Year 2014, Volume 5, Issue 11, Pages 21 - 39 2016-08-05

İŞLETMELERDE RİSK KAVRAMI FARKINDALIĞI: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA
BUSINESS CONCEPT OF RISK AWARENESS: A STUDYING ORGANIZED INDUSTRY

Osman Kürşat Onat [1] , Osman Akın [2] , Emine Dilek ESER [3]

200 851

Risk kavramı; başta ekonomik ve sosyal alanlarda olmak üzere gerek iş hayatının, gerekse günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Riskin varlığı ve yüksek derecelerde seyretmesi, riskin yönetilmesi ve bu riskten kaçınılması ihtiyacını doğurmaktadır. İlk olarak sigortacılık sektöründe kullanılmaya başlanan risk yönetim kavramı, kurumların hedeflerine ulaşmasını engelleyici risklerin ve hedeflere ulaşımı kolaylaştırıcı fırsatların önceden fark edilerek yönetilmesini sağlayan dinamik ve disiplinli bir sistemdir. Risk yönetiminin temel amacı, kârı artırıcı uygulamaları desteklemek ve fayda unsurunu geliştirmeye yardımcı olmaktır. Genelde amaç aynı, fakat sistemin kapsamı ülkeden ülkeye değişmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, piyasalarının yeterince etkili olamaması nedeniyle riskin yönetilmesi ve riskten kaçınılması ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalmaktadırlar. Antalya-Burdur-Bucak Organize Sanayi Bölgelerinde yapmış olduğumuz bu çalışmada işletmelerde risk kavramı; risk analizi, risk yönetim süreci ve riskten korunma yöntemleri olarak üç başlıkta incelenmiş ve elde edilen sonuçlar analiz edilmeye çalışılmıştır
The concept of risk has been particularly economical and social are as of life including work required, as well as an integral part of our daily lives. In existence and a high degree of risk, risk management and raises the need to avoid this risk. First introduced in the insurance sector, the concept of risk management, corporate achieve their goals and objectives of preventing the risk of facilitating Access to opportunities previously noticed is managed by a system that enables a dynamic and disciplined. The main purpose of risk management, applications support and benefits to increase profit is to help developelements. In general, the same purpose, but the scope of the system varies from country to country. Developing countries, is effective enough due to lack of market risk management and risk avoidance are insufficient to meet the needs. Antalya-Burdur-Bucak Organized Industrial Zone in this work we have done in the concept of enterprise risk; risk analysis, risk management and hedging process methods have been examined on the three topics to be analyzed and the results obtained were studied
 • AKÇAKANAT, Ö. (2012). Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetim Süreci, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C:4, S:7, s:30-46.
 • AVANOĞLU, C. (2010). Türk Bankacılık Sisteminde Basel II Kapsamında Operasyonel Risk Yönetim Süreci, Marmara Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.
 • AVCI, E., ÇĠNKO, M. ve ÇĠNKO, L. (Ekim 2009). Hisse Senedi Portföylerinde Riskten Korunma, Makaleler, Yıl:23, Sayı:85.
 • AYDIN, N., CEYLAN, A., BAġAR, M., ÇOġKUN, M. ve BAKIR, H. (2009), Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Yayını, EskiĢehir.
 • BOZKURT, V. ve BAġTÜRK, ġ. (2013). Kobi GiriĢimcilerinde Risk Ve Belirsizlik Algıları: Bursa Örneği, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 64-2.
 • CANDEMĠR, G. (Ekim 2011). Türk Bankacılık Sektöründe Faiz Oranı Riski Algısı ve Yönetimi, Maliye Finans Yazıları Dergisi, Yıl:25, Sayı:93.
 • CEYLAN H. ve BAġHELVACI, V. S. (June 2011). Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi Ġle Risk Analizi: Bir Uygulama, International Journal of Engineering Researchand Development, Vol:3, No:2.
 • CEYLAN, A. ve KORKMAZ, T. (2004). Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, 2. Baski, Ekin Kitabevi Yayinlari, Bursa.
 • ÇETĠN, M ve KARA, M, (2008). Bir kalkınma Aracı Olarak Organize Sanayi Bölgeleri: Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir AraĢtırma, Erciyes Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Sayı31, S:49-68.
 • ÇĠFTCĠ, F. ve YILDIZ, R. (10-13 Ekim 2012). DıĢ Ticarette Kur Riski Yönetimi: Temsili Bir Türk DıĢ Ticaret Firması Ġçin Uygulama Örnekleri, 16. Finans Sempozyumu, Erzurum.
 • ÇONKAR, K. ve ATA, H. A. (2002). Riskten Korunma Aracı Olarak Türev Ürünlerin GeliĢmiĢ Ülkeler ve Türkiye’de Kullanımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, C:IV, S:2.
 • DEMĠREL, E. (2008). Basel - II Kriterleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi, Yıldız Teknik Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.
 • DEMĠR, S. (2009). Döviz Riskinden Korunma Yöntemleri ve Kullanılma Nedenleri: ĠMKB Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:41. DERĠCĠ, O., TÜYSÜZ, Z. ve SARI, A. (2007). Kurumsal Risk Yönetimi ve SayıĢtay Uygulaması, SayıĢtay Dergisi Sayı:65 151-172.
 • EMHAN, A. (2009). Risk Yönetim Süreci ve Risk Yönetmekte Kullanılan Teknikler, Atatürk Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt:23, Sayı:3.
 • ĠġBĠLEN, YÜCEL, L. (Ocak-Haziran 2010). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Kamu Bankaları, Özel Sermayeli Bankalar ve Yabancı Bankaların Performanslarının 2002-2007 Döneminde Temel BileĢenler ve Faktör Analizi Ġle Değerlendirilmesine ĠliĢkin Bir Uygulama, Akademik Fener Balıkesir Üniversitesi Fakülte Dergisi Sayı:12
 • KALAYCI, ġ. (2008). SPSS Uygulamalı Çok DeğiĢkenli Ġstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, s:78.
 • KALAYCI, ġ. ve ZEYNEL, E. (2009). Vadeli Piyasalarda Riskten Korunma: VOB-ĠMKB 30 Endeks SözleĢmeleri Kullanımına Dayalı Korunma Oranı ve Korunma Etkinliği, Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, C:14, S:3 s:39-63.
 • KINALI, C. (2006). Uluslararası Pazarlamada Politik Risk, Marmara Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.
 • KIZILBOĞA, R. (Kasım 2012). Risk Yönetimi ve Ülke Uygulamalarında Risk Yönetim Modelleri, Akademik AraĢtırmalar ve ÇalıĢmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı:7.
 • KURTULUġ, F. (2011). Finansal Kurumların Operasyonel Riske KarĢı Alınması Gereken Önlemler ve Türkiye’deki Bankaların Operasyonel Risk Yönetimine Uyum Düzeyleri, Ġstanbul Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.
 • KURUN, E. (2004). Faiz Riskinin Riske Maruz Değer (RMD) Yöntemi Ġle Ölçümü ve Faiz Riski Yönetiminde Türev Araçların Rolü Bireysel Emeklilik Fonu Portföyü Uygulaması, Ġstanbul Üniversitesi SBE Doktora Tezi.
 • ÖZCAN, M. (2012). Tarımsal ĠĢletmelerde Risk Yönetimi ve Bir Alan ÇalıĢması, Atılım Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.
 • UZUNTAġ, F. (2010). Proje Yönetiminde Risk Analizi, Ġstanbul Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.
 • YILDIRAN, M. (2003). Ġhracat Yapan ĠĢletmelerde Kur Riski Yönetimi Ve Denizli Bölgesinde DeğiĢik Ölçekli Firmalarda Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Doktora Tezi.
 • http://www.spssanalizi.com/uygulama/independent-samples-t-test (EriĢim Tar:15.04.2014)
Other ID JA57FC29MT
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Osman Kürşat Onat
Institution: ?

Author: Osman Akın

Author: Emine Dilek ESER
Institution: ?

APA Onat, O , Akın, O , ESER, E . (2016). İŞLETMELERDE RİSK KAVRAMI FARKINDALIĞI: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5 (11), 21-39. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23005/246043