Year 2017, Volume 8, Issue 17, Pages 70 - 82 2017-03-13

ÖĞRENCİ BAKIŞI İLE KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF SOCIO-CULTURAL AND ECONOMIC CONTRIBUTION OF KARACABEY VOCATIONAL SCHOOL WITH STUDENT’S POINT OF VIEW

Sevgi SEZER [1]

357 503

Bu araştırmanın amacı; Karacabey Meslek Yüksekokulu’nun Karacabey’e yaptığı sosyo-kültürel ve ekonomik katkılara ilişkin öğrenci algılarını incelemek, öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri açısından meslek yüksekokulunun Karacabey’e yaptığı sosyo-kültürel ve ekonomik katkılara ilişkin algılarında farklılaşma olup olmadığını incelemektir. Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Karacabey Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören 768 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler 15-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında hazırlanan online anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi bilgisayar ortamında SPSS 22.0 programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; Karacabey Meslek Yüksekokulu’nun Karacabey ekonomisine sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan orta düzeyde katkı sağladığı belirlenmiştir. Karacabey Meslek Yüksekokulu Karacabey’e sosyal ve kültürel açıdan bir canlılık getirmiş, toplumsal ve kültürel değerlerin gelişimine, modern yaşamının gelişmesine katkıda bulunmuştur, fakat meslek yüksekokulunun Karacabey’e yaptığı sosyo-kültürel ve ekonomik katkı yeterli düzeyde değildir, bu açıdan öğrenci beklentilerini karşılayamamıştır. Diğer taraftan öğrencilerin yaşlarına, eğitim gördükleri bölümlere, kaldıkları yerlere, aylık gelir düzeylerine, barınma, gıda ve sosyal harcama tutarlarına göre farklılık gösterdiği, aylık olarak harcama tutarları arttığında genel olarak meslek yüksekokulunun Karacabey’e yaptığı katkı düzeyine ilişkin algılarının da arttığı belirlenmiştir. 

The aim of this research is to examine the perceptions of students about Karacabey Vocational School's socio-cultural and economic contribution to Karacabey and in terms of descriptive characteristics of students to examine whether there is a difference in their perception about Vocational School's socio-cultural and economic contribution to Karacabey. Research was carried out on the 2015-2016 academic year with 768 students from Karacabey Vocational School. Research data were collected through online questionnaires prepared between May 15-30, 2015. Evaluation of the data was performed with SPSS 22.0 computer program. At the result of the research, it has been determined that Karacabey Vocational School's socio-cultural and economic contribution to Karacabey is on medium level. Karacabey Vocational School has brought a vitality to Karacabey in social and cultural aspects, has contributed to the development of modern life and to the development of social and cultural values, but vocational school's socio-cultural and economic contribution to Karacabey is not sufficient, in this regard it couldn’t meet the expectations of students. On the other hand, students differ from each other by their ages, departments, the place where they live, monthly income, shelter, food and social spending amounts and it has been determined that when their monthly amount of expenditure increases the perception of the level of the vocational school's contribution to Karacabey in general increases as well.

 • 1. Ada, Ş., Bilgili, A.S., (2008). “Üniversitenin Şehrin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasına Etkisi Atatürk Üniversitesi Örneği)”, Dokuz Eylül Üniversitesi 2.Ulusal İktisat Kongresi, İzmir.
 • 2. Akçakanat., T., Çarıkçı., İ., Dulupçu., M.A., (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003-2009 Yılları Örneği”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, s. 165-178.
 • 3. Alagöz, B. (2014). “Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarına Yönelik Tartışmalı Konular Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13, 3, s.735-766.
 • 4. Çakır, M.A., (2011). “Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Samsun İline Katkısı”, Samsun Sempozyumu, s.1-7.
 • 5. Çalışkan, G., Demir, F., (2011). “Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Harcamalarının Bileşimi ve ilçe Ekonomisindeki Yeri”, Üçüncü Yerel Ekonomiler Kongresi Bildiriler Kitabı. A. Buluş, S. Erdoğan (Ed.), Selçuk Üniversitesi, Konya, s. 241-254.
 • 6. Çalışkan, G., (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının Kent Ekonomisine Katkısı (Uşak Üniversitesi Örneği)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 31, s.169-179.
 • 7. Çatalbaş, N., (2007) “Üniversite – Yerel Ekonomi İlişkisinde Kutuplaşma Teorisinin İyi Model Olabilir Mi?”, Selçuk Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi, Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, s.90-101.
 • 8. Dalgar, H., vd., (2009). “Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretim Kurumlarının Rolü ve Bucak Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 1, s.39-50.
 • 9. Demireli, C., ve Taşkın, E., (2013). “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları Şehre Ekonomik Katkıları: Kütahya İl Merkezi Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, s. 321-328.
 • 10. Demireli, C.,Taşkın, E. (2013). “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları Şehre Ekonomik Katkıları: Kütahya İl Merkezi Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, s. 321-328.
 • 11. Ergün, E., (2003). “Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Meslek Yüksekokulu’nun Bolvadin’in Sosyo - Kültürel Yapısına ve Ekonomisine Katkıları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 5,1, s. 63-78.
 • 12. Florax, R.J. (1987). The Regional Economic Role of Universities: The Dark Side of the Universities. Netherlands: Twente Univ.
 • 13. Gültekin, N., Çelik, A., Nas, Z. (2008). “Üniversitelerin Kuruldukları Kente Katkıları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 24, s. 264-269.
 • 14. http://karacabey.uludag.edu.tr/?g=tn_tanitim
 • 15. http://www.karacabey.bel.tr
 • 16. https://istatistik.yok.gov.tr/.
 • 17. https://tr.wikipedia.org/wiki/Karacabey.
 • 18. Kaşlı, M. ve Serel, A., (2008). “Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Bölge Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi 15,2, s. 99-113.
 • 19. Kızıldere, C. (2014). “Meslek Yüksekokullarının Bulundukları Yerleşim Yerlerindeki Ekonomik Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31,s. 101-115.
 • 20. Kızıldere,C. (2014). “Meslek Yüksekokullarının Bulundukları Yerleşim Yerlerindeki Ekonomik Etkileri: Erciş Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, s. 101-115
 • 21. Özdamar, K., (2004). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi-Genişletilmiş 5. baskı. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • 22. Öztürk, S., vd., (2011). “Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8,16, s. 145-158.
 • 23. Sankır, H., Demir Gürdal, A., (2012). “Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Zonguldak'a Etkileri ve Kentin Üniversite Algısı”,Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4,2, s. 90-98
 • 24. Selçuk, G., Başar, S. (2012). “Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Kars İli Ekonomisine Katkısı”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KAU İİBF) Dergisi, 3, 4, s.89-106.
 • 25. Selçuk, G.N. (2012). “Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Erzurum Ekonomisine Katkısı”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 3, s.317-330.
 • 26. Taşçı, D. Vd., (2008). “Anadolu Üniversitesinin Eskişehir’e Etkileri Ve Şehrin Üniversiteyi Algılayışı”, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Proje no: 073623.
 • 27. Tutar, E., (2005). Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katkıları (Niğde Örneği), Detay Yayıncılık, Ankara.
 • 28. Yayar, R., Demir, D., (2013). “Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İli Ekonomisine Etkisi”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5,8, s. 106-122.
 • 29. Yaylalı, M., vd., (2012). “Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi Ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisine Katkısı”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7,13, s. 1-13.
 • 30. Yılmaz, M.K., Kaynak, S. (2011). “Sosyo - Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerin Rolü Ve Yöre Halkının Üniversite’den Beklentileri İle İlgili Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13,4, s. 55-73
 • 31. YÖK (2000). Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, Ankara.
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sevgi SEZER
Institution: ULUDAG UNIV
Country: Turkey


APA SEZER, S . (2017). ÖĞRENCİ BAKIŞI İLE KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8 (17), 70-82. DOI: 10.21076/vizyoner.286787