Yazım Kuralları

Dergide, aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan eserler yayınlanabilir:

1. Yayın dili Türkçe ve Ingilizcedir.

2. Bir çalışmanın uzunluğu, ekler dâhil 20 sayfayı aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisine Türkçe olarak gönderilecek çalışmalarda 750-1.000 arası sözcükten oluşacak geniş Ingilizce özet hazırlanmalıdır.

3. Yazılar, Word formatında, A4 boyutunda sayfaya, üstten, alttan, sağdan ve soldan 2.5 cm boşluk bırakılarak, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto ve 2 satır aralıkla hazırlanmalıdır. Sayfa numaraları ilk sayfa hariç tüm sayfalarda sağ üst köşede belirtilmelidir.

4. Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve APA 6th stiline uygun olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.

5. Yazılar her biri ayrı bir sayfada başlamak kaydıyla aşağıdaki bölümleri içermelidir:

a) 100–150 kelime arası Türkçe özet ve 3-5 kelime arası Anahtar Kelimeler,

b) 100–150 kelime arası Ingilizce özet ve 3-5 kelime arası Keywords,

c) Ampirik çalışmalara ait ana metin giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerini içermelidir.

d) Yöntem kısmında ise örneklem, veri toplama araçları ve verilerin analizi vb. alt bölümleri bulunmalıdır. Derleme türü çalışmalarda problem ortaya koyulmalı, ilgili alan yazın etkili bir biçimde analiz edilmeli, problemler ortaya konulmalı ve çözüm önerileri geliştirilmelidir.

e) Kaynakça yazımında, metin içinde ya da kaynakça ekinde, başlıklar, tablolar, resimler, şemalar, alıntılar, atıflar ve diğer hususlar için APA (6th) stili kullanılmalıdır.

f) 750–1,000 kelimeden oluşan ve makalenin Ingilizce adı ve alt bölümlerini (örn. Amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç) içeren uzun Ingilizce özet.