Year 2014, Volume 5, Issue 11, Pages 155 - 166 2016-08-05

2000’Lİ YILLARDAN SONRA TÜRKİYE’DE MÜTEDEYYİN SINIFIN TATİL ANLAYIŞI VE KONAKLAMA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ: ARZ KAYNAKLI BAKIŞ
THE HOLIDAY CONSEPT OF CONSERVATIVE PEOPLE IN TURKEY AFTER THE 2000S AND ITS EFFECTS ON ACCOMMODATION SECTOR: OVERVIEW FROM SUPPLY OUTLOOK

Buhari Doğan [1] , Vedat BAYDAR [2]

170 1066

Bu çalışmada İslami turizmin değişen ve gelişen şartların sonucunda ortaya çıkan bir talep olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. İslami kesimin modernleşme çabaları olarak da açıklayabileceğimiz bu taleplerle beraber bu kesimin dünya nimetlerinden daha fazla yaralanma isteği beraberinde mütedeyyin müşteri profilini ortaya çıkarmıştır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak Türkiye‟de son dönemlerde hızla artmaya başlayan İslami turizm kavramı gelişmiştir. İslami turizmin tüm boyutlarını ele almak yerine sadece deniz – kum – güneş üçgenini içeren kıyı turizmi ve kaplıca turizminin İslami turizme evirilme çabası incelenmiştir
In this study it is tried to be explained that Islamic tourism is a demand which has emerged as a result of changing and developing conditions. Conservative client profile has emerged with these demands, which can be explained as modernization efforts of Islamic section, and the desire of more utilize from world‟s blessings. As a natural result of this situation Islamic tourism concept has developed rapidly in Turkey. Instead of handling all dimensions of Islamic tourism, only inversion efforts of coastal tourism, including sea-sandsun triangle and thermal spring tourism to Islamic tourism is analyzed
 • ALA-HAMARNEH A.,"Islamic tourism: A long term strategy of tourist industries in the Arab world after 9/11" Centre for Research on the Arab World,2011.
 • DEMİR, Ö.,“ Anadolu Sermayesi Ya da İslamcı Sermaye” içinde İslamcılık cildi,İletişim yayınları,2.baskı.s.877,İstanbul,2005.
 • DOĞAN, M.,“Türkiye‟de İslami Turizm‟in Gelişimi :2002-2009” ,Political Economy, Crisis & Development, İnternational Journal of Politics & Economics,London/UK,2011.
 • DUMAN T., “Value of Islamic Tourism Offering: Perspectives form Turkish Experience”, in World Islamic Forum (WIFT 2011), Kuala Lumpur, pp. 2-17,2011.
 • GOELDNER C. AND RİTCHİE, B.," Tourism: Principles, Practices, Philosophies", 10thed. New Jersey, USA: John Wiley and Son‟s Inc,2006.
 • HASSAN A. R.,"Islamic tourism: The concept and the reality",Islamic Tourism, 14, 2,2004.
 • HASSAN A. R.,"Islamic tourism revisited". Islamic Tourism.Islamic Tourism, 32, 2,2007.
 • HENDERSON, J. C.,"Chapter 6: Islam and tourism. In Bridging Tourism Theory and Practice". Scott, N. and Jafari, J. (eds), 75-89. Emerald Group Publishing,2010.
 • HENDERSON, Joan C.,“Managing Tourism and Islam in Peninsular Malaysia”, Tourism Management,vol:24, ss.447-456,2002.
 • KUR‟AN-I KERİM, 94.sure,5,6,7. Ayetler, İnşirah suresi, Terc:Diyanet yay.
 • MEDLIK, S.,"Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality". 3rd ed. MA, USA: Butterworth – Heinemann,2003.
 • MUSTAFAYEVA, A. A., NADIROVA, G. E., KALIYEVA, S. S. ve AKTAULOVA, B. Z.,“Developing Islamic Tourism in Kazakhstan: A Result of a Religious Revival or a New Trend of Tourism”, World Academy Science, Engineering and Technology, vol:71, ss.1836-1838,2012.
 • ONAY, A.,“Tatil Ve Eglenme” , Diyanet Avrupa aylık dergisi, Haziran- Temmuz sayısı,s.10-12,2003.
 • PAVLOVA, I.,“Bosnia Sees High Promise inHalal Tourism”, Business Source Complete,2011.
 • PICKTHALL MW.,"The Glorious Quran (English & Arabic)", Taheike Tarsile Quran Inc.: Elmhurst, New York,1976.
 • SHAKIRY, A. S.,"The academy of Islamic tourism Project" Islamic Tourism, 25, September-October,2006.
 • T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI, Turizm İstatistikleri 2013, (www.kultur.gov.tr/erişim:31.07.2014).
 • TEKİN,Ö.A.," Islamıc Tourısm: An Investıgatıon On General Sıtuatıon In The World And In Turkey", The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29,2014.
 • YILMAZTÜRK, G.,”Kadın Moda Dergilerinde Sayfa Tasarımı Öğeleri: Cosmopolıtan ve Süper Dergilerinin İçerik Analizi”, Basılmamış, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya,s.4,2011.
 • YUSUF A.,"The Meaning of the Holy Quran", Secretariat for Asia Assembly of Ulama: Selangor Darul Ehsan, Malaysia,2005.
 • ZAMANİ-FARAHANİ, H. AND HENDERSON, J. C.,"Islamic tourism and managing tourism development in Islamic societies: The Cases of Iran and Saudi Arabia". International Journal of Tourism Research,12, 79-89,2010.
 • guras@milliyet.com.tr.reached: 31.07.2014
Other ID JA57FK55HT
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Buhari Doğan
Institution: ?

Author: Vedat BAYDAR
Institution: ?

APA Doğan, B , BAYDAR, V . (2016). 2000’Lİ YILLARDAN SONRA TÜRKİYE’DE MÜTEDEYYİN SINIFIN TATİL ANLAYIŞI VE KONAKLAMA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ: ARZ KAYNAKLI BAKIŞ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5 (11), 155-166. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23005/246044