgütteki İnsan Davranışlarına Yansıması". Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 5 / 1 (March 2019): 91-100. https://doi.org/10.20979/ueyd.533673