Year 2018, Volume 2, Issue 4, Pages 191 - 198 2018-12-24

Yaşlı Bireylerde Yaşanılan Yer ile Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması
The Investigation to the Relation between Loneliness and Living Places in Older Adults

Asuman Saltan [1] , Mümine Kalındemirtaş Küçük [2] , Selda Mert Boğa [3]

179 265

Çalışmanın amacı, ev ortamı ve huzur evinde yaşayan yaşlı bireylerde yalnızlık durumunun incelenmesidir. Çalışmaya, Aralık-Şubat 2016 tarihleri arasında Yalova İli Çınarcık İlçesi’nde yaşayan 99 yaşlı birey katıldı. Rastgele örneklem yöntemi kullanıldı. Araştırmacılar tarafından yaşlı bireylerin zamanının geçirebileceği mekanlar (parklar, kahvehaneler, vb.) ziyaret edildi. Çalışmamız tanımlayıcı niteliktedir. Çalışmada, bireylerin yalnızlık durumunu değerlendirmede UCLA Yalnızlık Ölçeği (UCLA) kullanıldı. Çalışma kapsamına alınan yaşlı bireylerin yaş ortalaması 74.96±8.12 bulunurken, bireylerin Vücut Kütle İndeksi (VKİ) ortalaması 28.25±6.61 bulundu. UCLA ile yaş ve VKİ arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05). UCLA ile yaşanılan yer ve cinsiyet arasında yapılan analizde ise anlamlı farka rastlanmadı (p>0.05). Literatüre göre yalnızlık yalnız yaşama ile ilişkili olabileceği gibi sosyal ve emasyonel birçok faktörle ilişkili olabilmektedir. Çalışmamız ile yalnızlığa etki edebilecek olan faktörlerden biri olan yaşanılan yer ile yalnızlık arasında ki ilişki bulunmadı. Gelecekte örneklem büyüklüğü artırılarak yalnızlıkla ilgili çalışmalara devam edilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 

The aim of this study is to analyze  loneliness levels of older adults living   in community and  nursing home. Ninety nine older adults living in Çınarcık/ Yalova between dates of December-February 2016 participated in the study. Random sampling method is used. The researchers visited places (parks, coffee shops, etc.) where elderly people could spend their time. Research is descriptive. UCLA loneliness scale (UCLA)  was used to determine of loneliness. Correlations with numerical properties were evaluated by Spearman rank correlation analysis. Kruskal Wallis H and Mann Whitney U test showed differences between the categories. The mean of age and Body Mass Index (BMI) was found 74.96±8.12 and 28.25±6.61. There was no correlation between UCLA and age, BMI (p> 0.05). There was no statistically significant difference between UCLA and living places and gender (p> 0.05). According to literature loneliness should be related with either lonely living or a lot of factors such as social and emotional. In this study, there was no relation between loneliness and living places which is one of the factors could have effect on loneliness. We believe that it would be appropriate to continue the studies on loneliness by increasing the sample size in the future.

 • Arslantaş, H., Adana, F., Ergin, Arabacıgil, F., Kayar, D., Acar, G. (2015), Loneliness in Elderly People, Associated Factors and Its Correlation with Quality of Life: A Field Study from Western Turkey, Iran J Public Health. 44(1), 43-50.
 • Bilgili, N., Kitiş, Y., Ayaz, S. (2012), Assessment of loneliness, sleep quality and effective factors in the older people, Turk J Geriatr ,15(1), 81-88.
 • Bingöl, G., Demir, A., Karabek, R., Kepenek, B., Yıldırım, N., Kaytaz, E.,G.(2010), Analysing the depression levels of the individuals more than 65 in terms of some variables, Göztepe Tıp Dergisi, 25(4), 169-76.
 • Cacioppo, S., Grippo, A.J., London, S., Goossens, L. & Cacioppo, J.T. (2015), Loneliness: Clinical Import and Interventions, Perspect Psychol Sci,10(2), 238–249.
 • Çetin, Y.,Yağcı, N., Şahin, N.Y. (2015), Kronik kas-iskelet ağrısı olan yaşlılarda kognitif düzeyin ağrı algısına etkisi, Mersin Univ Saglık Bilim Derg, (8)3, 71-78.
 • Demir, A. (1989), UCLA Yalnızlık Ölçeğinin Geçerlik Güvenirliği, Türk Psikoloji Dergisi,7(23), 14-18.
 • Grundstrom, A.C., Guse, C.E., Layde, P.M. (2012), Risk factors for falls and fall-related injuries in adults 85 years of age and older, Arc Gerontol and Geriatr, 54(3), 421-8.
 • Haney, M.Ö., Bahar, Z., Beşe, A., Açıl, D., Yardımcı, T., Çömez, S. (2017), Factors Related to Loneliness among the Elderly Living at Home in Turkey, TJFMPC, 11(2), 71-78.
 • Handrigan, G,A., Maltais, N., Gagné, M., Lamontagne, P., Hamel, D., Teasdale, N., et al. (2017), Sex-specific association between obesity and self-reported falls and injuries among community-dwelling Canadians aged 65 years and older, Osteoporos Int, 28(2), 483-494.
 • İçli, G. (2004), A study on the remaining elderly nursing home, Journal of sociological research, 1(1), 5-25.
 • Jaremka, L,M., Fagundes, C.P., Peng, J., Belury, M.A., Andridge, R.R., Malarkey, W.B.,et al. (2015), Loneliness predicts postprandial ghrelin and hunger in women, Horm Behav, 70, 57–63.
 • Jylha, M. (2004), Old Age and Loneliness: Cross-sectional and Longitudinal Analyses in the Tampere Longitudinal Study on Aging, Can J Aging, 23(2), 157-168.
 • Kahraman, S., Zincir, H., Kaya, Z., Esen, F. (2011), Bir huzurevinde yaşlı kadın ve erkeğin ayrı yaşamasın onların yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisi, Journal of Sociological Research, 14(2), 1-16.
 • Kaya, M., Aslan, D., Acar-Vaizoğlu, S., Doruk, C., Bıçıcı, V., Gulen, T. ve ark. (2008), Ankara keçiören ilçesine bağlı bir mahallede yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitesi özellikleri ve etkileyen faktörler, Turk J Geriatr, 11(1), 12-17.
 • Khorshid, L., Eşer, İ., Zaybak, A., Yapucu, Ü., Arslan, G., Çınar, Ş. (2004), The evaluatıon of lonelıness level of elderly ındıvıduals resıdıng ın rest homes, Turk J Geriatr, 7(1), 45-50.
 • Maciaszek, J. (2010), Muscle strength and aerobic endurance as factors differentiating falling and non-falling men over 70 years, J Hum Kinet, 25, 35-40.
 • Ong, A.D., Uchino, B.N., Wethington, E. (2016), Loneliness and Health in Older Adults: A Mini-Review and Synthesis, Gerontology, 62(4), 443-9.
 • Özkul, M., Kalaycı, I. (2015), Türkiye'de yaşlılık çalışmaları. Sosyoloji Konferansları, 52(2), 259-290.
 • Parlar Kılıç, S., Karadağ, G., Koçak, H.S., Korhan, E.A. (2014), Evde yaşayan yaşlıların yalnızlık ve depresyon düzeyleri ile yaşlılık algılarının incelenmesi, Turk J Geriatr, 17(1), 70-76.
 • Prieto-Flores, M.E., Forjaz, M.J., Fernandez-Mayoralas, G., Rojo-Perez, F., Martinez-Martin, P. (2011), Factors associated with loneliness of noninstitutionalized and institutionalized older adults, J Aging Health, 23, 177–194.
 • Richard, A., Rohrmann, S., Vandeleur, C.L., Schmid, M., Barth, J., Eichholzer, M. (2017), Lonelinessis adversely associated with physical and mental health and lifestyle factors:Results from a Swiss national survey, PLoSONE, 12(7), e0181442.
 • Russel, D., Peplau, L.A, Ferguson, M.L. (1978), Developing a measure of loneliness, J Pers Assess, 42(3), 290-294.
 • Savikko, N., Routasalo, P., Tilvis, R.S., Strandberg, T.E., Pitkala, K.H. (2005), Predictors and subjective causes of loneliness in an aged population, Arch Gerontol Geriatr, 41(3), 223-33.
 • Softa, H., Bayraktar, T., Uğuz, C. (2016), Yaşlı Bireylerin Algılanan Sosyal Destek Sistemleri, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler, YASAD, 9(1), 1-12.
 • Theeke, L.A., Mallow, J. (2013), Loneliness and quality of life in chronically ill rural older adults, Am Nurs, 113(9), 28–37.
 • Ünal, G., Bilge, A. (2005), Investigation of loneliness, depression and cognitive functions in advanced age, Turk J Geriatr, 8(2), 89-93.
 • Whisman, M.A. (2010), Loneliness and the metabolic syndrome in a population-based sample of middle-aged and older adults, HealthPsychol, 29(5), 550-4.
 • Winter, J.E., Macinnis, R.J., Wattanapenpaiboon, N., Nowson, C.A. (2014), BMI and all-cause mortality in older adults: a meta-analysis, Am J Clin Nutr, 99(4), 875-890.
 • Yavuz, O., Yavuz, Y. (2018), Huzurevindeki yaşlı bireylere oynatılan zekâ oyununun yaşlıların bilişsel becerilerine, yalnızlık ve psikolojik iyi oluş düzeylerine etkisi, Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2(3), 127-141.
 • Yıldırım, T.A., Altay, B. (2016), Huzurevinde yaşayan yaşlıların geleceğe yönelik beklentilerinin öz bakım gücü ve yaşam doyumuna etkisi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 16-24.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Volume:2, Issue:4 December
Authors

Orcid: 0000-0003-0546-2610
Author: Asuman Saltan (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3429-8055
Author: Mümine Kalındemirtaş Küçük

Orcid: 0000-0002-8123-2211
Author: Selda Mert Boğa

Bibtex @research article { ybpd453111, journal = {Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi}, issn = {2587-1536}, eissn = {2587-1536}, address = {Muhammed YILDIZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {191 - 198}, doi = {10.31461/ybpd.453111}, title = {Yaşlı Bireylerde Yaşanılan Yer ile Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Saltan, Asuman and Kalındemirtaş Küçük, Mümine and Mert Boğa, Selda} }
APA Saltan, A , Kalındemirtaş Küçük, M , Mert Boğa, S . (2018). Yaşlı Bireylerde Yaşanılan Yer ile Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2 (4), 191-198. DOI: 10.31461/ybpd.453111
MLA Saltan, A , Kalındemirtaş Küçük, M , Mert Boğa, S . "Yaşlı Bireylerde Yaşanılan Yer ile Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 (2018): 191-198 <http://dergipark.org.tr/ybpd/issue/37772/453111>
Chicago Saltan, A , Kalındemirtaş Küçük, M , Mert Boğa, S . "Yaşlı Bireylerde Yaşanılan Yer ile Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 (2018): 191-198
RIS TY - JOUR T1 - Yaşlı Bireylerde Yaşanılan Yer ile Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması AU - Asuman Saltan , Mümine Kalındemirtaş Küçük , Selda Mert Boğa Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31461/ybpd.453111 DO - 10.31461/ybpd.453111 T2 - Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 198 VL - 2 IS - 4 SN - 2587-1536-2587-1536 M3 - doi: 10.31461/ybpd.453111 UR - https://doi.org/10.31461/ybpd.453111 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Life Skills Journal of Psychology Yaşlı Bireylerde Yaşanılan Yer ile Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması %A Asuman Saltan , Mümine Kalındemirtaş Küçük , Selda Mert Boğa %T Yaşlı Bireylerde Yaşanılan Yer ile Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması %D 2018 %J Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi %P 2587-1536-2587-1536 %V 2 %N 4 %R doi: 10.31461/ybpd.453111 %U 10.31461/ybpd.453111
ISNAD Saltan, Asuman , Kalındemirtaş Küçük, Mümine , Mert Boğa, Selda . "Yaşlı Bireylerde Yaşanılan Yer ile Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 / 4 (December 2018): 191-198. https://doi.org/10.31461/ybpd.453111