Year 2015, Volume , Issue 15, Pages 21 - 40 2015-06-20

IS THE EXPORT-LED GROWTH AN ILLUSION? EVIDENCES FROM SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY TESTS
İHRACATA DAYALI BÜYÜME İLLÜZYON MU? SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTLERİNDEN KANITLAR

Ertuğrul YILDIRIM [1]

359 845

Export-led growth hypothesis has been discussed in theoretical and empirical levels. Lots of studies in the literature analyze the export-led growth hypothesis using symmetric Granger causality tests. However, both symmetric and asymmetric causality tests are used in this study. The analysis consists of imports, exports and industrial production variables of Turkey in the period of 1997:1-2013:4. To achieving findings, causal relations among the three variables are asymmetric. Therefore achieving findings in the paper which is using symmetric causality tests may be an illusion. Furthermore the findings indicate that exports did not raise the industrial production in a sustainable manner, since exports and production are dependent on imports. So the export-led growth hypothesis in long-term is not supported in this study. The findings achieving in this study imply that import dependent export and production structure should be break up to occur the export-led growth hypothesis in Turkey

İhracata-dayalı büyüme hipotezi teorik ve ampirik düzeyde tartışılmaya devam etmektedir. Literatürdeki pek çok çalışma ihracata-dayalı büyüme hipotezini, simetrik Granger nedensellik testlerini kullanarak analiz etmektedir. Bu çalışmada ise hem simetrik hem de asimetrik nedensellik testleri kullanılmaktadır. Analiz Türkiye’nin 1997:1-2013:4 dönemine ait ithalat, ihracat ve sanayi üretimi değişkenlerini kapsamaktadır. Ulaşılan bulgulara göre üç değişken arasındaki nedensellik ilişkileri asimetriktir. Bu nedenle simetrik nedensellik testleri kullanılan çalışmalarda ulaşılan sonuçlar illüzyon olabilir. Ayrıca elde edilen bulgular ihracatın ve sanayi üretiminin ithalata bağımlı olması nedeniyle ihracatın sürdürülebilir bir biçimde büyümeyi artıramadığını göstermektedir. Yani bu çalışmada uzun dönemde Türkiye’de ihracata-dayalı büyüme hipotezi desteklenememiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular, Türkiye’de ihracata-dayalı büyüme hipotezinin gerçekleşebilmesi için ithalata bağlı üretim ve ihracat yapısının kırılması gerektiğini ima etmektedir.

Anahtar Kavramlar: İhracata-dayalı büyüme hipotezi, Thirlwall kanunu, Asimetrik Nedensellik, Sanayi Üretimi.

JEL Sınıflandırması: F14, F43

IS THE EXPORT-LED GROWTH AN ILLUSION? EVIDENCES FROM SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY TESTS

Abstract

Export-led growth hypothesis has been discussed in theoretical and empirical levels. Lots of studies in the literature analyze the export-led growth hypothesis using symmetric Granger causality tests. However, both symmetric and asymmetric causality tests are used in this study. The analysis consists of imports, exports and industrial production variables of Turkey in the period of 1997:1-2013:4. To achieving findings, causal relations among the three variables are asymmetric. Therefore achieving findings in the paper which is using symmetric causality tests may be an illusion. Furthermore the findings indicate that exports did not raise the industrial production in a sustainable manner, since exports and production are dependent on imports. So the export-led growth hypothesis in long-term is not supported in this study. The findings achieving in this study imply that import dependent export and production structure should be break up to occur the export-led growth hypothesis in Turkey.

Keywords: Export-led growth hypothesis, Thirlwall law, Asymmetric causality, Industrial production.

JEL Classification: F14, F43

 • AKAL, M. (2006), “Causalities Among Growth Related Policy Variables in Turkey, 1950-2004”, Applied Econometrics and International Development, 6(3), 75-104.
 • AKTAŞ, C. (2009), “Türkiye’nin İhracat, İthalat Ve Ekonomik Büyüme Ara-sındaki Nedensellik Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 35-47.
 • ALTMAN, M. (2003), “Staple Theory and Export-Led Growth: Constructing Differential Growth”, Australian Economic History Review, 43(3), 230-255.
 • AWOKUSE, T.O. (2008), “Trade Openness and Economic Growth: is Growth Export-Led or Import-Led?”, Applied Economics, 40(2), 161-173.
 • BECKERMAN, W. (1962), “Projecting Europe’s Growth”, The Economic Journal, 72(288), 912-925.
 • BİLGİN, C. ve A. ŞAHBAZ (2009), “Causality Relations between Growth and Export in Turkey”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 177-198.
 • CHENERY, H.B. ve M. BRUNO (1962), “Development Alternatives in an Open Economy: The Case of Israel”, The Economic Journal, 72(285), 79-103.
 • DEMİRHAN, E. (2005), “Büyüme ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(4), 75-88.
 • DICKEY, D. ve W. FULLER (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
 • ERDOĞAN, S. (2006), “Türkiye’nin İhracat Yapısındaki Değişme ve Büyü-me İlişkisi: Koentegrasyon ve Nedensellik Testi Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 10, 30-39.
 • GENÇ, M.C., M.K. DEĞER ve M. BERBER (2010), “Beşeri Sermaye, İhra-cat ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, V(I), 29-41.
 • GERNİ, C., Ö.S. EMSEN ve M.K. DEĞER (2008), “İthalata Dayalı İhracat ve Ekonomik Büyüme: 1980-2006 Türkiye Deneyimi”, 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat, DEÜ İİBF İktisat Bölümü, İzmir.
 • GILES, J.A. ve C.L. WILLIAMS, (2000), “Export-led Growth: a Survey of the Empirical Literature and Some Non-causality Results Part 1, The Journal of International Trade & Economic Development, 9(3), 261-337.
 • GÖÇER, İ. (2013), “Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri: Sınır Testi Yakla-şımı”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 75-91.
 • GRANGER C.W. ve G. YOON (2002), “Hidden cointegration”, Department of Economics Working Paper. University of California, San Diego, İnternet Adre-si;http://www.escholarship.org/uc/item/9qn5f61j.pdf;origin=repeccitec, Erişim Tari-hi: 10.05.2013.
 • GROSSMAN, G.M. ve E. HELPMAN (1991), Innovation and Growth in the Global Economy, Massachusetts: The MIT Pess.
 • HACKER, S.R. ve A. Hatemi-J (2006), “Tests for Causality between Integrated Variables Using Asymptotic and Bootstrap Distributions: Theory and Application”, Applied Economics, 38, 1489-1500.
 • HADASS Y.S. ve J.G. WILLIAMSON (2001), “Terms of Trade Shocks and Economic Performance 1870-1940: Prebisch and Singer Revisited”, NBER Working Paper 8188, İnternet Adresi; http://www.nber.org/papers/w8188, Erişim Tarihi: 10.05.2013.
 • HALICIOĞLU, F. (2007), “A Multivariate Causality Analysis of Export and Growth for Turkey”, MPRA Paper 3565, İnternet Adresi; http://mpra.ub.uni-muenchen.de/3565/, Erişim Tarihi: 10.05.2013.
 • HARROD, R. (1933), International Economics, Cambridge: Cambridge University Press.
 • HATEMİ-J, A. (2012), “Asymmetric Causality Tests with an Application”, Empirical Economics, 43, 447-456.
 • HATEMİ-J, A. ve M. IRONDOUST (2000), “Time-series evidence for Balassa’s export-led growth hypothesis, The Journal of International Trade & Economic Development: An International and Comparative Review, 9(3), 355-365.
 • HELPMAN, E. ve P.R. KRUGMAN (1985), Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition, and the International Economy, Massachusetts: MIT Press.
 • INNIS, H.A. (2001), The Fur Trade in Canada, Canada:University of Toronto Press.
 • KALDOR, N. (1970), “The Case for Regional Policies”, Scottish Journal of Political Economy, 17(3), 337-348.
 • KING, J.E. (2003), The Elgar Companion to Post Keynesian Economics, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 • KIZILGÖL, Ö. (2006), “Türkiye’de İhracata ve Turizme Dayalı Büyüme Hi-potezinin Analizi: Eşbütünleşme VE Nedensellik İlişkisi”, Akademik Bakış, 10, 1-19.
 • KÖSEKAHYAOĞLU, L. ve C. ŞENTÜRK (2006), “İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Testi: Türkiye ve Yeni Gelişen Ekonomiler Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), 23-45.
 • KULA, F. (2008), “Ekonomik Büyüme Ve Ödemeler Bilânçosu Kısıtı: 1980 2006 Dönemi Türkiye Örneği”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 59-69.
 • KWIATKOWSKI, D., P.C.B. PHILLIPS, P. SCHMIDT ve Y. SHIN (1992), “Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root”, Journal of Econometrics, 54, 159-178.
 • MCCOMBIE, J.S.E. ve A.P. THIRLWALL (2004), Essays on Balance of Payments Constrained Growth Theory and Evidence, London: Routledge.
 • MCKINNON, R.I. (1964), “Foreign Exchange Constraints in Economic Development and Efficient Aid Allocation”, The Economic Journal, 74(294), 388-409.
 • MYINT, H. (1958), “"Classical Theory" of International Trade and the Underdeveloped Countries”, The Economic Journal, 68(270), 317-337.
 • OECD (2013), Monthly Economic Indicitors/Main Economic Indicators, İn-ternet Adresi; http://stats.oecd.org/, Erişim Tarihi: 09.07.2013.
 • ÖZCAN, B. ve O. ÖZÇELEBİ (2013), “İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi Türkiye İçin Geçerli Mi?”, Yönetim ve Ekonomi, 20(1), 1-14.
 • PREBISCH, R. (1950), The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems, New York: United Nations Publications.
 • RAMOS, F.F.R. (2001), “Exports, Imports, and Economic Growth in Portugal: Evidence from Causality and Cointegration Analysis”, Economic Modelling, 18, 613-623.
 • SANDALCILAR, A.R. (2012), “Türkiye’de Tarımsal İhracat, Tarım Dışı İh-racat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi”, Finans Poli-tik & Ekonomik Yorumlar, 49(570), 65-76.
 • SAVAŞ, B. (2010), “Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye ve İhracat: Neden-sellik Analizi, 1928-2006”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47(547), 23-40.
 • ŞİMŞEK, M. (2003), “İhracata Dayalı-Büyüme Hipotezinin Türkiye Ekono-misi Verileri ile Analizi, 1960–2002”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18(2), 43- 63.
 • TABAN, S. ve İ. AKTAR (2008), “An Empirıial Examination of The Export-Led Growth Hypothesis in Turkey”, Journal of Yasar University, 3(11), 1535-1551.
 • TAŞTAN, H. (2010), “Türkiye’de İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin Spektral Analizi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(1), 87-98.
 • TEMİZ, D. (2010), “Türkiye’de Reel İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasın-daki İlişki: 1965-2009 Dönemi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1-2), 71-82.
 • THIRLWALL, A. P. (1979), “The Balance of Payments Constraint as an Explanation of International Growth Rates Differences”, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 128(1), 45 53.
 • THIRLWALL, A. P. (2000), “Trade, Trade Liberalisation and Economic Growth: Theory and Evidence”, African Development Bank Economic Research Papers 63, İnternet Adresi; http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Docu
 • ments/Publications/00157660-FR-ERP-63.PDF, Erişim Tarihi: 10.05.2013.
 • THIRLWALL, A. P. (2001), “The Relation between the Warranted Growth Rate, the Natural Rate, and the Balance of Payments Equilibrium Growth Rate”, Journal of Post Keynesian Economics, 24(1), 81-88.
 • TODA, H.Y. ve T. YAMAMOTO (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250.
 • TRIPATHY, B.N. (1985), Export and Economic Growth, India:Mittal Publications.
 • TUNCER, İ. (2002), “Türkiye’de İhracat, İthalat ve Büyüme: Toda Yamamoto Yöntemiyle Granger Nedensellik Analizleri (1980-2000)”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9), 89-107.
 • TÜİK (2013), Dış Ticaret İstatistikleri, İnternet Adresi; http://www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 08.07.2013.
 • WATKINS, M.H. (1963), “A Staple Theory of Economic Growth”, The Canadian Journal of Economics and Political Science, 29(2), 141-158.
 • YILMAZER, M. (2010), “Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Deneme”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 241-260.
 • ZÜNGÜN, D. ve İ. DİLBER (2010), “İhracata Dayalı Büyüme Modelinin İmalat Sanayi İhracatı Üzerindeki Etkisinin Saptanmasına İlişkin Bir Araştırma”, Öneri Dergisi, 9(34), 223-231.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ertuğrul YILDIRIM

Dates

Publication Date: June 20, 2015

Bibtex @research article { ulikidince232294, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2015}, volume = {}, pages = {21 - 40}, doi = {10.18092/ijeas.22565}, title = {IS THE EXPORT-LED GROWTH AN ILLUSION? EVIDENCES FROM SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY TESTS}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Ertuğrul} }
APA YILDIRIM, E . (2015). IS THE EXPORT-LED GROWTH AN ILLUSION? EVIDENCES FROM SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY TESTS. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (15), 21-40. DOI: 10.18092/ijeas.22565
MLA YILDIRIM, E . "IS THE EXPORT-LED GROWTH AN ILLUSION? EVIDENCES FROM SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY TESTS". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2015): 21-40 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/21627/232294>
Chicago YILDIRIM, E . "IS THE EXPORT-LED GROWTH AN ILLUSION? EVIDENCES FROM SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY TESTS". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2015): 21-40
RIS TY - JOUR T1 - IS THE EXPORT-LED GROWTH AN ILLUSION? EVIDENCES FROM SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY TESTS AU - Ertuğrul YILDIRIM Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18092/ijeas.22565 DO - 10.18092/ijeas.22565 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 40 VL - IS - 15 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ijeas.22565 UR - https://doi.org/10.18092/ijeas.22565 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies IS THE EXPORT-LED GROWTH AN ILLUSION? EVIDENCES FROM SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY TESTS %A Ertuğrul YILDIRIM %T IS THE EXPORT-LED GROWTH AN ILLUSION? EVIDENCES FROM SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY TESTS %D 2015 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 15 %R doi: 10.18092/ijeas.22565 %U 10.18092/ijeas.22565
ISNAD YILDIRIM, Ertuğrul . "IS THE EXPORT-LED GROWTH AN ILLUSION? EVIDENCES FROM SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY TESTS". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 15 (June 2015): 21-40. https://doi.org/10.18092/ijeas.22565
AMA YILDIRIM E . IS THE EXPORT-LED GROWTH AN ILLUSION? EVIDENCES FROM SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY TESTS. IJEAS. 2015; (15): 21-40.
Vancouver YILDIRIM E . IS THE EXPORT-LED GROWTH AN ILLUSION? EVIDENCES FROM SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY TESTS. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2015; (15): 40-21.