Year 2017, Volume , Issue , Pages 137 - 148 2017-09-15

ENTREPRENEURSHIP LITERATURE: A STUDY ON POSTGRADUATE THESES IN TURKEY
GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME

Himmet KARADAL [1] , Neslihan DUMAN [2] , Muhammet SAYGIN [3]

216 1231

Development of entrepreneurship is followed by economic, social and cultural development, so entrepreneurship is a vital term for all of the segments of the society. Entrepreneurship is based on people, society and its needs. Approaching the unresolved problems with a different perspective and producing business ideas accordingly is the main task of the entrepreneur. While satisfying the needs of individuals and society with effective entrepreneurship, the entrepreneur provides social and economic benefits. This study, examining postgraduate theses on entrepreneurship in Turkey, is related with the importance, characteristics and the types of entrepreneurship. Postgraduate theses on entrepreneurship are taken into consideration through content analysis. The quantitative and qualitative increase in academic work on entrepreneurship is anticipated to have an impact on the creation of new enterprises.

Girişimciliğin gelişmesini ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme izlemektedir. Bu bakımdan girişimcilik, her kesimin üzerinde önemle durduğu bir konu haline gelmiştir. Girişimciliğin temelinde insan, toplum ve onun ihtiyaçları vardır. Çözülemeyen sorunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşarak buna göre iş fikirleri üretmek, girişimcinin başlıca görevidir. Etkin bir girişimcilik ile bireylerin ve toplumun ihtiyaçları karşılanırken, girişimci de sosyal ve ekonomik kazanç sağlamaktadır. Girişimcilik ile ilgili Türkiye’de yapılmış lisansüstü tezlerin incelendiği bu çalışmada, girişimcilik konusunda literatüre dayalı kavramsal çerçeve ortaya konulmaktadır. Çalışmada, girişimcilik konulu lisansüstü tezler içerik analizi kapsamında ele alınmıştır. Girişimcilik ile ilgili çalışmaların niceliksel ve niteliksel olarak artmasının, girişimciliğin gelişmesinde etkin olacağı öngörülmektedir.

 • Audretsch, D. B. (2003). Entrepreneurship: A survey of the literature. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. s:1.
 • Aykan, E. (2012). Girişimciliğin Değişen Yüzü: Ekogirişimcilik. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 17(3). s:196.
 • Baş, M. ve Mısırdalı Yangil, F., Aygün, S. (2014). Entelektüel Sermaye Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi: 2002-2012 Dönemi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(23), s:207-226.
 • Başer, H. ve Büber, R., (2012).İş Kurma Amacı Olan Adayların Girişimcilik Özelliklerinin Ölçülmesi: Aydın İli’nde Bir Uygulama Sosyal ve beşeri bilimler dergisi C.4 S.1 : 135-143.
 • Benligiray, S. (2009). Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler ve Bu Tezlerde İncelenen Temaların Analizi: 1983-2008 Dönemi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4 (1), s:167-197.
 • Berglann, H. vd. (2011). Entrepreneurship: Origins and Returns. Labour Economics, 18(2), 180-193.
 • Bosma, N. ve Levie, J., (2009). Global Entrepreneurship Monitor:2009 Executive Report s: 28-33.
 • Casson, C. ve Casson, M. (2014).The History of Entrepreneurship: Medieval Origins of a Modern Phenomenon Business History, 56(8), Doı: 10.1080/00076791.2013.867330, s:1223-1242.
 • Durukan, T. (2006). Dünden Bugüne Girişimcilik ve 21. Yüzyılda Girişimciliğin Önemi, http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/COMU/978/Tulin_Durukan_Makale.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Duygulu, E. ve Sezgin, O. B. (2014). Türkiye’de Örgütsel Davranış Yazını: Doktora Tezlerine Yönelik Bir İnceleme. İş ve İnsan Dergisi 2(1), s:17-28.
 • Grégoire, D. A., Corbett, A. C. ve McMullen, J. S. (2011). The cognitive perspective in entrepreneurship: An agenda for future research. Journal of Management Studies, 48(6), 1443-1477.
 • Hisrich, R. D. ve Peters, M. D. (2001). Creativity and The Business İdea. Entrepreneurship. New York: McGraw Hill, s:164-93.
 • Karadal, H., (2014). Girişimcilik. Beta Yayınları, 3.Baskı, s:23-45.
 • Kızılgöl, Ö. ve İşgüden B., (2008). Bandırma’nın Girişimcilik Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2: 257-279.
 • Koçak, A. ve Arun, Ö. (2006). İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu. Selçuk İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(3), 21- 28.
 • Kurtuldu, A. (2014). Sağlık İşletmelerinde Kurumsal Girişimcilik ve Performansa Etkisi. Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı. Doktora Tez. s:2.
 • Küçük, O. (2005). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Rodríguez-Pose, A., ve Hardy, D. (2015). Cultural diversity and entrepreneurship in England and Wales. Environment & Planning A, 47(2), 392-411.
 • Saygın, M.(2016), Kültürel Sermaye, Beşeri Sermaye ve Sosyal Sermayenin Girişimci Kişilik Özelliklerine Etkisi: İç Anadolu Bölgesi Genç Girişimciler Kurulu Örneği. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, s:67.
 • Wang, Q. ve Morrell, E. (2015). Gender and entrepreneurship revisited from a community perspective: experiences in a new immigrant gateway and beyond. Environment & Planning A, 47(12), 2645-2662.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. s:227.
 • Zeynel, D. (2000). Tarım Ekonomisi, 5. Basım, Ekin Kitabevi, Bursa. s:10-11.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Himmet KARADAL
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Neslihan DUMAN
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Muhammet SAYGIN
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 15, 2017

Bibtex @research article { ulikidince323649, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {137 - 148}, doi = {10.18092/ulikidince.323649}, title = {GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {KARADAL, Himmet and DUMAN, Neslihan and SAYGIN, Muhammet} }
APA KARADAL, H , DUMAN, N , SAYGIN, M . (2017). GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 137-148. DOI: 10.18092/ulikidince.323649
MLA KARADAL, H , DUMAN, N , SAYGIN, M . "GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 137-148 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/29068/323649>
Chicago KARADAL, H , DUMAN, N , SAYGIN, M . "GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 137-148
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME AU - Himmet KARADAL , Neslihan DUMAN , Muhammet SAYGIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.323649 DO - 10.18092/ulikidince.323649 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 148 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.323649 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.323649 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME %A Himmet KARADAL , Neslihan DUMAN , Muhammet SAYGIN %T GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.323649 %U 10.18092/ulikidince.323649
ISNAD KARADAL, Himmet , DUMAN, Neslihan , SAYGIN, Muhammet . "GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (September 2017): 137-148. https://doi.org/10.18092/ulikidince.323649
AMA KARADAL H , DUMAN N , SAYGIN M . GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME. IJEAS. 2017; 137-148.
Vancouver KARADAL H , DUMAN N , SAYGIN M . GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2017; 148-137.