Year 2015, Volume 6, Issue 13, Pages 102 - 113 2016-08-05

TÜRKİYE’ NİN İHRACATINDA YENİ HEDEF PAZAR ÖNERİSİ: AFRİKA PAZARI
TURKEY’ S NEW TARGET MARKET OPPORTUNITIES IN EXPORT: AFRİCAN MARKET

Ahmet ANDAÇ [1] , İrfan ATEŞOĞLU [2]

286 1951

Dünya ekonomisinin küreselleşmesiyle birlikte artık pazar kavramı da küresel boyuta ulaşmıştır. İşletmelerin kendilerine yeni pazarlar bulma adına ihracata önem vermeleri ve uluslararası boyutta çalışmaya başlamaları çok uzun yıllar olmamıştır. İşte bu bakımdan globalleşen Dünya' da her pazar potansiyel pazar olarak görüldüğünden ihracatın önemi git gide artmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'nin ihracatı incelenip hangi ülkelerle ticari birlikteliğinin sağlandığı ilk başta ele alınmıştır. Daha sonra Türkiye'nin ihracatı için yeni bir alternatif pazar olarak Afrika pazarı önerisinde bulunulmaktadır. Çalışmanın sonucunda da Türkiye'nin ihracatında Afrika pazarının önemi vurgulanarak ihracat pazarının buralara çekilmesi önerisinde bulunulmuştur.
Along with the globalization in world economy, market concept has been reached a global level in our time. It’s not been so long time since the companies in order to Orient to export in searching for new markets. Therefore, in a globalizating world, every individual market area is being seen as a unique market of its own, and potentially its importance is rapidly growing. In this study, it’ s been reviewed the combination of Turkey’ s export capacity and with which countries, it’ s been provided the commercial cooperation at a first glance. Later, African market is suggested as a new market for Turkey’s export. In conclusion, the importance of African market for Turkey’s export is highlighted and a suggestion about taking the export market to Africa is given.
 • ATEŞOĞLU İ., Türkiye’ nin İhracatında Marka İmajının Etkisi, yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2003.
 • AROLAT O., Dünya ihracatında yerimiz, http://www.dunya.com/dunya-ihracatinda-yerimiz-139066yy.htm ( 28.05.2013 )
 • CANITEZ M., “İhracat Pazarlaması Eğitim-Öğretiminde İşletmelerin Beklentileri ve Üniversitelerin Rolü”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:17, 161-178, 2007.
 • Dışişleri Bakanlığı Resmi Sitesi: Türkiye- Afrika İlişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa (13.06.2015)
 • İSTANBUL TİCARET ODASI, “Dış ticaret ve başlıca ekonomik göstergeler”, İTO Bilgi Merkezi)
 • KARAFAKIOĞLU M., Uluslar arası pazarlama yönetimi, Beta yayınları, İstanbul 2012.
 • KALKAN S ve BAŞDAŞ Ü.,”Tepav politika notu”, 2009.
 • ÖZKAN N., “Turkey Discovers Africa, Implications and Prospects, SETA Foundation for Political, Economic and Social Research, 2008.
 • SÜMER G, Kuzey Afrika Pazarı Araştırması,
 • ŞAHİN Ö., “Türkiye’nin Afrika Açılımı”, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2010.
 • TAŞKIN E., Uluslararası pazarlama, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 2012.
 • TEPEBAŞ U., “Sahra altı Afrika’nın Artan Önemi ve Türkiye”, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2007.
 • YAVUZ A. , 1990 Sonrası Türkiye Ekonomisinde İhracatın Gelişimi: Almanya İle Karşılaştırılması, Atılım
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010.
Other ID JA57DT56YG
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ahmet ANDAÇ
Institution: ?

Author: İrfan ATEŞOĞLU
Institution: ?

APA ANDAÇ, A , ATEŞOĞLU, İ . (2016). TÜRKİYE’ NİN İHRACATINDA YENİ HEDEF PAZAR ÖNERİSİ: AFRİKA PAZARI. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6 (13), 102-113. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23038/246283