Year 2018, Volume 28, Issue 3, Pages 295 - 304 2018-09-28

The Effects of Nitrogen and Phosphor Fertilizers on Fodder Value of Forest Gap Rangeland in Bartın
Bartın İli Orman İçi Meralarında Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Yem Değeri Üzerine Etkileri

Ayşe GENÇ LERMİ [1] , Suzan ALTINOK [2]

34 106

This research was carried out to determine the effects of nitrogen and phoshorus fertilization which were applied in different doses to forest gap rangelands in Akmanlar village of Bartın province during the 2006 and 2007. The doses of 0, 5 and 10 kg P da-1 of P2O5 as Triple Super Phosphate and 0, 5, 10, 15, 20 kg N da-1 of Calcium Ammonium Nitrate were applied to rangeland. It was evaluated forage value that hay obtained from fist and second cut. the first cut, the mean crude protein ratio was 16.52%, while the second cut it decreased to 12.35%. It was determined that the combined fertilizer increased the crude protein ratio. Nört detergan fibre (NDF) ratio was increaed with the increasing of nitrogen doses, however it was decreased with increasing of phosphor doses. The ratio of Asid detergan fibre (ADF) was decreased with the inreasing of nitrogen doses, however it was not affected with phosphor applications. The combine affect of nitrogen and phosphor increased the ash ratio. The highest relative feed value eas obtained from first cut. In Bartin and similar ecologies, in pasture combined fertilizer has been the result of favorably affecting forage quality.

Bu araştırma Bartın iline bağlı Akmanlar Köyü orman içi mera alanında farklı dozlarda uygulanan azotlu ve fosforlu gübrelemenin yem kalitesine etkilerini belirlemek amacıyla 2006 ve 2007 yıllarında iki yıl süre ile yürütülmüştür. Mera alanına 0, 5 ve 10 kg/da P205 gelecek şekilde Triple Süper Fosfat ve 0, 5, 10, 15 ve 20 kg/da azot gelecek şekilde Kalsiyum Amonyum Nitrat gübresi uygulanmıştır. İlk iki biçimden elde edilen otun yem kalitesi değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre birinci biçimden elde edilen otun yem kalitesinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Birinci biçimde ortalama ham protein oranı % 16,52 iken ikinci biçimde % 12,35’e düşmüştür. Kombine gübrelemenin ham protein oranını artırdığı belirlenmiştir. Nötr deterjan fiber (NDF) oranı artan azot uygulaması ile birlikte artmış fosfor uygulaması ile azalmıştır. Asit deterjan fiber (ADF) oranını fosfor uygulamaları etkilemezken, azot uygulamaları artırmıştır. Azot ve fosforun birlikte etkisi kül oranını artırmıştır. En yüksek nispi yem değerleri (NYD) birinci biçimden elde edilmiştir. Bartın ve benzer ekolojilerde meralarda kombine gübrelemenin meranın yem kalitesini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. 

 • Anonymous (1988). SAS/STAT User’s Guide. Version 6. Fourth edn. Vol.2 SAS Instute Inc.. Cary. NC. USA. 1686 p.
 • Akyıldız. R. (1984). Yemler Bilgisi Laboratuvar Kılavuzu 213. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınlar: 895. Ankara.
 • Balabanli, C., Albayrak, S., ve Yüksel, O. (2010). Effects of nıtrogen, phosphorus and potassıum fertılızatıon on the qualıty and yıeld of natıve rangeland. Turkish Journal of Field Crops, 15(2): 164–168.
 • Ergon, Kirwan, L., Fystro, G., Bleken, M. A., Collins, R. P., & Rognli, O. A. (2017). Species interactions in a grassland mixture under low nitrogen fertilization and two cutting frequencies. II. Nutritional quality. Grass and Forage Science, 72(2):333–342.
 • Gürsoy, E., ve Macit, M. (2017). Erzurum ili çayır ve meralarında doğal olarak yetişen bazı buğdaygil yem bitkilerinin nispi yem değerleri bakımından karşılaştırılması. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 2708(21): 309–317.
 • Galdamez-Cabrera, N.W., Coffey, K.P., Coblentz, W.K., Turner, J.E., Scarbrough, D.A., Jhonson, Z.B., Gunsaulis, J.L., Daniels, M.B., Helwig,D.H. (2003). In situ ruminal degradation of dry matter ve fiber from bermuda grass fertilized with different nitrogen rates ve harvested on two dates. Animal Feed Science ve Tecnology, 105(1/4):185-198.
 • Çınar, S., Avcı, M., Hatipoğlu, R., Kağan, K., Atış, İ., Tükel, T., Aydemir, D., Yücel, H. (2005). Hanyeri Köyü (Tufanbeyli-Adana) merasının yamaç kesiminde azot ve fosfor gübrelemesinin botanik kompozisyon, ot verimi ve ot kalitesine etkileri üzerine bir araştırma. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül, Antalya, Türkiye, s. 873-877.
 • Gökkuş. A. (1990). Gübreleme, sulama ve otlatmanın Erzurum ovasındaki çayırların kimyasal ve botanik kompozisyonlarına etkileri. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 21(2): 7-24.
 • Göktepe, A. E. (2015). Ruminantlar için Karamba (Lolium multiflorum cv. Caramba) bitkisinin nispi yem değerinin ve in vitro sindirilebilirliğinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Hackmann, T. J.; Sampson, J. D.; Spain, J. N. (2008). Comparing relative feed value with degradation parameters of grass and legume forages. Journal of Animal Scıence, 86(9):2344-2356.
 • Kuşvuran, A., Nazlı, İ.R. ve TANSI, V. (2011). Türkiye’de ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde çayır-mera alanları, hayvan varlığı ve yem bitkileri tarımının bugünkü durumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2):21-32.
 • Kutlu, H.R. (2008). Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü. Ders notu. Z.M. 208. Adana.
 • Martiniello, P. and Paoletti, R. (2002). Residual effects chemical fertilizer on coenoses of Mediterranean pasturelves. Multi-function grasslves: quality forages, animal products ve lvescapes. Proceedings of the 19th General Meeting of the European Grasslve Federariton, La Rochelle, France, 27-30 May, France, pp. 810-811.
 • Mbanzamihigo, L., Fievez, V., da Costa Gomez, C., Piattoni, F., Carlier, L. ve Demeyer, D.(2002). Methane emissions from the rumen of sheep fed a mixed grass-clover pasture at two fertilisation rates in early ve late season. Canadian Journal Animal Science 82(1): 69–77.
 • McLean, R.W. and Ternouth, J.H. (1994). The growth and phosphorus kinetics of steers grazing a subtropical pasture. Australian Journal of Agricultural Research, 54(8):1831-1845.
 • Marshall, S.A., Campell, C.P. and Buchanan-Smith, J.G. (1998). Seasonal changes in quality and botanical composition of a rotationally grazed grass-legume pasture in southern Ontario. Canadian Journal Animal Science, 78(2):205-210.
 • Manga, İ., Altın, M. ve Gökkuş, A. (1986). Erzurum doğal meralarında uzun yıllar gübrelemenin, verim, vejetasyon ve toprağın bazı özellikleri üzerine bir araştırma. Doğa Tarım ve Orman Dergisi; 10(2): 235-243.
 • Özaslan A., Gökkuş A., Koç A. (1999). Yırtma, gübreleme ve herbisit uygulamalarının taban mer'a vejetasyonlarına etkileri, GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs, Şanlıurfa, Türkiye, s. 691-702. , Turkey.
 • Palta, Ş., ve Genç Lermi, A. (2017). Bartın ili kent ormanı alt florasındaki otsu bitkilerin bazı özelliklerinin belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi dergisi 5(2):1–8.
 • Rohweder, D.A., R.F. Barnes and N. Jorgensen, (1978). Proposed hay grading standards based on laboratory analyses for evaluating quality. J. Anim. Sci., 47(3): 747-759.
 • Sarwar, M., Khan, M. ve Saeed, M. N. (1999). İnfluence of nitrogen fertilization of mottgrass (Pennisetum purpureum) on its composition, dry matter intake, ruminal charachterisitcs and digestion kinetics in cannulated bufalo bulls. Animal Feed Science ve Technology. 82(1-2):121-130.
 • Türk, M., Albayrak, S., Yüksel, O. (2007). Effects of five different phosphorus ve harvesting stages on forage yield ve quality of narbon vetch. New Zealve Journal of Agricultural Research, 50(4):457-462.
 • Vasileva, V. and Kostov, O. (2002). Effect of different fertilization on the lucerne productivity under water deficiency stress. Multi-function grasslves; quality forages, animal products ve lvescapes. Proceedings of the 19th General Meeting of the European Grasslve Federation, La Rochelle, 27-30 May, France, pp. 484-485.
 • Van Dyke NJ and Anderson PM. (2000). Interpreting a forage analysis. Alabama cooperative extension. Circular ANR-890,
 • Virender Sardan Narwal, S.S. (2001). Effect of rhizobium seed inoculation ve nitrogen on fodder quality of berseem (Trifolium alexverinum L.) under differentlevels of phosphorus. Research on Crops, 2(2):123-133.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe GENÇ LERMİ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Suzan ALTINOK
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { yyutbd414478, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {295 - 304}, doi = {10.29133/yyutbd.414478}, title = {Bartın İli Orman İçi Meralarında Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Yem Değeri Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {GENÇ LERMİ, Ayşe and ALTINOK, Suzan} }
APA GENÇ LERMİ, A , ALTINOK, S . (2018). Bartın İli Orman İçi Meralarında Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Yem Değeri Üzerine Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28 (3), 295-304. DOI: 10.29133/yyutbd.414478
MLA GENÇ LERMİ, A , ALTINOK, S . "Bartın İli Orman İçi Meralarında Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Yem Değeri Üzerine Etkileri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 295-304 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/39996/414478>
Chicago GENÇ LERMİ, A , ALTINOK, S . "Bartın İli Orman İçi Meralarında Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Yem Değeri Üzerine Etkileri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 295-304
RIS TY - JOUR T1 - Bartın İli Orman İçi Meralarında Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Yem Değeri Üzerine Etkileri AU - Ayşe GENÇ LERMİ , Suzan ALTINOK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.414478 DO - 10.29133/yyutbd.414478 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 304 VL - 28 IS - 3 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.414478 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.414478 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Bartın İli Orman İçi Meralarında Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Yem Değeri Üzerine Etkileri %A Ayşe GENÇ LERMİ , Suzan ALTINOK %T Bartın İli Orman İçi Meralarında Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Yem Değeri Üzerine Etkileri %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 28 %N 3 %R doi: 10.29133/yyutbd.414478 %U 10.29133/yyutbd.414478
ISNAD GENÇ LERMİ, Ayşe , ALTINOK, Suzan . "Bartın İli Orman İçi Meralarında Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Yem Değeri Üzerine Etkileri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 / 3 (September 2018): 295-304. https://doi.org/10.29133/yyutbd.414478