Year 2016, Volume 7, Issue 15, Pages 107 - 119 2016-07-22

FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM IN PUBLIC HOSPITALS
KAMU HASTANELERİNDE MEDİKAL TURİZMİNİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Vahit YİĞİT [1]

482 2334

Medical tourism is a burgeoning industry in the world. Nowadays, over 50 countries have been identified medical tourism as a national industry. Although Asian countries where India, Thailand, Singapore and Malaysia popular medical tourism destination, medical tourism in Turkey has not reached the desired level and and could not get enough share of the medical tourism market. The aim of this study is to determine the factors influencing the development of medical tourism in Turkey. This research was carried out at  public hospitals in Turkey. This study  was adopted qualitative and descriptive research method in this study. Qualitative data were collected through in-depth interviews with managers. The research population is constitutes who served of Istanbul, Ankara, Izmir, Ankara, Izmir, Aydın, Adana and Kocaeli in public health institutions managers. The results of the research revealed that image problem, lack of promotion, capacity problems, health policies and regulations, specialist/labor shortages, language and communication problems, lack of tourist facilities and ınfrastructure problems are main factor the development of medical tourism in Turkey.

Medikal turizm dünya çapında gelişmekte olan bir sektördür. Günümüzde, 50’den fazla ülkede medikal turizmin ulusal bir endüstri haline geldiği tespit edilmiştir.  Hindistan, Tayland, Singapur, Malezya gibi Asya ülkeleri popüler medikal turizm yerleri olmasına rağmen, Türkiye medikal turizmde istenilen seviyeye ulaşamamış ve medikal turizm pazarından yeterince pay alamamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de kamu sektöründe medikal turizmin gelişimini etkileyen faktörlerin tespit edilmesidir. Araştırma Türkiye’de kamu hastanelerinde yürütülmüştür. Araştırmada nitel ve tanımlayıcı araştırma yöntemi benimsenmiştir. Nitel veriler hastane yöneticileri ile derinlemesine görüşerek elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de medikal turizm ile ilgili İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Muğla, Aydın, Adana ve Kocaeli illerinde görev yapan kamu sağlık kuruluşları yöneticileri oluşturmaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de kamu sektöründe medikal turizmin gelişimine etki eden temel faktörler, imaj problemi, tanıtım eksikliği, sağlık politika ve düzenlemeleri, kapasite problemleri, uzman/işgücü eksikliği, dil ve iletişim problemleri, turistik tesis azlığı ve hastane alt yapı problemleri olarak tespit edilmiştir. 

Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: Vahit YİĞİT
Author: Vahit YİĞİT

APA YİĞİT, V . (2016). KAMU HASTANELERİNDE MEDİKAL TURİZMİNİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (15), 107-119. DOI: 10.21076/vizyoner.252110