Year 2014, Volume 5, Issue 10, Pages 55 - 75 2016-08-04

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE KADIN İSTİHDAMININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
COMPARATIVE ANALYSIS ON WOMEN EMPLOYMENT IN TURKEY AND EUROPEAN UNION

Tuğba Güner [1] , Yurdanur Ural Uslan [2] , Özal Çiçek [3]

347 1135

Kadınlar kendilerine toplumsal açıdan biçilen roller gereği hem ev hanımı, hem iş kadını aynı anda da annelik görevlerini bir arada yerine getirmek zorunda kalabilmektedir. Bu noktada kadınların ayrımcılık yaşamaması devletin izleyeceği politikalara bağlıdır. AB ülkelerinde zor şartlar altında ezilmeden herkesin çocuk sahibi olabilmesini veya anne, babalarının ya da akrabalarının bakımlarını üstlenebilmesi için iş hayatı, özel hayat ve aile hayatı arasında daha iyi bir denge kurulmasını desteklenmektedir. Türkiye’de ise genel görüş kadın istihdamının yetersiz olduğu bu noktada varolan önlemlerin arttırılması gerektiği yönündedir. Çalışmada kadın istihdamı açısından Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri değerlendirilecek; değerlendirmelerde veri dağıtım sitelerinden elde edilen veriler kullanılacaktır
Women are supposed to maintain multiple tasks simultaneously like being a housewife, a business woman or a mother as pursuant to the social roles assigned to them. That women shall not suffer from discrimination in labor force market is highly affiliated with the policies that the government shall pursue. The European Union member countries stand up for the women to have babies despite the harsh conditions and ensure a balance between business life, private life and home life so that they can undertake the responsibility of taking care of their parents as well as relatives. The common idea in Turkey is that the women employment is insufficient and that the existing measures are to be strengthened. In this study, Turkey and EU member countries shall be compared and contrasted with regards to women employment and the data obtained from the data delivery services shall be used in the evaluation of the findings.
 • Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, (2012) Türkiye’de Kadının Durumu ,Http://Www.Kadininstatusu.Gov.Tr/Upload/Kadininstatusu.Gov.Tr/ Mce/2012/Trde_Kadinin_Durumu_2012_Ekim.Pdf?P=1, E.T.:13.04.2014.
 • ATĠK, H., VE Tombak, F.,(2012) Bilgi Ekonomileri Ve Türkiye’de Kadın İşgücünün İstihdam Yapısı, Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi, 8(1), ss:137-148.
 • Avrupa Komisyonu,(2013) Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosuna Ve Konseye Sunulan Bildirim Genişleme Stratejisi Ve Başlıca Zorluklar 2013-2014, Komisyon ÇalıĢma Dökümanı,Http://Www.Abgs.Gov.Tr/Files/AB_Iliskileri/Adayliksur eci/Ilerlemeraporlari/2013_Ġlerleme_Raporu_Tr.Pdf, e.t.:04.04.2014. Avrupa Komisyonu, (2014) http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/gender_pay_gap/140227_gpg_brochure_web_en.pdf, e.t.:15.04.2014.
 • BERBER, B., VE Eser, Y., B.,(2008) Türkiye’de Kadın İstihdamı: Ülke Ve Bölge Düzeyinde Sektörel Analiz, ĠĢ,Güç” Endüstri ĠliĢkileri Ve Ġnsan Kaynakları Dergisi 10(2).
 • DEDEOĞLU, S.,(2009) Eşitlik Mi Ayrımcılık Mı? Türkiye’de Sosyal Devlet, Cinsiyet Eşitliği Politikaları Ve Kadın İstihdamı, ÇalıĢma Ve Toplum Dergisi, S:2, ss:41-54.
 • DENĠZ HACIOĞLU, M, Hobikoğlu Haykır, E., Cinsiyete Göre Gelişme Endeksi Çerçevesinde Kadın İstihdamının Ekonomik Değerlendirmesi: Türkiye Örneği, ss:123-130, Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes, Http://Www.Eecon.Ġnfo/Papers/546.Pdf, e.t.:10.04.2014. Employment Statistics, (2013), Http://Epp.Eurostat.Ec.Europa.Eu/Statistics_Explained/Ġndex.Php/E mployment_Statistics, E.T.:01.04.2014.
 • EURO Info Center,(2006) EU Employment Law,
 • ERBE, B., Women in Europe – do they have equal rights or not?, http://www.eurotopics.net/en/home/presseschau/archiv/magazin/ges ellschaft-verteilerseite/frauen-2008- 3/artikel_erbe_frauen_gleichberechtigt/
 • FĠLĠZ, Y.,(2011) Esnek Çalışma Biçimlerinin Kadın İstihdamına Etkileri: Avrupa Birliği İstihdam Politikaları Ve Türkiye Karşılaştırması, Uzmanlık Tezi, Ankara. Gender Pay Gap Statistic, (2013) Http://Epp.Eurostat.Ec.Europa.Eu/Statistics_Explained/Ġndex.Php/G ender_Pay_Gap_Statistics, E.T.:06.04.2014.
 • GÜN, S., (t,y,) Türkiyede Tarım Topraklarının Mülkiyet Durumu Veuygulanan Politikalar, http://www.agri.ankara.edu.tr/economy/1189_1205434258.pdf, e.t.:15.04.2014.
 • GÜRSEL, S., Ve KolaĢin Uysal, G., İstihdamda Dezavantajlı Grupların İşgücüne Katılımını Artırmak, BETAM AraĢtırma Raporu, 2010.
 • HAAS, L., (T.Y.) Parental Leave and Gender Equality: Lessons from the European Union, http://www.efst.hr/~mrnjavac/interno/labsoc/parental%20leave%20g ender%20equality.pdf, e.t.:12.05.2014.
 • ĠNCĠRLĠOĞLU, L., Kadınların İstihdama Katılımı Ve Yaşanan Sorunlar, Http://Www.Toprakisveren.Org.Tr/2010-85-Lutfiinciroglu.Pdf., e.t.:12.04.2014.
 • Kadın Emeği Ve Ġstihdamı GiriĢimi,(2013) Türkiye’de Kadın Emeği Ve İstihdamına Yönelik Politikalar: Kadın Emeği Ve İstihdamına Dair Politika Ve Faaliyetlerin 12 İlde Değerlendirilmesi, AraĢtırma Raporu.
 • KARABIYIK, Ġ.,(2012) Türkiye’de ÇalıĢma Hayatında Kadın Ġstihdamı, Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, 32(1), ss:231-260.
 • KORAY, M., (2005) Sosyal Politika, Ġmge Kitabevi, Ġstanbul.
 • KORKMAZ, M.,(2013) Türkiye’de Kadın Ġstihdamının Amerika BirleĢik Devletlerindeki Kadın Ġstihdamı Ġle KarĢılaĢtırılması, International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 8(9), ss:1845-1863.
 • KORKMAZ M., VE Alacahan D., N.,(2013) Türkiye’de Formel Piyasaya Yönelmede Kadın İşgücü Arzı Ve Gsyh Etkileri: Ampirik Bir Çalışma, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 8(7) ss:887-900.
 • OECD Family Database, (2014) Http://Www.Oecd.Org/Social/Soc/Oecdfamilydatabase.Htm, E.T.:03.04.2014.
 • ÖZAR, ġ.,(2006) Erkek Egemen Toplum Ve Kadın İstihdamı, Http://Www.Toprakisveren.Org.Tr/2006-69-Semsaozar.Pdf, e.t.:01,03.2013.
 • ÖZMEN, F.,(2012) Türkiye’de Kadın İstihdamı Ve Mikro Kredi , Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(6), ss:109-130 ellschaft-verteilerseite/frauen-2008- 3/artikel_erbe_frauen_gleichberechtigt/
 • PEKER, E., A., Ve Kubar, Y., Türkiye’de Kırsal Kesimde Kadın Ġstihdamına Genel Bir BakıĢ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ĠĠBF Dergisi ( C.XIV, S II, 2012, S:173-188.
 • ġAHĠN, L.,(2009) Avrupa Birliği Ve Türkiye İşgücü Piyasalarının Karşılaştırmalı Analizi, KAMU-Ġġ Dergisi, 10(3), ss:131-175.
 • ÖZER, M., ve Biçerli K.(2003), Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi, Sosyal Bilimler Dergisi, s:55-86.
 • Ulusal Ġstihdam Stratejisi:EleĢtirel Bir BakıĢ,(2012) Ulusal Ġstihdam Stratejisi Sempozyumu, Ankara, http://spaum.politics.ankara.edu.tr/files/2014/04/uis-kitap-tam.pdf, e.t.:08.05.2014.
 • UNICEF, (2013)Erken Yaşlarda Çocuk Refahı Ve Kadın İstihdamı Politika Belgesi, Http://Panel.Unicef.Org.Tr/Vera/App/Var/Files/E/R/ErkenYaslarda-Cocuk-Refahi-Ve-Kadin-Ġstihdami-Poli-Tika-BelgesiKapakli.Pdf, e.t.:03.04.2014.
Other ID JA57FP78ZM
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Tuğba Güner
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR)

Author: Yurdanur Ural Uslan
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU YÖNETİMİ (DR)

Author: Özal Çiçek
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

APA Güner, T , Uslan, Y , Çiçek, Ö . (2016). TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE KADIN İSTİHDAMININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5 (10), 55-75. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23006/246053