Year 2018, Volume 9, Issue 20, Pages 68 - 82 2018-02-27

MÜLTECİ EMEĞİNİN TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ VE ETKİLERİ
THE APPEARANCE AND EFFECTS OF REFUGEE LABOR ON TURKISH LABOR MARKETS

Hasan Hüseyin AYGÜL [1]

359 2205

Toplumsal yaşamın çoklu alanlarına ve katmanlarına sirayet eden ve küresel bir problem haline gelen ulusötesi göç hareketliliği, kapsam ve boyutlarıyla ülkeleri işbirlikleri geliştirmeye ve örgütlenme temelinde buluşmaya zorlamaktadır. Türkiye, küresel ve bölgesel krizlerin türbülansında ve ulusötesi göç hareketliliğinin merkezinde yer alan kritik bir coğrafyadadır. Özellikle geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ülke içindeki nüfusu ve coğrafi dağılımı; eğitim, sağlık, güvenlik, barınma gibi çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda yapılan yardımların hacmi; toplumsal etkileşimler, işbirlikleri ve uyum sorunları gibi pek çok düzlemde ele alınması gereken toplumsal ve ekonomik problemler bulunmaktadır. Bu hususlardan biri de neo-liberal esneklik politikalarının ve nihayetinde küresel rekabetin bir sonucu olarak, işgücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu ucuz ve güvencesiz emek ihtiyacının mülteci işgücü ile giderilmesidir. Çalışma kapsamında mültecilerin, Türkiye işgücü piyasasındaki istihdam alanları ve koşulları ele alınmıştır. Ayrıca mültecilerin, Türkiye ekonomisi açısından bir tehdit mi yoksa fırsat mı olduğu çeşitli ekonomik göstergeler üzerinden tartışılmıştır. Sonuç olarak esnek, ucuz ve güvencesiz bir görünüme sahip olan mülteci emeğinin, yerli işgücünün istihdam ilişkilerini etkilediğini; ancak Türkiye açısından ekonomik büyümenin önünü açabilecek bir anahtar da olduğu tespit edilmiştir.

Considering its scope and dimensions transnational movement of migration that spreads into multiple areas and layers of social life and evolves into a global issue, compels countries to develop cooperation and to get together on the basis of organizational structure. Turkey is located on a critical geography as being in the midst of global and regional turbulence and in the center of transnational movement of migration. There are many social and economic problems to be addressed through a multidimensional approach particularly pertaining to the population of the Syrians living domestically with temporary protection status and its geographical distribution; the volume of the aids supposed to cover their various kinds of needs such as education, healthcare, security and accommodation; social interactions, cooperation and integration. One of them – as a consequence of the neo-liberal flexibility policies and global competition in the end – is related to the elimination of the need for cheap and unsecured workforce that are required by the labor market through the refugee labor. Within the scope of the study, the employment areas and conditions of refugees in the Turkish labor market are addressed. Furthermore, whether the refugees pose threat or opportunity for the Turkish economy is also discussed by means of various economic indicators. To sum up, it is determined that the refugee labor that arises as flexible, cheap and unsecured has affected employment relations of the domestic workforce, yet exhibits itself as a key figure which can also pave the way for an economic growth in Turkey. 

 • Bauder, H. (2005). “Habitus, Rules of the Labour Market and Employment Strategies of Immigrants in Vancouver, Canada”, Social & Cultural Geography, 6(1), 81-97.
 • Caldwell, C. (2011). Avrupa’da Devrimin Yansımaları: Göç, İslam ve Batı, H. Kaya (Çev.), İstanbul: Profil Yayıncılık.
 • Canatan, K. (2011). “Hollanda’da Etnik İlişkiler, Gettolaşma ve Paralel Toplum Tartışmaları”, Sosyoekonomi Dergisi, 15(15), 8-27.
 • Çetin, İ. (2016). “Suriyeli Mültecilerin İşgücüne Katılımları ve Entegrasyonu: Adana-Mersin Örneği”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4), 1001-1016.
 • Duruel, M. (2017). “Suriyeli Sığınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri Fırsatlar ve Tehditler”, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2(3), 207-222.
 • Eder, M. ve ÖZKUL, D. (2016). “Editors’ Introduction: Precarious Lives and Syrian Refugees in Turkey”, New Perspectives on Turkey, 54, pp.1-8.
 • Global Humanitarian Assistance Report (2017). http://devinit.org/wp-content/uploads/2017/06/GHA-Report-2017-Full-report.pdf, (Erişim Tarihi: 14 Eylül 2017).
 • Harunoğulları, M. (2016). “Suriyeli Sığınmacı Çocuk İşçiler ve Sorunları: Kilis Örneği”, Göç Dergisi, 1(3), 29-63.
 • Hürriyet Gazetesi, http://www.hurriyet.com.tr/icisleri-bakanligindan-son-gunlerde-suriyelil-40510218, (Erişim Tarihi: 21 Eylül2017).
 • International Global Organization (2016). “World Employment and Social Outlook: Trends 2016” http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/-publ/documents/publication/wcms_443480 (Erişim Tarihi: 11 Eylül 2017).
 • International Organization for Migration (2017). “Analiz: Türkiye Akım İzleme Anketi 2017”, http://www.turkey.iom.int/sites/default/files/sitreps/FMSTr.pdf, (Erişim Tarihi: 16 Eylül 2017).
 • International Organization for Migration (2017). “Migrant Presence Monitoring Situation Report May 2017”, http://migration.iom.int/docs/Sitrep_Turkey%20_May_2017_.pdf, (Erişim Tarihi: 11 Eylül 2017).
 • Kahraman, F. ve Nizam Kahya, Ö. (2016). “Mültecilik Hallerini Mekân Üzerinden Okumak: Gaziantep Örneğinde Türkiyelilerin Gözünden Suriyeli Kent Mültecileri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 44 (9), 808-825.
 • Kaygısız, İ. (2017). “Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri”, Friedrich Ebert Stiftung, http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/ (Erişim Tarihi: 12 Eylül 2017).
 • Koç, M., Görücü, İ., Akbıyık, N. (2015). “Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri”, Birey ve Toplum, 9 (5), 63-93.
 • Krhan, H. et al. (2000). “Educated and Underemployed: Refugee Integration into the Canadian Labour Market”, Journal of International Migration and Integration, 1(1), 59-84.
 • Lamba, N.K. (2003). “The Employment Experiences of Canadian Refugees: Measuring the Impact of Human and Social Capital on Quality of Employment”, Canadian Review of Sociology, 40(1), 45-64.
 • Lordoğlu, K. ve Aslan, M. (2016). “En Fazla Suriyeli Göçmen Alan Beş Kentin Emek Piyasalarında Değişimi: 2011-2014”, Çalışma ve Toplum, 2, 789-808.
 • Organisation for European Economic Co-operation (2016). Labour Market Outcomes of Immigrants (2012-2016), http://www.oecd.org/els/mig/keystat.htm (Erişim Tarihi: 14 Aralık 2017).
 • Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) (2015). “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri”, Rapor No: 195.
 • Özkarslı, F. (2015). “Mardin’de Enformel İstihdamda Çalışan Suriyeli Göçmenler”, Birey ve Toplum, 9 (5), 175-191.
 • Resmi Gazete (2016). “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik”, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160115-23.pdf, (Erişim Tarihi: 12 Eylül 2017).
 • Standing, G. (2015). Prekarya Yeni Tehlikeli Sınıf. E.Bulut (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü, https://www.egm.gov.tr/sayfalar/iltica-goc-islemleri.aspx, (Erişim Tarihi: 16 Eylül 2017).
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2016). “Uluslararası Koruma Çeşitleri”, http://www.goc.gov.tr/icerik3/uluslararasi-koruma-cesitleri_409_546_548 (Erişim Tarihi: 12 Eylül 2017).
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2016). “Türkiye Göç Raporu 2016”, http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf, (Erişim Tarihi: 16 Eylül 2017).
 • T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (2016). “Kayıt Dışı İstihdam Oranları” http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan%20/kayitdisi_istihdam/kayitdisi_istihdam_oranlari (Erişim Tarihi: 21 Eylül 2017).
 • Toksöz, G. (2008). “Enformel İşgücü Piyasaları ve Göçmen İşçilere Talep: Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’nin Durumu”, Türkiye İşçi Sınıfı ve Emek Hareketi Küreselleşiyor mu? içinde (89-107), İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı, Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi.
 • Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü (2017). “Göç İstatistik Raporu 20017”, https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/88360142_goc-istatistik-raporu-mayis-2017.pdf, (Erişim Tarihi: 16 Eylül 2017).
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2017). “İşgücü İstatistikleri”, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, (Erişim Tarihi: 16 Eylül 2017).
 • Yüksek Öğretim Kurumu (2017). “İstatistikler”, Erişim Adresi: https://istatistik.yok.gov.tr, (Erişim Tarihi: 28 Eylül.2017).
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0701-5067
Author: Hasan Hüseyin AYGÜL (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { vizyoner369358, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {68 - 82}, doi = {10.21076/vizyoner.369358}, title = {MÜLTECİ EMEĞİNİN TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ VE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {AYGÜL, Hasan Hüseyin} }
APA AYGÜL, H . (2018). MÜLTECİ EMEĞİNİN TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ VE ETKİLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9 (20), 68-82. DOI: 10.21076/vizyoner.369358
MLA AYGÜL, H . "MÜLTECİ EMEĞİNİN TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ VE ETKİLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 (2018): 68-82 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/35731/369358>
Chicago AYGÜL, H . "MÜLTECİ EMEĞİNİN TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ VE ETKİLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 (2018): 68-82
RIS TY - JOUR T1 - MÜLTECİ EMEĞİNİN TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ VE ETKİLERİ AU - Hasan Hüseyin AYGÜL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.369358 DO - 10.21076/vizyoner.369358 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 82 VL - 9 IS - 20 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.369358 UR - https://doi.org/10.21076/vizyoner.369358 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal MÜLTECİ EMEĞİNİN TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ VE ETKİLERİ %A Hasan Hüseyin AYGÜL %T MÜLTECİ EMEĞİNİN TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ VE ETKİLERİ %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 9 %N 20 %R doi: 10.21076/vizyoner.369358 %U 10.21076/vizyoner.369358
ISNAD AYGÜL, Hasan Hüseyin . "MÜLTECİ EMEĞİNİN TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ VE ETKİLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 / 20 (February 2018): 68-82. https://doi.org/10.21076/vizyoner.369358