Year 2018, Volume 9, Issue 20, Pages 83 - 102 2018-02-27

21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND ECONOMIC GROWTH IN THE 21st CENTURY: A LITERATURE REVIEW

Serap BARIŞ [1] , Mehmet ERDOĞMUŞ [2]

184 1434

Demokrasi ve ekonomik performans arasındaki ilişkiler sosyal bilimciler özellikle de ekonomistleri son birkaç yüzyıldır ilgilendiren konulardandır. Ancak son dönemlerde özellikle Orta Doğu’da yaşanan demokratikleşme hareketleri, demokrasi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yeniden gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu çalışma ile demokrasi ile gelişme-büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen farklı görüşleri sunarak, iki kavram arasındaki ilişkinin daha belirgin hale getirilmesine katkı sağlamak ve özellikle ampirik çalışmalar ışığında 21. yüzyılda bu ilişkinin nasıl olduğunu (varlığı/yokluğu, yönü, derecesi) irdelemek amaçlanmıştır. Yapılan kuramsal ve ampirik değerlendirmede, genel anlamıyla ekonomik büyüme açısından demokratik kurumların daha elverişli (olumlu) olduğu söylenebilir. Bu sonuç, demokrasi ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki olduğunu ifade eden Bağdaşma Yaklaşımını desteklemektedir. Türkiye’de demokrasi-ekonomik büyüme ilişkisini araştıran az sayıda çalışma incelendiğinde, uluslararası literatürdeki her üç görüşe uygun sonuçların elde edildiği görülmüştür.

The relationship between democracy and economic performance has been the subject of interest to social scientists, especially economists, for the past few centuries. However, the democratization movements experienced in the Middle East recently have caused the relationship between democracy and economic growth to become a current issue. The study aims to contribute making the relation between democracy and development-growth more prominent by presenting different views that are related to these two concepts, and to examine how this relation (presence/absence, direction, grade) in the 21st century particularly in the light of empirical studies. Following the theoretical and empirical evaluation, it can be claimed in general that the democratic institutions are more favorable (positive) in terms of economic growth. This result supports the Compatibility Perspective that expresses a positive relationship between democracy and economic growth. Considering the small number of studies investigating the relationship of democracy and economic growth in Turkey, it is seen that the results are in accordance with all three views in the international literature.

 • Acaravcı, A. ve Erdoğan S. (2015). “Türkiye’de Demokrasi, Reel Gelir ve Dışa Açıklık Arasındaki Uzun Dönemli ve Nedensel İlişkiler”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31): 358-370.
 • Acaravcı, A., Bozkurt, C. ve Erdoğan, S. (2015). “MENA Ülkelerinde Demokrasi-Ekonomik Büyüme İlişkisi”, İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 3(4): 119-129.
 • Acemoğlu, D. ve Robinson, J. A. (2014). Ulusların Düşüşü, F. R. Velioğlu (Çev.), İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık.
 • Acemoğlu, D., Naidu, S., Restrepo, P. ve Robinson, J. A. (2015). “Democracy Does Cause Growth”, http://economics.mit.edu/files/11227 (Erişim Tarihi: 25.10.2016).
 • Adejumobi, S. (2000). Between Democracy and Development In Afrıca: What Are The Missing Links?, http://documents.worldbank.org/curated/en/143061468741593788/820140748_2004041400400401/additional/28762.pdf (Erişim Tarihi: 24.10.2016).
 • Alesina, A. ve Perotti, R. (1994). The Political Economy of Growth: A Critical Survery of The Recent Literature, http://documents.worldbank.org/curated/en/383001468764673841/pdf/multi-page.pdf (Erişim Tarihi: 30.10.2016).
 • Altay, H. ve Çelebioğlu F. (2011). “Spatial Analysis of Relations Among Democracy, Economic Freedom and Economik Growth: A Research On The European Countries”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2): 219-234.
 • Aron, J. (2000). “Growth and Institutions: A Review of the Evidence”, The World Bank Research Observer, 15(1): 99-135.
 • Artan, S. ve Kalaycı C. (2014), “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Dışa Açıklık, Demokrasi ve Gelir Dağılımı İlişkisi”, Sosyal Güvenlik Dergisi, 4(2):69-88.
 • Bakar, C. (2016). “Siyasal Sistemler ve Demokrasi Arasındaki İlişki”, Sağlık ve Toplum, 26(3): 44-55.
 • Bardhan, P. (1997). “Corruption and Development: A Review of Issues”, Journal of Economic Literature, 35: 1320-1346.
 • Barro, R. J. (1994). “Democracy and Growth”, http://www.nber.org/papers/w4909.pdf (Erişim Tarihi 25.10.2016).
 • Barro, R. J. (1996). “Democracy and growth”. Journal of economic growth, 1(1): 1-27.
 • Başar, S. ve Yıldız, Ş. (2012). “İktisadi Büyümenin Demokratikleşmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma.” Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 3(3): 9-38.
 • Baum, M. A. ve Lake, D. A. (2003). The Political Economy of Growth: Democracy and Human Capital, American Journal of Political Science, 47(2): 333-347.
 • Benhabib, J., Corvalan, A., ve Spiegel, M. M. (2013). “Income and democracy: Evidence from nonlinear estimations”, Economics Letters, 118(3), 489-492.
 • Berber, M. (2011). İktisadi Büyüme ve Kalkınma. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Besley. T. ve Kudamatsu, M. (2006). “Health and Democracy”, American Economic Review, 96(2):313-318.
 • Beşkaya, A. ve Manan, Ö. (2008). “Demokrasi ile Ekonomik Büyüme-Kalkınma Arasındaki İlişki ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 10(1-2): 1-32.
 • Beşkaya, A. ve Manan, Ö. (2009). “Ekonomik Özgürlükler ve Demokrasi İle Ekonomik Performans Arasındaki İlişkinin Zaman Serileri İle Analizi: Türkiye Örneği”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 47-76.
 • Bhagwati, J. N. (2002). “Democracy and Development: Cruel Dilemma or Symbiotic Relationship”, Review of Development Economics, 6(2): 151-162.
 • Bilecen, H. ve Kibis, E. Y. (2012). “Economic Growth and Democracy in Turkey”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(20): 137-155.
 • Bourdieu, P. (2010). “Sermaye Biçimleri”, Sosyal Sermaye: Kuram-Uygulama-Eleştiri, (Ed: M. M. Şahin ve A. Z. Ünal), (Çev: M. M. Şahin), Değişim Yayınları, İstanbul.
 • Brunetti, A. (1992). Politisches System und Wirtschaftswachstum, Zürich: Verlag Rüegger.
 • Deininger, K. ve Squire, L. (1996). “A New Data Set Measuring Income Inequality”, The World Bank Economic Review, 10(3), 565-591.
 • Djankov, S. La Porta, R., Silanes, F. L. De ve Shleifer, A. (2008). Transparency and Accountability, http://www.edhec-risk.com/edhec_publications/all_publications/RISKReview.2008-07-01.0355/attachments/EDHEC%20Working%20Paper%20Transparency%20and%20accountability.pdf (Erişim Tarihi: 30.10.2016).
 • Doğan, A. (2005). “Demokrasi ve Ekonomik Gelişme”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25: 1-19.
 • Drury, A. C., Krieckhaus, J. ve Lusztig, M. (2006). “Corruption, democracy, and economic growth”, International Political Science Review, 27(2), 121-136.
 • Erkuş, S. ve Karamelikli, H. (2016). “Türkiye’de Demokrasi ve İktisadi Büyüme Arasındaki Uzun Dönemli İlişki”, https://www.researchgate.net/profile/Sefa_... (Erişim Tarihi: 18.11.2016).
 • Faust, J. (2006). “Die Dividende der Demokratie: Politische Herrschaft und gesamtwirtschaftliche Produktivität”, Politische Vierteljahresschrift. Heft 1, s.62-83.
 • Field, J. (2006). Sosyal Sermaye. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Friedman, B. M. (2014). “Kapitalismus, Wirtschaftswachstum und Demokratie”, In: von Müller C., Zinth CP. (eds) Managementperspektiven für die Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Springer Gabler, Wiesbaden, pp.3-15.
 • Friedman, M. (1962). Kapitalizm ve Özgürlük, Nilgün Himmetoğlu ve Doğan Erberk (Çev.) 1. Baskı, 2008.
 • Gerring, J., Bond, P., Barndt, W. T., ve Moreno, C. (2005). “Democracy and Economic Growth: A historical perspective. World Politics, 57(3), 323-364.
 • Guiso, L., Sapienza, P. ve Zingales, L. (2004). “The Role of Social Capital in Financial Development”, American Economic Review, 94(3).
 • Haggard, S. ve Kaufman, R. R. (2008). Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe. Princeton: Princeton University Press.
 • Han, E. ve Kaya, A. A. (2012). Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika, Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Hayaloğlu, P. (2015). MINT Ülkelerinde Demokrasi Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?, Uluslararası Ekonomi ve Yenilikler Dergisi, 1(1): 17-29.
 • Hernández-Murillo, R. ve Martinek, C. J. (2008). “Which Came First- Democracy or Growth?”, The Regional Economist, https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/april-2008/which-came-firstdemocracy-or-growth (Erişim Tarihi: 19.11.2016).
 • Houle, C. (2009). “Inequality and Democracy: Why Inequality Harms Consolidation but Does not Affect Democratization”, World Politics, 61(4), 589 622.
 • Huber, E., Rueschemeyer, D. ve Stephens, J. D. (1993). The Impact of Economic Development on Democracy”, Journal of Economic Perspectives, 7(3), 71-85.
 • Huntington, S. P. (2007). Üçüncü Dalga 20. Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma, E. Özbudun (Çev.). Ankara: Kıta Yayınları. İnsel, A.(2006). İktisat İdeolojisinin Eleştirisi. İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Jamali, K., Wandschneider, K., ve Wunnava, P. V. (2007). “The effect of political regimes and technology on economic growth”, Applied Economics, 39(11), 1425-1432.
 • Jaunky, V. C. (2013). “Democracy and economic growth in Sub-Saharan Africa: a panel data approach. Empirical Economics”, 45(2): 987-1008.
 • Jones, C. I. (2001). İktisadi Büyümeye Giriş, Ş. Ateş ve İ. Tuncer (Çev.), Birinci Basım, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Kalaycı, C. ve Artan, S. (2012). “Demokrasi ve Dış Ticaret: OECD ve MENA Ülkeleri Örneği”, TİSK Akademi, 7(13): 198-219.
 • Karakaş, E. (1994). “Devlet-Ekonomi İlişkileri Üzerine Bazı Düşünceler”. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, (36).
 • Karakayalı, H. ve Yanıkkaya, H. (2006). “Kurumsal Faktörlerin Ekonomik Büyümeye Etkileri” , Ed. Çoşkun Can Aktan, Kurumsal İktisat Kurallar, Kurumlar ve Ekonomik Gelişme, SPK Kurumsal Araştırmalar Serisi No. 2, Yayın No. 194, s.135-157.
 • Krueger, PM., Dovel. K. Denney, J.T. (2015). “Democracy and selfrated health across 67 countries: A multilevel analysis”, Social Science & Medicine, 143;137-144.
 • Kuşat, N. (2011). “Demokratikleşme Sürecini Tamamlayamamış Toplumların Ekonomik ve Siyasi Açıdan Değerlendirilmesi: Sürdürülebilir Demokrasi”, Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1): 125-137.
 • Lambertz, G. (1991). Bessere Wirtschaftspolitik Durch Weniger Demokratie? Ökonomische Demokratiekritik und Theorie der Autokratie. Hamburg: Steuer und Wirtschaftsverlag.
 • Linggi, D. (2011). Vetrauen İn China Ein Kritischer Beitrag Zur Kulturvergleichenden Sozialforschung. Wiesbaden: Vs Verlag Für Sozialwissenschaften.
 • Lipset, S. M. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy, The American Political Science Review, 53(1): 69-105.
 • Martin, C. W. (2006). Außenwirtschaft und Weltwirtschaft Politisch-institutionelle Determinanten der Außenwirtschaftsorientierung in Entwicklungsländern, Ed. Obinger, H., Wagschal, U. Kittel, B. Politische Ökonomie Demokratie und Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Wiesbaden: Vs Verlag Für Sozialwissenschaften, 2006, pp.227-258.
 • Masaki, T., ve Van de Walle, N. (2014). “The impact of democracy on economic growth in sub-Saharan Africa”, 1982-2012 (No. 2014/057). WIDER Working Paper.
 • Milner, H. V. ve Kubota, K. (2005). “Why the move to free trade? Democracy and trade policy in the developing countries.” International Minier, J. (2001). “Political Institutions and Economic Growth”, Knowledge, Technology & Policy, 13(4): 85-93.
 • Muller, E. N. (1988). “Democracy, Economic Development and Income Inequality”, American Sociological Review, 53: 50-68.
 • Muller, E. N. (1995). Economic Determinants of Democracy, American Sociological Review, 60(6): 966-982.
 • Obinger H. (2006). Die Politische Ökonomie Des Wirtschaftswachstums, Ed. Obinger, H., Wagschal, U. Kittel, B., Politische Ökonomie Demokratie und Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Wiesbaden: Vs Verlag Für Sozialwissenschaften, 2006, pp.113-149.
 • Obinger, H. (2001). Demokratie und Wirtschaftswachstum Theoretische Ansätze und Emprische Befunde Des Quantitativen İnternationaln Vergleiches, Zeitschrift Für İnternationale Beziehungen. Heft 2, s.321-344.
 • Oliva, M. A., ve Rivera‐Batiz, L. A. (2002). “Political institutions, capital flows, and developing country growth: An empirical investigation”, Review of Development Economics, 6(2), 248-262.
 • Olson, M. (2002). Macht und Wohlstand: Kommunistischen und Kapitalistischen Diktaturen Entwachsen. (Çev. Gerd Fleischmann). Tübingen: Mohr Siebeck.
 • Papaioannou, E., ve Siourounis, G. (2008). “Democratisation and growth”, The Economic Journal, 118(532), 1520-1551.
 • Przeworski, A. ve Limongi, F. (1993). “Political Regimes and Economic Growth”, Journal of Economic Perspectives, 7(3): 51-69.
 • Rachdi, H., ve Saidi, H. (2015). “Democracy and Economic Growth: Evidence in MENA Countries”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 616-621.
 • Razmi M. J. ve Refaei R. (2013). “The Effect of Trade Openness and Economic Freedom on Economic Growth: the Case of Middle East and East Asian Countries”. International Journal of Economics and Financial Issues. 3(2): 376-385.
 • Reuveny, R. ve Li, Q. (2003). “Economic Openness, Democracy and Income Inequality: An Empirical Analysis”, Comparative Political Studies, 36(5): 575-601.
 • Rodrik, D. (1999). Democracies Pay Higher Wages, The Quarterly Journal of Economics, 114(3): 707738.
 • Rodrik, D. (2009). Tek Ekonomi Çok Reçete Küreselleşme, Kurumlar ve Ekonomik Büyüme, N. Domaniç (Çev.), Ankara: Eflatun Yayınevi.
 • Rodrik, D. (2000). “Institutions for High Quality Growth: What They are and How to Acquire Them”, National Bureau of Economıc Research, Working Paper 7540.
 • Rüland, J. (1997). Wirtschaftswachstum und Demokratisierung in Asien: Haben die Modernisierungstheorien doch recht?, Ed. Manfred Schultz, Entwicklung Die Perspektive Der Entwicklungssoziologie, Vs Verlag Für Sozialwissenschaften, pp.83-110.
 • Saatcioğlu, C. ve Karaca, O. (2015). “İktisadi Kalkınmanın Demokrasi Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi.” Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi. 29(4): 775-796.
 • Saxer, M. (2009). Demokratie Schafft Entwicklung, http://www.frankfurter-hefte.de/upload/Archiv/2009/Heft_11/PDF/2009-11_Saxer_web.pdf (Erişim Tarihi: 21.10.2016).
 • Sen, A. (2004). Özgürlükle Kalkınma, Y. Alogan(Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sirowy, L. ve Inkeles, A. (1990). The Effects of Democracy on Economic Growth and Inequality: A Review, Studies In Comparative International Development, 25(1): 126-157.
 • Smith, A. (2016). Milletlerin Zenginliği, H. Derin (Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sucu, M. B. (2017). Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Ekonomik Özgürlük, Büyüme ve Kalkınma İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi. Bulletin of Economic Theory and Analysis, 2(2): 135-167.
 • Sunde, U. (2006). Wirtschaftliche Entwicklung Und Demokratie Ist Demokratie Ein Wohlstandsmotor Oder Ein Wohlstandsprodukt?”, http://www.iza.org/de/webcontent/publications/papers/viewAbstract?dp_id=2244 (Erişim Tarihi: 24.10.2016).
 • Şahin, D. (2017). Geçiş Ekonomilerinde Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1): 45-47.
 • Şahin, İ. (2016). “Türkiye’de 1980-2015 Yılları Arası Demokrasi, Ekonomik Özgürlük ve Yolsuzlukların Ekonomik Büyümeye Etkileri.” Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi. 6 (2): 317-334.
 • Şanlısoy, S. (2010). “Politik İstikrarsızlık-Ekonomik Süreç Politikaları Etkileşimi”, Sosyoekonomi Dergisi, 13(13): 191-214.
 • Şenses, F. (2014). Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tavares, J. ve Wacziarg, R. (2001). “How Democracy Affects Growth”, European Economic Review, 45: 1341-1378.
 • TDK (2011). İktisat Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tunçsiper, B. ve Biçen Ö. F. (2014). “Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi.”Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. 9(2): 25-45.
 • Türkkan, E. (1996). Ekonomi ve Demokrasi, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Weede, E. (1983). “Das Verhältnis von Demokratisierung und Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern”. In: Gesellschaftliche Probleme als Anstoß und Folge von Politik (pp. 154-168). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Welander, A., Lyttkens, C.H. ve Nilson, T. (2015). “Globalization, Democracy, and Child Health in Developing Countries”, Social Science&Medicine, 136-137:52-63.
 • Williams, K. (2017). “Does democracy dampen the effect of finance on economic growth?", Empirical Economics, 52(2): 635-658.
 • Yalman, İ. N., Sandalcılar, A. R., ve Demirkoparan, F. (2011). “Özgürlükler ve Ekonomik Kalkinma: Latin Amerika ve Türkiye”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi 25.: 431-444.
 • Yay, G. G. (2002). “İktisadi Gelişme ve Demokrasi İlişkisi Üzerine Bir Sınama”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 52(1): 27-54.
 • Yıldırım, C. (2011). “Birinci ve İkinci Nesil Washington Uzlaşması: Neoliberal İktisat Politikalarının 1980’den Sonraki Evrimi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2): 1-23.
 • Zouhaier, H., Karim, K. M. (2012). “Democracy, Investment and Economic Growth”, International Journal of Economics and Financial Issues, 2(3), 233-240.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3905-4746
Author: Serap BARIŞ
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9700-630X
Author: Mehmet ERDOĞMUŞ
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { vizyoner327173, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {83 - 102}, doi = {10.21076/vizyoner.327173}, title = {21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {BARIŞ, Serap and ERDOĞMUŞ, Mehmet} }
APA BARIŞ, S , ERDOĞMUŞ, M . (2018). 21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9 (20), 83-102. DOI: 10.21076/vizyoner.327173
MLA BARIŞ, S , ERDOĞMUŞ, M . "21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 (2018): 83-102 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/35731/327173>
Chicago BARIŞ, S , ERDOĞMUŞ, M . "21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 (2018): 83-102
RIS TY - JOUR T1 - 21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ AU - Serap BARIŞ , Mehmet ERDOĞMUŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.327173 DO - 10.21076/vizyoner.327173 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 102 VL - 9 IS - 20 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.327173 UR - https://doi.org/10.21076/vizyoner.327173 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal 21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ %A Serap BARIŞ , Mehmet ERDOĞMUŞ %T 21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 9 %N 20 %R doi: 10.21076/vizyoner.327173 %U 10.21076/vizyoner.327173
ISNAD BARIŞ, Serap , ERDOĞMUŞ, Mehmet . "21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 / 20 (February 2018): 83-102. https://doi.org/10.21076/vizyoner.327173