Year 2015, Volume 0, Issue 0, Pages 137 - 147 2016-08-04

SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE ÇOK ULUSLU GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR

Orhan Adıgüzel [1] , Döndü Sönmez Özkan [2]

251 1174

The purpose of this study; is to examine and discuss in the framework of the social services an important capital of the country voluntary organizations. In this context in studies with a conceptual methodology, voluntary organizations in the context of social services were explained after presenting the definitions of multinational enterprises and voluntary organizations. Being talked about in recent years as a growing multinational aspect overlooking the importance of voluntary organizations to social services are highlighted
Bu çalışmanın amacı; ülkelerin önemli bir sermayesi olan gönüllü kuruluşların sosyal hizmet çerçevesinde ele alıp incelemektir. Bu kapsamda kavramsal bir metodoloji ile yapılan çalışmada, çok uluslu işletme ve gönüllü kuruluşların tanımlarına yer verildikten sonra sosyal hizmet bağlamında gönüllü kuruluşlar açıklanmaya çalışılmıştır Son dönemlerde gittikçe artan şekilde adından söz edilen çok uluslu gönüllü kuruluĢların sosyal hizmetlere bakan yönüyle önemi vurgulanmıştır.
 • ABDYAND Meg ve BARCLAY Jean (2001), Marketing Collaborations in theVoluntary Sector, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Volume 6, Issue 3, pages 215–230.
 • AKATAY, Ayten (2008), “Gönüllü KuruluĢların Ġnsan Kaynakları Sorunlarına Eğitsel Bir Çözüm”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, ss:115-137.
 • AKBAġ, Emrah (2011), "Sosyal Hizmetlerin Sivil OluĢumu Berlin‟deki Göçmen Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir AraĢtırma", Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt:22, Sayı:2, ss. 113-136.
 • AKTAN, CoĢkun Can ve VURAL, Ġstiklal Y. (2007), “Çok Uluslu Şirketler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, Editör: CoĢkun Can AKTAN, Ġgiad Yayınları, Ġstanbul.
 • AYTEMĠZ SEYMEN, Oya ve BOLAT, Tamer (2005), “Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmecilik”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • BRUNT, Carol ve McCOURT, Willy (2012), Do InternatıonalnonGovernmental Organızatıons walk The Talk? Reconcılıng The„Two Partıcıpatıons‟ Internatıonal Development, Journal of International Development, 24, 585–601.
 • CLARK, John (1996), “Kalkınmanın Demokratikleşmesi: Gönüllü Kuruluşların Rolü”, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara. DEMĠRCĠ, M. Kemal ve AYDEMĠR, Muzaffer (2008), “İşletmelerin Küreselleşme Stratejileri, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • GÜNER, Ümit ve YILMAZ, Alper (2010), “Çok Uluslu ġirketler Türkiye Ekonomisi Ġçin Tehdit Mi, Fırsat Mı?”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:26, ss. 197-212.
 • GÜRÜN, Fethi (2001), “Globalleşme ve Çokuluslu Şirketlerin İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri”, Kamu ĠĢletmeleri ĠĢverenleri Sendikası, Ankara.
 • HUDSON BryantA. veBĠELEFELD Wolfgang (1997), Structures of Multinational Nonprofit Organizations, Nonprofit Management&Leadership, vol. 8, no. 1.
 • IġIK, Hüseyin (2005), “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye”, T.C. Maliye Bakanlığı AraĢtırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu BaĢkanlığı Yayınları, Ankara.
 • ĠÇDUYGU, Ahmet; MEYDANOĞLU, Zeynep ve SERT, Deniz ġ. (2011), “Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası”, TÜSEV Yayınları, Ġstanbul.
 • ÖLÇER, Ahmet Cemil (2004), "Sosyal Hizmet Mesleğinin, Öğrencinin Öğrenme Sürecini Etkileyen Faktörlerin Önlenmesinde ve BaĢarıyı Artırmadaki Önemi", "Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları İhtiyaçlar ve Sorunlar", Sosyal Hizmet Sempozyumu, Haberal Eğitim Vakfı.
 • ÖZDEMĠR, Saadettin (2012), "Dînî Sosyal Hizmetlerin Temelleri", SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , Sayı:25, ss.125- 138.
 • ÖZMETE, Emine (2010), "Sosyal Hizmette Sürdürülebilir KalkınmaAnlayıĢı: Kavramsal Analiz", Aile Toplum ve Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Temmuz - Ağustos - Eylül 2010, ss. 79-90.
 • SARIKAYA, Muammer (2011), "Sosyal Hizmetlerde Gönüllü Yönetimi", " Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim", Ed. Muammer SARIKAYA, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • SERĠNKAN, Celalettin ve BAĞCI, Zübeyir (2012), “Çok Uluslu ĠĢletmelerin Faaliyet ġekilleri ve Organizasyon Yapıları”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, ss. 91-117.
 • SEYMEN, Oya Aytemiz ve ÇEKEN, Hüseyin (2004), “KüreselleĢme ve Çok Uluslu ĠĢletmelerin ÇalıĢma ĠliĢkileri Üzerindeki Etkileri: Makro ve Mikro Boyutta Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, ss.53-77.
 • ġAHĠN TAġĞIN, NeĢe ve ÖZEL, Hüseyin (2011), "Türkiye‟de Sosyal Hizmetlerin DönüĢümü", Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt:22, Sayı:2, ss. 175-190.
 • ġAHĠN, AfĢin (2004), “Çok Uluslu ġirketlerin DavranıĢlarının Genel Açıklamaları ve Teorik YaklaĢım”, Aylık Strateji ve Analiz E-Dergisi, Sayı:12, ss. 1-29. ġĠMġEK, Sedat (2006),
 • TAĞRAF, Hasan (2008), “Küresel Stratejilerden Çokuluslu Stratejilere GeçiĢ: Küresel DüĢün Yerel Davran”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:10, Sayı:14, ss.348-366.
 • YAMAN, Ömer Miraç ve AKYURT, M. ALĠ (2013), "Sosyal Hizmete Kültürel YaklaĢım: 2011 Van Depremi Örneği", Sosyoloji Dergisi, Cilt: 3, Sayı:26, ss. 105-144.
 • YEġĠL, Salih (2011), “Uluslararası İşletmeler Açısından Kültürel Farklılıklar ve Yönetimi”, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • YÜRÜR, Senay (2011), "Sosyal Hizmet Kurumlarında Örgütsel DavranıĢ", "Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim", Ed. Muammer SARIKAYA, Nobel Yayıncılık, Ankara.
Other ID JA57EM86SR
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Orhan Adıgüzel

Author: Döndü Sönmez Özkan
Institution: ?

Bibtex @ { vizyoner246012, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {137 - 147}, doi = {}, title = {SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE ÇOK ULUSLU GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR}, key = {cite}, author = {Adıgüzel, Orhan and Özkan, Döndü Sönmez} }
APA Adıgüzel, O , Özkan, D . (2016). SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE ÇOK ULUSLU GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 0 (0), 137-147. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23002/246012
MLA Adıgüzel, O , Özkan, D . "SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE ÇOK ULUSLU GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 0 (2016): 137-147 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23002/246012>
Chicago Adıgüzel, O , Özkan, D . "SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE ÇOK ULUSLU GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 0 (2016): 137-147
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE ÇOK ULUSLU GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR AU - Orhan Adıgüzel , Döndü Sönmez Özkan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 147 VL - 0 IS - 0 SN - -1308-9552 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE ÇOK ULUSLU GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR %A Orhan Adıgüzel , Döndü Sönmez Özkan %T SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE ÇOK ULUSLU GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 0 %N 0 %R %U
ISNAD Adıgüzel, Orhan , Özkan, Döndü Sönmez . "SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE ÇOK ULUSLU GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 0 / 0 (August 2016): 137-147.