Year 2015, Volume , Issue 15, Pages 221 - 246 2015-06-20

TÜRK BASIN İŞLETMELERİNDE YÖNETSEL ETİK UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON MANAGERIAL ETHICS PRACTICES IN TURKISH MEDIA ORGANIZATIONS

Ali KUTVAN [1]

267 545

Yönetsel etik, iĢ yaĢamının (çalıĢanlardan tüketicilere) yanı sıra bütün toplum kesimlerini ve çevreyi ilgilendirmektedir. Bu anlamda, yönetsel etik, toplumsal boyutta sosyo-ekonomik süreçte karĢılaĢılan sorun ve çeliĢkileri çözmede ve/veya önlemede kamusal yarar açısından önemli bir iĢleve sahiptir. Bir uygulamalı etik alanı olan yönetsel etik’in örgütsel süreçlerde metodolojik bir program dahilinde nasıl uygulanacağı, uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunları ve bu sorunların nasıl ve hangi yöntemler ile çözülebileceği çağdaĢ yönetim bilimi için önemli bir uygulama alanıdır. Demokratik toplumlarda bir tür toplumsal denetim mekanizması olan basın iĢletmelerinin kendi yönetsel süreçlerinde yönetsel etik kavram ve uygulamalarına sahip olmaları özel bir önem taĢımaktadır. Bu çalıĢmada, Tam sayım yöntemi ile Türk medya kuruluĢlarının yönetsel etik kavram ve uygulamalarından ne derecede yararlandıkları ve yönetsel etik eğitimine ne derecede önem verdikleri araĢtırılmıĢtır. 

Recent advances in information technologies have allowed easier and faster access not only to technical information and production, but also social, cultural and ethical information, viewpoints and assessments by the public at large –without the scrutiny of a centralized administration. This ongoing process has paved the way for a new people-oriented ethics to emerge, while, underlining the importance of such concepts as human rights, equality and freedom. Managerial ethics’ sphere of influence is not limited to the business world. It is, in fact, concerned with the every aspect of social life. In this regard, it functions at the core of socio-economic process in creating public benefit while solving and preventing problems
 • ALDAG, Ramon J, STEARNS, Timothy M. (1991), Management, Second Ed., Cincinatti, Ohio: Sounth Western Publishing.
 • ARSLAN, Mahmut, BERKMAN, Ümit (2009), Dünyada ve Türkiye’de İş Etiği ve Etik Yönetimi, TUSİAD / T-2009-06-492, İstanbul.
 • BARTOL, Kathryn, David C. MARTIN (1994) Management, New York, McGraw Hill Inc.
 • CARROLL, A B. (1991), “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders”, Business Hori-zons
 • COOPER, Terry L (2004), “Big Questions in Administrative Ethics: A Need-for Focesed, Collaborative Effort”, Public Administration Review, July / August, Vol. 64, No. 4
 • ÇALIŞLAR, Aziz (1983), Ansiklopedik Kültür Sözlüğü, İstanbul, Altın Ki-taplar Yayınevi
 • DAĞDELEN, İlhan (2005), “Managerial Ethics”, Mevzuat Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 90.
 • DAFT Richard (1997), Management, The Dryden Press, Fourth Edition
 • DEMİR, Hulusi, SONGÜR, Neşe (1999), “Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı”, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3
 • FLIPPO, Edwin, GARY B, MUNSINGER, M (1982), Management, Boston, Allyn and Bacon.
 • GREENBERG J, BARON A. Robert (1997), Behavior in Organization Un-derstanding and Managing the Human Side of Work, New Jersey, Prentice.
 • Hall, JUBB P.B. (1996), “On the Definition of Whistleblowing and its Ap-plicability to the Accountants’ Audit Function”, International Society of Business, Economics and Ethics, Tokyo, http // www.nd.edu/isbee/p-jubb.htm
 • KHERA, Inder P. (2001), “Business Ethics East vs.West: Myths and Reali-ties”, Journal of Business Ethics.
 • KIREL, Çiğdem (2000), “Örgütlerde Etik Davranışlar Yönetimi ve Bir Uy-gulama Çalışması”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • KOHLBERG, Lawrence (1981), The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice, (Essays on Moral development), Volume I, Harper & Row Publishersİ
 • KREITNER, Robert (1995), Management, Boston, Houghton Mifflin
 • KURTULUŞ, Kemal (1983), İşletmelerde Araştırma Yöntembilimi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3128, İşletme Fakültesi yayın No: 145, İşletme İktisadı En-stitüsü Yayın No: 63, İstanbul.
 • LAMBERTON, Lowell H, MINOR Leslie (1995), Human Relations: Strate-gies For Success, Chicago, Irwin Mirror Press.
 • LEWIS, Pamela, GOODMAN H. Stephen, FANDT M. Patricia (1995), Man-agement Challengers in the 21st Century, st. Paul, West Publishig
 • MCNAMARA, Carter (2002), Complete Guide to Ethics Management: An Ethics Toolkits for Managers, (Çevrimiçi), http//www.mapnp.org/library/ethics/
 • ethxgde.htm,05.
 • MESCON, Micheal H, MUCHEAL, Albert, KHEDOURI F (1988), Man-agement, new York, Harper & Row
 • MOSLEY, Donald C, P.H PIETRI, L.C MEGGINSON (1996), Management Leadership in Action, New York, Harper Collins.
 • NAHAVANDI, Afsaneh, MAEKZADEH, A.R (1999), Organizational Be-havior the Person – Organization Fit, New Jersey, Prentice Hall.
 • NALBANT, Eser, (2005), “İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 12 Sayı:1, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F Ma-nisa.
 • ÖZGENER, Şevki (2009), İş Ahlakının temelleri: Yönetsel Bir Yaklaşım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • ÖZGEN, Murat (2006), Gazetecinin Etik Kimliği, Genişletilmiş 3. Basım, Set Systems Tercümanlık Reklamcılık Yayıncılık Ltd.
 • ÖZKOL Sedat (2007), 7-e Paradigması, Hayat Yayıncılık
 • RACHMAN David J. (1996), Business Today, 8.bs McGraw Hill.
 • ROBBINS, Stephen, COULTER, M (1999), “Management” 6. Bs, New Jer-sey, Prentice Hall.
 • SAYİNER, Mehmet Anıl (2005), Managerial ethics Kavramının Örgütlerde Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • SAYLI, Halil, KIZILDAĞ, Duygu (2007), “Managerial ethics ve Yönetsel Etiğin Oluşmasında İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Analiz” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • SCHERMERHORN, John R., (1989). Management for Productivity, Third-Edition, Carbondale: Southern Illionis John Willey & Sons Inc.
 • SENCER, Muzaffer (1989), Toplum Bilimlerinde Yöntem, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul
 • ŞENCAN, Hüner (2005), Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlilik, Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • TOOFFLER, Barbara (1986), Tough Choices, Managers Talk Ethics, NewY-ork, John Wiley&Sons Inc.
 • UZUN, Ruhdan (2009), İletişim Etiği: Sorunlar ve Sorumluluklar, Dipnot Yayınları, Ankara
 • ÜLGEN, Arzu (2003), Global Etik ve Global İşletmelerde Uygulanan Etik Yaklaşımlar Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • YUMLU, Konca (1994), Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları, Nam Basım Ltd, İzmir.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali KUTVAN

Dates

Publication Date: June 20, 2015

Bibtex @research article { ulikidince232306, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2015}, volume = {}, pages = {221 - 246}, doi = {10.18092/ijeas.87133}, title = {A RESEARCH ON MANAGERIAL ETHICS PRACTICES IN TURKISH MEDIA ORGANIZATIONS}, key = {cite}, author = {KUTVAN, Ali} }
APA KUTVAN, A . (2015). A RESEARCH ON MANAGERIAL ETHICS PRACTICES IN TURKISH MEDIA ORGANIZATIONS. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (15), 221-246. DOI: 10.18092/ijeas.87133
MLA KUTVAN, A . "A RESEARCH ON MANAGERIAL ETHICS PRACTICES IN TURKISH MEDIA ORGANIZATIONS". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2015): 221-246 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/21627/232306>
Chicago KUTVAN, A . "A RESEARCH ON MANAGERIAL ETHICS PRACTICES IN TURKISH MEDIA ORGANIZATIONS". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2015): 221-246
RIS TY - JOUR T1 - A RESEARCH ON MANAGERIAL ETHICS PRACTICES IN TURKISH MEDIA ORGANIZATIONS AU - Ali KUTVAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18092/ijeas.87133 DO - 10.18092/ijeas.87133 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 246 VL - IS - 15 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ijeas.87133 UR - https://doi.org/10.18092/ijeas.87133 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies A RESEARCH ON MANAGERIAL ETHICS PRACTICES IN TURKISH MEDIA ORGANIZATIONS %A Ali KUTVAN %T A RESEARCH ON MANAGERIAL ETHICS PRACTICES IN TURKISH MEDIA ORGANIZATIONS %D 2015 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 15 %R doi: 10.18092/ijeas.87133 %U 10.18092/ijeas.87133
ISNAD KUTVAN, Ali . "A RESEARCH ON MANAGERIAL ETHICS PRACTICES IN TURKISH MEDIA ORGANIZATIONS". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 15 (June 2015): 221-246. https://doi.org/10.18092/ijeas.87133
AMA KUTVAN A . A RESEARCH ON MANAGERIAL ETHICS PRACTICES IN TURKISH MEDIA ORGANIZATIONS. IJEAS. 2015; (15): 221-246.
Vancouver KUTVAN A . A RESEARCH ON MANAGERIAL ETHICS PRACTICES IN TURKISH MEDIA ORGANIZATIONS. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2015; (15): 246-221.