Year 2017, Volume 8, Issue 18, Pages 75 - 89 2017-07-19

THE EFFECTS OF PERSON ORGANIZATION FIT ON EMOTIONAL LABOR: AN EMPIRICAL RESEARCH ON NURSES
BİREY ÖRGÜT UYUMUNUN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Mustafa KESEN [1]

317 415

The aim of this study is to reveal the interactions between person organization fit and dimensions of emotional labor (surface acting, deep acting and genuine emotions). In parallel with the goal of study, a survey was conducted among 355 nurses working in the province of Çanakkale. The hypotheses proposed were analyzed with simple linear regression models. According to the results, person organization fit significantly and positively affects deep acting and genuine emotions. Surface acting, on the other hand, is not significantly related to person organization fit. Proposals have been developed for managers and researchers within the scope of the results.

Bu çalışmanın amacı birey örgüt uyumu ile duygusal emek boyutları (yüzeysel davranış, derinden davranış ve doğal duygular) arasındaki etkileşimleri ortaya koymaktadır. Çalışma amacı doğrultusunda Çanakkale’de çalışan 355 hemşire üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada öne sürülen hipotezler basit doğrusal regresyon modelleri ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre birey örgüt uyumu derinden davranış ve doğal duyguları olumlu yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Fakat birey örgüt uyumu ile yüzeysel davranış arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Çalışma bulguları kapsamında yönetici ve araştırmacılar için öneriler geliştirilmiştir.

 • Afsar, B. ve Badir, Y. F. (2016). “Person-Organization Fit, Perceived Organizational Support, and Organizational Citizenship Behavior: The Role Of Job Embeddedness”, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 15(3), 252-278.
 • Akbaş, T. T. (2010). “Örgütsel Etik İklim, Birey-Örgüt Uyumu, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi; Görgül Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Altuntaş, S. ve Altun, Ö. Ş. (2015). “Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışları ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki”, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(2), 37-43.
 • Ashforth, B. E. ve Mael, F. (1989). “Social Identity Theory and The Organization”, Academy of Management Review, 14, 20–39.
 • Ashforth, B.E. ve Humphrey R.H. (1993). “Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity”, Academy of Management Review, 18(1), 88-115.
 • Autry, C.W. ve Wheeler, A.R. (2005). “Post-hire Human Resource Management Practices and Person-organization Fit: A Study of Blue-collar Employees”, Journal of Managerial Issues, 17(1), 58-75.
 • Babakus, E., Yavaş, U. ve Ashill, N.J. (2009). “The Role of Customer Orientation as a Moderator of the Job-Demand-Burnout-Performance Relationship: A Surface-Level Trait Perspective”, Journal of Retailing, 85 (4), 480–492.
 • Basım, H. N. ve Beğenirbaş, M. (2012). “Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 77-90.
 • Beğenirbaş, M. ve Turgut, E. (2014). “İş Yaşamında Çalışanların Duygusal Emeklerinin Örgütsel Sinizme Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 223-246.
 • Bowen, D. E., Ledford, G. E., Jr. ve Nathan, B. R. (1991). “Hiring For The Organization, Not The Job”, The Executive, 5(4), 35-51.
 • Brotheridge, C. M. ve Grandey, A. A. (2002). “Emotional Labor and Burnout: Comparing Two Perspectives of “People Work.” Journal of Vocational Behavior, 60(1), 17-39.
 • Carless, S.A. (2005). “Person–Job Fit Versus Person–Organization Fit As Predictors of Organizational Attraction and Job Acceptance Intentions: A Longitudinal Study”, Journal of Occupational and Organizational Psychology 78(3), 411-429.
 • Castka, P., Bamber, C.J., Sharp, J.M. ve Belohoubek, P. (2001). “Factors Affecting Successful Implementation of High Performance Teams”, Team Performance Management: An International Journal, 7(7/8), 123-134.
 • Chatman, J. A. (1989). “Improving Interactional Organizational Research: A Model of Person- Organization Fit”, Academy Of Management Review, 14(3), 339-340.
 • Cheng, Z. (2014). “Research On Recruitment Model Based On Person-Organization Fit”, International Journal of Business Administration, 5(2), 126-131.
 • Connellan, T. ve Zemke, R. (1993). Sustaining Knock Your Socks Off Service, New York: AMACOM.
 • Conrad, C. ve Witte, K. (1994). “Is Emotional Expression Repression Oppression? Myths Of Organizational Affective Regulation”. In S. Deetz (Ed.), Communication yearbook (Vol. 17, pp. 417-428), Newbury Park, CA: Sage.
 • Çanakkale Valiliği (2016), Sayılarla Çanakkale, Çanakkale Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, http://www.canakkale.gov.tr/sayilarla-canakkale (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2016).
 • de Lara, P. Z. M. (2008). “Should Faith and Hope Be Included in The Employees’ Agenda? Linking PO Fit and Citizenship Behavior”, Journal of Managerial Psychology, 23(1), 73-88.
 • Deng, H., Wu, C.-H., Leung, K. ve Guan, Y. (2015). “Depletion From Self-Regulation: A Resource-Based Account of The Effect of Value Incongruence”, Personnel Psychology, 69, 431-465.
 • Diefendorff, J. M., Croyle, M. H. ve Gosserand, R. H. (2005). “The Dimensionality and Antecedents of Emotional Labor Strategies”, Journal of Vocational Behavior, 66(2), 339-357.
 • Durgut, M. ve Kahya, C. (2015). “Duygusal Emek ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki: Kamu İç Denetçileri Üzerinde Örnek Bir Uygulama”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 348-364.
 • Fineman, S. (Ed.). (1993). Emotion in Organizations, London: Sage.
 • Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., Donelly, J.H. ve Konopaske, R. (2003). “Organizations: Behavior, Structure, Processes”, 11th ed., McHraw-Hill/Irwin, New York.
 • Goodman, S. ve Svyantek, D. J. (1999). “Person-Organization Fit and Contextual Performance: Do Shared Values Matter?”, Journal of Vocational Behavior, 55(2), 254-275.
 • Grandey, A. A. (2000). “Emotional Regulation in The Workplace: A New Way to Conceptualize Emotional Labor”, Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 95-110.
 • Grandey, A. (2003). “When The Show Must Go On: Surface Acting and Deep Acting as Determinants of Emotional Exhaustion and Peer-rated Service Delivery”, Academy of Management Journal, 46(1), 86-96.
 • Gülova, A. A., Palamutçuoğlu, B. T. ve Palamutçuoğlu, A. T. (2013). “Duygusal Emek İle İşe Bağlılık Arasındaki İlişkide Amir Desteğinin Rolü: Üniversitede Öğrenci İşleri Personeline Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 41-74.
 • Hair, J. F. Jr., Bush, R. P. ve Ortinau, D. J. (2003). Marketing Research: Within a Changing Information Environment, The McGraw-Hill/Irwin, Second Editon.
 • Hochschild, A. (1989). The Second Shift: Working Parents and The Revolution at Home, New York, NY: Viking.
 • Hochschild, A. R. (1983). The Managed Heart: The Commercialization of Feeling, Berkeley: University of California Press.
 • Hoffman, B. J. ve Woehr, D. J. (2006). “A Quantitative Review Of The Relationship Between Person–Organization Fit and Behavioral Outcomes”, Journal of Vocational Behavior, 68(3), 389–399.
 • Hong, E. ve Lee, Y. S. (2016). “The Mediating Effect of Emotional Intelligence Between Emotional Labour, Job Stress, Burnout and Nurses' Turnover Intention”, International Journal of Nursing Practice, 22(6), 625-632.
 • Hsieh, C. W., Hsieh, J. Y. ve Huang, I. Y. F. (2016). “Self-Efficacy as a Mediator and Moderator Between Emotional Labor and Job Satisfaction: A Case Study of Public Service Employees in Taiwan”, Public Performance & Management Review, 40(1), 71-96.
 • Hsieh, C.W. (2014). “Burnout Among Public Service Workers: The Role of Emotional Labor Requirements and Job Resources”, Review of Public Personnel Administration, 34(4), 379–402.
 • Karaatlı, M. (2006). Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (Ed.: Şeref Kalaycı), İkinci Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kızanlıklı, M. ve Ünlüönen, K. (2016). “Otel İşletmelerinde Davranış Kuralı Algısı ve İş Doyumunun Duygusal Emek Davranışı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi”, Ege Akademik Bakış, 16 (3), 503-518.
 • Ko, C. H. ve Jeng, S. H. (2016). “Exploring The Effects Of Emotional Labor in The Hotel Industry”, The International Journal of Organizational Innovation, 9(2), 158-167.
 • Kristof, A.L. (1996). “Person-Organization Fit : An Integrative Review Of its Conceptualizations, Measurement and Implications”, Journal of Personnel Psychology, 49(1), 1-49.
 • Kristof-Brown, A.L., Zimmerman, R.D. ve Johnson, E.,C. (2005). “Consequences of Individuals‟ Fit at Work: A Metaanalysis of Person-Job, Person-Organization, Person-Group, and Person-Supervisor Fit”, Journal of Personnel Psychology, 58(2), 281-342.
 • Kruml, S. M. ve Geddes, D. (2000). “Exploring The Dimensions Of Emotional Labor the Heart of Hochschild’s Work”, Management Communication Quarterly, 14(1), 8-49.
 • Kunnan, A. J. (1998). “An Introduction to Structural Equation Modelling for Language Assessment Research”, Language Testing, 15(3), 295-332.
 • Lauver K.J. ve Kristof-Brown, A. (2001). “Distinguishing Between Employees’ Perceptions of Person–Job and Person–Organization Fit”, Journal of Vocational Behavior, 59(3), 454-470.
 • Lee, D., Hung, L. ve Huang, S. (2012). “Does Job Enjoyment and Organizational Support Affect Emotional Labor?”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(2), 5-29.
 • Li, J. (2006). “The Interactions Between Person-Organization Fit and Leadership Styles in Asian Firms, An Empirical Testing”, The International Journal of Human Resource Management, 17(10), 1689-1706.
 • Liang, H. Y., Tang, F. I., Wang, T. F., Lin, K. C. ve Yu, S. (2016). “Nurse Characteristics, Leadership, Safety Climate, Emotional Labour and Intention to Stay For Nurses: A Structural Equation Modelling Approach”, Journal of Advanced Nursing, 72(12), 3068-3080.
 • Meglino, B. M., Ravlin, E. C. ve Adkins, C. L. (1989). “A Work Values Approach to Corporate Culture: A Field Test of The Value Congruence Process and its Relationship to Individual Outcomes”, Journal of Applied Psychology, 74(3), 424-432.
 • Meier, K. J., Mastracci, S. H. ve Wilson, K. (2006). “Gender And Emotional Labor in Public Organizations: An Empirical Examination of The Link to Performance”, Public Administration Review, 66(6), 899-909.
 • Mengenci, C. (2015). “İş Tatmini, Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkilerinin Belirlenmesi”, Ege Akademik Bakış, 15 (1), 127-139.
 • Mesmer-Magnus, J.R., Dechurch, L.A., Wax, A. ve Anderson, K.T. (2011). “Dissonance Matters Meta-Analytic Examination of the Consequences of Emotional Labor”, Academy of Management Annual Meeting Proceedings, Janurary 2011.
 • Mishra, S. K., Bhatnagar, D., D’Cruz, P. ve Noronha, E. (2012). “Linkage Between Perceived External Prestige and Emotional Labor: Mediation Effect of Organizational Identification Among Pharmaceutical Representatives in India”, Journal of World Business, 47(2), 204-212.
 • Morris, J. A. ve Feldman, D. C. (1997). “Managing Emotions in The Workplace”, Journal of Managerial Issues, 9(3), 257-275.
 • Netemeyer, R. G., Boles, J. S., McKee, D. O. ve McMurrian, R. (1997). “An Investigation Into The Antecedents of Organizational Citizenship Behaviors in A Personal Selling Context”, The Journal of Marketing, 61, 85-98.
 • Oğuz, H. ve Özkul, M. (2016). “Duygusal Emek Sürecine Yön Veren Sosyolojik Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Batı Akdeniz Uygulaması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (16), 130-154.
 • Ostroff, C., Shin, Y. ve Kinicki, A. J. (2005). “Multiple Perspectives of Congruence: Relationships Between Value Congruence and Employee Attitudes”, Journal of Organizational Behavior, 26(6), 591–623.
 • Öz, E.Ü. (2007). Duygusal Emek Davranışlarının Çalışanların İş Sonuçlarına Etkisi, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., İstanbul.
 • Öztürk, E. (2006). Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (Ed.: Şeref Kalaycı), Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Pekdemir, I., Koçoğlu, M. ve Gürkan, G. Ç. (2013). “Birey-Örgüt Uyumunun Açıkça Konuşma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Algılanan Yönetici Desteğinin Aracılık Rolü: MBA Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 24(75), 83-104.
 • Pierce, J. L. ve Gardner, D. G. (2004). “Self-Esteem Within The Work and Organizational Context: A Review Of The Organization-Based Self-Esteem Literatüre”, Journal of Management, 30(5), 591-622.
 • Polatcı, S. ve Özyer, K. (2015). “Duygusal Emek Stratejilerinin Duygusal Zekânın Tükenmişliğe Etkisindeki Aracılık Rolü”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(3), 131-156.
 • Price, L. L., Arnould, E. J. ve Tiemey, P. (1995). “Going to Extremes: Managing Service Encounters and Assessing Provider Performance”, Journal of Marketing, 59(2), 83-97.
 • Rayner, J. ve Espinoza, D. E. (2015). “Emotional Labour Under Public Management Reform: An Exploratory Study of School Teachers in England”, The International Journal of Human Resource Management, 27(19), 2254-2274.
 • Roh, C. Y., Moon, M. J., Yang, S. B. ve Jung, K. (2016). “Linking Emotional Labor, Public Service Motivation, and Job Satisfaction: Social Workers in Health Care Settings”, Social Work in Public Health, 31(2), 43-57.
 • Sathe, V. (1985). How to Decipher and Change Corporate Culture, In Gaining Control of the Corporate Culture, eds. R.H. Kilmann, M.J. Saxton, R. Serpa and Associates, Jossey-Bass Inc., San Fransisco.
 • Schaubroeck, J. ve Jones, J. R. (2000). “Antecedents of Workplace Emotional Labor Dimensions and Moderators of Their Effects On Physical Symptoms”, Journal of Organizational Behavior, 21(2), 163–183.
 • Schneider, B., Goldstiein, H. W. ve Smith, D. B. (1995). “The ASA Framework: An Update”, Personnel Psychology, 48(4), 747-773.
 • Schneider, B. (1987). “The People Make The Place”, Personnel Psychology, 40, 437–453.
 • Scott, B.A., Barnes, C.M. ve Wagner, D.T. (2012). “Chameleonic or Consistent? A Multilevel Investigation of Emotional Labor Variability and Self-Monitoring”, Academy of Management Journal, 55(4), 905-926.
 • Scott, B. A. ve Barnes, C. M. (2011). “A Multilevel Field Investigation of Emotional Labor Affect, Work Withdrawal, And Gender”, Academy of Management Journal, 54(1), 116-136.
 • Seeman, M. (1991). Alienation and Anomie. In J. Robinson, P. Shaver, & L. Wrightsman (Eds.), Measures of Personality and Social Psychological Attitudes (pp. 291-295). San Diego, CA: Academic Press.
 • Sharrad, H. (1992). “Feeling the Strain: Job Stress and Satisfaction of Direct-Care Staff in The Mental Handicap Service”, British Journal of Mental Subnormality, 38(74), 32-38.
 • Shuler, S. ve Sypher, B. D. (2000). “Seeking Emotional Labor: When Managing The Heart Enhances The Work Experience”, Management Communication Quarterly, 14(1), 751-789.
 • Silverthorne, C. (2004). “The Impact of Organizational Culture and Person-Organization Fit On Organizational Commitment and Job Satisfaction in Taiwan”, Leadership & Organization Development Journal, 25(7), 592–599.
 • Sipahi, G. A. ve Kesen, M. (2016). “Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılığın Birey Örgüt Uyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi”, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, S2, 340-352.
 • Smith, M.R., Rasmussen, J.L., Mills, M.J., Wefald, A.J. ve Downey, R.G. (2012). “Stress and Performance: Do Service Orientation and Emotional Energy Moderate The Relationship?”, Journal of Occupational Health Psychology, 17 (1), 116–128.
 • Sohn, H. K., Lee, T. J. ve Yoon, Y. S. (2016). “Emotional Labor and Burnout: Comparison Between the Countries of Japan and Korea”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(5), 597-612.
 • Strickland,W. (1992). “Institutional Emotional Norms and Role Satisfaction: Examination of A Career Wife Population”, Sex Roles, 26, 423-439.
 • Sutarjo, A. (2011). “Ten Ways Of Managing Person-Organization Fit (PO Fit) Effectively: A Literature Study”, International Journal of Business and Social Science, 2(21), 226-233.
 • Tezbaşaran, A. A.(1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Thomassen, T. (2012). “Newcomers’ Person-Environment Fit: The Moderating Role of Emotion Regulation Strategies”, Master’s Thesis Human Resource Studies, Tilburg University.
 • Tolich, M. (1993). “Alienating and Liberating Emotions At Work: Supermarket Clerks’ Performance of Customer Service”, Journal of Contemporary Ethnography, 22(3), 361-381.
 • Tunç, P., Gitmez, A. ve Krespi Boothby, M. R. (2014). “Yoğun Bakım ve Yataklı Servis Hemşirelerinde Duygusal Emek Stratejilerinin Empatik Eğilim Açısından İncelenmesi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 45-54.
 • Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D. ve Wetherell, M. (1987). Rediscovering the Social Group: A Self-Categorization Theory. Oxford, UK: Blackwell.
 • Van Knippenberg, D. ve Sleebos, E. (2006). “Organizational Identification Versus Organizational Commitment: Self-Definition, Social Exchange And Job Attitudes”, Journal of Organizational Behavior, 27(5), 571–584.
 • Van Vianen, A.E.M., De Pater, I.E. ve Van Dijk, F. (2007). “Work Value Fit and Turnover Intention: Same-Source Or Different-Source Fit”, Journal of Managerial Psychology, 22(2), 188-202.
 • Verquer, M.L., Beehr, T.A ve Wagner, S.H. (2003). “A Meta-Analysis Of Relations Between Person–Organization Fit and Work Attitudes”, Journal of Vocational Behavior, 63(3), 473–489.
 • Vilela, B. B., Gonzales, J. A. V. ve Ferrin, P. F. (2008). “Person-Organization Fit, OCB and Performance Appraisal: Evidence From Matched Supervisor-Salesperson Data Set in A Spanish Context”, Industrial Marketing Management, 37(8), 1005-1019.
 • Wang, M. L. ve Chang, S. C. (2016). “The Impact of Job Involvement on Emotional Labor to Customer-Oriented Behavior: An Empirical Study of Hospital Nurses”, Journal of Nursing Research, 24(2), 153-162.
 • Wharton, A. (1993). “The Affective Consequences of Service Work”, Work and Occupations, 20, 205-232.
 • Wong, J. Y. ve Wang, C. H. (2009). “Emotional Labor of The Tour Leaders: An Exploratory Study”, Tourism Management, 30(2), 249-259.
 • Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E. ve Schaufeli, W. B. (2007). “The Role Of Personal Resources In The Job Demands-Resources Model”, International Journal of Stress Management, 14(2), 121-141.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yoon, S. L. ve Kim, J. H. (2013). “Job-Related Stress, Emotional Labor, and Depressive Symptoms Among Korean Nurses”, Journal of Nursing Scholarship, 45(2), 169-176.
 • Yücel, İ. ve Çetinkaya, B. (2016). “Birey-Örgüt Uyumu ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Cinsiyetin Rolü: Kayseri Örneği”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 17-30.
 • Zapf, D. ve Holz, M. (2006). “On the Positive and Negative Effects of Emotion Work in Organizations”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1), 1-28.
 • Zeng, Y., Chen, X. ve Chen, Y. (2014). Impact of Emotional Intelligence on Emotional Labor Strategy: the Mediating Effects of General Self-Efficacy and Organizational Identification. In Proceedings of International Conference on Computer Science and Service System (CSSS 2014) (pp. 207-210).
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mustafa KESEN
Institution: ADNAN MENDERES UNIV
Country: Turkey


Bibtex @research article { vizyoner288812, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {75 - 89}, doi = {10.21076/vizyoner.288812}, title = {BİREY ÖRGÜT UYUMUNUN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KESEN, Mustafa} }
APA KESEN, M . (2017). BİREY ÖRGÜT UYUMUNUN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8 (18), 75-89. DOI: 10.21076/vizyoner.288812
MLA KESEN, M . "BİREY ÖRGÜT UYUMUNUN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (2017): 75-89 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/30466/288812>
Chicago KESEN, M . "BİREY ÖRGÜT UYUMUNUN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (2017): 75-89
RIS TY - JOUR T1 - BİREY ÖRGÜT UYUMUNUN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA AU - Mustafa KESEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.288812 DO - 10.21076/vizyoner.288812 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 89 VL - 8 IS - 18 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.288812 UR - https://doi.org/10.21076/vizyoner.288812 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal BİREY ÖRGÜT UYUMUNUN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA %A Mustafa KESEN %T BİREY ÖRGÜT UYUMUNUN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 8 %N 18 %R doi: 10.21076/vizyoner.288812 %U 10.21076/vizyoner.288812
ISNAD KESEN, Mustafa . "BİREY ÖRGÜT UYUMUNUN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 / 18 (July 2017): 75-89. https://doi.org/10.21076/vizyoner.288812