Year 2017, Volume 27, Issue 3, Pages 396 - 405 2017-09-29

Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği
A Research on Housing Characteristics of Cattle Enterprises; The Case of Erzurum, Narman

Olcay GÜLER [1] , Recep AYDIN [2] , Abdulkerim DİLER [3] , Mete YANAR [4] , Rıdvan KOÇYİĞİT [5] , Ahmet MARAŞLI [6]

223 976

Bu çalışma Erzurum ili Narman ilçesinde bulunan sığır barınaklarına ilişkin yapısal özelliklerin belirlenmesi, mevcut sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Narman ilçe ve köylerinde 208 işletme sahibiyle yüz yüze anket yapılarak veriler elde edilmiştir. İşletmelerde yer alan barınakların % 55.3’ü klasik bağlı duraksız, % 38.5’i bağlı duraklı, % 6.3’ü ise serbest duraklı kapalı sistem karakterindedir. Söz konusu barınakların ortalama kapasitesi 38 baş ve barınak yaşı ortalama 17.1 yıl olarak belirlenmiştir. Sığırcılık işletmelerinin % 55.3’ünün ahır duvarlarında taş yapı malzemesi, ahır tabanında % 43.8 beton, çatı örtü malzemesi olarak % 48.1 oranında sac, yemliklerde ise % 48.1’i ahşap yapı malzemesi kullanmışlardır. Ahırların sadece % 6.3’ünde yem yolu, % 47.5’sinde 2 adet pencere ve % 45.7’sinde 1 adet, % 40.0’ında ise 2 adet baca bulunmaktadır. İşletme barınaklarının % 91.3’ünde doğum bölmesi bulunmadığı, % 88.5’inde dana, düve ve inek çağındaki hayvanların aynı ahırda barındırıldığı, % 78.8’inde yataklık kullanıldığı ve yataklık çeşidi olarak ilk sırada % 87.8 oranında kuru gübrenin kullanıldığı tespit edilmiştir. İşletmelerin % 76.9’unda gübrenin ahır yakınında açıkta depolandığı, % 53.4’ünde gübrenin tarlada gübre olarak, % 38.0’inde yakacak olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Narman ilçesinde ahır tipleri, havalandırma ve gübreleme gibi problemlerin çözümü için eğitim ve teşvike ihtiyaç vardır.

This study was carried out to determine the problems and to suggest solutions by determining the structural characteristic of barns in the cattle farm enterprises in Narman county of Erzurum province. For this purpose, data obtained from a survey conducted face to face with 208 owners of the enterprises. In the enterprises, the percentages of the tied-free stall barns and tied-stall barns and free-stall barns were 55.3 %, 75 %, 6.3 % respectively. Average capacity of the barns was determined as 38 cattle. Additionally, the average age of the barns was determined as 17.1 years. Percentages of the enterprises that used stone for construction of the barn walls, concrete for the barn floor, sheet medal for the barn roof and wooden material for the feeder were 55.0 %, 43.8 %, 48.1 % and 48.1 % respectively. Just 63 % of enterprises had feed alley, 47.7 % of them had 2 windows and 45.7 % of them had 1 chimney, 40.0 % of them had 2 chimneys. While 91.3 % of the barns didn’t have a delivery chamber, it was found out that cattle in 88.5 % of the enterprises were fed together in the same barn. Moreover, 78.8 % of the breeders used bedding materials in their barns and 87.8 % of the breeders used dry manure as bedding material. Furthermore, 76.9 % of them stored the manure next to the barns without covering. Manure was spread to the farms as manure in 53.4 % of enterprises, while it was used as fuel in 38.0 % of the enterprises. To solve problems such as barn types, ventilation and utilization of manure in Narman county, education and encouragement are needed.

 • Akyüz A (1998). Van yöresi aile işletmelerinde büyükbaş hayvan barınaklarının durumu ve geliştirme olanakları. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Anonim (2017). Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği. http://www.tarim.gov.tr/Konular/ Hayvancilik/Buyukbas-Hayvancilik (Erişim tarihi:10 Mart 2017).
 • Aydın R, Güler O, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Avcı M (2016). Erzurum İli Hınıs İlçesi sığırcılık işletmelerinin barınak özellikleri üzerine bir araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(1): 98-111.
 • Bakan Ö (2014). Ağrı İli süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 92s. Erzurum.
 • Bakır, G (2001). Van iline ithal edilen kültür ırkı sığırların özel işletmelere adaptasyonu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(4): 415-427.
 • Bakır G (2002). Van İlindeki özel süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 12(2): 1-10.
 • Bardakçıoğlu HE, Türkyılmaz MK, Nazlıgül A (2004). Aydın İli süt sığırcılık işletmelerinde kullanılan barınakların özellikleri üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(2): 51-62.
 • Bayraktar H, Uğurlu N, Yılmaz AM (2010). Bitlis İli Ahlat ve Adilcevaz İlçeleri süt sığırı işletmelerinde barınakların değerlendirmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(2): 17-22.
 • Cochran WG (1977). Sampling Techniques. 3rd Edition. John Wiley and Sons. New York.
 • Daş A, İnci H, Karakaya E, Şengül AY (2014). Bingöl ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine bağlı sığırcılık işletmelerinin mevcut durumu. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(3): 421-429.
 • Demir P, Adıgüzel SI, Sarı M, Ayvazoğlu C (2014). Kars merkez ilçedeki süt sığırcılık işletmelerinin genel yapısı ve ekonomik boyutu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 28(1): 9-13.
 • Diler A, Kocyigit R, Yanar M, Aydın R, Güler O, Avcı M (2016). Erzurum ili Hınıs ilçesi sığırcılık işletmelerinde sığır besleme uygulamaları üzerine bir araştırma. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31(1):149-156.
 • Dou Z, Galligan DT, Ramberg CF, Meadows C, Ferguson JD (2001). A survey of dairy farming in Pennsylvania: Nutrient Management Practices and Implications. Journal of Dairy Science, 84(4): 966-973.
 • Erkmen Y, Çelik A, Yıldız C (2000). Erzurum İli süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal durumu ve ahır içi mekanizasyon özellikleri üzerine bir araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 01-02 Haziran, Erzurum.
 • Güler O, Aydın R, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Avcı M (2016). Erzurum İli Hınıs İlçesi sığırcılık işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 30(1): 27-37.
 • Han Y, Bakır G (2010). Özel besi işletmelerinin barınak yapısı ve etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(1): 45-51.
 • Heinrichs AJ, Graves, RE, Kiernan NE (1987). Survey of calf and heifer housing on Pennsylvania dairy farms. Journal of Dairy Science, 70: 1952-1957.
 • Ildız F (1999). Tokat İli merkez ilçesinde ithal sığır yetiştiren tarım işletmelerinin yapısı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 90s. Ankara.
 • Kaygısız A, Tümer R (2009). Kahramanmaraş İli süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri; 2. Barınak özellikleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 12(1): 40-47.
 • Koçyiğit R, Diler A, Yanar M, Güler O, Aydın R, Avcı M (2015). Erzurum İli Hınıs İlçesi sığırcılık işletmelerinin yapısal durumu: Çiftlik yönetimi ve buzağı yetiştirme uygulamaları. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(4): 85-97.
 • Köse K (2006). Uşak İli damızlık sığır yetiştiriciler birliğine kayıtlı işletmelerin genel yapısı. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 84 s. Tekirdağ.
 • Meyer DM, Garnett I, Guthrie JC (1997). A Survey of dairy manure management practices in California. Journal of Dairy Science, 80(8): 1841-1845.
 • Orman A (2017). AB Ülkelerinde Ahır ve Ağılların Kuruluşunda Aranan Koşullar (Sunum). http://www.slaytarsivi.com/wp-content/uploads/slaytlar/3/4/ab_ulkelerinde_ ahir_ve_agillarin_ kurulusunda_aranan_kosullar.zip. (Erişim tarihi: 21 Mart, 2017).
 • Özen N, Oluğ HH (1997). Burdur süt sığırcılığının sorunları ve çözüm önerileri. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, 9-10 Ocak, Tekirdağ.
 • Özhan M, Tüzemen N, Yanar M (2009). Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Süt ve Et Sığırcılığı) (Düzeltilmiş 5. Baskı), Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notu Yayın No:134.
 • Özyürek S, Koçyiğit R, Tüzemen N (2014). Erzincan ilinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri: Çayırlı İlçesi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(3):19-26.
 • Sheppard SC, Bittman S, Swift ML, Beaulieu M, Sheppard MI (2011). Ecoregion and farm size differences in dairy feed and manure nitrogen management: A survey. Canadian Journal of Animal Science, 91(3):459-473.
 • Şahin O (1994). Ayaş ilçesine bağlı köylerindeki süt sığırcılığının yapısı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 125s. Ankara.
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H (2012). Muş İlinde sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerin yapısal özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 26(1): 9-16.
 • Tatar AM (2007). Ankara ve Aksaray damızlık sığır yetiştiricileri il birliklerine üye süt sığırcılığı işletmelerinin yapısı ve sorunları. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 119 s. Ankara.
 • Tilki M, Sarı M, Aydın E, Işık S, Aksoy AR (2013). Kars İli sığır işletmelerinde barınakların mevcut durumu ve yetiştirici talepleri: I. Mevcut durum. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(1):109- 116.
 • Tugay A, Bakır G (2006). Giresun yöresindeki özel süt sığırcılığı işletmelerinin ırk tercihleri ve barınakların yapısal durumu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37(1): 39-47.
 • TUİK (2017). Türkiye İstatistik Kurumu. Hayvancılık istatistikleri. http://www.tuik.gov.tr, (Erişim tarihi: 10.11.2015).
 • Tutkun M (1999). Diyarbakır ili merkez ilçeye bağlı köylerdeki süt sığırcılığının yapısı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 52s. Ankara.
 • Uğurlu N, Şahin S (2010). Kayseri ili süt sığırı barınaklarının yapısal özellikleri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(2): 23-26.
 • Vasseur E, Borderas F, Cue RI, Lefebvre D, Pellerin D, Rushen JDe Passillé, AM (2010). A survey of dairy calf management practices in Canada that affect animal welfare. Journal of Dairy Science, 93(3): 1307-1316.
 • Yamane T (2006). Temel Örnekleme Yöntemleri. Çeviri, Esin, A, Bakır, M.A, Aydın, C, Güzbüzsel, E. Literatür Yayınları: 53, İstanbul.
 • Yener H, Atalar B, Mungan M (2013). Şanlıurfa İlindeki sığırcılık işletmelerinin biyogüvenlik ve hayvan refahı açısından değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(2): 87-93.
 • Yıldız B (2013). Çankırı ili süt sığırı barınaklarının yapısal özellikleri ve yeni barınak modellerinin geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 87s. Adana.
 • Yıldız Y, (1988). Çukurova bölgesi süt sığırcılığı işletmelerinde mekanizasyon uygulamaları. Tarımsal Mekanizasyon II. Ulusal Kongresi, 10-12 Ekim, Erzurum.
Subjects Science
Published Date Eylül
Journal Section Articles
Authors

Author: Olcay GÜLER
Country: Turkey


Author: Recep AYDIN
Country: Turkey


Author: Abdulkerim DİLER
Country: Turkey


Author: Mete YANAR
Country: Turkey


Author: Rıdvan KOÇYİĞİT
Country: Turkey


Author: Ahmet MARAŞLI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 29, 2017

Bibtex @research article { yyutbd315389, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2017}, volume = {27}, pages = {396 - 405}, doi = {10.29133/yyutbd.315389}, title = {Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği}, key = {cite}, author = {GÜLER, Olcay and AYDIN, Recep and DİLER, Abdulkerim and YANAR, Mete and KOÇYİĞİT, Rıdvan and MARAŞLI, Ahmet} }
APA GÜLER, O , AYDIN, R , DİLER, A , YANAR, M , KOÇYİĞİT, R , MARAŞLI, A . (2017). Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27 (3), 396-405. DOI: 10.29133/yyutbd.315389
MLA GÜLER, O , AYDIN, R , DİLER, A , YANAR, M , KOÇYİĞİT, R , MARAŞLI, A . "Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017): 396-405 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/31486/315389>
Chicago GÜLER, O , AYDIN, R , DİLER, A , YANAR, M , KOÇYİĞİT, R , MARAŞLI, A . "Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017): 396-405
RIS TY - JOUR T1 - Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği AU - Olcay GÜLER , Recep AYDIN , Abdulkerim DİLER , Mete YANAR , Rıdvan KOÇYİĞİT , Ahmet MARAŞLI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.315389 DO - 10.29133/yyutbd.315389 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 396 EP - 405 VL - 27 IS - 3 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.315389 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.315389 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği %A Olcay GÜLER , Recep AYDIN , Abdulkerim DİLER , Mete YANAR , Rıdvan KOÇYİĞİT , Ahmet MARAŞLI %T Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği %D 2017 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 27 %N 3 %R doi: 10.29133/yyutbd.315389 %U 10.29133/yyutbd.315389
ISNAD GÜLER, Olcay , AYDIN, Recep , DİLER, Abdulkerim , YANAR, Mete , KOÇYİĞİT, Rıdvan , MARAŞLI, Ahmet . "Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 / 3 (September 2017): 396-405. https://doi.org/10.29133/yyutbd.315389
AMA GÜLER O , AYDIN R , DİLER A , YANAR M , KOÇYİĞİT R , MARAŞLI A . Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği. YYU J AGR SCI. 2017; 27(3): 396-405.
Vancouver GÜLER O , AYDIN R , DİLER A , YANAR M , KOÇYİĞİT R , MARAŞLI A . Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2017; 27(3): 405-396.