Year 2017, Volume 8, Issue 18, Pages 41 - 55 2017-07-19

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMDEN SONUÇ BEKLENTİLERİ
OUTCOME EXPECTATIONS FROM VOCATIONAL EDUCATION OF THE STUDENTS IN THE VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE

Hasan Hüseyin UZUNBACAK [1] , Hatice MESCİ [2] , Selcen DENİZ UZUNBACAK [3]

350 734

Mesleki ve teknik eğitimin temel amaçlarından birisi de insan kaynakları piyasasında geçerli olan ve ilerleme imkânı sunan bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır. Bu yetileri kazanan bireylerin, iş hayatına atıldıklarında, iş ile ilgili performanslarını etkileyen en önemli unsurların başında iş ile ilgili beklentiye sahip olmaları gelmektedir. İş yaşamına ara eleman yetiştiren ve bu özelliği nedeniyle de küresel etkilere en çok maruz kalan meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin sahip olacakları meslekle ilgili olarak beklentilerinin belirlenmesinin, öğrenim gördüğü alanla ilgili tatmin düzeyinin artırılması, uygulanan müfredat ile ilgili düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmadığının tespiti, meslek yaşantısına hazırlanması ve uyum sürecinde karşılaşılabilecek problemlerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması açısından önemli bir veri olacağı değerlendirilmektedir. Özellikle kamu sektöründe adalet kurumlarında iş bulma imkânı olan adalet meslek yüksekokulu öğrencilerinin okulu seçmelerinin sebeplerinin ve mezun olacakları bölüm sayesinde edinecekleri meslekle ilgili gelecekte ne beklediklerinin olduğunun belirlenmesinin adalet programlarına genel bakışı, istihdam politikalarının oluşturulması ve yaşanması muhtemel sorunların çözüme kavuşturulması açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

One of the main objectives of vocational and technical education is to provide the individuals with the knowledge, skills and attitudes that are required by the human resources market and offer opportunities to progress. One of the foremost factors affecting job performances of individuals having acquired these competencies is their having outcome expectations regarding their career choices when they get a start in a business life. Determining vocational outcome expectations of the students studying in vocational schools that train intermediate manpower and thus are the most exposed to the global effects is estimated to provide important data in respect to increasing the satisfaction degree with academic major, identifying whether there is a need for arrangements in the existing curricula or not, preparation for professional life and quickly solving the potential problems encountered during adaptation process. In particular, identifying the reasons of students’ choosing vocational schools of justice providing job opportunities in public justice institutions and their outcome expectations regarding their professions that they will be able to acquire by means of their department are evaluated to be beneficial to improving public perception of justice programs, developing employment policies and resolving potential conflicts about career planning. 

 • Acar, O.K., Aydın, V., Atatorun, M., “Adalet MYO Mezunlarına Yönelik İstihdam Politikası Tartışmalarına Bir Katkı; Adalet Bakanlığı Stratejik Planlarının, Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Y.2016, C.7, S.16, 52.
 • Adalet Bakanlığı 2007 Yılı Faaliyet Raporu.
 • Adalet Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı.
 • Adalet Bakanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu.
 • Adalet Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı.
 • Adalet Bakanlığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu.
 • Anılan, B., Anılan, H., “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretmenliğini Seçme Nedenleri ve Gelecek Beklentileri”, Eğitim Öğretim Araştırmaları Dergisi, C.3, S.3, No. 05, Ağustos 2014, s.51-52;
 • Aydın, V., Mesci, H., Acar, O.K., Adalet Hizmetlerinin Sunumunda Daha Yetkin Bir Ara Eleman İstihdamı Önerisi: Adalet Hizmetleri Uzmanlık Sınavı (AHMUS), Adalet Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Erduran Ofset Matbaacılık, Kırıkkale, 2013.
 • Bayrakdar, N., “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleklerinden Beklentileri ve Mesleki Tükenmişlik Algıları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.37, Y.2014/2, s.41-42.
 • Betz, N., & Voyten, K. K. (1997). Efficacy and outcome expectation influence career exploration. Career Development Quarterly, 46, 197-189.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamalı. Ankara Pegem Yayınları, 206.
 • Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Adalet Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu.
 • Ezer, Feyzullah – Çelik, Sami, “Türkiye’de Adalet Eğitimi ve Adalet Meslek Yüksekokulları Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y.2015, C.12, S.31, s.275.
 • Halıcı, A., Delil, Y., “Büro Yönetimi Öğrencilerinin Mesleki Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, S.1, Y.2003, s.22-37.
 • Hatcher, L. (1994). Developing measurement models with confirmatory factor analysis. A step-by-step approach to using the SAS® System for factor Analysis and Structural Equation Modeling (ed.), 255.
 • Karasar,, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kazu, İ.Y. ve Özdemir, O., “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beklentileri (Beklenti Profili) Fırat Üniversitesi Örneği”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya-TURKEY. Kenar, N., “Yaygın Eğitim Kapsamında Mesleki Eğitim”, Mercek Dergisi, 2009.
 • Lent, R. W., Hung-Bin, S., Singley, D., Schmidt, J. A., Schmidt, L. C., & Gloster, C. S. (2008). “Longitudinal Relations Of Self-Efficacy To Outcome Expectations, Interests, And Major Choice Goals In Engineering Students”, Journal of Vocational Behavior, 73, 328-335.
 • McWhirter, E. T., Rasheed, S., & Crothers, M. (2000). “The Effects Of High School Career Education On Social-Cognitive Variables”. Journal Of Counseling Psychology, 47, 330-341.
 • ÖSYM Süreli Yayınlar (2016), http://www.osym.gov.tr/TR,6552/sureli-yayinlar.html, E.T. 05.05.2017
 • Sınavsız Geçiş Bilgi Klavuzu (2002), http://www.osym.gov.tr/TR,2192/sinavsiz-gecis-bilgi-kilavuzu.html, E.T. 13.03.2017.
 • Tuncer, M., “Yükseköğretim Gençliğinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/2 Spring 2011, p.934-935; TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu (Aralık 2016), http://www.turkis.org.tr/ARALIK-2016-ACLIK-ve-YOKSULLUK-SINIRI-d1338, E.T. 14.03.2017.
 • TÜSİAD (1998), Yargılama Düzeninde Kalite; Yargılamanın Unsurlarında Kalite.
 • TÜSİAD (2014), Yargı Hizmetlerinde Kalite; Yargı Hizmetlerinde Kalite Talebi ve Kalite Unsurları.
 • Uras, M., Kunt, M., “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğinden Beklentileri ve Beklentilerinin Karşılanmasını Umma Düzeyleri”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.19, S.19, Y. Ağustos 2014, s.71-83.
 • YÖK 2014-2015 İstatitikleri, https://istatistik.yok.gov.tr/, E.T. 30.03.2017.
 • YÖK Ön Lisans Atlası (2016), https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-program.php?b=30091, E.T. 30.03.2017.
 • YÖK Ön Lisans Programları (2015), http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/2015-Puanlar%C4%B1-Kitap1/Bolum_22015OGRENCIALANONLISANS_PROGRAMLARI 09112015. pdf, E.T. 13.03.2017.
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hasan Hüseyin UZUNBACAK
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hatice MESCİ
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Selcen DENİZ UZUNBACAK
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { vizyoner318176, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {41 - 55}, doi = {10.21076/vizyoner.318176}, title = {ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMDEN SONUÇ BEKLENTİLERİ}, key = {cite}, author = {UZUNBACAK, Hasan Hüseyin and MESCİ, Hatice and DENİZ UZUNBACAK, Selcen} }
APA UZUNBACAK, H , MESCİ, H , DENİZ UZUNBACAK, S . (2017). ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMDEN SONUÇ BEKLENTİLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8 (18), 41-55. DOI: 10.21076/vizyoner.318176
MLA UZUNBACAK, H , MESCİ, H , DENİZ UZUNBACAK, S . "ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMDEN SONUÇ BEKLENTİLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (2017): 41-55 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/30466/318176>
Chicago UZUNBACAK, H , MESCİ, H , DENİZ UZUNBACAK, S . "ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMDEN SONUÇ BEKLENTİLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (2017): 41-55
RIS TY - JOUR T1 - ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMDEN SONUÇ BEKLENTİLERİ AU - Hasan Hüseyin UZUNBACAK , Hatice MESCİ , Selcen DENİZ UZUNBACAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.318176 DO - 10.21076/vizyoner.318176 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 55 VL - 8 IS - 18 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.318176 UR - https://doi.org/10.21076/vizyoner.318176 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMDEN SONUÇ BEKLENTİLERİ %A Hasan Hüseyin UZUNBACAK , Hatice MESCİ , Selcen DENİZ UZUNBACAK %T ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMDEN SONUÇ BEKLENTİLERİ %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 8 %N 18 %R doi: 10.21076/vizyoner.318176 %U 10.21076/vizyoner.318176
ISNAD UZUNBACAK, Hasan Hüseyin , MESCİ, Hatice , DENİZ UZUNBACAK, Selcen . "ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMDEN SONUÇ BEKLENTİLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 / 18 (July 2017): 41-55. https://doi.org/10.21076/vizyoner.318176