Year 2015, Volume , Issue 15, Pages 279 - 296 2015-06-20

PORT PRIVATIZATIONS: EXPECTATIONS AND ACTUALIZATION FOR PORT OF MERSİN
LİMAN ÖZELLEŞTİRMELERİ: MERSİN LİMANI İÇİN BEKLENTİLER VE GERÇEKLEŞMELER

Esat KOÇAK [1] , Hakkı KİŞİ [2]

265 966

The trade volume, increasing in parralell with globalization, force countries create new competition policies. The privatization of state ports take a significant part in these competition policies. The privatization aim for the beneficiaries to have advantage in competition. In this work it is emphasized as a competition policy in the frame of port privatization. The expectations before the privatization of Port of Mersin and the perceptions after the realization are studied. In depth ınterviews and document examination data collection techniques are used. In order to create an efficient and competitive port and support national development aims, it seems that there is a concencus on port privatization is a must

Küreselleşmeye paralel olarak artan ticaret hacmi, ülkeleri yeni rekabet politikaları üretmeye zorlamaktadır. Bu kapsamda üretilen rekabet politikaları arasında liman özelleştirmeleri önemli bir yer tutmaktadır. Liman özelleştirmeleri ile liman kullanıcılarının rekabet üstünlüğü elde etmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada, bir rekabet politikası olarak liman özelleştirmeleri çerçevesinde Mersin limanı özelleştirme öncesi beklentiler ve sonrasındaki geçekleşmelere yönelik algılar, derinlemesine görüşmeler ve belge incelemesi veri toplama teknikleri ile belirlenmiştir. Liman özelleştirmesinin, etkin ve rekabetçi bir liman yaratmak ve ulusal kalkınma hedeflerini desteklemek adına neredeyse bir zorunluluk olduğu yönünde görüş birliği bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ulaştırma, Lojistik, Rekabet, Liman özelleştirmesi

JEL Sınıflandırılması: R40

 

PORT PRIVATIZATIONS:

 EXPECTATIONS AND ACTUALIZATION FOR PORT OF MERSİN

Abstract

The trade volume, increasing in parralell with globalization, force countries create new competition policies. The privatization of state ports take a significant part in these competition policies. The privatization aim for the beneficiaries to have advantage in competition. In this work it is emphasized as a competition policy in the frame of port privatization. The expectations before the privatization of Port of Mersin and the perceptions after the realization are studied. In depth ınterviews and document examination data collection techniques are used. In order to create an efficient and competitive port and  support national development aims, it seems that there is a concencus on port privatization is a must.

Keywords:  Transportation, Logistics, Competition, Port privatization

JEL Classification: R40

 • ALDERTON, P. (2008), Port Management and Operations Lloyd’s Practical Shipping Guides, 3. baskı, Londra: Informa Law Publishing.
 • ATIYAS, İ. ve ÖDER, B. (2007), Türkiye’de Özelleştirmenin Hukuk ve Ekonomisi, Ankara: TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Yayınları.
 • AKTEN, N. (2008), “Limanların Evrimi ve Türk Limanları”, Mersin Deniz Ticareti Dergisi, Ocak 16 (188), 18-19.
 • BAŞ, T. ve AKTURAN, U. (2008), Nitel Araştırma Yöntemleri NVivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • CARBONE, V. ve GOUVERNAL, E. (2007), “Port, Cities and Global Supply Chains”. Wang, J., Olivier, D. ve Stack, B.(der). Hampshire: Ashgate Publishing Company.
 • CERİT, G. (1998), Uluslararası Pazarlamada Bir Rekabetçi Üstünlük Alanı Olarak Deniz Ulaştırmacılığı. Çağdaş Denizcilik Stratejileri İşletme Yönetimi Yak-laşımı. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları
 • ÇAĞLAR, V., ESMER, S. ve ORAL, E.Z. (2010), “Özelleştirme ve Özelleş-tirme Aşamasında Olan Limanların Sektörel İncelenmesi”, Türkiye’nin Kıyı ve De-niz Alanları VIII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 27 Nisan -1 Mayıs 2010, Trab-zon, Cilt II, 925-935.
 • ÇAĞLAR, V. (2012), Türk Özel Limanlarının Etkinlik ve Verimlilik Analizi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • ÇETİN, Ç.K. (2012), Limanlarda Örgütsel Değişim ve Değer Zinciri Sistem-lerinde Etkililik Analizi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • ÇİÇEK S. ve KİŞİ, H. (2007), “Deniz ulaştırma Politikaları Oluşturmada Sosyo-Ekonomik Boyut: Bir Model Önerisi”, 6. Ulusal kıyı Mühendisliği Sempoz-yumu, 17-181, İzmir.
 • DANIŞTAY 13. Daire, Esas Nu: 2006/265, Karar Nu: 2006/4220, Karar Ta-rihi : 07.11.2006.
 • DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (2014), Deniz Ticareti İstatistikleri, Ankara.
 • ECE, J.N. (2002), Denizcilik Sektörünün Özelleştirilmesi. Özelleştirme Stra-tejileri Paneli. Düzenleyen İMEAK DTO, 8 Mart 2002, İstanbul.
 • ECE, J.N. (2008), “Limanların Evrimi”, Mersin Deniz Ticareti Dergisi. Aralık. 17(199). 14-18.
 • ESMER, S. (2008), “İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Ekim. 10(4). 113-125.
 • GUISLAIN, P. (1997), The Privatization Challenge, A Strategic, Legal and Institutional Analysis of International Experience, Washington: World Bank Regional and Sectoral Studies.
 • KARASAR, N. (1999), Bilimsel Araştırma Yöntemi- Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayınları.
 • KİŞİ, H. (1998), Etkin Demiryolu İşletmeciliğinin Liman Verimliliği Üzerine Etkileri. Çağdaş Denizcilik Stratejileri İşletme Yönetimi Yaklaşımı. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
 • Mc GOWAN, R.A. (2011), Privatize This? Assessing the Opportunities and Costs of Privatization, California: Greenwood Publishing Group.
 • MONIE, G. (1996), Privatization of Port Structures. Ports for Europe: Europe’s aritime Future in a Changing Environment, Brüksel: European Interuniversity Pres.
 • ÖZER, D. (2010), Türkiye’de Deniz Ulaştırma Politikaları Oluşturma Süreci ve Stratejik Analizler, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • PORTER, M.E. (1998), Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance With a New Introduction, Free Press New York.
 • PORTER, M.E. (2003), Genel Rekabet Stratejileri, Rekabet Stratejisi; Sektör ve Rakip Analizleri Teknikleri, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • REEL, Y. ve TERZİ, N. (2008), “Dünya Denizcilik Sektörü ve Özelleştirme Uygulamaları”. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXV (2). 119-139.
 • TONGZON, J. ve HENG, W. (2005), “Port Privatizion, Efficiency and Competitiveness: Some Empirical Evidence from Container Ports (Terminals)”. Transportation Research Part A. 39. 405-424.
 • TRUJILLO, L. ve NOMBELA, G. (2000), “Privatization and Regulation of Transport Infrasturcture-Guidelines for Policymakers and Regulators”. Antonio Estache ve Gines De Rus (der), Washington : World Bank Institute Development Studies.
 • TUNA, O. (1998), Lojistik Bir Hizmet Olarak Konteyner Taşımacılığı ve Dağıtım Kanalı Yapısının Analizi. Çağdaş Denizcilik Stratejileri: İşletme Yönetimi Yaklaşımı. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
 • TUNA, O. (2001), “Türkiye İçin Lojistik ve Denizcilik Stratejileri: Uluslara-rası ve Bölgesel Belirleyiciler”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.3(2): 208-226.
 • UNCTAD (1992), “Port Marketing and the Challenge of the Third Generation Ports”, New York
 • UNCTAD (1999), “Ports Newsletter 19, Technıcal Note: The Fourth-Generation Port” www.unctad.org/en/docs (Ağust.2013)
 • VOORDE E. Van De ve WINKELMANS W. (2002), “Port Competitivness, A General Introductions to Port Competition and Management”, W.Winkelmans (der), Antwerp, 1-13.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Esat KOÇAK

Author: Hakkı KİŞİ

Dates

Publication Date: June 20, 2015

Bibtex @research article { ulikidince232309, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2015}, volume = {}, pages = {279 - 296}, doi = {10.18092/ijeas.97554}, title = {PORT PRIVATIZATIONS: EXPECTATIONS AND ACTUALIZATION FOR PORT OF MERSİN}, key = {cite}, author = {KOÇAK, Esat and KİŞİ, Hakkı} }
APA KOÇAK, E , KİŞİ, H . (2015). PORT PRIVATIZATIONS: EXPECTATIONS AND ACTUALIZATION FOR PORT OF MERSİN. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (15), 279-296. DOI: 10.18092/ijeas.97554
MLA KOÇAK, E , KİŞİ, H . "PORT PRIVATIZATIONS: EXPECTATIONS AND ACTUALIZATION FOR PORT OF MERSİN". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2015): 279-296 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/21627/232309>
Chicago KOÇAK, E , KİŞİ, H . "PORT PRIVATIZATIONS: EXPECTATIONS AND ACTUALIZATION FOR PORT OF MERSİN". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2015): 279-296
RIS TY - JOUR T1 - PORT PRIVATIZATIONS: EXPECTATIONS AND ACTUALIZATION FOR PORT OF MERSİN AU - Esat KOÇAK , Hakkı KİŞİ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18092/ijeas.97554 DO - 10.18092/ijeas.97554 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 279 EP - 296 VL - IS - 15 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ijeas.97554 UR - https://doi.org/10.18092/ijeas.97554 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies PORT PRIVATIZATIONS: EXPECTATIONS AND ACTUALIZATION FOR PORT OF MERSİN %A Esat KOÇAK , Hakkı KİŞİ %T PORT PRIVATIZATIONS: EXPECTATIONS AND ACTUALIZATION FOR PORT OF MERSİN %D 2015 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 15 %R doi: 10.18092/ijeas.97554 %U 10.18092/ijeas.97554
ISNAD KOÇAK, Esat , KİŞİ, Hakkı . "PORT PRIVATIZATIONS: EXPECTATIONS AND ACTUALIZATION FOR PORT OF MERSİN". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 15 (June 2015): 279-296. https://doi.org/10.18092/ijeas.97554
AMA KOÇAK E , KİŞİ H . PORT PRIVATIZATIONS: EXPECTATIONS AND ACTUALIZATION FOR PORT OF MERSİN. IJEAS. 2015; (15): 279-296.
Vancouver KOÇAK E , KİŞİ H . PORT PRIVATIZATIONS: EXPECTATIONS AND ACTUALIZATION FOR PORT OF MERSİN. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2015; (15): 296-279.