Year 2018, Volume , Issue , Pages 37 - 54 2018-01-16

EFFECTS OF ENTREPRENEURSHIP PERSONALITY CHARACTERISTICS AND ENTREPRENEURSHIP EDUCATION ON ENTREPRENEURSHIP TENDENCY – SAMPLE OF KOCAELI UNIVERSITY
GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Elif Ecem ÇELTEK [1] , Burcu ÖZCAN [2] , Nursema SÖNMEZ [3] , Beste KIRIM [4]

338 760

Entrepreneurship makes a huge contribution for economy to improve by opening new business fields. Traineeship of potential entrepreneurs has come to the forefront by the help of popularization of entrepreneurship. For this reason, a lot of academical studies have been performed to determine entrepreneurship tendency of university students. In this study, industrial engineering students are observed as the sample group which hasn’t been studied with before. The purpose of this study is to determine the effect of demographic characteristics on the entrepreneurship personality characteristics and entrepreneurship tendency; relation/dependance between entrepreneur personality characteristics and entrepreneurship tendency; and the influence of entrepreneurship training on the entrepreneurship tendency of the students who study in the last grade in Department of Industrial Engineering at Kocaeli University. As the result of analysis of the data which has been collected from 139 students by survey, existence of an entrepreneur among the students’ family influences the entrepreneurship tendency in a positive way.  As for that, it’s been determined that there isn’t relation between entrepreneurship tendency and students’ gender and family education level. By determination of a positive relation between entrepreneur personality characteristics and entrepreneurship tendency, it’s reached as a result that the entrepreneurship training which is given has increased entrepreneurship tendency.

Girişimcilik yeni iş alanlarının açılarak, ekonominin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Potansiyel girişimci adaylarının eğitilmeleri, girişimciliğin popülerleşmesi ile daha da ön plana çıkmıştır. Bu sebeple üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğiliminin belirlenmesi hakkında pek çok akademik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada daha önce çalışılmamış bir örnek gurubu olan endüstri mühendisliği öğrencileri ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde eğitim gören son sınıf öğrencilerinin demografi özelliklerinin, girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik eğilimine etkisini, girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiyi ve girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki tesirini tespit etmektir. 139 öğrenciden anket yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin ailelerinde girişimci olmasının girşimcilik eğilimini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Öğrencilerin cinsiyetlerinin ve aile eğitim düzeylerinin ise girişimcilik eğilimi ile ilişkili olmadığı belirlenmiştir. Girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimi ile pozitif bir ilişkiye sahip olduğu saptanarak, verilen girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

 • Akçakanat, T., Mücevher, M. H. ve Çarıkçı, İ. H. (2014), Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: SDÜ Örneği, AKÜ İİBF Dergisi, 16(2), 137-153.
 • Balaban, Ö. ve Özdemir, Y. (2008), Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakar-ya Üniversitesi İİBF Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt (32), 133-148.
 • Baum, J. R., Locke, E. A. (2004). The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to subsequent venture growth, Journal of applied psychology, 89(4), 587-598.
 • Bilge, H. ve Bal, V. (2012). Girişimcilik eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araş-tırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (16), 131-148.
 • Bygrave, W. D. (1989). The entrepreneurs-hip paradigm (I): A philosophical look at its research methodologies, Entrepreneurship Theory and practice, 14(1), 7-26.
 • Cantillon, R. (1755). Essai sur la nature du commerce en general. (H. Higgs, Çev.) London: Macmil-lan, 1931.
 • Doğaner, M. ve Altunoğlu, A. E. (2010), Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilim-ler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri, Organizasyon ve Yöne-tim Bilimleri Dergisi, 2(2), 103-110.
 • Dollinger, M. (1999). Entrepreneurship, 2nd Ed., USA: Mc Graw - Hill Irwin.
 • Gürol, Y. ve Atsan, N. (2006), Entrepreneurial Characteristics Amongst University Students, Educa-tion+Training, 48(1), 25-38.
 • Hisrich, R. D. Peters, M. (2001). Entrepreneurship, 5th Ed., McGraw-Hill Higher.
 • Karabulut, T. (2009), Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(1), 331-356.
 • Kaygın, E. (2016). Demografik değişkenler açısından üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimle-rinin belirlenmesi: Kafkas Üniversitesi örneği, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 145-162.
 • Koh, C.H. (1996). Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics A study of Hong Kong MBA students, Journal of Managerial Psychology, 11(3), 12-25. Mecek, M., (2013). Kamu Kurumları ve Kamu İdarelerinin Tarihsel Süreç İçersinde Girşimcilik Üze-rine Etkileri, Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiri Kitabı, 488-509.
 • Mueller, S. L. ve Thomas, A. S. (2000). Culture and Entrepreneurial Potential: A Nine Country Study of Locus Of Control and Innovativeness, Journal of Business Venturing, 16, 51-75.
 • Robinson, P. B., Huefner, J. C., Hunt, H.K., (1991) .Entrepreneurial Research on Student Subjects does not Generalize to Real World Entrepreneurs, Journal of Small Business Manage-ment, 29, 42-50.
 • Say, J.B., quoted in A.H. Cole (1965), ‘The entrepreneur: introductory remarks’, in H.J.G. Aitken (Çev.), Explorations in Enterprise: an aproach to the study of entrepreneurship, Harvard University Press,. Cambridge Mass, 32-33.
 • Soylu, A., Şenel, D., Kalfa, V.R. ve Kocaalan, M.L. (2015), Girişimcilik eğitimlerinin öğrencilerin giri-şimcilik eğilimlerine olan etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Pamukkale Üniversi-tesi Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 311-335.
 • Şeşen, H. ve Basım, H.N. (2012). Demografik faktörler ve kişiliğin girişimcilik niyetine etkisi: Spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma, Ege Akade-mik Bakış, 12 (Özel Sayı), 21-28.
 • Turner, C. (2003). Başarmak İçin Yönetmek Girişimci Organizasyonlar Yaratmak, Çeviren: Özlem HANBEY, İstanbul: Kariyer Yayıncılık. Yılmaz, B.S. ve Günel, Ö.D. (2011), Üniversite Eğitimi ve Girişimcilik: Bireyleri Girişimciliğe Yönlendi-ren Etkenler Üzerine Bir Araştırma, Akademik Bakış Dergisi, S.26, ss.1-20.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Elif Ecem ÇELTEK
Country: Turkey


Author: Burcu ÖZCAN
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Author: Nursema SÖNMEZ

Author: Beste KIRIM

Dates

Publication Date: January 16, 2018

Bibtex @research article { ulikidince354698, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {37 - 54}, doi = {10.18092/ulikidince.354698}, title = {GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ÇELTEK, Elif Ecem and ÖZCAN, Burcu and SÖNMEZ, Nursema and KIRIM, Beste} }
APA ÇELTEK, E , ÖZCAN, B , SÖNMEZ, N , KIRIM, B . (2018). GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 37-54. DOI: 10.18092/ulikidince.354698
MLA ÇELTEK, E , ÖZCAN, B , SÖNMEZ, N , KIRIM, B . "GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 37-54 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/34379/354698>
Chicago ÇELTEK, E , ÖZCAN, B , SÖNMEZ, N , KIRIM, B . "GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 37-54
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Elif Ecem ÇELTEK , Burcu ÖZCAN , Nursema SÖNMEZ , Beste KIRIM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.354698 DO - 10.18092/ulikidince.354698 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 54 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.354698 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.354698 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Elif Ecem ÇELTEK , Burcu ÖZCAN , Nursema SÖNMEZ , Beste KIRIM %T GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.354698 %U 10.18092/ulikidince.354698
ISNAD ÇELTEK, Elif Ecem , ÖZCAN, Burcu , SÖNMEZ, Nursema , KIRIM, Beste . "GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (January 2018): 37-54. https://doi.org/10.18092/ulikidince.354698
AMA ÇELTEK E , ÖZCAN B , SÖNMEZ N , KIRIM B . GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. IJEAS. 2018; 37-54.
Vancouver ÇELTEK E , ÖZCAN B , SÖNMEZ N , KIRIM B . GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 54-37.