Year 2015, Volume 6, Issue 13, Pages 31 - 43 2016-08-05

MÜLKİYET YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BIST İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
A SURVEY OF OWNERSHIP STRUCTURE ON THE PERFORMANCE OF THE FIRMS: AN APPLICATION ON THE PRODUCTION SECTOR AT BIST

Hüseyin Başar ÖNEM [1] , Yusuf DEMİR [2]

204 836

Bu araştırmanın amacı, Borsa İstanbul (BIST)’ da faaliyet gösteren imalat işletmelerinin mülkiyet yapısının firma performansları üzerindeki etkisini ölçmektir. Çalışmada, BIST’ da 2009-2012 yılları arasında imalat sektöründe faaliyet gösteren 135 firma incelenmiştir. Mülkiyet yapısının firma performansına etkisi, finansal oranlar kullanılarak ölçülmüştür. Firmaların mülkiyet yapısı değişkenleri olarak en yüksek paya sahip ortak, en yüksek ikinci paya sahip ortak ve halka açıklık oranı belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, firmaların mülkiyet yapılarının finansal performans oranlarından olan aktif devir hızı, cari oran, öz sermaye devir hızı ve Tobin q oranı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi varken, fiyat-kazanç oranına ise negatif yönde anlamlı bir etkisi çıkmıştır
The aim of this study is to measure the effect of ownership structure on the performance of the firms at BIST. In the study, 135 firms working at production sector have been examined between the years 2009 – 2012 at BIST. The effect of ownership structure on the performance of the firm have been measured by using financial ratios. The partner who has the highest amount of share and the second highest amount of share and the free float ratio have been determined as an ownership structure variables of firms. At the end of the study, while the ownership structure of the firms have an implicit positive effect on asset turnover, current ratio, equity turnover, and Tobin q ratio, a negative effect has occurred on the ratio of price – profit
 • Aygün M., Firma Performansı Üzerinde Çalışma Sermayesinin Etkisi: Türk İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 12 , Sayı: 2 ,Nisan 2012, 215-223
 • Aytekin S., İbiş A., Mülkiyet Yapısının İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: BIST Metal Eşya, Makina Endeksi (Xmesy) Üzerinde Bir Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 40, Nisan 2014, s.127
 • Bayrakdaroğlu A., (2010), Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans : İMKB Örneği, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı: 2.
 • Demsetz H.,Villalonga B., Ownership Structure and Corporate Performance, Journal of CorporateFinance,Volume 7, Issue 3, September 2001, Pages 209–233, 2001
 • Gençtürk M., (2002), Finansal Kriz Dönemlerinde Şirketlerin Hisse Yapılarının Performanslarına Etkisi ve İMKB’de Bir Uygulama, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta,
 • Güler S.- Uçma T., (2011), Mülkiyet Yapısı Değişkenlerinin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: İMKB 30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, MÖDAV 2011 /4
 • Haldar A.,Rao. S.V.D.N., (2009) Empiricalstudy on OwnershipStructureandFirmPerformance(http://www.academia.edu/3321910/Empirical_Study_on_Ow nership_Structure_and_Firm_Performance)
 • Karamustafa O.,-Varıcı İ.,- Er B., (2009) Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17) 2009 / 1 : 100 - 119)
 • Sayılgan G. – Sayman Y., (2012), İmalat Şirketlerinin Ortaklık Yapılarının, Finansman Kararları Üzerindeki Etkisi: İMKB Uygulaması, İMKB Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 48.
 • Sayman Y., (2012), Sahiplik Yapısının Firma Performansı ve Sermaye Yapısı Üzerine Etkileri: İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında Bir Uygulama, Doktora Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. s.76-77
 • Şahin O., İMKB’ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim 2011 6(2), 123-141
 • Tanrıöven C. – Aksoy E.E., İMKB’de İşlem Gören Şirketlerde Ortaklık Yoğunlaşmasının Firma Performansı Üzerine Etkileri, 216-231 (http://www.journal.mufad.org/attachments/article/139/18.pdf)
 • Uluyol O., - Türk V.E., (2013), Finansal Rasyoların Firma Değerine Etkisi: Borsa İstanbul (BIST)’da Bir Uygulama Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi (C. XV, S. II, 2013) 365-384
 • Ünlü U.,Bayrakdaroğlu A., Şamiloğlu F.,Yönetici Sahipliği ve Firma Değeri: İMKB İçin Ampirik Bir Uygulama,Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, Cilt 66, No.2, 2011, s.201-214. s.209
 • Yıldırım M. –Demireli E., (2009), Kurumsal Yönetim, Mülkiyet ve Kontrol Yapıları ve Şirketlerin Finansal Performanslarına Etkileri, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi,cilt.46,sayı.532,
 • Zerenler M., Performans Ölçüm Sistemleri Tasarımı ve Üretim Sistemlerinin Performansının Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2005, 1:1-36 s.1.
Other ID JA57DD33ZM
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hüseyin Başar ÖNEM

Author: Yusuf DEMİR

Bibtex @ { vizyoner246287, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {31 - 43}, doi = {}, title = {MÜLKİYET YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BIST İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ÖNEM, Hüseyin Başar and DEMİR, Yusuf} }
APA ÖNEM, H , DEMİR, Y . (2016). MÜLKİYET YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BIST İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6 (13), 31-43. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23038/246287
MLA ÖNEM, H , DEMİR, Y . "MÜLKİYET YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BIST İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 6 (2016): 31-43 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23038/246287>
Chicago ÖNEM, H , DEMİR, Y . "MÜLKİYET YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BIST İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 6 (2016): 31-43
RIS TY - JOUR T1 - MÜLKİYET YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BIST İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Hüseyin Başar ÖNEM , Yusuf DEMİR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 43 VL - 6 IS - 13 SN - -1308-9552 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal MÜLKİYET YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BIST İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Hüseyin Başar ÖNEM , Yusuf DEMİR %T MÜLKİYET YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BIST İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 6 %N 13 %R %U
ISNAD ÖNEM, Hüseyin Başar , DEMİR, Yusuf . "MÜLKİYET YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BIST İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 6 / 13 (August 2016): 31-43.