Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 68 - 85 2018-06-30

EFFECTS OF ECO-LABELS ON TOURISM AND LOCAL ECONOMY
EKO-ETİKETLERİN TURİZME VE YEREL EKONOMİYE ETKİLERİ

Engin DÜCAN [1] , Alper BOZKURT [2]

102 367

Eco-labelling is used in tourism industry -with the influence of NGOs and tourism marketers- mostly to contribute standardisation inline with the cutomer driven strategies, along with established legistlation for the environment in order to protect it.  On the other hand, eco-labelling could also be used as a marketing tool to improve an establishment’s strengths about competition. Eco-labelled beaches  for example such as Blue Flag, Cittaslow, Green Star set international standarts for the sake of protecting the environment.This study, targets itself eco-labelling and its effects on inbound tourists, tourism income, economical and social improvements for the area. Using Blue Flag, one of the frequent used eco-labelling system is chosen for its eceonomical benefits to the city that was used. Findings indicate that there is a positive correlation between Blue Flagged establishments and the number of tourists visited the area.

    Turizm sektöründe daha çok, gönüllü kuruluşların ve turizm pazarlamacılarının yönlendirilmeleriyle oluşturulan Eko-etiketleme, tüketicinin itici gücünün kullanılması yoluyla sektörel standardizasyonların yerleşmesine, ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarının uygulanmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadırlar. Bunun yanında bir pazarlama aracı olarak, rekabet gücünü arttırmaktadır. Mavi bayrak, Cittaslow, Yeşil Yıldız vb. eko-etiketler plajların, çevrenin ve turistlerin korunmasına fayda sağlayacak şekilde tatil yöreleri için uluslararası standartlar öngörmektedir. Çalışma, turizm alanında kullanılan eko-etiketlemelerin turistik yerleşim birimlerine turist sayısı, turizm geliri, istihdam, ekonomik ve sosyal gelişmişlik açılarından kazanımlarını ortaya koyarak farkındalık oluşturulması amaçlamaktadır. Türkiye için önde gelen eko-etiketlerden biri olan Mavi Bayrak’ın kent ekonomisine katkılarının araştırıldığı çalışmada elde edilen sonuçlar, ele alınan illerdeki mavi bayraklı plaj sayısı ile şehre gelen turist sayılarının eşbütünleşik olduğunu ve mavi bayrak sayısından turist sayına doğru uzun dönem nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir.

 • BATTAL, E., K., (2012), “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış: Yavaş Şehirler (Cittaslow)”, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 8(1): 16-26.
 • BOZ, N, (2014), TÜROFED - Türkiye Otelciler Federasyonu, “Türk Turizmi”, http://www.sesric.org/imgs/news/TOBB.pdf, (19.01.2018).
 • CHOI, I, (2001), “Unit Root Tests For Panel Data,” Journal of International Money and Finance, 20(2): 249-272.
 • CİTTASLOW TÜRKİYE 82018). www.cittaslowturkiye.org, (19.01.2018).
 • ECOTRANS, ECOTRANS / F.U.R. (Reiseanalyse 2002) aktaran Kından, Almına, (2006), “Bir Eko-Etiket Olarak Mavi Bayrak’ın Türkiye Kıyı Turizminde Bir Pazarlama Unsuru Olabilirliğinin Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • ENGLE, R. F., ve GRANGER, C., W.,J., (1987), “Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing”, Econometrica: journal of the Econometric Society: 251-276.
 • GHOSH, S, (2002), “Electricity Consumption and Economic Growth in India”, Energy Policy, 30: 125-129.
 • HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2018). http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr/2013-08-28-13-18-43/mevzuat/962-y%C3%BCzme-suyu-kalitesi-y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.html, (19.01.2018).IM, K., S., PESARAN, M., H., ve SHIN, Y.. (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115: 53-74.
 • KOZAK, N., AKOĞLAN, M., ve KOZAK, M., (2000), Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar, Turhan Kitabevi, İstanbul.
 • LEVIN, A., Lin, C.F., ve Chu, C. (2002), “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties”, Journal of Econometrics, 108: 1-24.
 • LOVE, I., LEA, Z, (2006), "Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR", The Quarterly Review of Economics and Finance 46(2): 190-210.
 • MADDALA, G.,S., ve WU, S. (1999), “A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data anda New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61: 631-652.
 • MAVİ BAYRAK TÜRKİYE(2018). http:www.mavibayrak.org.tr, (19.01.2018).
 • ODHIAMBO, N., M., (2009), “Energy Consumption And Economic Growth Nexus in Tanzania: An ARDL Bounds Testing Approach”, Energy Policy 37(2): 617–622.
 • ÖZDEMİR, M., A., ve KERVANKIRAN, İ., (2011), “Turizm Ve Turizmin Etkileri Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği”, Marmara Coğrafya Dergisi, 24: 1-14.
 • ŞAHİN, Ş., ve KUTLU, S., Z., (2014), “Cittaslow: Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Bir Değerlendirme”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(1): 26-40.
 • T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (2018). “Yatırım İşleri Genel Müdürlüğü, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11596/cevreye-duyarlilik-kampanyasi-yesil-yildiz.html, (19.01.2018).
 • TUIK, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/index.html; (19.01.2018).
 • TÜRÇEV, (2016), Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı Faaliyet Bülteni, Sayı.18, http://turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/TURCEV%20BULTEN%202015.pdf (19.01.2018).
 • TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (2018). http://tbb.gov.tr/dis-iliskiler/uluslararasi-iliskiler/cittaslow, (19.01.2018)
 • TÜRKİYE ÇEVRE VE EĞİTİM VAKFI (2018). http:www.turcev.org.tr, (19.01.2018).
 • ULUSLARARASI ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (2018). http:www.fee.global, (19.01.2018).
 • YARDIMCIOĞLU, F. ve GÜLMEZ, A., (2013), “Türk Cumhuriyetlerinde İhracat Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 8(1): 145-161.
 • YETER, Ş., (2004), “Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Çevre Eğitimi Etkinliklerine İlköğretim Okullarının Duyarlılığı”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1): 30-38.
 • YURTSEVEN, H. R., KAYA, O. ve HARMAN, S., (2010), Yavaş Hareketi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • YÜCEL, M., ve EKMEKÇİLER, Ü., S., (2008), “Çevre Dostu Ürün Kavramına Bütünsel yaklaşım; Temiz Üretim Sistemi, Eko-etiket, Yeşil Pazarlama”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7: 26 (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/download/5000068202/5000063266)
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Engin DÜCAN (Primary Author)
Institution: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Alper BOZKURT
Institution: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2018

APA DÜCAN, E , BOZKURT, A . (2018). EKO-ETİKETLERİN TURİZME VE YEREL EKONOMİYE ETKİLERİ. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 68-85. DOI: 10.30711/utead.411663