Year 2017, Volume , Issue 19, Pages 111 - 132 2017-07-02

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE TURKISH BANKING SECTOR

Gizel Busem SAYIL [1] , Mustafa EMİR [2]

541 874

Amerika Birleşik Devletleri mortgage piyasalarında 2007 yılında ortaya çıkan sorunlar hızla büyümüş ve önce gelişmiş ülkelere ardından gelişmekte olan ülkelere yayılmıştır. Bu kriz tüm finansal sektörü etkisi altına almıştır. Bu çalışmada, 2008 finansal krizini ortaya çıkaran sebepler ve krizin sonuçları üzerinde durulmuştur. Ardından, Türk bankacılık sektörünün bu krizden nasıl etkilendiği finansal göstergeler yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Küresel finansal krizin Türkiye’deki kamu, özel ve yabancı sermayeli bankalar üzerindeki etkisi karlılık, gelir gider, likidite, sermaye yeterliliği ve aktif kalitesi rasyoları üzerinden ele alınmıştır. Kriz öncesi ve kriz sonrası dönemler karşılaştırılmış ve krizin bankalar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun yanında krizden sonra bankaların finansal rasyoları arasında istatistiksel olarak fark olup olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmada, parametrik olmayan testlerden Wilcoxon işaretli sıralar ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.

The financial problems that originated in USA mortgage markets in 2007 have increased and spread out to firstly developed countries and then developing countries. This crisis has affected all financial sectors.  In this study, the reasons causing 2008 financial crisis and its results were emphasized. Then, how Turkish banking sector was affected by this crisis was indicated with the help financial indicators. The effect of the global financial crisis on public, private and foreign banks in Turkey was examined in terms of profitability, income and expenditure, liquidity, capital adequacy and asset quality ratios. The pre-crisis and post-crisis periods were compared and the effect of the crisis on the banks was investigated. Additionally, it was determined whether there was a statistical difference between the financial ratios of the banks or not after the crisis. In this study, nonparametric test Wilcoxon signed rank test and Kruskal Wallis tests were used.

 • Afşar, M. (2011). Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımalar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (2), 143-171.
 • Alantar, D. (2008). Küresel Finansal Kriz: Nedenler ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, 81, 1-10
 • Aydın, D., ve Başkır, B. (2013). Bankaların 2012 Yılı Sermaye Yeterlilik Rasyolarına Göre Kümeleme Analizi ve Çok Boyutlu Ölçekleme Sonucu Sınıflandırılma Yapıları . BSAD Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, s. 5-6, 29-47.
 • Balaban, Ö., ve Okutan, Y.E. (2009). Banka ve Finans Kurumlarının Ekonomik Krizden Etkilenme Düzeyleri ve Kriz Döneminde Uyguladıkları Yönetsel ve Örgütsel Politikalara İlişkin Yönetici Algıları. Central Bank Review 1(2009) 15-27 Çağıl, G. (2011). 2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının Electre Yöntemiyle Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, Yıl: 25 Sayı: 93, 2011, 59-86.
 • Çelik, T. (2016). Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: 2008-2014. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Yıl:2016, C:8, S:1, 1-12.
 • Demirelli, E. (2010). TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (5:1). 101-112.
 • Economic Research Federal Reserve Economic Data, USA: Federal Reserve Bank of St. Louıs, http://research.stlouisfed.org/fred2/
 • Eğilmez, M. (2009). Küresel Finans Krizi, Remzi Yayıncılık. 5. Basım, Ankara.
 • Erarslan, C., ve Bayraktar, Y. (2012). Konut Balonlarının Oluşumunda FED'in Rolü ve Küresel Krizden Çıkartılacak Bazı Dersler. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 62, 2, 38-59.
 • IMF, World Economic Outlook Database, (2016). https://www.imf.org/
 • Kalaycı, Ş. (2010), Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 5. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kök, D., ve Ay, E., (2013). 2008 Küresel Finansal Krizin Türk Bankacılık Sektörü Etkinlik Düzeylerine Yansıması Üzerine Bir Araştırma: 2007-2009, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:5 Sayı:10, Kış 2013, 156-170.
 • Özatay, F. (2009). Finansal Krizler ve Türkiye, 3. Baskı, İstanbul: Doğan Kitabevi.
 • Öztürk, S., ve Gövdere, B. (2010). Küresel Finansal Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (1), 377-397.
 • Sarıtaş, H., ve Saray, C. (2012). Türk Bankacılık Sektörünün Karlılık Performansı Analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 11, 2012, Sayfa 23-37.
 • Selçuk, B. (2010). Küresel Krizin Türk Finans Sektörü Üzerindeki Etkileri. Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2010, 21-27.
 • Torun, N., ve Özdemir, A. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 33, 2015, 129-142.
 • Türkiye Bankalar Birliği, TBB (2014). Seçilmiş Rasyolar. https://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki raporlar/Secilmis_Rasyolar/2451
 • TÜİK (2016). Dış Ticaret İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
 • Yolsal, H. (2010). Küresel Finansal Krizin Türk Bankacılık Sektörünün Verimliliği Üzerine Etkileri. MODAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 12(1), 73- 114.
 • World Bank (2009). GDP Growth. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2010&start=2009
Subjects Social
Published Date 19
Journal Section Table of Contents
Authors

Author: Gizel Busem SAYIL
Country: Turkey


Author: Mustafa EMİR
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ulikidince310747, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {111 - 132}, doi = {10.18092/ulikidince.310747}, title = {KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {SAYIL, Gizel Busem and EMİR, Mustafa} }
APA SAYIL, G , EMİR, M . (2017). KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (19), 111-132. DOI: 10.18092/ulikidince.310747
MLA SAYIL, G , EMİR, M . "KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 111-132 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/29069/310747>
Chicago SAYIL, G , EMİR, M . "KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 111-132
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AU - Gizel Busem SAYIL , Mustafa EMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.310747 DO - 10.18092/ulikidince.310747 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 132 VL - IS - 19 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.310747 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.310747 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ %A Gizel Busem SAYIL , Mustafa EMİR %T KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 19 %R doi: 10.18092/ulikidince.310747 %U 10.18092/ulikidince.310747
ISNAD SAYIL, Gizel Busem , EMİR, Mustafa . "KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 19 (July 2017): 111-132. https://doi.org/10.18092/ulikidince.310747