Year 2014, Volume 5, Issue 10, Pages 1 - 25 2016-08-04

ÇAĞDAŞ BAKIŞ AÇISIYLA İŞ GÖREN DEVAMSIZLIĞI, NEDENLERİ, ÖRGÜTE ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
CONTEMPORARY PERSPECTIVE, ABSENTEEISM, THE CAUSES, EFFECTS ORGANIZATION AND SOLUTIONS

Orhan Adıgüzel [1] , Adeviye Erdoğan [2]

380 772

Günümüzde işletmelerin ve yöneticilerin karşılaştığı başlıca sorunlardan biri iş gören devamsızlığıdır. Bu sorunun derinlemesine, neden ve niçinleriyle birlikte incelenmesi hem işletmeler hem yöneticiler hem de iş görenler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, çalışmamızın amacı, çağdaş bir bakış açısıyla yani günümüz koşullarında iş gören devamsızlığı sebebiyle karşı karşıya kalınan sorunlar, bu sorunların örgütlere olan yansımaları ve çözüm önerilerini ortaya koymaktır
Today, one of the main problem faced by managers and businesses that workers is absenteeism. In depth analysis this problem with the examination of causes is great importance in terms of businesses, managers and workers. In this context, the aim of this study with a contemporary perspective represent that being faced problems due to the absence of these problems, and the solution proposals and reflections on organisations of these problems in today’s condition
 • ADIGÜZEL, O., ve KEKLĠK, B. (2011). "Sağlık Kurumlarındaki ĠĢgörenlerin ĠĢ Tatmini ve Bir Uygulama." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 29: 305-318.
 • AKÇAKAYA, M. (2010). "Örgütlerde Uygulanan Personel Güçlendirme Yöntemleri: Türk Kamu Yönetiminde Personel Güçlendirme." Karadeniz AraĢtırmaları 25: 145-174.
 • ANDERSON, N., ÖNEġ, D. S., SĠNANGĠL, H. K., ve VISWESVARAN, C. (2009). Endüstri, ĠĢ ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı 2. Cilt. Ġstanbul: Literatür Yayıncılık, Dağıtım, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti.
 • AYTAÇ, S. (2004). "ĠĢ Stresi Yönetimi El Kitabı ĠĢ Stresi: OluĢumu, Nedenleri, BaĢa Çıkma Yolları, Yönetimi." Türk-iĢ Dergisi, 1-34.
 • BACAK, B., ve YĠĞĠT, Y. (2010). "ĠĢe Devamsızlığın Nedenleri, Ekonomik Sonuçları Ve Azaltılması Ġçin Alınması Gereken Önlemler." GiriĢimcilik ve Kalkınma Dergisi,5:(1): 29-44.
 • BARMBY, T. (2002). "Worker absenteeism: a discrete hazard model with bivariate heterogeneity." Labour Economics, 9: 469–476.
 • BARNEY/GRIFFIN. (1992). The Management of Organizations Strategy Structure Behavior. U.S.A.: Houghton Mifflin Company.
 • BAġARAN, Ġ. E. (2000). Örgütsel DavranıĢ Ġnsanın Üretim Gücü, Ankara: Feryal Matbası.
 • BENNETT, R. (1997). Frameworks Management. London: Financial Times Management. BENTON, D., ve HALLORAN, J. (1991). Applied Human Relations an Organizational Approach. United States: Prentice Hall.
 • BITTEL, L. R. (1980). What Every Supervisor Should Know. United States: McGraw-Hill.
 • BLAU, G. J., ve BOAL, K. B. (1987). "Conceptualizing How Job Involvement and Organizational Commitment Affect Turnover and Absenteeism." Academy of Management Review, 12 (2): 288-300.
 • BOLMAN, L., ve DEAL, T. (2008). Reframing Organizations Artistry, choice and Leadership. United States: Jossey-Bass.
 • CAMDEN, M. C., PRICE, V. A., ve LUDWIG, T. D. (2011). "Reducing Absenteeism and Rescheduling Among Grocery Store Employees With Point-Contingent Rewards." Journal of Organizational Behavior Management, 31:140–149.
 • CAVERLEY, N., CUNNINGHAM, J., ve MACGREGOR, J. (2007). "Sickness Presenteeism, Sickness Absenteeism,and Health Following Restructuring in a Public Service Organization." Journal of Management Studies 44(2): 304-319.
 • ÇĠFTÇĠ, B. (2010). "ĠĢte Var Ol(Ama)Ma Sorunu ve ĠĢletmelerin Uygulayabileceği Çözüm Önerileri." ÇalıĢma ve Toplum Dergisi, 153-173. DEMĠR, Y., ve ÇAVUġ, M. F. (2009). ĠĢletmelerde Takım Dinamiğinin Önemi ve Etkileri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2): 119-128.
 • DEMĠRCĠ, M. ve ARMAĞAN, K. (2002). "Bürolarda Fiziksel Ortamın Düzenlenmesi ve Olumsuz Çevresel Faktörlerin ÇalıĢanlar Üzerindeki Etkisi." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7: 179-192.
 • ERDOĞAN, Ġ. (1994). ĠĢletmelerde DavranıĢ. Ġstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.ġ.
 • EREN, E. (2010). Örgütsel DavranıĢ ve Yönetim Psikolojisi. Ġstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • FERRIS, G., ROSEN, S. ve BARNUM, D. (1996). Handbook of HumanResource Management. Massachusetts: Blackwell Publishers.
 • GIBSON, J., IVANCEVICH, J., ve DONNELLY, J. (1991). Organizations Behavior Structure Processes. United States: Richard D. Irwin Inc.
 • GÜNBEYĠ, M., ve GÜNDOĞDU, T. (2010). "Polis TeĢkilatının “ĠĢkolik” ÇalıĢanları." DoğuĢ Üniversitesi Dergisi, 11 (1): 56-63.
 • HERSEY, P., ve BLANCHARD, K. H. (1977). Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. Unites States: Prentice-Hall.
 • ĠBĠCĠOĞLU, H. (2010). Ġnsan Kaynakları Yönetimi (Geleneksel ve Stratejik Perspektif). Ankara: Alter Yayıncılık.
 • ĠNCĠR, G. (1998). Çoklu Vardiya ÇalıĢmasının Ergonomik Tasarımı. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No:624.
 • ĠPÇĠOĞLU, Ġ., HAġĠT, G. ve DERTLĠ, D. (2009). "Teknolojik DeğiĢimin Yarattığı Etki Türleri Ġle ĠĢgörenlerin Demografik Özellikleri Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesi: Bir Tekstil Firması Örneği." Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F. Dergisi (C.X I,S I): 121-149.
 • IVANCEVIVH, J. M. (1985). "Predicting Absenteeism From Prior Absence and Work Attitudes." Academy of Management Journal, 219-228.
 • JUDGE, R. (2009). Organizational Behavior. London: Pearson Prentice Hall.
 • KARATEPE , O., BABAKUġ, E. ve YAVAġ, U. (2011). "Affectivity and organizational politics as antecedents of burnou tamong front line." International Journal of Hospitality Management, 66-75.
 • KELLER, R. T. (1984). "The Role of Performance and Absenteeism in The Prediction of Turnover." Academy of Management Journal, 176-183.
 • LUTHANS, F. (1995). Organizational Behavior Seventh Edition. Singapore: McGraw-Hill.
 • MARKHAM, S. E. (1985). "An Investigation of the Relationship Between Unemployment and Absenteeism: A Multi-Level Approach." Academy of Management Journal, 228-234.
 • MARTĠNKO, F. L. (1976). "An Organizational Behavior Modification Analysis Of Absenteeism." Human Resource Management, Fall, 11-18.
 • MITCHELL, T., ve LARSON, J. (1987). People in Organizations An Introduction to Organizational Behavior. Singapore: McGRAW-HILL International Editions.
 • MORIS, S., ve AYKAN, M. (2001). ĠĢyerinde Katılımı Sağlamak. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
 • NORTHCRAFT, G., ve NEALE, M. (1990). Organizational Behavior A Management Challenge. United States: The Dryden Press.
 • OMMEREN, J., ve GUTIÉRREZ-I-PUIGARNAU, E. (2011). "Are workers with a long commute less productive? An empirical analysis of absenteeism." Regional Science and Urban Economics, 1-8.
 • ÖRÜCÜ, E., ve KAPLAN, E. (2001). Kamu ve Özel Sektör ÇalıĢanlarında Devamsızlık Sorunu. Yönetim ve Ekonomi 7 (1): 93-111. ÖZMUTAF, N. M. (2007). "Örgütlerde Bireysel Performans Unsurları ve ÇatıĢma." C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, 8(2): 41-60.
 • PFEIFER, C. (2010). "Impact of wages and job levels on worker absenteeism." International Journal of Manpower, 59-72.
 • RANDALL, D. M. (1987). "Commitment and the Organization: The Organization Man Revisited." Academy of Management Review, 460-471.
 • REĠCHERS, A. E. (1985). "A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment." The Academy of Management Review, 10 (3): 465-476.
 • ROBBINS, S. P. (1998). Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications. United States: Prenrice-Hal
 • SABUNCUOĞLU, Z. (2009). Turizm ĠĢletmelerinde Örgütsel DavranıĢ. Bursa: MKM Yayıncılık.
 • SABUNCUOĞLU, Z., ve TÜZ, M. (2005). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa Aktuel Basım Yayım Dağıtım Ltd. ġti.
 • SCHANZER, D. L., ZHENG, H., ve GILMORE, J. (2011). "Statistical estimates of absenteeism attributable to seasonal and pandemic influenza from the Canadian Labour Force Survey." Schanzer et al. BMC Infectious Diseases, 1-10.
 • SCHERMERHORN, J., HUNT, J., ve OSBORN, R. (1994). Managing Organizational Behavior. Unites States: John Wiley & Sons.
 • SCHULER, R. S., ve JACKSON, S. E. (2001). Strategic Human Resource Management. Malden, Massachusetts, USA: Blackwell Publishers.
 • SCOTT, K. D., ve TAYLOR, G. S. (1985). "An Examination of Conflict Ingfindings On the Relationship Between Job Satisfaktion and Absenteeism: A MetaAnalysis." Academy of Management Journal, 599-612.
 • SHERIDAN, A. (2004). "Chronic Presenteeism: The Multiple Dimensions to Men‟s Absence from Part-Time Work." Gender, Work and Organization. 11: 207- 225.
 • SIĞRI, Ü. (2007). "ĠĢ Görenlerin Örgütsel Bağlılıklarının Meyer ve Allen Tipolojisiyle Analizi: Kamu ve Özel Sektörde KarĢılaĢtırmalı Bir AraĢtırma." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 261-278.
 • SOYSAL, A. (2009). "ĠĢ YaĢamında Stres" Çimento ĠĢveren Dergisi, 17-40.
 • SÖKMEN, A. (2005). "Konaklama ĠĢletmeleri Yöneticilerinin Stres Nedenlerinin Belirlenmesinde Cinsiyet Faktörü: Adana'da Ampirik Bir AraĢtırma." Ekonomik ve Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Güz: 1-27.
 • TENGĠLĠMOĞLU, D., ATĠLLA, E., ve BEKTAġ, M. (2008). ĠĢletme Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • TOSI, H. L. ve MERO, N. P. (2003). The Fundamentals of Organizational Behavior What Managers Need to Know. United Kingdom: Blackwell Publishing.
 • ZATZICK, C. D., ve IVERSON, R. D. (2011). "Putting employee involvement in context: a cross-level model examining job satisfaction and absenteeism in high-involvement work systems." The International Journal of Human Resource Management, 22 (17): 3462–3476.
Other ID JA57FN29BV
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Orhan Adıgüzel

Author: Adeviye Erdoğan
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU, BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

APA Adıgüzel, O , Erdoğan, A . (2016). ÇAĞDAŞ BAKIŞ AÇISIYLA İŞ GÖREN DEVAMSIZLIĞI, NEDENLERİ, ÖRGÜTE ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5 (10), 1-25. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23006/246050