Year 2017, Volume , Issue 3, Pages 29 - 57 2017-07-09

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB’LER) TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİNE YÖNELİK ENDEKS ÖNERİSİ: BULUT PERFORMANS ENDEKSİ

Tevfik BULUT [1]

540 312

OSB’lerin sayısının artması ve mevcut OSB’lerin genişleme trendinde olması, hem merkezi yönetim hem de OSB’ler açısından yönetim ve denetim araçları gereksinimini, finansal kurumların ve T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredilendirmede daha sağlam verilere dayanma ihtiyacını artırmıştır. Günümüzde  modern iş hayatında finansal tablolar yaygın bir şekilde kullanılmakta ve sayısı gittikçe artan kişi ve gruplar finansal tabloların analizi ve yorumu ile yakından ilgilenme gereksinimi duymaktadır. Çalışma kapsamında OSB’lerin finansal performansının analizine yönelik özgün bir endeks ortaya konularak çalışma tamamlanmıştır. Uygulama sonuçlarına göre mikro düzeyde OSB yönetimi, makro düzeyde ise politika yapıcılar için çeşitli öneriler getirilmiştir.

Finansal, Endeks, OSB, Performans, Analiz, bulut
 • • ACAR, M., (2003), “Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 20: 21-37.
 • • AKGÜÇ, Ö., (2011), “Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi”, Genişletilmiş 9. Baskı, İstanbul: Arayış Yayınevi.
 • • AKGÜÇ, Ö., (2013), ”Mali Tablolar Analizi”, Genişletilmiş 15. Baskı. İstanbul: Arayış Yayınevi.
 • • AKYÜZ, Y., KAYA, Z., (2013), “Türkiye'de Hayat Dışı ve Hayat\Emeklilik Sigorta Sektörünün Finansal Performans Analiz ve Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi İİBF, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(26): 355-371.
 • • ATA, H. A., YAKUT, E., (2009), “Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü: İmalat Sektörü Uygulaması”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,18 (2): 80-100.
 • • ATAMAN, B., ALTUK ÖZDEN, E., (2009), “Tek Düzen Hesap Planına Göre Hazırlanan Finansal Tabloların UFRS'ye Uyarlanması ve Rasyo Yöntemi İle Analizi”, Muhasebe ve Finans Dergisi, 44: 59-73.
 • • BAYRAKDAROĞLU, A., (2010), “Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans: İMKB Örneği”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2 (2): 11-20.
 • • BÜLBÜL, C., (2011), “Kredi Verme Sürecinde Mali Analiz Tekniklerinin Kullanilmasi ve Önemi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • • BÜLBÜL, S., KÖSE, A., (2011), “Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı: 71-97.
 • • ÇABUK, A., LAZOL, İ., (2013), “Mali Tablolar Analizi”, 13. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • • ÇABUK, A., BAŞAR, A. B., SEVİM, Ş., KARAGÜL, A. A., SAYILIR, Ö. ve EROL, C., (2013), “Finansal Tablolar Analizi”, 1. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset.
 • • ÇABUK, A., BAŞAR, A. B., SEVİM, Ş., KARAGÜL, A. A., SAYILIR, Ö. ve EROL, C., (2013), “Mali Analiz”, 1. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset.
 • • EGE, İ., TOPALOĞLU, E. E. ve ÖZYAMANOĞLU, M., (2013), “Finansal Performans İle Kurumsal Yönetim Notları Arasındaki İlişki: BIST Üzerine Bir Uygulama”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5 (9): 100-117.
 • • ERDOĞAN, M., YILDIZ, B., (2015), “Sağlık İşletmelerinde Finansal Oranlar Aracılığıyla Performans Ölçümü: Hastanelerde Bir Uygulama”, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (9): 129-148.
 • • ERGÜL, N., (2014), “BIST-Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 4 (1): 325-340.
 • • EROKYAR, E., (2008), “İşletmelerde Kârlılık ve Kârlılığı Etkileyen Faktörler”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • • ESMER, Y., BAĞCI, H., (2016), “Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15): 17-30.
 • • FRIDSON, M. ALVARES, F., (2002), “Financial Statement Analysis”, Third Edition, New York: John Wiley&Sons Inc.
 • • GÜRKAN, A., (2005), “1994 ve 2001 Yılı Krizlerinin Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sektörüne Etkilerinin Oran Analizi Yardımıyla İncelenmesi”, Uzmanlık tezi, Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası [TCMB].
 • • İÇ, Y. T., TEKİN, M., PAMUKOĞLU, F. Z. ve YILDIRIM, S. E., (2015), “Kurumsal Firmalar İçin Bir Finansal Performans Karşılaştırma Modelinin Geliştirilmesi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30 (1): 71-85.
 • • KÖSE, A., ÇEKİÇİ, D., (2016), “BIST Sınai Endeksi’nde Yer Alan Şirketlerin Finansal Performans Analizi”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2): 145-181.
 • • PALAMUTÇU, S., (2013), “Kamu ve Özel Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Oran Analizi ile Ölçülmesi ve Karşılaştırılması”, Yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • • POZNANSKI, J., SADOWNIK, B. and GANNITSOS, I., (2013), “A Guide to Useful Ratios for Understanding Your Social Enterprise’s Financial Performance”, http://www.demonstratingvalue.org. Erişim Tarihi: 03.03.2014.
 • • SAVCI, M., (2013), ”Mali Tablolar Analizi”, 5. Baskı, Trabzon: Murathan Yayınevi.
 • • UYAR, A., OKUMUŞ, E., (2010), “Finansal Oranlar Aracılığıyla Küresel Ekonomik Krizin Üretim Şirketlerine Etkilerinin Analizi: İMKB’de Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finans Dergisi, 46: 146-156.
 • • UYGURTÜRK, H., KORKMAZ, T., (2012), “Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (2): 95-115.
 • • YAĞIZ, D., (2012), “Hisseleri İMKB’de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin 2006-2010 Yıllarına İlişkin Finansal Tablolar Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • • YURDAKUL, M., İÇ, Y. T., (2003), “Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma”, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18 (1): 1-18.
Journal Section Articles
Authors

Author: Tevfik BULUT

Bibtex @research article { verimlilik328150, journal = {Verimlilik Dergisi}, issn = {1013-1388}, address = {Ministry of Science, Industry and Technology}, year = {2017}, volume = {}, pages = {29 - 57}, doi = {}, title = {ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB’LER) TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİNE YÖNELİK ENDEKS ÖNERİSİ: BULUT PERFORMANS ENDEKSİ}, key = {cite}, author = {BULUT, Tevfik} }
APA BULUT, T . (2017). ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB’LER) TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİNE YÖNELİK ENDEKS ÖNERİSİ: BULUT PERFORMANS ENDEKSİ. Verimlilik Dergisi, (3), 29-57. Retrieved from http://dergipark.org.tr/verimlilik/issue/30386/328150
MLA BULUT, T . "ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB’LER) TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİNE YÖNELİK ENDEKS ÖNERİSİ: BULUT PERFORMANS ENDEKSİ". Verimlilik Dergisi (2017): 29-57 <http://dergipark.org.tr/verimlilik/issue/30386/328150>
Chicago BULUT, T . "ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB’LER) TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİNE YÖNELİK ENDEKS ÖNERİSİ: BULUT PERFORMANS ENDEKSİ". Verimlilik Dergisi (2017): 29-57
RIS TY - JOUR T1 - ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB’LER) TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİNE YÖNELİK ENDEKS ÖNERİSİ: BULUT PERFORMANS ENDEKSİ AU - Tevfik BULUT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Verimlilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 57 VL - IS - 3 SN - 1013-1388- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Verimlilik Dergisi ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB’LER) TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİNE YÖNELİK ENDEKS ÖNERİSİ: BULUT PERFORMANS ENDEKSİ %A Tevfik BULUT %T ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB’LER) TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİNE YÖNELİK ENDEKS ÖNERİSİ: BULUT PERFORMANS ENDEKSİ %D 2017 %J Verimlilik Dergisi %P 1013-1388- %V %N 3 %R %U
ISNAD BULUT, Tevfik . "ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB’LER) TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİNE YÖNELİK ENDEKS ÖNERİSİ: BULUT PERFORMANS ENDEKSİ". Verimlilik Dergisi / 3 (July 2017): 29-57.