About

 

BARIŞ ARAŞTIRMALARI VE ÇATIŞMA ÇOZÜMLERİ MAKALE YAZIM KURALLARI

Numaralandırma

Numaralar, birbirini izleyecek biçimde, sayfaların  sağ alt  kenarına konulmalıdır.

Satır Aralıkları ve Sayfa Düzeni

Her sayfada, sayfa numarasıyla metin arasındaki boşluk, 1,5 aralıklı bir satırdan az olmamalıdır.

a.  Her sayfanın sol kenarıyla üst kenarında   4'er cm., sağ kenarıyla alt kenarında ise 2,5'ar cm. boşluk bırakılmalıdır.

b.    Metinde satırlar ‘iki yana yasla’ (justified) biçiminde yazılmalı ve 1,5  aralıklı olmalıdır. Ancak, tablo, şekil, grafik vb.nin listeleri veya metindeki uzun aktarmalar (quotation) ile dipnotlarda,özet kısmında, satırlar tek aralıklı yazılmalıdır.

c. Metinde makale başlığı büyük harflerle alt başlıklar yalnızca ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

d. Makale yazarının adı makale başlığının altında sağa yaslı, 12 punto, adın yalnızca baş harfi soyadın bütün harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. (örnek :* Elif SAK)

Yazı Biçimi ve Punto

a.   Dipnotlar, makale yazarının adı  ve özet için 10 punto, metin için Times New Roman-12 punto, makale başlığı, , bölüm, alt bölümlerinin başlıkları için 14 punto kullanılmalıdır.

b.      Metinde yabancı dilden ödünç alınmış sözcükler ve özel olarak vurgu yapılmak istenen ifadelerle referans dipnotlarındaki kitap ve dergi isimleri ile bunların yerini tutan kısaltmalar, siyah karakter ile yazılır.

 Metin Kısmının Numaralanması

Giriş ve sonuç hariç olmak üzere, bölüm ve alt bölümlerin numaralanmasında, her numaradan sonra, ilgili bölüm ve alt bölümlerin başlığı yazılır.

Bölüm ve alt bölümler, Arap rakamlarıyla numaralanır. Bu düzenlemede, bölümler sırasıyla 1,2,3,4şeklinde numaralanırken, alt bölümler ve onların da altındakiler için Arap rakamları 1.1., 1.1.1., 1.2., 1.2. 1, 1.2.2., 2.1., 2.1.1., 2.1.2 gibi, birden çok haneli şekilde verilir.

Atıflar (Referans, Gönderme)

Başka kaynaklardan  yapılan alıntılar,  ya aynen aktarılır veya özü değiştirilmemek kaydıyla kişinin kendi cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak verilir. Her iki durumda da, alıntı yapılan kaynağa (metin,tablo,şekil ve benzeri dahil) mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Bu konuda aşağıdaki ilkeler uygulanır.

a.     Kaynaktan aynen alınan bilgiler (quotation), çift tırnak içinde(".....") gösterilirler., Kaynaktaki bilginin özünü değil, biçimini  değiştirerek yapılan alıntılar ise, çift tırnak arasına alınmadan gösterilir. Her iki alıntı türünde de, ilgili kaynağa mutlaka atıf yapılır ve atıfların her birine, bir birini izleyen numaralar verilir.

b.  Kaynaktan aynen aktarılan  bilgilerin  tamamı verilebileceği gibi, örneğin  cümle, paragraf veya  sayfalar halindeki  bilgilerin sadece belli kısımları da verilebilir. Bu durumda, cümlelerde belli kelimelerin, çeşitli cümlelerin, paragraf ve sayfaların atlanarak verildiğini göstermek üzere, atlanan yerler üç nokta ile belirtilir.

c.      Şiirlerden aktarma yapılırken, bir veya daha fazla satır,  hatta sayfa atlanarak verilmek istenirse, atlanan yerler için  sadece tek satır boşluk bırakılır ve bu satır noktalanarak gösterilir.

d.      Başka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktarılması durumunda, kaynaklarda noktalama işaretleri ve çeviri yanlışları dahil olmak üzere harf, cümle, tarih, yer vb. gibi yanlışlıklar da tekrarlanır. Kaynak metindeki yanlışlıkları  düzeltilerek verilmek istenirse, o zaman doğru bilgi, yanlış bilgiden hemen sonra bir parantez içinde gösterilir.

e.     Kaynaklardan aynen yapılan alıntılar, üç cümleyi aşmayacak uzunluktaysa, metin içinde verilir. Daha uzun alıntılarda,  alıntının ilk ve son satırları ile tez metni arasında en az çift aralıklı boşluk bırakılarak, alıntı ile metnin ayırt edilmesi sağlanır.  Bu tür alıntılar için metinde kullanılan puntodan daha küçük punto kullanılır.

f.        Başka kaynaklara yapılan atıflar referans dipnotu şeklinde gösterilir.

Dipnotlar 

Dipnotun Metindeki Yeri  ve Numaralandırılması

Dipnotlar, her sayfada metnin en son satırının altında, tek satır aralık bırakılarak sayfanın sol kısmından başlayan kısa bir çizgiyle, metinden ayrılırlar. Sayfanın sol ve sağ kenar boşlukları arasındaki bu çizginin altında, tek satır aralık bırakılır. Dipnotlar bu kısma, birbirini izleyen numaralara uygun surette yerleştirilirler. Dipnot numaraları, 1'den başlayarak  metin sonunda  tamamlanacak biçimde verilir.

Atıf vermek veya açıklamada bulunmak amacıyla verilenler dışında sadece bir kavramı aydınlatmak için verilen dipnotlar numara yerine *, ** şeklinde sembollerle de gösterilebilir.

Referans Dipnotları İle  İlgili Kurallar

Referans dipnotlarında, ilgili kaynağa ilk kez referans veriliyorsa, bu referansta,  eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü, aşağıdaki sırayla  yer alır:

Yazar adı ve soyadı, eser adı, yayına hazırlayan(veya editör), çeviren veya çizer adı ve soyadı, cilt, basım, baskı ve yayın bilgisi (cilt sayısı, basım sayısı, baskı sayısı, seri adı, yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi),  cilt numarası ve  sayfa sayıları.

Eğer referans dipnotlarında, aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunuluyorsa, yukarıdaki bilgiler kısaltılarak verilir.

1.      Yazar  Adı:  Bir eserde yazar, kişi veya tüzel kişi(kurum, kuruluş gibi) özelliğini taşıyabilir. Dipnotta, yazar adları,  kaynak kitabın iç kapağında verildiği şekilde tekrarlanır. Yani önce yazar adı,(varsa önce ilk, sonra ikinci adı),  sonra yazarın soyadı belirtilir.

2.    İki veya üç yazarlı eserlerde, her yazarın adı, eserin iç kapağında verilen sırayla ve aralarına virgül konularak verilir.

3.   Üçten fazla yazarı olan eserler için, sadece ilk yazarın adı ve soyadı verildikten sonra 've diğerleri'  anlamına gelen 'v.d.'   kullanılır.

4.     Atıf yapılan eserin iç kapağında herhangi bir yazar adı verilmemişse ve eserin yazar/ yazarları başka sayfa veya kaynaklardan da elde edilememişse, o zaman dipnot, eser adıyla başlar. Ancak, eserin yazarları başka sayfa veya kaynaklardan doğru olarak saptanmışsa, o zaman bu adlar, atıf yapılan eserin iç kapağı dışında bir yerden elde edildiklerini göstermek üzere,  parantez içine alınırlar.

5.       İç kapakta, yazarın takma veya müstear adı kullanılmışsa, bu ad dipnotta da aynen verilir. Ancak, yazarın gerçek adı biliniyorsa veya saptanmışsa, takma addan sonra bir parantez veya köşeli parantez içinde gösterilebilir.

6.       Kitap adı: Kitap adı, atıf yapılan eserin iç kapağında olduğu şekilde verilir. Ancak, kitap adı, hem asıl ad, hem de tamamlayıcı ikinci ve/veya üçüncü adlardan oluşmuşsa,  o zaman asıl ad ve tamamlayıcı ikinci ad arasına, iç kapakta olmasa bile iki nokta üst üste konur. Böylece, asıl ve tamamlayıcı adın birbirine karıştırılması önlenir.

7.       Dipnotlarda kitap adları, koyu renk harflerle yazılır ve kitap adından hemen sonra virgül konur.

8.       Süreli yayınların adları, kitap adları gibi koyu renk harflerle yazılır.

9.       Yayına hazırlayan (veya editör), çeviren, resimleyen, çizen vb.'nin adları: Kitap, makale gibi eser adlarından sonra, eğer varsa, yukarıda belirtilen kişi/kişiler, 'yayına hazırlayan, editör, çeviren vb.' dendikten sonra, iki nokta üst üste konarak gösterilir. İstenirse, bu işlev adları, ' yay.haz., ed., çev., çiz., ' şeklinde kısaltılarak da verilebilir.  

10.   Makale Adı: Makale yazarı/yazarlarının adından sonra virgül konur. Virgülden sonra makale adı, çift tırnak içinde verilir. Makale adından sonra yine virgül konur. Bunu kitap adı gibi yazılan süreli yayının adı izler.

11.   Tez Adı: Yayınlanmamış tezlerin adları, makale adı gibi çift tırnak içinde verilir.

12.   Ansiklopedi maddelerinin adları:  Makale adı gibi verilir.

13.   Elektronik kaynaklara ilişkin dipnotlarda ise,

a)      Eser, aynı zamanda daha önce basılı halde yayınlanmışsa, o zaman, önce yazının yer aldığı ilk kaynağın referans dipnotu, sonra parantez içinde ‘çevrimiçi’ ibaresi ve daha sonra  da eserin yer aldığı elektronik kaynağın site adı ile siteden yararlanılan tarih verilir.

b)      Eğer eser daha önce basılı halde yayınlanmamışsa, varsa yazarın adı ve soyadıyla eser adı, sonra ‘çevrimiçi’ ibaresi ile eserin yer aldığı elektronik kaynağın site adı ve siteden yararlanılan tarih verilir.

14.   Cilt, Basım, Baskı ve Yayım Bilgisi: Dipnotlarda, yazar adı, eser adı, çeviren, çizen, hazırlayan kişilerin adlarından sonra, cilt, basım, baskı  ve yayın bilgileri verilir.

a.       Cilt bilgisi: Yukarıda belirtilen cilt bilgisi, genel olarak atıf yapılan kitaplar için geçerlidir. Bir kitap, sadece bir ciltten ibaretse, cilt bilgisi verilmez. Kitap birden fazla cilt halinde yayımlanmışsa, bu durumda, kitabın kaç ciltten oluştuğu, örneğin 4 c. şeklinde  belirtilir. Cilt sayısından sonra virgül konur ve eğer  varsa basım ve baskı sayıları verilir.

b.      Basım, baskı bilgisi: Atıfta bulunulan eser  ilk basım (edition) ise, dipnotta basım sayısı belirtilmez. Ancak eserin , 2. veya daha sonraki basımlarından yararlanıldıysa, o zaman basım sayısı, 2. bs., 3. bs. şeklinde belirtilir.

Atıf yapılan eserin basım sayısının yanı sıra, baskı (print, printing) sayısı da mevcutsa, bu sayı da, basım bilgisinden sonra virgül konarak gösterilir. Örneğin, 3. bs., 12. bsk. gibi.

c.       Yayım bilgisi: Bu bilgi, atıf yapılan eserin yayım yeri, eseri yayımlayan kuruluş ve eserin yayım tarihinden oluşur. (İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999 gibi) Yayım yeri ile yayımcı kuruluş arasına  virgül konur.

Atıfta bulunulan eserde yayım yeri yoksa, bu durum ‘y.y.’ (yayım yeri yok) kısaltmasıyla, yayımcı kuruluşun adı yoksa, yine ‘y.y.’ (yayımcı yok) kısaltmasıyla ve yayım tarihi belirtilmemişse ‘t.y.’ (tarih yok) kısaltmasıyla gösterilir.

Eserin iç kapağında yayım tarihi belirtilmemişse, ancak  iç kapağın arkasında copyright tarihi (© sembolünden sonra verilen tarih) gösterilmişse, o zaman bu tarih, dipnotta yayım tarihi olarak verilir.    

d.      Cilt ve Sayfa Numaraları: Dipnotlarda, kitap, süreli yayın, ansiklopedi, tez gibi eserlerin hangi cildinden alıntı yapıldığını göstermek için, ilgili cilt numarası  büyük Romen rakamıyla verilir. Bundan sonra virgül konur ve hemen ardından alıntı yapılan sayı, virgül, yayım yılı, virgül,  ilgili sayfa veya sayfaların numarası verilir. (Örnek: C:IV, No:4, 1995,  s.1 gibi)

15.   Arşiv Belgelerine Yapılan Atıflar: Bu tür atıflar için verilen dipnotlarda, belgenin mahiyetini bildiren açıklama, belge tarihi, arşiv ve varsa dosya numaraları belirtilir.

16.   Gazete Makaleleri veya Haberlerine Yapılan Atıflar: Gazete  makaleleri ve haberlerine yapılan atıflarda, süreli yayın makaleleri için belirtilen kurallar uygulanır. Ancak, her iki durumda da, makale veya haber başlığından sonra, ilgili gazetenin adı, günü, ayı, yılı ve sayfası belirtilir.

17.   Kutsal Kitaplara ve Klasik Eserlere Yapılan Atıflar: Kuran ve benzeri kutsal kitaplara yapılan atıflarda,  kitap adları, koyu renkle yazılmaz.

18.   Latin ve Eski Yunanca klasik eserlere yapılan atıflarda, eser adları, koyu renkle yazılır. Ancak, bu eserlerin cilt numaraları küçük Romen rakamlarıyla, bölümleri ve sayfa numaraları ise Arap rakamlarıyla gösterilir.

Bu maddeye ait örnekler Ek maddede Örnek 3 olarak belirtilmiştir.

Dipnotlarla İlgili Diğer Kurallar

Referans dipnotlarında, aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunulması gerektiğinde, bibliyografik bilgiler, aşağıdaki sırayla ve kısaltılarak uygulanır:

Yazarın soyadı, virgül, eserin uygun biçimde kısaltılmış adı, virgül, sayfa numarası.

Bu konuda aşağıdaki  listede verilen uluslararası ve Türkçe kısaltmalardan bir tanesi tercih edilmeli; tercih edilen kısaltma yöntemi tezin bütününde uygulanmalıdır.

Bibliyografik Bilgiler

Uluslararası

Türkçe

Bakınız

V.

Bkz.:

Karşılaştırınız

Cf.

Karş.

Karşı görüş

vs.

k.g.

Aynı eser/yer

Ibid.

a.e.

Adı geçen eser

op.cit

a.g.e.

Yazara ait son zikredilen yer

loc.cit

a.y.

Eserin kendi içinde yukarıya atıf           

supra

bkz.: yuk.

Eserin kendi içinde aşağıya atıf

infra

bkz.: aş.

Eserin bütününe atıf

passim 

b.a.

Basım yeri yok

w.place

y.y.

Basım tarihi yok

w.date

t.y.

Çok yazarlı eserlerde ilk yazardan sonrakiler

et. al.

v.d.

Sayfa/sayfalar

p. / pp.

s.

Editör/yayına hazırlayan

Ed. by 

Ed.  veya Haz.

Çeviren

Trans. by

Çev.

Kaynakça:

Bibliyografyada, kaynakların  yazarlarının soyadı en başa alınır. Soyadı ile ad arasına virgül konur. Addan sonra da iki nokta üst üste konur. Bibliyografyada yer alan kitaplar için, sayfa numarası belirtilmez.

Ancak, makalelerde, makalenin hangi sayfalar arasında yer aldığı belirtilir. 

Bibliyografya unsurları, girişlerinin ilk harflerinden başlayan bir düzen içinde alfabetik olarak dizilir.

ÖRNEKLER

Kitaba atıf:

Giovanni Sartori, Demokrasi Kuramı, Çev. Deniz Baykal, Ankara, Siyasi İlimler Türk Derneği Yayınları, t.y., s. 11.

Talcott Parsons, The Social System, London, Routledge and Kegan Paul, 1964, pp. 3-23.

Bülent Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 3. bs., İstanbul, BDS, t.y., s. 43.

Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul, Der, 1992, s. 25.

Aynı esere izleyen şekilde ikinci kez referans:

A.g.e., s.40

Aynı esere, fakat farklı sayfasına referans:

A.g.e., s. 40.

Araya başka referanslar girildiğinde, Sartori’nin kitabına yeniden referans:

Sartori, a.g.e., s.22.

Edite edilmiş kitapta makaleye referans:

George C. Homans, “Social Behavior as Exchange”, Small Groups, Ed. by. A. Paul Hare, Edgar R. Bogotta, Robert F. Bales, New York, Alfred A. Knopf, 1962, p. 175.

Aynı esere izleyen referans:

A.g.e., s. 170.

Süreli yayında makaleye atıf:

Ernst E. Hirsch, “İktidar ve Hukuk,” Çev. Hayrettin Ökçesiz, Hukuk Araştırmaları, C.II, No:3 ,Eylül-Aralık 1987, s. 44.

İbrahim Ö. Kaboğlu, “Düşünce Özgürlüğü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye,” İnsan Hakları Yıllığı, C.XV ,1993, s. 50.

Ansiklopediye atıf:

Paul Bohannan, “Law and Legal Institutions,” International Encyclopedia of Social Sciences, Vol.IX, Ed. by., David L. Shils, w. Place, McMillan and Free Press,  1968, pp. 73-77.

Klasik eserlere atıf:

Aristoteles, Nikomakhos'a Etik i, 10, s. 22-23.

Kutsal  kitaplara atıf:

Kur’an  i. 10.

Old Testament iii. 5.

Elektronik kaynağa atıf:

John N.Berry , "Educate Library Leaders,” Library  Journal,   February 15, 1998 , (Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 3 Nisan 2000.    veya

Bill Crowley-Bill Brace, "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?”,(Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 30 Mart 2000.

Bibliyografya / Kaynakça

Berry, John N.:

"Educate Library Leaders,” Library  Journal,   February 15, 1998, (Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 3 Nisan 2000.

 

 

Bohannan, Paul:

“Law and Legal Institutions,” International Encyclopedia of Social Sciences, Vol.IX, Ed. by., David L. Shils, w. Place, McMillan and Free Press, © 1968, pp.73-77.

 

 

Crowley, Bill, Bill Brace:

"A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?”,   (Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 30 Mart 2000.

 

 

Hirsch, Ernst, E.:

“İktidar ve Hukuk,” Çev. Hayrettin Ökçesiz, Hukuk Araştırmaları, C.II, No:3, Eylül-Aralık 1987, s.40-49.

 

 

Homans, George C.:

“Social Behavior as Exchange,” Small Groups, Ed. by. A. Paul Hare, Edgar R. Bogotta, Robert F. Bales, New York, Alfred A. Knopf, 1962, pp.170-183.

 

 

Kaboğlu, İbrahim Ö.:

“Düşünce Özgürlüğü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye,” İnsan Hakları Yıllığı, C.XV, 1993, s. 45-53.

 

 

Parsons, Talcott:

The Social System, London, Routledge and Kegan Paul, 1964.

 

 

Sartori, Giovanni: 

Demokrasi Kuramı, Çev. Deniz Baykal, Ankara, Siyasi İlimler Türk Derneği Yayınları, t.y.

 

 

Tanör, Bülent:

Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul, Der, 1992. 

 

 

Tanör, Bülent:

Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 3. bs., İstanbul, BDS, t.y.

 

Berry, John N.:

"Educate Library Leaders,” Library  Journal,   February 15, 1998, (Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 3 Nisan 2000.

 

 

Bohannan, Paul:

“Law and Legal Institutions,” International Encyclopedia of Social Sciences, Vol.IX, Ed. by., David L. Shils, w. Place, McMillan and Free Press, © 1968, pp. 73-77.

 

 

Crowley, Bill, Bill Brace:

"A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?”,   (Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 30 Mart 2000.

 

 

Hirsch, Ernst, E.:

“İktidar ve Hukuk,” Çev. Hayrettin Ökçesiz, Hukuk Araştırmaları, C.II, No:3, Eylül-Aralık 1987, s. 40-49.

 

 

Homans, George C.:

“Social Behavior as Exchange,” Small Groups, Ed. by. A. Paul Hare, Edgar R. Bogotta, Robert F. Bales, New York, Alfred A. Knopf, 1962, pp. 170-183.

 

 

Kaboğlu, İbrahim Ö.:

“Düşünce Özgürlüğü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye,” İnsan Hakları Yıllığı, C.XV, 1993, s. 45-53.

 

 

Parsons, Talcott:

The Social System, London, Routledge and Kegan Paul, 1964.

 

 

Sartori, Giovanni:

Demokrasi Kuramı, Çev. Deniz Baykal, Ankara, Siyasi İlimler Türk Derneği Yayınları, t.y. 

 

 

Tanör, Bülent:

Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul, Der, 1992.

 

 

Tanör, Bülent:

Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 3. bs., İstanbul, BDS, t.y.

 

BRANIGAN, K.: 1968

“Silver and Lead in Prepalatial Crete”, American Journal of Archaelogy, 72/3, 219-227.                               

 

 

GOLDMAN, H., 1956

Excavations at Gözlü Kule, Tarsus II, Princeton, Princeton University Press,

 

 

ÖZGÜÇ, T.: 1980

“Çorum Çevresinde Bulunan Eski Tunç Çağı Eserleri”, Belleten 44, Sayı 227/2, 459-461.

 

 

                      1986

“New Observations on the Relationship of Kültepe with Southeast Anatolia and North Syria during the Third Millenium B.C.”, Ancient Anatolia. Aspects of Change and  Cultural Development. Essays in Honor of Machteld J. Mellink (yayımlayan J.V. Canby  v.d.) Wisconsin, The University of Wisconsin Press, s. 31-45.

 

 

SPANOS, P.Z., E. STROMMENGER, 1993

“Zu den Biziehungen zwischen Nordwestanatolien und Nordsyrien im III.Jahrtausend von Christus”, Aspects of Art and Iconography: Anatolia and Its Neighbours, Studies in Honor of Nimet Özgüç, Ankara, TTK Basımevi, s.373-386.

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısı araılığıyla dergi yayın politikası ve Yazar Rehberi'ne ulaşabilirsiniz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce register üye olmalıdır. Gönderi işlemi Üye Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamakta yapılır.

Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Dergi ana sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısı aracılığı ile bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.

Kütüphanelere, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project bağlantısından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.Prof.Dr. Kenan DAĞCIBu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.Sayfa düzenleme aşaması, makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirme amaçldır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MS Word programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarın görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör değişikliklerde mutabık kalınca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılırken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma   Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarın önerilerine yanıt verme   Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma   Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]   Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzeenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir. • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır.