Year 2019, Volume , Issue 43, Pages 123 - 149 2019-03-27

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ

Ali Göçer [1] , Rahime Şentürk [2]

34 81

Bu çalışmada öğretim sürecinde geribildirimin literatürdeki görünümünü ortaya koymak, işlevselliğini belirtmek ve öğretmenlerin yazma becerisini geliştirmede kullanabilecekleri geribildirim türlerine yönelik sınıflandırmaları ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma alanyazın taramasına dayalı bir derleme araştırmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniği kullanılmıştır.

Öğrenme öğretme sürecinde iletişim ögelerinden biri olan geribildirim öğretmen ve öğrenciler arasında etkileşimi sağlamaya yönelik önemli bir uygulama biçimidir.  Çünkü geribildirim hem öğretmene hem de öğrenciye öğrenme düzeyi ile ilgili bilgi sunarak değerlendirme yapmalarını sağlar. Öğretmenin etkili bir rehberlik yapmasına, öğrencinin de eksikliklerini belirleyerek gidermesine yardımcı olur. Aynı zamanda geribildirim kullanımı öğrencilerin beceri gelişimine zemin sunarak öğretimin niteliğini artırır. Öğrenme sürecinde geribildirimin etkili olması, içerik ve niteliğinin yapılandırılmış olmasına bağlıdır. Geribildirimlerin literatürdeki görünümünden hareketle yazma becerisinde kullanılabilecek geribildirimlerin belirlenmesi ve öğretmenlerin nerede, ne zaman ve nasıl geribildirim verilebileceğine ilişkin düşünsel alt yapıya sahip olmaları önemlidir. Bu nedenle çalışma sonucunda öğretmenlerin, öğrencilerin yazma becerisini geliştirmede kullanılabilir geribildirim türleri belirtilmiştir. Bu geribildirim türleri sözel, yazılı, düzeltici ve beden dili ile verilen geribildirimler olmak üzere sınıflandırılarak ortaya koyulmuştur.

Türkçe Eğitimi, Yazma Becerisi, Geribildirim
  • Bardine, B., Bardine, M.& Deegan, E. (2000). Beyond the Red Pen: Clarifying Our Role in the Response Process, Teaching Writing in the Twenty- First Century, 94- 101. Baş, T. ve Akturan, U. (2017). Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Araştırma Yöntemleri. (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Bayat, N. (Ed.). (2019). Yazma ve Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Black, P. ve William, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education, 5, 7-68. Benligiray, S. (2014). Yönetsel Bir Araç Olarak Çok Kaynaklı Geribildirim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Borich, G.D. 82017). Effective Teaching Methods. (Eighth Edution). Ankara: Pelikan Yayıncılık. Casterton, J. (1998). Creative Writing. London: Macmillan International Higher Education. Crowley, T. & Bowern, C. (2010). An Introduction to Historical Linguistics. (Fourth Edition). New York: Oxford University Press. Coşkun, E. ve Tamer, M. (2015). Yazma Eğitiminde Geribildirim Türleri ve Kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 337-372. Cowie, B.; Moreland, J.& Otrel-Cass, K. (2013). Expanding Notions of Assessment for Learning. Rotterdam: Sense Publishers. Çetinkaya, G. ve Hamzadayı, E. (2011). Yazılı Anlatımı Düzenlemede Akran Dönütleri: Dönüt Türleri, Öğrenci Algıları. Abant İzzet Baykal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 147-165. Çetinkaya, G. ve Köğce, D. (2014). Ortaokul Türkçe ve Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilere Verdikleri Sözel Geribildirimlerin İncelenmesi. TSA, 18(2), 113- 136. Çetinkaya, G. (2015). Examining Characteristics of Teacher Feedback in Organizing Written Texts. International J. Soc. Sci. & Education, 5(2), 322- 331. Çifçi, T. (2017). Coğrafya Öğretmenlerinin Geribildirime Yönelik Farkındalık Düzeyleri ve Kullanımı. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(29), 1011-1031. Çubukçu, F. (2012). Teaching Skills. Ankara: Nobel Yayıncılık. Dökmen, Ü. (1982). Farklı Tür Geribildirimlerin (Feedback) Öğrenmeye Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15(2),71-18. Erişen, Y. (1997). Öğretim Elemanlarının Dönüt ve Düzeltme Davranışlarını Yerine Getirme Dereceleri. Eğitim Yönetimi, 3(1), 45-61. Ergin, A. (2012). Eğitimde Etkili Iletişim. (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Evans, D. (2006). Philosophy of Education. (Volume 4). Ankara: Philosophical Society of Turkey. Fazilatfar, A. M.; Fallah, N.; Hamavandi, M.; Rostamian, M. (2014). The Effect of Unfocused Written Corrective Feedback on Syntactic and Lexical Complexity of L2 Writing. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 98, 482-488. Ferris, D. (1995). Student Reactions to Teacher Response in Multiple- Draft Composition Classrooms, TESOL QUARTERLY, 29(1), 34-56. Finger, J.& Bamford, B. (2010). The Classroom Teacher’s Book of Management Essentials. Ankara: Nobel Yayıncılık. Göçer, A. (2011). Öğrencilerin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Türkçe Öğretmenlerince Değerlendirilmesi Üzerine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 71-97. Göçer, A. (2018a). Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Göçer, A. (2018b). Yazma Eğitimi (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Göçer, A. (2018). Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerinin Ölçme Değerlendirme Bileşenleri Ve Performans Göstergeleri Bağlamında İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 194-210. Göçer, A. (2019). Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirmenini İşlevselliğine Etki Eden Önemli Bir Uygulama Tekniği Olarak Geribildirim Kullanımı. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 111- 126. Hattie, J. (1987). Identifying the Silent Facets of a Model of Student Learning: A Synthesis of Meta Analyses. International Journal of Educational Research, 11(2), 187-212. Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research. 77(1), 81-112. Jalaluddin, M. (2015). Role of Direct and Indirect Corrective Feedback in Improvement of Hindi Students’ Writing Skills. American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences, 11(3), 159-162. Karaca, E. (2011). Öğretimde Geribildirimin Önemi, Gerekliliği ve Niteliğine İlişkin Öğrenci Algıları. E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(2), 1951-1960. Karakaya, İ. ve Ülper, H. (2011). Yazma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Yazma Kaygısının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 691-707. Kavcar, C.; Oğuzkan, F.; Hasırcı, S. (2016). Türkçe Öğretimi. (9. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Köğce, D.; Yıldız, C. ve Aydın, M. (2012). Elementary Mathematics Teachers’ Feedback Behaviors: Student Teachers’ Viewpoint. Educational Research Association the İnternetional Journal of Research in Teacher Education, 3(1), 13-20. Köğce, D. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geribildirim Verme Biçimlerinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Lee, I. (2017). Classroom Writing Assessment and Feedback in L2 School Contexts. Singapore: Springer Nature. London, M. (2003). Job Feedback. Mahwah/New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Matsumura, L.C.; Patthey-Chavez, G.; Valdés, R. & Garnier, H. (2013). Teacher Feedback, Writing Assignment Quality and Third-Grade Students' Revision in Lower and Higher-Achieving Urban Schools. The Elementary School Journal, 103(1), 3-25. Maarof, N. & Yamat, H.& Li Li, K. (2011). Role of Teacher, Peer and Teacher-Peer Feedback in Enhancing ESL Students’ Writing. World Applied Sciences Journal 15 (Innovation and Pedagogy for Lifelong Learning), 29-35. McMillan, J. (2015). Sınıf İçi Değerlendirme. Arı, A. (Çev.). Konya: Eğitim Yayınevi. MEB (2006). Türkçe Dersi (6,7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basım Evi. MEB (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basım Evi. Nitko, A.J.& Brookhart, S.M. (2016). Educational Assessment of Students (Sixth Edition). İstanbul: Pearson Yayınları. Oral, B. (2000). Öğretmen Adaylarının Algılarına Göre İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Dönüt ve Düzeltme Davranışları. Eğitim Araştırmaları, 2, 59–64. Özdemir, N. H. ve Erdem, İ. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 101-125. Özdemir, E. (2007). Yazınsal Türler (6. Baskı). Ankara: Bilgi Yayınevi. Paulus, T. (1999). The Effect of Peer and Teacher Feedback on Student Writing. Journal of Second Language Writing, 8(3), 265- 289. Rezaei, S. (2011). Corrective Feedback in Task-Based Grammar Instruction: A Case of Recast vs. Metalinguistic Feedback. Lap Lambert Academic Publishing. Reitbauer, M.; Campbell, N. & Mercer, S. (2013). Feedback Matters: Current Feedback Practices in the EFL Classroom. New York: Peter Lang Edition. Richardson, J. (2005). Instruments for Obtaining Student Feedback: A Review of the Literature. Assessment and Evaluation in Higher Education, 30(4), 387-415. Roland & Bee, F. (1997). Yapıcı Geribildirim. Ankara: İlk Kaynak Kültür ve Sanat Ürünleri. Solak, E. (2016a). Assessment in Language Teaching. Ankara: Pelikan Yayıncılık. ____. (2016b). Teaching Language Skills. Ankara: Pelikan Yayıncılık. Straub, R. (1997). Students’ Reactions to Teacher Comments: An Exploratory Study, Research in the Teaching of English, 31(1), 91- 119. Stone, D.& Sheila, H. (2015). Thanks for the Feedback. UK: Penguin Random House. Sullivan, S. ve Glanz, J. (2015). Okullarda Eğitim ve Öğretimi Geliştiren Denetim, Strateji ve Teknikler. Ünal, A. (Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık. Ülper, H. (2011). Öğrencilerin Ürettikleri Taslak Metinlerine Yönelik Geribildirim Almaya İlişkin Yeğleyişleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 11(22), 280- 300. ______. (2012). Properties of the Feedback Provided by Teachers to Draft Texts. Education and Science, 37(165), 122-136. Ülper, H. ve Çetinkaya, G. (2014). Identifying The Students’ Corrective Textual Actions Towards Teachers Feedback. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 227-230. Viau, R. (2015). Okulda Motivasyon. Budak, Y. (Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Zepeda, S.J. (2016). Öğretim Denetimi. Apaydın, Ç. ve Balcı, A. (Çev.), (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Weaver, M. (2006). Do Students Value Feedback? Student Perceptions of Tutors' Written Responses. Assessment and Evaluation in Higher Education, 31(3), 379-394. Wiliam, D. (1999). Formative Assessment in Mathematics. Part 2: Feedback. Equals: Mathematics and Special Educational Needs, 5(3), 8-11.
Primary Language tr
Journal Section Issue
Authors

Orcid: 0000-0002-6880-2611
Author: Ali Göçer (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-3426-3629
Author: Rahime Şentürk

Bibtex @research article { yyusbed545673, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {123 - 149}, doi = {}, title = {TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ}, key = {cite}, author = {Göçer, Ali and Şentürk, Rahime} }
APA Göçer, A , Şentürk, R . (2019). TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (43), 123-149. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yyusbed/issue/44211/545673
MLA Göçer, A , Şentürk, R . "TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 123-149 <http://dergipark.org.tr/yyusbed/issue/44211/545673>
Chicago Göçer, A , Şentürk, R . "TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 123-149
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ AU - Ali Göçer , Rahime Şentürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 149 VL - IS - 43 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ %A Ali Göçer , Rahime Şentürk %T TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V %N 43 %R %U
ISNAD Göçer, Ali , Şentürk, Rahime . "TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 43 (March 2019): 123-149.