Year 2013, Volume 23, Issue 3, Pages 229 - 235 2013-09-01

Determination of Grafting Success of Sultani Seedless Grape Variety on Different American Rootstocks
Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi

- A.ÇAKIR [1] , N. KARACA [2] , M. SIDFAR [3] , Ç. BARAL [4] , G. SÖYLEMEZOĞLU [5]

234 336

This research was conducted at the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ankara University between 2008 and 2009. In the trial, the cuttings from Sultani seedless grape variety and 8 American rootstock (1616C, 1103P, 140Ru, 110R, 99R, 41B, 5BB and SO4) were used. Bench grafting was done with omega grafting machine. In the trial, sprouting ratios, callus formation, bottom root and neck root formation were also investigated. In this study, 8 American rootstock and Sultani seedless grape variety were used and the bottom root formation was the highest in SO4 with a percentage of 59.38% and it was followed by 41B with 37.50% and 1616C with 33.34%. The lowest root formation was in 5BB with 13.54%. While the highest bottom root formation occurred in 110R with a percentage of 95.84%, it was followed by 99R with 71.88% and SO4 with 68.78%. The lowest bottom root formation occurred in 1616C with a percentage of 27.09%. While the highest sprouting ratio was observed in 41B with a percentage of 47.92%, the lowest sprouting ratio occurred in 1616C with 27.08%. The highest all-round callus formation occurred in 5BB with a percentage of 82.29% and the lowest all-round callus formation was observed in 99R with 4.8%. According to the results of the study, the highest results were achieved on American rootstocks SO4, 110R, 41B and 5BB in terms of bottom root and neck root formation, sprouting ratios, callus formation.
Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde 2008 ve 2009 yılları arasında yapılmıştır. Denemede Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinden alınan aşı kalemleri ile 8 Amerikan asma anacı (1616C, 1103P, 140Ru, 110R, 99R, 41B, 5BB ve SO4) dan alınan çelikler kullanılmıştır. Masa başında omega aşı makinesiyle aşılama işlemi gerçekleştirilmiştir. Denemede; gözde sürme, kallus oluşumu, dip kök ve boğaz kök oluşumu tespiti yapılmıştır. 8 Amerikan asma anacı ve Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinin kullanıldığı bu çalışmada boğaz kök oluşumu yüzdesi % 59.38 ile en yüksek SO4 anacında gerçekleşirken bunu % 37.50 ile 41B ve % 33.34 ile de 1616C anaçları izlemiştir. En düşük boğaz kök oluşumu ise % 13.54 ile 5BB anacında gerçekleşmiştir. Dip kök oluşumu bakımından en yüksek değer % 95.84 ile 110R anacında gözlenirken bunu % 71.88 ile 99R ve % 68.78 ile de SO4 anaçları izlemiştir. En düşük dip kök oluşumu ise % 27.09 ile 1616C anacında gerçekleşmiştir. Süren göz sayısı bakımından en yüksek değeri % 47.92 ile 41B anacında gözlenirken, en düşük süren göz % 27.08 ile 1616C anacında gerçekleşmiştir. Çepeçevre kallus oluşumu yüzdesi % 82.29 ile 5BB anacında gerçekleşirken, en düşük çepeçevre kallus oluşumu % 4.8 ile 99R anacında gerçekleşmiştir. Yapılan söz konusu çalışma sonucunda dip kök oluşumu, boğaz kök oluşumu, süren göz sayısı ve çepeçevre kallus oluşumu bakımından en yüksek değerleri uygulama sırasıyla, SO4, 110R, 41B ve 5BB Amerikan asma anaçlarından elde edilmiştir.
 • Akman İ, Ilgın C (1993). Aşılı asma fidanı üretiminde çimlendirmede kullanılan katlama materyalinin fidan randıman ve kalitesine etkisi. Bağcılık Araştırma Ens., Yayın No: 52. Manisa.
 • Alaçamlı M (1987). Bazı alman üzüm çeşitlerinin Ege bölgesinde kullanılan asma anaçları ile aşı tutma durumunun saptanması. Ege Ü. Yüksek lisans tezi. İzmir
 • Altındişli A, Kara S, Kısmalı D (1998). Tüpte ve kasada farklı ortamların fidan randımanı ve kalitesine etkileri. 4. Bağcılık Semp., Yalova, s: 217-221.
 • Cangi R, Balta F, Doğan A (2000). Aşılı asma fidanı üretiminde kullanılan katlama ortamlarının fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkilerinin anatomik ve histolojik olarak incelenmesi. Tr. J. of Agriculture and Foresty, 24. 393-396 s.
 • Çelik H, Ağaoğlu Y. S (1980). Aşılı köklü asma fidanı üretiminde farklı çeşit/anaç kombinasyonlarının aşıda başarı üzerine etkileri. Ankara Ü. Z. F. Yıllığı 1979. Cilt: 29. Ankara.
 • Çelik S, Delice A, Arın L (1992). Fidanlık kosullarında asılı asma fidanı üretimi. DOGA, Tr. J. Agric. Forestry., 16: 507-518.
 • Çelik H, Marasalı B, Söylemezoglu G, Göktürk N, Ergül A, Patlak H (1995a). Bagda uygulanan farklı asılama yöntemlerinin asıda basarı üzerine etkileri. Türkiye II Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt II : 480-484. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Böl., 3-6 Ekim, Adana.
 • Çelik H, Çelik M, Kadıoglu R, Çelik S, Kocamaz E, Yalçın R, Özkaya M. T (1995b). Türkiye’de meyve ve asma fidanı kullanımı ve üretimi. IV. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. T.C. Ziraat Bank. Kültür Yay.: No.: 26, Cilt: 2, 941-964, Ankara.
 • Çelik H, Ağaoğlu Y. S, Fidan Y, Marasalı B, Söylemezoğlu G (1998). Genel Bağcılık. Sun Fidan A. Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1, Ankara.
 • Çetinkaya H (1995). Bazı üzüm çeşitlerinin aşılı köklü fidanlarında anaç ve kalemin fidan kalitesine etkileri üzerine araştırmalar. Ege Ü. Yüksek lisans tezi. İzmir.
 • Çoban H, Kara S (2003). Bazı üzüm (Vitis Vinifera L.) çeşitlerinin asma anaçları ile aşı tutma durumu ve fidan kalitesine etkileri üzerine araştırmalar. Anadolu Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Dergisi, 13(1), 176-187.
 • Gargın S, İşçi B, Altındişli A (2011). 41 B Amerikan asma anacı ile aşılı bazı üzüm çeşitlerinin Aşı uyuşma katsayıları üzerine bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi, Soma Meslek Yüksek Okulu Teknik Bilimler Dergisi, Cilt:1, s:11
 • Doğan A (1996). Aşılı asma fidanı üretiminde IBA, NAA ve plastik malç uygulamalarının fidan randıman ve kalitesine etkileri üzerinde bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üni. Fen Bilimleri Ens. Van. Laszlo I, Valeanu L (1969). The Storage of Vine Propagating Material Under Controlled Temperature Conditions. Rev. Hort. Vitis. 18 (19): 40-50.
 • Janick J (1986). Horticultural Science. 4th. Ed., W.H. Freeman and Company, New York: 39-346. 746p. Jensen F (1988). High level grafting of grapevines. Amer. J. Enol. Vitic., 22: 35-39
 • Kısmalı İ (1978). Yuvarlak çekirdeksiz üzüm çeşidi ve farklı amerikan asma anaçları ile yapılan aşılı köklü asma fidanı üretimi üzerine araştırmalar. Ege Ü. Z. F. Doçentlik tezi İzmir.
 • Roux Le D. J (1988). The collection and storage of vineyard grafting material. VORI leaflet, 209. Stellenbosch, South Africa, 2p.
 • Ruckenbauer W, Traxler H. (1975). Weinbau Heute. Handbuch für Beratung, Schule und Praxis. Leopold Stocker Verlag, Graz-Stutgard, 416p.
 • Weaver J. R (1976). Grape Growing. A Wiley-Interscience Publication. John Wiley and Sons Inc., New York, 371p.
 • Winkler A. J, Cook J. A, Kliewer W. M., Lider L. A (1974). General Viticulture. University of California Press., Berkeley and Los Angeles, 633p.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: - A.ÇAKIR

Author: N. KARACA

Author: M. SIDFAR

Author: Ç. BARAL

Author: G. SÖYLEMEZOĞLU

Bibtex @ { yyutbd235961, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2013}, volume = {23}, pages = {229 - 235}, doi = {}, title = {Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {A.ÇAKIR, - and KARACA, N. and SIDFAR, M. and BARAL, Ç. and SÖYLEMEZOĞLU, G.} }
APA A.ÇAKIR, - , KARACA, N , SIDFAR, M , BARAL, Ç , SÖYLEMEZOĞLU, G . (2013). Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 23 (3), 229-235. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/21975/235961
MLA A.ÇAKIR, - , KARACA, N , SIDFAR, M , BARAL, Ç , SÖYLEMEZOĞLU, G . "Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 23 (2013): 229-235 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/21975/235961>
Chicago A.ÇAKIR, - , KARACA, N , SIDFAR, M , BARAL, Ç , SÖYLEMEZOĞLU, G . "Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 23 (2013): 229-235
RIS TY - JOUR T1 - Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi AU - - A.ÇAKIR , N. KARACA , M. SIDFAR , Ç. BARAL , G. SÖYLEMEZOĞLU Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 229 EP - 235 VL - 23 IS - 3 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi %A - A.ÇAKIR , N. KARACA , M. SIDFAR , Ç. BARAL , G. SÖYLEMEZOĞLU %T Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi %D 2013 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD A.ÇAKIR, - , KARACA, N. , SIDFAR, M. , BARAL, Ç. , SÖYLEMEZOĞLU, G. . "Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 23 / 3 (September 2013): 229-235.