Year 2017, Volume , Issue , Pages 71 - 86 2017-09-15

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Mustafa BOZ [1] , Çiğdem ÖZKAN [2] , Şule AYDIN [3]

236 523

İşgörenlerde örgütsel bağlılığın ve algılanan örgütsel desteğin yüksek olması,  işletmelerin başarılı olması ve hedeflerine ulaşmasında önemli unsurlardandır. Konu ile ilgili alanyazında, örgütsel bağlılığı yüksek çalışanın örgütteki başarısı ve etkinliğinin yüksek olduğu, örgütün amaç ve hedeflerine ulaşmasında daha etkin çalıştığına dair bulgulara ulaşılmaktadır. Benzer şekilde, örgütsel bağlılık ile algılanan örgütsel destek arasında güçlü bir ilişki olduğu ileri sürülmektedir. Algılanan örgütsel desteğin en önemli sonuçlarından birinin örgütsel bağlılığa yaptığı olumlu katkı olduğu ifade edilmektedir. Bağlılığı yüksek çalışanın kişisel performansında artış gözlenirken personel maliyetlerinin azalmasını sağladığı yapılan araştırmalarda ortaya konulmaktadır. 

Bu çalışmanın temel amacı algılanan örgütsel desteğin örgütsel bağlılığın boyutlarına (duygusal, normatif, devam) etkisini otel işletmeleri özelinde ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik olarak geçmiş çalışmalarla ilgili alan yazın taraması yapılmış ve hipotezler oluşturulmuştur. Bu araştırmada, t- testi, ANOVA testi, doğrulayıcı faktör analizi (DFA), yol (PATH) analizi, yapısal eşitlik modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Temel bulgulara göre, otel işletmesi çalışanlarının örgütsel destek algıları arttıkça duygusal ve devam bağlılıkları artarken, normatif bağlılık düzeyleri azalmaktadır.


Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık
  • Allen, N. J. ve John P. Meyer. (1991). Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resourch Management Review, 1(1), 61-89. Altunışık R., Coşkun R. ve Bayraktaroğlu S. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı. Buchanan, B. (1974). Building Organizational Commitment: The Socialization of Managers in Work Organizations, Administrative Science Quarterly, 19(4), 533-546. Durmuş, B., Yurtkoru, S. Ve Çinko M. (2013). Sosyal Bilimlerde Spss’le Veri Analizi, Beta Yayıncılık, 5.Baskı, İstanbul.
  • Duygulu, E., Çıraklar N. ve Mohan Y. (2008). Algılanan Örgütsel Destek, İşe Bağlılık ve İş Doyumunun Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6). Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison S. ve Sowa D.(1986). Percived Organizational Support, Journal of Applied Psychology, 71( 3), 500-507. Eisenberger, R., Fasolo, P. ve Valerie D.-L. (1990). Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment, and Innovation, Journal of Applied Psychology, 75(1) , 51-59. Elloy, F. D.(2005). The İnfluence of Superleader Behaviours on Organization Commitment, Job Satisfaction and Organization Self-Esteem in a Self-Managed Work Team” , Leadership and Organization Development Journal, 26(1), 120-127. Erdem, B. (2004).Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlamasının Yeri ve Önemi, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6 ( 1/3). Güney, S., Akalın, Ç. ve İlsev, A.(2007). Duygusal Bağlılık Örgütsel Gelişim ve Algılanan Örgütsel Destek ve Örgüt Temelli Öz Saygı, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 189-211. Kaplan, M. ve Öğüt A. (2012). “Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 387-401. Lee, H-F.(2007). The Relationships Among Personality Traits, Self-Efficacy, and Organizational Commitment in Fitness Center Staff, A Dissertation Submitted to the Faculty of the College of Education Spalding University,( in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education). Meyer, J. ve Allen N. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application. Newbury Park, CA: Sage Publications.. Mowday, R., Porter, L. ve Steers, R. (1982). Employee Organizations: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. New York, Academic Press. Oral, S. (2005). Otel İşletmeleri ve Verimlilik Analizi, 5. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara. Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 113-130. Rhoades, L. ve Eisenberger R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of The Litarature, Journal of Applied Psyhology, 87(4), 698-714. Shore, L. M. ve Tetrick L. E. (1991). A Construct Validity of The Survey of Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology. 76(5), 637-643. Yüksel, A. ve Öztürk, F. (2004). Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Turhan Kitabevi, Ankara.. Wasti, S. A. (2002). Affective and Continuance Commitment to the Organization: Test of an İntegrated Model in the Turkish Context, İnternational journal of International Relations, 26, 290-308. YİGM T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (2015). Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri. kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html> (11.11.2015).
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa BOZ
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Çiğdem ÖZKAN
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Şule AYDIN
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 15, 2017

Bibtex @conference paper { ulikidince322256, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {71 - 86}, doi = {10.18092/ulikidince.322256}, title = {ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {BOZ, Mustafa and ÖZKAN, Çiğdem and AYDIN, Şule} }
APA BOZ, M , ÖZKAN, Ç , AYDIN, Ş . (2017). ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 71-86. DOI: 10.18092/ulikidince.322256
MLA BOZ, M , ÖZKAN, Ç , AYDIN, Ş . "ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 71-86 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/29068/322256>
Chicago BOZ, M , ÖZKAN, Ç , AYDIN, Ş . "ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 71-86
RIS TY - JOUR T1 - ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Mustafa BOZ , Çiğdem ÖZKAN , Şule AYDIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.322256 DO - 10.18092/ulikidince.322256 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 86 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.322256 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.322256 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %A Mustafa BOZ , Çiğdem ÖZKAN , Şule AYDIN %T ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.322256 %U 10.18092/ulikidince.322256
ISNAD BOZ, Mustafa , ÖZKAN, Çiğdem , AYDIN, Şule . "ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (September 2017): 71-86. https://doi.org/10.18092/ulikidince.322256
AMA BOZ M , ÖZKAN Ç , AYDIN Ş . ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. IJEAS. 2017; 71-86.
Vancouver BOZ M , ÖZKAN Ç , AYDIN Ş . ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2017; 86-71.