Year 2014, Volume 5, Issue 11, Pages 1 - 20 2016-08-05

SİVİL HAVACILIĞIN GELİŞİMİ VE KÜRESELLEŞME SÜRECİNE KATKILARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE DEVELOPMENT OF CIVIL AVIATION AND ITS CONTRIBUTION TO GLOBALIZATION: THE SAMPLE OF TURKEY

Hasan Yüksel [1]

371 1211

Dünyanın geneli tarafından kabul edilen ve dünyanın ortak malı haline gelen küresel değerlerin ivme kazandığı günümüz modern dünyasında yerel paradigmalar minimum düzeyde kalmıştır. Küresel ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkiler dünyayı bilindik ve küçük bir yer haline getirmiş, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay başka yerlerdeki yerel dinamikleri de şekillendirmeye başlamıştır. Bu bağlamda yerel dinamiklerin küresel değerleri şekillendirmesinden ziyade küresel değerlerin yerel dinamiklere etkilerinin hissedildiği bir dönemde yaşadığımızdan bahsedebiliriz. Öncelikle sanayileşmeyle birlikte üretilen ürünlerin satılması için ortaya çıkan pazar arayışına paralel olarak ekonomik ve ticari faaliyetlerin uluslararası bir hale gelmesi sonrasında bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin insan hayatını şekillendirmeye başlaması küreselleşme sürecini hızlandırmıştır. Buhar gücünün gemilerde kullanılmasıyla küreselleşmenin ilk ortaya çıktığı dönem olan Sanayi Devrimi‟nin gerçekleştiği dönemde ulaşım ve ulaştırma bu sürece ne denli katkıda bulundu ise aynı şekilde sivil havacılık sektöründe meydana gelen gelişmelerin de ülkelerin küreselleşmeye olan entegrasyonlarını arttıracağı oldukça aşikardır. Çalışmada Türkiye‟de sivil havacılık bağlamında ulaşım sektöründe meydana gelen gelişmelerin küreselleşme sürecine katkıları incelenecektir
The local paradigms lose its efficiency in today‟s modern world where the global values which are accepted by the world‟s general and which becomes the common asset.The global economic, political, social and cultural relations make the whole world small and familiar, and the events taking place in other locations of the world commences to shape the local dynamics as well. In this context, rather than the local dynamics shape the global values, the global values, it can be argued that we live in a period when the global values direct the local paradigms. In the aftermath of the internalization of the economic and commercial processes in parallel to the market need as a result of the industrialization and then the development concerning information and communication technologies accelarates the globalization. As the imporovements in the transportation with the power of steam that is used in the ships contributes to the first occurrence of the globalization, the developments in the civil aviation sector will enhance the countries‟ integration to the globalization. In the study, the effects of the developments in line with the globalization will be analyzed on the basis of civil aviation in Turkey.
 • AKTEL M. (2001), “Küreselleşme Süreci ve Etki Alanları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, ss. 193-202.
 • BALAY R. (2004), “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 37- Sayı 2, ss. 61-82.
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi.
 • DHMI , http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx (Erişim Tarihi: 20.11.2013).
 • EKİN N. (1989), Endüstri İlişkileri, Beşinci Baskı, İşletme Fakültesi Yayın No 208, İstanbul.
 • ERVIN J. ve SMITH Z. A. (2008), Globalization, Contemporary World Issues, ABC, Clio Incorporation.
 • GİDDENS A.(1991), Modernity and Self-Identity, Polity, Self And Society In The Late Modern Age, Cambridge University Press.
 • HAMILTON S. M. (2009), Globalization, ABDO Publishing Company, Minnesota, USA.
 • HARGREAVES A. (2003), Teaching In The Knowledge Society Education In The Age of Insecurity, Published by Teachers College Press, New York, USA.
 • HOUSEL D. J. (2008), Industrial Revolution, Teacher Created Materials Publishing, California, USA. http://blog.milliyet.com.tr/sosyolojik-olarak-kuresellesme-nedir-
 • /Blog/?BlogNo=421305 (Erişim Tarihi: 19.08.2013).
 • http://www.icao.int/sustainability/Pages/FactsFigures.aspx (Erişim Tarihi: 20.11.2013).
 • MCLUHAN M. (1962), The Gutenberg Galaxy: The Making of Tupographic Man, University of Toronto Press, Toronto.
 • OLGUN, H. (2006), “Küreselleşme Kavramı ve İçeriğine Genel Bir Bakış, Sosyoekonomi, ss. 141-152. ORAN B. (2000), Küreselleşme ve Azınlıklar, İmaj Yayınevi, Ankara.
 • ÖNCÜ M. A., ÇÖMLEKÇİ İ. ve COŞKUN E. (2013), “Havayolu Yolcu Taşıma İşletmelerinin Finansal Etkinliklerinin Ölçümüne İlişkin Bir Araştırma”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, ss. 77-86.
 • PEARSON R. ve RICHARDSON D. (2001), “Business Networking in The Industrial Revolution”, The Economic History Review, Vol 54, No 4, ss. 657-679.
 • PERI G. (2005), “Determinants of Knowledge Flows and Their Effect on Innovation”, The Review of Economics and Statistics, Vol 87, No 2, ss. 308-322.
 • RITZER G. (2010), Globalization A Basic Text, Wiley Blackwell Publication, Malden, USA.
 • SCHOLTE J. A. (2005), Globalization A Critical Introduction, Second Edition, Palgrave Macmillan Publication, New York, USA.
 • SHUEY R. (2001), “Globalization: Implications of U.S. National Security”, Ed. WELLS G. J., SHUEY R., KIELY R., Globalization, Nova Science Publication, New York, USA, ss. 37-51.
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (2012), 2012 Yılı Faaliyet Raporu.
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2013-2017 Stratejik Planı (2012), Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.
 • STEGER M. B. (2009), Globalization A Bried Insight, Sterling Publishing Company, New York, USA. STRYKER R. (1998), “Globalization and The Welfare State”, International Journal of Sociology and Social Policy, Volume 18, Number 2,3, ss. 1-49.
 • ŞENKAL A. (2011), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, 3. Baskı, Alfa Yayıncılık.
 • TOKOL A.(2011), Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler, 3. Baskı, Dora Yayıncılık, Bursa, 2011.
 • Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Sektör Raporu 2011 (2012), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yayınları, Ankara.
 • Uluslararası Sivil Havacılık (ICAO).
 • WEINSTEIN M. M. (2005), Globalization What’s New?, Colombia University Press, New York, USA.
 • www.emrekongar.org “Üçüncü Küreselleşme Ne Getirecek Adlı Yazı” (Erişim Tarihi:19.08.2013). www.tüik.gov.tr (Erişim Tarihi: 20.11.2013).
 • YAYLA A.(2006), “Küreselleşme ve Folklor”, Folklor ve Edebiyat Dergisi, Vol 12, No 45, ss. 11-19.
 • YAZGAN A. E. ve YİĞİT S. (2013), “Türk Sivil Havacılık Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 25, ss. 419-443.
 • YELDAN E. (2001), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, 3. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ZANDEN J. L. V. (2009), The Long Road To The Industrial Revolution The European Economy in A Global Perspective, 1000-1800, Hotei Publishing, The Netherlands.
Other ID JA57FB96VZ
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hasan Yüksel
Institution: ?

APA Yüksel, H . (2016). SİVİL HAVACILIĞIN GELİŞİMİ VE KÜRESELLEŞME SÜRECİNE KATKILARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5 (11), 1-20. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23005/246034