Year 2017, Volume , Issue , Pages 833 - 850 2017-11-19

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK TUTUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL’DA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETME ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

Seda ŞENOL [1] , Hakkı AKTAŞ [2]

168 636

Örgütsel demokrasi, iş görenlerin katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde kararlara dâhil olmaları ve ses çıkarmalarını ifade etmektedir. Örgütsel sessizliğin temel sebeplerinden biri olan otokratik yönetim anlayışına bağlı tek yönlü iletişim uygulamaları, iş görenleri demokratik olmayan bir şekilde sessizliğe itmektedir. Bu bağlamda araştırma kapsamında örgütsel demokrasi uygulamalarının örgütsel sessizlik davranışlarına ilişkin tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma, İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede 130 iş gören üzerinde, kolayda örneklem metoduyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın temel soruları: (1) Bireylerce algılanan örgütsel demokrasi bireylerin örgütsel sessizlik tutumlarını nasıl etkilemektedir? (2) Bireylerce algılanan katılımcı, şeffaf, adil, eşit ve hesap verebilir yönetim uygulamalarının bireylerin örgütsel sessizlik tutumları üzerindeki etkileri nelerdir? (3) Örgütsel demokrasi algısı ile örgütsel sessizlik tutumları demografik özellikler bağlamında nasıl farklılaşmaktadır? Araştırmada veri toplama araçları olarak örgütsel demokrasi ölçeği (Geçkil,2013) ile örgütsel sessizlik ölçeği (Dyne ve diğerleri, 2003) kullanılmıştır. Araştırma neticesinde algılanan örgütsel demokrasinin örgütsel sessizlik tutumları üzerinde pozitif etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Örgütsel Demokrasi, Örgütsel Sessizlik, Katılımcı Yönetim Uygulamaları
 • Brinsfield, C. T. (2009). Employee silence: Investigation of dimensionality, development of measures, and examination of related factors (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
 • Butcher, D., & Clarke, M. (2002). Organizational politics: the cornerstone for organizational democracy. Organizational dynamics, 31(1), 35-46.
 • Cheney, G., Mumby, D., Stohl, C., & Harrison, T. M. (1997). Communication and organizational democracy: Introduction.
 • Collom, E. (2003). Two classes and one vision? Managers’ and workers’ attitudes toward workplace democracy. Work and occupations, 30(1), 62-96.
 • Coşan, P. E., & Gülova, A. A. (2014). Örgütsel Demokrasi. Yönetim ve Ekonomi, 21(2), 231-248.
 • Çakıcı, A. (2008). Örgütlerde sessiz kalınan konular sessizliğin nedenleri ve algılanan sonuçları üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1).
 • Çolak, H. E. (2015). Örgütsel Sessizlik. N. E. Özler içinde, Örgütsel Davranışta Güncel Konular (s. 363-396). Ekin Yayınları.
 • De Jong, G., & Van Witteloostuijn, A. (2004). Successful corporate democracy: Sustainable cooperation of capital and labor in the Dutch Breman Group. The Academy of Management Executive, 18(3), 54-66.
 • Dereli, T. (1995). Örgütsel davranış. İstanbul: Menteş Kitabevi.
 • Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of management studies, 40(6), 1359-1392.
 • Edwards, M. S., Ashkanasy, N. M., & Gardner, J. (2009). Deciding to speak up or to remain silent following observed wrongdoing: The role of discrete emotions and climate of silence. Voice and silence in organizations, 83-109.
 • Erkal, P. C. (2012). Örgütsel Demokrasi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi.
 • Geçkil, T. (2013). Örgütsel Demokrasi İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki: TRB1 Bölgesindeki Üniversite Hastanelerinde Bir Uygulama. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Harrison, J. S., & Freeman, R. E. (2004). Special Topic: Democracy in and Around Organizations Is organizational democracy worth the effort?. The Academy of Management Executive, 18(3), 49-53.
 • Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states (Vol. 25). Harvard university press.
 • Huang, X., Vliert, E. V. D., & Vegt, G. V. D. (2005). Breaking the silence culture: Stimulation of participation and employee opinion withholding cross‐nationally. Management and Organization Review, 1(3), 459-482.
 • Johnson, P. (2006). Whence democracy? A review and critique of the conceptual dimensions and implications of the business case for organizational democracy. Organization, 13(2), 245-274.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Vol. 2). Asil Yayın Dağıtım.
 • Kerr, J. L. (2004). The limits of organizational democracy. The Academy of Management Executive, 18(3), 81-95.
 • Lansbury, R. D. (2009). Workplace democracy and the global financial crisis. Journal of Industrial Relations, 51(5), 599-616.
 • Milliken, F. J., & Morrison, E. W. (2003). Shades of silence: Emerging themes and future directions for research on silence in organizations. Journal of Management Studies, 40(6), 1563-1568.
 • Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management review, 25(4), 706-725.
 • Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2003). Speaking up, remaining silent: The dynamics of voice and silence in organizations. Journal of Management Studies, 40(6), 1353-1358.
 • Noelle-Neumann, E. (1977). Turbulences in the climate of opinion: Methodological applications of the spiral of silence theory. Public Opinion Quarterly, 41(2), 143-158.
 • Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. In Research in personnel and human resources management (pp. 331-369). Emerald Group Publishing Limited.
 • Pircher Verdorfer, A., & Weber, W. G. (2016). Examining the link between organizational democracy and employees’ moral development. Journal of Moral Education, 45(1), 59-73
 • Rhee, J., Dedahanov, A., & Lee, D. (2014). Relationships among power distance, collectivism, punishment, and acquiescent, defensive, or prosocial silence. Social Behavior and Personality: an international journal, 42(5), 705-720.
 • Sarıkaya, M. (2013). Karar Verme Süreçleri ve Örgütsel Sessizlik. Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Stohl, C., & Cheney, G. (2001). Participatory processes/paradoxical practices communication and the dilemmas of organizational democracy. Management Communication Quarterly, 14(3), 349-407.
 • Şimşek, E., & Aktaş, H. (2014). Örgütsel Sessizlik ile Kişilik ve Yaşam Doyumu Etkileşimi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Anadolu University Journal of Social Sciences, 14(2).
 • Tutar, H., & Sadykova, G. (2014). Örgütsel Demokrasi ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme. İşletme Bilimi Dergisi, 2(1), 1-16.
 • Üstüner, Y., & Keyman, E. F. (1995). Globalleşme, Katılımcı Demokrasi ve Örgüt Sorunu. Ekonomik Yaklasim, 6(18-19), 33-50.
 • Yazdani, N. (2010). Organizational democracy and organization structure link: role of strategic leadership & environmental uncertainty. IBA Business Review, 5(2), 51-74.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Seda ŞENOL
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hakkı AKTAŞ
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 19, 2017

Bibtex @research article { ulikidince323672, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {833 - 850}, doi = {10.18092/ulikidince.323672}, title = {ALGILANAN ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK TUTUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL’DA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETME ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ŞENOL, Seda and AKTAŞ, Hakkı} }
APA ŞENOL, S , AKTAŞ, H . (2017). ALGILANAN ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK TUTUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL’DA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETME ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 833-850. DOI: 10.18092/ulikidince.323672
MLA ŞENOL, S , AKTAŞ, H . "ALGILANAN ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK TUTUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL’DA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETME ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 833-850 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/29068/323672>
Chicago ŞENOL, S , AKTAŞ, H . "ALGILANAN ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK TUTUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL’DA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETME ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 833-850
RIS TY - JOUR T1 - ALGILANAN ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK TUTUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL’DA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETME ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA AU - Seda ŞENOL , Hakkı AKTAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.323672 DO - 10.18092/ulikidince.323672 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 833 EP - 850 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.323672 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.323672 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies ALGILANAN ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK TUTUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL’DA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETME ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA %A Seda ŞENOL , Hakkı AKTAŞ %T ALGILANAN ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK TUTUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL’DA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETME ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.323672 %U 10.18092/ulikidince.323672
ISNAD ŞENOL, Seda , AKTAŞ, Hakkı . "ALGILANAN ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK TUTUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL’DA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETME ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (November 2017): 833-850. https://doi.org/10.18092/ulikidince.323672
AMA ŞENOL S , AKTAŞ H . ALGILANAN ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK TUTUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL’DA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETME ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. IJEAS. 2017; 833-850.
Vancouver ŞENOL S , AKTAŞ H . ALGILANAN ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK TUTUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL’DA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETME ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2017; 850-833.