Year 2015, Volume 6, Issue 13, Pages 12 - 30 2016-08-05

HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKESİ İLE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNDE PAYDAŞ KATILIMININ ROLÜ; HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
ROLE OF STAKEHOLDER PARTİCİPATİON FOR PRİNCİPLES OF ACCOUNTABİLİTY AND WİTH IN RELATIONSHIP CORPORATE PERFORMANCE; AN APPLICATION IN HOSPITAL

Fadime ÇINAR [1]

166 1542

Bu çalışmada, hesap verilebilirlik ilkesinin özel ve kamu hastanelerinde uygulanabilirliğinin kurumsal performans üzerine etkisi ve bu etkide paydaş katılımının ara değişken rolü araştırılmıştır. Araştırmanın verileri anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anketi oluşturan hesap verilebilirlik ifadeleri CLSA ölçeğinden, paydaş katılımı ve kurumsal performans ifadeleri ise geçerliliği ve güvenilirliği çeşitli çalışmalarda test edilmiş ölçeklerden faydalanılarak hazırlanmıştır. İstanbul ilinde faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerde görevli 351 yöneticiden elde edilen veriler, bilgisayarda SPSS for Windows programının 16.0 sürümü kullanılarak faktör ve güvenilirlik analizlerine tabi tutulmuşlardır. Hipotezleri test etmek üzere yapılan çoklu regresyon analizleri sonucunda, hesap verilebilirlik ilkesinin paydaş katılımınıve pozitif yönde etkilediği, kurumsal performans üzerinde kısmen etkisi olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca hesap verilebilirlik ilkesinin kurumsal performans ilişkisinde paydaş katılımının ara değişken rolünde olduğu sonucu elde edilmiştir
In this study, the impact of the applicability of accountability principles in public and private hospitals on corporate performance and the intermediate variable role of corporate sustainability and stakeholder participation in this impact were investigated. Research data were collected by survey medhod. In this survey, the accountability statements were prepared based on the scale of CLSA, the stakeholder participation and corporate performance evaluation statements were prepared based on there liability and validity from the scales has been tested in several studies. The data obtained from 351 managers working in public and private hospitals in Istanbul by using SPSS version 16.0 for Windows were subjected to factor and reliability analyses. As a result of the multiple regression analyses that were applied to test the hypothesis, it was found out that the accountability priciples had a positive impact on good governance elements but had a partial impact on corporate performance. Moreover, it was found out that stakeholder participation had intermediate variable roles in the principles of accountability on corporate performance. Finally, recommendations are given for the managers and the researchers
 • Acar, Durmuş. ve Mortaş, Mustafa (2011). İşletmelerin Hesap Verebilirlikleri İle Performans Oranları İlişkisi: İMKB-30 Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Araştırma, Kahramanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (21): 85-94, ISSN: 1309-9132.
 • Akbulut, Yavuz (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları, İdeal Kültür veYayıncılık İstanbul
 • Hasan Abdioğlu (2007).İşletmelerde Kurumsal Yönetişim Anlayışı Kapsamında İç Denetimin Rölü İMKB-100 Örneği: Doktora. Tezi, MarmaraÜniversitesi, İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Ahmad, S. ve Schroeder, R.G. (2003). TheImpact of Human Resource Management Practices on OperationalPerformance: Recognizing Country andIndustryDifferences, Journal of Operations Management, 21: 19–43.
 • Atkinson, H. ve Brown, J. B. (2001). RethinkingPerformanceMeasures: AssessingProgress in UK Hotels, International Journal of ContemporaryHospitality Management, 13(3):128- 135.
 • AmarGill (2001).Saint andSinners : Who’sGotReligion ,CLSA (CreditLyonnaisSecuritiesAsia), ,CG Watch,CorporateGovernance in Emerging Markets,s.202-205) .
 • Amaratunga, DilanthiandBaldry, David (2002).MovingFromPerformanceMeasurementtoPerformance Management, Facilities. Vol-20,Num 5/6 s.217-223.
 • Bae, J. ve Lawler, J. J. (Jun 2000). Organizationaland HRM Strategies in Korea: Impact on FirmPperformance in an EmergingEconomy, Academy of Management Journal, 43 (3): 502-517.
 • Beyan, Oya Deniz (2010) .A New Ontologyand Knowledge Base SystemforPerformanceMeasurementInHealthCare,DoctoralThesis, TheDepartment of HealthInformatics, Middle East Technical University,Ankara.
 • Black, S.Bernard; Jang, Hasungand Kim, Woochan (2003).DoesCorporateGovernanceEffectFirm Value: EvidenceFromKorea, AmericaEconomicAssociationAnnua Meeting, p.1-60.
 • Black, S,Bernard; Love, InessaandRachinsky, Andrei (2006). CorporateGovernanceIndicesandFirms Market Values: Times Series EvidencefromRussia, EmergingMarketsReview (7): 2006: 361-379.
 • Bovens, Mark. (2003). Publicaccountability. InHandbook of publicadministaration(B. G. Peters& J. Pierre, eds. pp. 182–208). London: SAGE
 • Bredrup, Harald. (2005). Background ForPerformance Management, Performance Management, Chopman&Hall, London,s:110.
 • Çelik, Elif (2007).Kurumsal Yönetim Modeli Olarak Paydaş Yaklaşımı: Kamu Ve Özel Hastane Karsılaştırması, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:31-142.
 • Çetin Ayse Tansel and OzerGokhan (2008).“Türkiye’deki Hastanelerde Teknoloji Yatırımları ve Sürekli İyileştirmenin Kalite ve Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri” 5. Annual International Accounting Conference, MODAV and PerformanceandQuality in Health International Congress, (19-21 March 2009, Antalya).
 • Changhwan, Mo (2001).PrivatizationandPublicAccountability: A ComparisonbetweenPrivateandPublicBus Operations, DoctoralDissertation, TheStateUniversity of New Jersey, 2001, pp.32-33.
 • Denison, Daniel R. ve Mishra, Aneil K. (1995).Tword A Theory Of OrganizationalCulture
 • Drost, Ellen A. (2012). ValidityandReliability in SocialScienceResearch, EducationResearchAndPerspectives, Vol.38, No.1, 2012.
 • Espino-Rodríguez, T. F. ve Padrón-Robaina, V. (2005). A Resource-BasedView of OutsourcingandItsImplicationsOrganizationalPerformance in the Hotel Sector, Tourism Management, 26:707–721
 • Ercan, İlker ve Kan, İsmet(2004). Ölçeklerde Güvenirlik Ve Geçerlik, Uludağ Üniversitesi TıpFakültesi Dergisi, 30 (3), Ss211-216.
 • Ferlie, Ewan Jean Hartleyand Steve Martin(2003). ChangingPublic Service Organizations: CurrentPerspectivesandFutureProspects, British Journal of Management, Vol.14, 2003, p.S9.
 • Fisher, CoralineJean(1997).CorporateCultureandPerceivedBusinessPerformance: A Study Of RelationshipBetweenTheCulture Of An OrganizationAndPerceptions of İts Financial andQualitativePerformance, PhDThesis, California School of ProfessionalPsychology, Los Angeles.
 • Francesco, PerriniandAntonioTencati (2006).SustainabilityandStakeholder Management: NeedFor New CorporatePerformanceEvulationandReportingSystems, Business Strategyandthe Environment, Bus.Strat. 296-308 Publishedonline in WilwyInterScience.
 • Freeman, R. Edward and Mcvea, John (2001).A StakeholderApproachTo Strategic Management, TheDarden School University of Virginia, WorkingPaper No: 01-02.
 • Ghayour, B.S. Morteza. , MeysamDoaei (2012). A Dialectic Model of Development of Stakeholders’ TheoryandCorporateGovernance: fromHumeUtilitarianismtoAristotelianVirtueEthics, International Journal of Financial Research , Vol. 3, No. 2; April 2012.
 • Günay, Süleyman Gökhan (2007).Yöneticilerin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Kurumsal Yönetişimi Algılamalarının Türkiye’deki Sanayi Şirketlerinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi; Hissedar ve Paydaş Yönetişim Modellerinin Karşılaştırılması, Yayınlanmış Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı,İstanbul.
 • Gürbüz, A. Osman, Ergincan, Yakup (2004). Kurumsal Yönetim: Türkiye’deki Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler, Literatür Yayıncılık, İstanbul, ss. 67-76.
 • Hall, Angela T. (2005). Accountability in Organizations: An Examination of AntecedentsAndConsequences. DoctoralDissertation. The Florida StateUniversity, College of Business. Harlow, Carol. (2002). Accountability in theEuropenUnion. New York: Oxford University
 • Harris, P. J. ve Mongiello, M. (2001). KeyPerformanceIndicators in European Hotel Properties: General Managers’ ChoicesandCompanyProfiles, International Journal of ContemporaryHospitality Management, 13(3): 120- 127.
 • Hayllar, Mark, (2000), “TheImportanceandAttributes of EffectiveAccountabilityRelationships”, AsianReview of Public Administration, Vol.XII, No.2, July-December, pp.60-80.
 • Heath, Joseph., Norman Wayne., “StakeholderTheory, CorporateGovernanceandPublic Management, What Can TheHistory Of State-run Enterprises Teach Us InThe Post-EnronEra?,”Journal of Business EthicsSeptember 2004, Volume 53, Issue 3, pp 247-265
 • Huang, T. (2001). TheRelation of Training PracticesandOrganizationalPerformance in Small andMedium Size Enterprises, Education& Training, 43 (8- 9): 437- 444.
 • Jones, Trevor, (2006), TheGovernanceandAccountability of Policing ,inHandbook of Policing (Ed. Tim Newburn), Willan Publishing,s.605.
 • Kahraman, Cüneyt (2008).Kurumsal Yönetişim Anlayışının Özel Sermayeli Bankaların Yapısı ve İşleyişi Üzerindeki, Doktora Tezi,İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı,İstanbul,s:28.
 • Karayel, Mete (2006).Türkiye’de İşletmelerde Kurumsal Yönetişim Bilincinin Ölçülmesine ilişkin Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı,DoktoraTezi,Isparta.
 • Kula, Veysel(2006).Kurumsal Yönetim, Papatya Yayıncılık, İstanbul Lafaille, R ve Wildeboer, H,(1995). ValidityandReliability of Observationand Data Collection in BiographicalResearch, International Institutefor AdvancedHealthStudies, Antwerp, Belgium.
 • Lai, K. (2003). Market Orientation in Quality-OrientedOrganizationanditsImpact on TheirPerformance, International Journal of ProductionEconomics, 84:17-34.
 • Lai, K. ve Cheng, E. (2005). Effects of Quality Management and Marketing on OrganizationalPerformance, Journal of Business Research, 58: 446-456.
 • Lee, Y. K.; Park, D.H. ve Yoo, D.K. (Fall 1999). TheStructuralRelationshipsBetween Service Orientation, Mediators, and Business PerformanceInKorean Hotel Firms, AsiaPasificJornal of TourismResearch, 4(1): 59- 70.
 • MacKinnon, David R. (2008).Introductionto Statistical Mediation Analysis, Lawrence ErlbaumAassociates, Taylor and Francis Group New York
 • Malina, Mary A. and Selto, Frank H.(2004).Causality in PerformanceMeasurement Model, SocialScienceResearch Network.
 • Mattıngly, James E.(2004). StakeholderSalience, Structural Development, andFirmPerformance: StructuralandPerformanceCorrelates of SociopoliticalStakeholder Management Strategies, Business andSociety, 43, 1, p:97-114.
 • Maurer, MarchandSachs, Sybille (2005).ImplementingtheStakeholderView, Learning Processfor a ChangedStakeholderOrientation, TheJournal of CorporateCitizenship, 17, p:93.
 • Michie, J. ve Sheehan-Quinn, M. (2001). Labour Market Flexibility, Human Resource Management andCorporatePerformance, Journal of Management, 12: 287-306.
 • Mulgan, Richard(2003). Holding PowerToAccount: Accountability İn Modern Democracies. Great Britain: PalgraveMacmillan, 2003.
 • Otley,David(1999). Performance Management: A Framework For Management Control SystemsResearch, Management Accounting Research, (10), s.363-382
 • Polat, Necip (2003) Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu Ve Denetimin Etkinliği, Sayıştay Dergisi, Sayı: 49- 71.
 • Phillips, P. A. (1999). Hotel Performanceand Competitive Advantage: A ContingencyApproach, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11(7): 359-365.
 • Phıllıps, Robert (2004). “EthicsAndManager’sObligations Under StakeholderTheory”, Ivey Business Journal, Mar/April, S. 1–5. Roberts, Nancy C (2002).
 • KeepingPublicOfficialsAccountablethroughDialogue: ResolvingtheAccountabilityParadox, Public Administration Review, Vol.62, No.6, p.658.
 • Ramsay, H.;Scholarios, D. ve Harley, B. (December 2000). Employeesand High-PerformanceWorkSystems: Testing Inside the Black Box, British Journal of IndustrialRelations, 38(4): 501-531.
 • Robinson, H. S.;Anumba, C. J.; Carrillo, P. M. et al (2005). Business PerformanceMeasurementPractices in Construction EngineeringOrganizations, Measuring Business Excellence, 9(1):13- 22.
 • Roberts, Nancy C (2002). KeepingPublicOfficialsAccountablethroughDialogue: ResolvingtheAccountabilityParadox, Public Administration Review, Vol.62, No.6, p.658.
 • Sekreter M. Serhan; Akyüz, Gökhanveİpekçi Ç.Emre,(2004).Şirketlerin Derecelendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:8, Sayı:4.
 • Şen, Erdal (2013).Kurumsallaşma ile Firma Performansı İlişkisinde Kurumsal Yönetişimin Rolü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Şencan, Hüner (2005). Sosyal Ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik Ve Geçerlilik, 1.Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi
 • Solomon, Esther (2001). “The Dynamics Of CorporateChange: Management’s Evaluation Of StakeholderCharacteristics”, Human Systems Management, 20, S. 257–265.
 • Tonto, Yaşar (2007).Örneklem Mantığı, Araştırma Yönetmleri, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, s.124
 • Uhr, John (1999).Three Accountability Anxieties: A Conclusion to the Symposium Australian Journal of Public Administration. Vol.58, No.1, 1999, p.98.
 • Wei’an, Li, andYuejun, Tang (2007).An Evaluation of CorporateGovernance Evaluation, Governance Index (CGINK) andPerformance: EvidencefromChineseListedCompanies in 03,Frontiers of Business Research in China (1): 2007: 1-18.
 • Velayutham, Sivakumarand Perera, Hector M. H. B.(2004).The Influence of Emotions and Culture on Accountability and Governance, Corporate Governance, Vol.4, No.1, 2004, p.54.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMKK) 10.12.2003 tarih (20.01.2013). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/12/20051224-2.htm Erişim Tarihi:20.01.2013
 • www.istanbulsaglik.gov.tr.2013
Other ID JA57DC23CH
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Fadime ÇINAR

Bibtex @ { vizyoner246288, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {12 - 30}, doi = {}, title = {HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKESİ İLE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNDE PAYDAŞ KATILIMININ ROLÜ; HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ÇINAR, Fadime} }
APA ÇINAR, F . (2016). HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKESİ İLE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNDE PAYDAŞ KATILIMININ ROLÜ; HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6 (13), 12-30. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23038/246288
MLA ÇINAR, F . "HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKESİ İLE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNDE PAYDAŞ KATILIMININ ROLÜ; HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 6 (2016): 12-30 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23038/246288>
Chicago ÇINAR, F . "HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKESİ İLE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNDE PAYDAŞ KATILIMININ ROLÜ; HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 6 (2016): 12-30
RIS TY - JOUR T1 - HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKESİ İLE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNDE PAYDAŞ KATILIMININ ROLÜ; HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA AU - Fadime ÇINAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 30 VL - 6 IS - 13 SN - -1308-9552 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKESİ İLE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNDE PAYDAŞ KATILIMININ ROLÜ; HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA %A Fadime ÇINAR %T HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKESİ İLE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNDE PAYDAŞ KATILIMININ ROLÜ; HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 6 %N 13 %R %U
ISNAD ÇINAR, Fadime . "HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKESİ İLE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNDE PAYDAŞ KATILIMININ ROLÜ; HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 6 / 13 (August 2016): 12-30.