Year 2019, Volume , Issue 22, Pages 1 - 16 2019-01-01

THE EFFECT OF LIFESTYLES ON SOCIAL RESPONSIBLE INVESTMENT FUND PREFERENCES
YAŞAM TARZLARININ SOSYAL SORUMLU YATIRIM FON TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Selim AREN [1] , Rüya KAPLAN YILDIRIM [2]

120 299

As a result of increasing environmental pollution and destruction of natural life, the concept of sustainability in consumption and production has emerged. Individuals with high levels of responsibility prefer not only sustainability in their consumption but also socially responsible investments (SRI) in their investments. The purpose of this research is to determine the effect of lifestyles on SRI fund preferences. Within the scope of the study, analysis was made according to the responses of 170 persons with VALS 2 scale. As a result of the applied factor analysis, four factors were obtained: innovators, experiencers, achievers and makers. Investors in the group of innovators, makers and experiencers at equal return level prefer only SRI funds, while only experincers prefer to invest in SRI funds at low-return level. In the group of achievers people, there was no significant difference in the average of the socially responsible investment fund preferences at the equal return level and the low return level.

Her geçen gün artan çevre kirliliği ve doğal yaşam tahribatları sonucunda çeşitli önlemler alınmaya başlanmış ve bunun sonucunda tüketimde ve üretimde sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır. Sorumluluk düzeyi yüksek olan bireyler, tüketimlerinde sürdürülebilirliğe dikkat ettikleri gibi, yatırımlarında da sosyal sorumlu yatırımları tercih etmektedirler. Bu araştırmanın amacı ise, yaşam tarzının sosyal sorumlu yatırım fon tercihleri üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Çalışma kapsamında, VALS 2 ölçeği mail yolu ile gönderilmiş, 170 kişinin cevaplarına göre analiz yapılmıştır. Cevaplara öncelikli olarak faktör analizi uygulanmış ve analiz sonucuna göre 4 faktör elde edilmiştir. Bunlar; yenilikçiler, deneyimliler, başaranlar ve yapıcılardır. Yapılan analiz sonucuna göre; yenilikçiler ve yapıcılar grubundaki bireyler eşit getiri düzeyinde sosyal sorumlu yatırım fon tercih ederken, düşük getiri düzeyinde sosyal sorumlu yatırım fon tercihlerin ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Deneyimliler grubunda hem eşit getiri düzeyinde hem de düşük getiri düzeyinde, deneyimlilik özelliği yüksek bireylerin sosyal sorumlu yatırım fon tercihleri de daha yüksek bulunmuştur. Başaranlar grubunda ise yüksek ve düşük başaranlar düzeyine sahip bireylerin hem eşit getiri düzeyindeki hem de düşük getiri düzeyindeki sosyal sorumlu yatırım fon tercihleri ortalamalarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
  • Apostolakis, G.,Kraanen, F. Ve Dijk, G.V. (2016). ExaminingPensionBeneficiaries2Willingnessto Pay For A SociallyResponsibleAndİmpactInvestment Portfolio: A Case StudyInTheDutch Healthcare Sector, Journal of BehavioralandExperimental Finance, 11, 27-43.Bauer, R, Jeroen D. ve Roge´r O. (2007). TheEthicalMutualFundPerformanceDebate: New EvidencefromCanada. Journal of Business Ethics. 70. 111–124.Bauer,R. ve Paul S. (2015). Socialidentificationandinvestmentdecisions. Journal of EconomicBehavior&Organization 117, 121–134. Bello, Z. Y. (2005). SociallyResponsibleInvestingAnd Portfolio Diversification. TheJournal of Financial Research . XXVIII (1) . 41–57.Cengiz, H. (2014). Gönüllü Sade Yaşam Davranışının Ölüm Tüketimi Davranışına Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi: Türk Ve Amerikan Kültürleri Arasında Bir Karşılaştırma.(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Cortez, C. M.,Florinda S. ve Nelson A. (2009). ThePerformance of EuropeanSociallyResponsibleFunds. Journal of Business Ethics.87. 576.Çikot, Ö. (2010). Sorumlu Yatırımlar, Sermaye Piyasasında Gündem. 97. 19-36.Dietz, T.,Stern, P. C. Ve Guagnano, G.A. (1998). SocialStructuralandSocialPsychologicalBases of EnvironmentalConcern. Environment andBehavior. 30(4). 450-471.Erciş A., Ünal S. ve Can P.(2007).Yaşam Tarzlarının Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Rolü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2). 281-311.Fraj, E ve Martinez, E. (2006). EnvironmentalValuesandLifestyles as DeterminingFactors of Ecological Consumer Behaviour: An Empirical Analysis. Journal of Consumer Marketing. 23(3). 133-144. Fraj, E, Martinez, E ve Montaner, T. (2005).ExplaınıngEcologıcal ProductPurchaseUsıngConsumers’PsychographıcCharacterıstıcs. Advances in DoctoralResearch in Management. 47-76.Gatersleben, B., White, E., Abrahamse, W., Jackson, T. Ve Uzzell, D. (2010). Valuesandsustainablelifestyles. ArchıtecturalScıenceRevıew (53). 37-50. Grunert, C. S. ve ,Juhl,H.J. (1995). Values, EnvironmentalAttitudes, andBuying of OrganicFoods, Journal of EconomicPsychology, 16. 39-62. Howell, R.A.(2013). It’snot (just) “The Environment, Stupid!’’ Values, Motivations, andRoutestoEngagement of People AdoptingLower-CarbonLifestyles.Global EnvironmentalChange. 23. 281-290. http://www.sosyalsorumluluk.org/sosyal-sorumluluk-nedir. Erişim Tarihi: 25.11.2017http://www.sric-bi.com/vals/ustypes.shtml. Erişim Tarihi: 20.11.2017http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml. Erişim Tarihi: 20.11.2017Kahle R. L.,Beatty E. S. ve Homer P. (1986). AlternativeMeasurementApproachesto Consumer Values: TheList of Values (LOV) andValuesand Life Style (VALS). Journal of Consumer Research. 13. 405-409.Karp, D.G.(1996). Valuesandtheireffect on pro-environmentalbehavior. Environment andBehavior. 28. 111-133.Kesiç, T. ve Rajh P. S. (2003). Market Segmentation on TheBasis of Food - RelatedLifestyles of CroatianFamilie.British FoodJournal. 105 (3). 162-174.Lın, F.-Y. (2003). An Analysis Of Hospitality Consumer Lifestyles İn The United States, Texas TechUniversity, PhdDissertation, Usa, Umı.Okumuş, A.(2013). Tüketici Davranışı. Türkmen Kitabevi: İstanbul.Özgül, E.(2010). Tüketicilerin Değer Yapıları, Gönüllü Sade Yaşam Tarzı ve Sürdürülebilir Tüketim Üzerindeki Etkileri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2). 117-150. Pasewark, W.R. ve Riley, M.E. (2009). It’sA Matter of Principle: The Role of PersonalValues in InvestmentDecisions. Journal of Business Ethics. 93. 237-253. Piirto, R.(1991). Vals The Second Time. AmericanDemographics, 13 (7). 6. Plummer, J.T.(1974). TheConceptand Application of Life Style Segmentation, TheJournal of Marketing. 38. 33-37Rosen, B.N.,Sandler, D.M. ve Shani D. (1991). SocialIssuesandSociallyResponsibleInvestmentBehavior: A Preliminary EmpiricalInvestigation, TheJournal of Consumer Affairs, 25 (2), 221-234.Schultz, P.W ve Zelezny, L.(1999). Values As Predıctors Of EnvıronmentalAttıtudes: EvıdenceForConsıstencyacross 14 Countrıes. Journal of EnvironmentalPsychology. 19. 255-265. Beatty, S. E., Kahle R. L., Homer P. ve Misra S. (1985). AlternativeMeasurementApproachesto Consumer Values: TheList of ValuesandtheRokeach Value Survey. Psychology& Marketing. 2(3). 181-200.Statman, M. (2000). SociallyResponsibleMutualFunds. Financial AnalystsJournal. 56. 30-39.Stern, P.C ve Dietz, T. (1994). The Value Basis of EnvironmentalConcern. Journal of SocialIssues, 50(3), 65-84. Thögersen,J.,SuzanneC.G. (1997). ValuesandAttitudeFormationTowardsEmergingAttitude Objects: FromRecyclingtoGeneral, WasteMinimizingBehavior, Advances in Consumer Research, 24. 182-189.Vcynke, P.(2002). FromAttitudes, InterestsandOpinions, toValues, AestheticStyles, Life Visionsand Media Preferences. EuropeanJournal of Communication. 17 (4). 445-463Yaka, R. ve Parıltı N. (2016). Türk Toplumunda Yaşam Tarzları ile Tüketim Davranışları İlişkisi, AKÜ İİBF Dergisi, XVIII. 81-89.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Selim AREN
Institution: YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY

Author: Rüya KAPLAN YILDIRIM (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 1, 2019

Bibtex @research article { ulikidince410986, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 16}, doi = {10.18092/ulikidince.410986}, title = {YAŞAM TARZLARININ SOSYAL SORUMLU YATIRIM FON TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {AREN, Selim and KAPLAN YILDIRIM, Rüya} }
APA AREN, S , KAPLAN YILDIRIM, R . (2019). YAŞAM TARZLARININ SOSYAL SORUMLU YATIRIM FON TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (22), 1-16. DOI: 10.18092/ulikidince.410986
MLA AREN, S , KAPLAN YILDIRIM, R . "YAŞAM TARZLARININ SOSYAL SORUMLU YATIRIM FON TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019): 1-16 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/38199/410986>
Chicago AREN, S , KAPLAN YILDIRIM, R . "YAŞAM TARZLARININ SOSYAL SORUMLU YATIRIM FON TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - YAŞAM TARZLARININ SOSYAL SORUMLU YATIRIM FON TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Selim AREN , Rüya KAPLAN YILDIRIM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.410986 DO - 10.18092/ulikidince.410986 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - IS - 22 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.410986 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.410986 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies YAŞAM TARZLARININ SOSYAL SORUMLU YATIRIM FON TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Selim AREN , Rüya KAPLAN YILDIRIM %T YAŞAM TARZLARININ SOSYAL SORUMLU YATIRIM FON TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 22 %R doi: 10.18092/ulikidince.410986 %U 10.18092/ulikidince.410986
ISNAD AREN, Selim , KAPLAN YILDIRIM, Rüya . "YAŞAM TARZLARININ SOSYAL SORUMLU YATIRIM FON TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 22 (January 2019): 1-16. https://doi.org/10.18092/ulikidince.410986
AMA AREN S , KAPLAN YILDIRIM R . YAŞAM TARZLARININ SOSYAL SORUMLU YATIRIM FON TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. IJEAS. 2019; (22): 1-16.
Vancouver AREN S , KAPLAN YILDIRIM R . YAŞAM TARZLARININ SOSYAL SORUMLU YATIRIM FON TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; (22): 16-1.