Year 2018, Volume 28, Issue 4, Pages 412 - 418 2018-12-31

Bazı Silajlık Sorgum ve Sudan Otu Çeşitlerinin İkinci Ürün Verim ve Bazı Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product

Bilal KESKİN [1] , Hakkı AKDENİZ [2] , Süleyman TEMEL [3] , Barış EREN [4]

50 196

Araştırma, ikinci ürün silajlık olarak yetiştirilen 3 adet sorgum (Rox, Early Sumac ve Leoti), 2 adet sorgum x sudan otu melezi (Nutri Honey ve Hay Day) ve 1 adet sudan otu (Gözde 80) çeşidinin verim ve bazı bitkisel özelliklerinin belirlemek amacıyla, Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin deneme alanlarında 2015 yılında sulu şartlarda yürütülmüştür. Deneme tam şansa bağlı tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada çeşitlerin bitki boyu (cm), yaş ot verimi (kg/da), kuru ot oranı (%), kuru ot verimi (kg/da), yaprak oranı (%), sap oranı (%), yaprak sayısı (adet/bitki) ve bitki ağırlığı (g) belirlenmiştir. Çeşitlerin bitki boyu 197.1-299.4 cm, yaş ot verimi 3148.6-8337.6 kg/da, kuru ot oranı % 32.0-38.0, kuru ot verimi 1141.2 -2658.1 kg/da, yaprak oranı % 15.7-% 20.0, sap oranı % 71.7-78.0, salkım oranı % 7.0-9.3, yaprak sayısı 9.5-12.5 adet/bitki ve bitki ağırlığı 375.5-875.5 g/bitki arasında bulunmuştur. Yaş ot verimi üzerine bitki ağırlığı ve kuru ot veriminin etkileri önemli ve pozitif yönde olurken, bitkisel özelliklerden bitki boyu, yaprak, sap, salkım oranları ile yaprak sayısının verimler üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; Hay Day, Early Sumac ve Leoti çeşitleri yaş ot ve kuru ot verimleri açısından bölge ekolojisi için tavsiye edilebilir.

The aim of this paper was to investigate some plant traits and yield of silage sorghum cultivars and sudangrass grown as the second crop in the center of agricultural research and applying, in the 2015 year. In the experiment was used three sorghum (Rox, Early Sumac, and Leoti), two sorghum x sudangrass hybrid (Nutri Honey and Hay Day) and one, Sudan-grass (Gözde 80) under irrigated conditions of Iğdır. The experimental layout was completely randomized block design with three replicates. Plant height of cultivars (cm), dry matter ratio (%), green herbage and dry matter yield (kg da-1), leaf ratio (%), the stem ratio (%), ear rate (%), the number of leaves per plant and the plant weight (g) was determined in the trial. According to results of experiments, plant heights (197.1-299.4 cm), green yield (3482-8337 kg da-1), dry matter ratio (32.0-38.0 %), dry matter yield (1141.2-2658.1 kg da-1), leaf ratio (15.7-20.0%), the stem ratio (71-78 %), the panicle ratio (7.3-9.3%), the number of leaves (9.5-12.5), the plant weight (375.5-875.4 g plant-1) was obtained. Additionally, positive and a significant correlation was observed between the of plant weight and the dry matter yield on the green herbage yield, but the effects of plant height, leaf, stem, leaves rates were insignificant. These results suggested that Hay Day, Leoti and Early Sumac will be able to grow as a silage in respect of green herbage and dry matter yields under the ecological condition of this region.

 • Akdeniz H., Yılmaz I,. Bozkurt M., A., Keskin B. 2006. The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Applications on Grain Sorghum Grown (Sorghum vulgare L.) in Van-Turkey. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 15, No. 1 (2006), 19-26
 • Akdeniz H., Yılmaz İ. Keskin, B., Arvas Ö., 2002. The Effects of Different Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Some Silage Sorghum (Sorghum vulgare L.) Varieties Grown Under Irrigated Conditions in Van-Turkey”. Turk J of Field Crops, 7, 52-60.
 • Ali M.A, Niaz S, Abbas A, Sabir W, Jabran K., 2009. Genetic diversity and assessment of drought tolerant sorghum landraces based on morph-physiological traits at different growth stages. Plant Omics J 2(5): 214-227.
 • Atış İ., Konuskan Ö., Duru M, Gözübenli H., Yılmaz Ş., 2012. Effect of Harvesting Time on Yield, Composition and Forage Quality of Some Forage Sorghum Cultivars. International Journal of Agriculture and Biology · November.
 • Aydın İ., Albayrak,S., 1995. Samsun Ekolojik Şartlarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Bitkilerin Farklı Biçim Zamanlarında Ot ve Ham Protein Verimleri Üzerinde Bir Araştırma. OMÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi,10 (3) 71-81, Samsun.
 • Aydınoğlu B., 2005. Farklı Biçim Dönemlerinin Sorgumun (Sorghum bicolor L.Moench) Hasıl Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, (Doktora Tezi), Antalya.
 • Balabanlı C., Türk, M,. 2005. Sorgum, Sudanotu Melez ve Çeşitlerinin Isparta Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-3.
 • Baytekin H., Tansı V., Sağlamtimur, T., 1996. Harran Ovası Sulu Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Silaj Sorgum Çeşitlerinde Tohumluk Miktarının Ot Verimi ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi. Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 7-19 Haziran, 753-760, Erzurum.
 • Borghi E., Crusciol, C. A. C., Nascente, A. S., Sousa, V. V., Martins, P. O., Mateus, G. P., Costa, C., 2013. Sorghum grain yield, forage biomass production and revenue as affected by intercropping time. European Journal of Agronomy, Vol.51 pp.130-139 ref.49.
 • Çiğdem İ. Uzun F., 2006. Samsun ili taban alanlarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık sorgum ve mısır çeşitleri üzerine bir araştırma. Omü zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):14-19.
 • Erıć P., Ćupina B. (2004.) Uticaj primene različite doze azota na prnos i komponente prinosa krme sirka. Arhiv za poljoprivredne nauke. 62 (22), Beograd
 • Gabatshele M. L., Mathowa, T and Jotia, E., 2013. The effect of defoliation on growth and yield of sorghum (Sorghum bicolor (L) Moench) variety- segaolane.Agriculture and Biology Journal of North America, 2013.4.6.594.599.
 • Hosaflıoğlu, İ., 1998. Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) Ve Sorgum X Sudanotu (Sorghum bicolor-Sorghum sudanense Stapf.) Melezi çeşitlerinin silaj amacıyla ikinci ürün olarak yetiştirme olanakları, (Yüksek Lisans Tezi).Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Ikanović1 J, Janković S, Popović V, Rakić1 S, Dražić4 G, Živanović1 Lj, Kolarić1 Lj. 2014. The Effect of Nitrogen Fertilizer Rates on Green Biomass and dry matter yield of sorghum sp. at different growth stages. Biotechnology in Animal Husbandry 30 (4), p 743-749.
 • İptaş S., Yılmaz M., 1995. Silajlık sorgum ve sorgum x sudanotu melezlerinde farklı sıra aralıklarının bazı morfolojik ve tarımsal özelliklere etkisi üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (1), Tokat, 203-211.
 • Kaplan M., Kara, R., 2014. Silaj Sorgum’da Bazı Fizyolojik Özelliklerin Verim Üzerine Etkileri.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 31 (3), 20-31.
 • Karadağ Y., Özkurt, M., 2014. İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Silajlık Sorgum (Sorghum Bicolor (L).Moench) Çeşitlerinde Farklı Sıra Aralıklarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (1), 19-24.
 • Keskin B., Yılmaz İ.H., Akdeniz H., 2005. Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Mtapf.) Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 36 (2), 145-150.
 • Mahmood A. and Honermeier B. (2012) Chemical Composition and Methane Yield of Sorghum Cultivars with Contrasting Row Spacing. Field Crops Research, 128, 27-33.
 • Miron J., R. Solomon G. Adin U. Nir M. Nikbachat E. Yosef A. Carmi, Z.G. Weinberg, T. Kipnis, E. Zuckerman and D. Ben-Ghedalia, 2006. Effects of harvest stage and re-growth on yield, composition, ensilage and in vitro digestibility of new forage sorghum varieties. J. Sci. Food Agric., 86: 140–147
 • Nordquist P.T. and Rumery M.G.A. (1967) Corn and Sorghum Silage for Lactating Dairy Cows. Journal of Dairy Science, 50, 1255-1261.
 • Öten M., Çakmakçı S., 2010.Determination of Optimum Seed Sowing Time for Six Different Sorghum Cultivars in Purpose of Silage Production in Mediterrenean Coastline. Second International Symposium on Sustainable Development .464-467. June 8-9, Sarajevo.
 • Parlak M. ve Parlak A.Ö., 2006. Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Silajlık Sorgumun (Sorghum bicolor (L.) Moench) Verimine ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi. Ankara Üni. Tarım Bilimleri Dergisi, 12 (1) 8-13.
 • Rakić S., Glamočlija D, Ikanović J, Janković S., Živković M., 2013. Morphological traits, yield and chemical composition of forage sorghum genotypes, grown under different nitrogen rates. Romanian agricultural research, no. 30, 2013.
 • Torrecillas M. Cantamutto M.A. , Bertoia L.M. 2011. Head and stover contribution to digestible dry matter yield on grain and dual-purpose sorghum crop. AJCS 5(2):116-122 (2011), ISSN:1835-2707.
 • Yılmaz İ, 2000. Van Koşullarında Uygun Silajlık Sorgum, Sudanotu ve Sorgum-Sudanotu Melezi Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerinde bir Araştırma. ‘International Animal Nutrition Congress’2000. 4-6 September, s.413-419.
 • Yılmaz İ, Akdeniz, H., Kahraman, A,. 2002. Silaj Amacıyla Yetiştirilen Sorgum-Sudanotu Melez Çeşitlerinde Bitki Sıklığının Verim Öğelerine Etkisi”, Y.Y.Ü Fen Bil. Enst. Derg. 1-9, 7(1).
 • Zerbin I E, Thomas D, 2003. Opportunities for improvement of nutritive value in sorghum and pearl millet residues in South Asia through genetic enhancement. Field Crops Res 84:3-15.
Primary Language en
Subjects Science
Published Date 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Bilal KESKİN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Hakkı AKDENİZ
Country: Turkey


Author: Süleyman TEMEL
Country: Australia


Author: Barış EREN

Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { yyutbd358318, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {412 - 418}, doi = {10.29133/yyutbd.358318}, title = {Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product}, key = {cite}, author = {KESKİN, Bilal and AKDENİZ, Hakkı and TEMEL, Süleyman and EREN, Barış} }
APA KESKİN, B , AKDENİZ, H , TEMEL, S , EREN, B . (2018). Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28 (4), 412-418. DOI: 10.29133/yyutbd.358318
MLA KESKİN, B , AKDENİZ, H , TEMEL, S , EREN, B . "Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 412-418 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/42150/358318>
Chicago KESKİN, B , AKDENİZ, H , TEMEL, S , EREN, B . "Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 412-418
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product AU - Bilal KESKİN , Hakkı AKDENİZ , Süleyman TEMEL , Barış EREN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.358318 DO - 10.29133/yyutbd.358318 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 412 EP - 418 VL - 28 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.358318 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.358318 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product %A Bilal KESKİN , Hakkı AKDENİZ , Süleyman TEMEL , Barış EREN %T Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 28 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.358318 %U 10.29133/yyutbd.358318
ISNAD KESKİN, Bilal , AKDENİZ, Hakkı , TEMEL, Süleyman , EREN, Barış . "Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 / 4 (December 2019): 412-418. https://doi.org/10.29133/yyutbd.358318
AMA KESKİN B , AKDENİZ H , TEMEL S , EREN B . Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product. YYU J AGR SCI. 2018; 28(4): 412-418.
Vancouver KESKİN B , AKDENİZ H , TEMEL S , EREN B . Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2018; 28(4): 418-412.