Year 2017, Volume 54, Issue 2, Pages 157 - 165 2017-06-22

Effects of Tarımbor ((Na2B8O13.4(H2O)) Fertiliser against Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) and Biochemistry and Physiology of Tomato Plants under Greenhouse Conditions
Tarımbor ((Na2B8O13.4(H2O)) Gübresinin Sera Koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)’ya İnsektisit Etkisi ile Domates Bitkisinin Fizyolojisi ve Biyokimyası Üzerindeki Etkilerinin Saptanması

Hatice Kavak [1] , Atilla Levent Tuna [2] , Hasan Sungur Civelek [3]

132 0

In this study which was carried out in Ortaca (Muğla), important region for tomato production in the greenhouses, the insecticide effects of Tarımbor fertiliser against tomato leafminer (Tuta  absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)), and its effect on physiology and biochemistry of tomato plants were evaluated between February-May in 2014. In this purpose Tarımbor fertiliser were applied as 5 different concentrations (10, 20, 30, 40 and 50 g/da) and 5 recurrences. Also, in order to determine the effects of Tarımbor on tomato physiology and biochemistry; boron, chlorophyll, carotenoids, proline, FRAP, CAT, SOD, MDA (lipid peroxidation) determination were made. Highest concentration of Tarımbor (TB5) fertiliser took part in same group with positive control generally (Spinosad active ingredient) as statistically. As a result, Tarımbor fertiliser showed close effect to Spinosad to control of Tuta  absoluta at the TB5 dose. There was no detrimental effects of  Tarımbor even at the highest concentrations in the tomato plant leaves. Increased lipid peroxidation rate in the leaves, stimulated antioxidative system of plant and increased proline content with the antioxidative enzyme activities was also determined with the increase in Tarımbor applications.

 

Türkiye’de, örtüaltı domates üretiminde önemli bir yöre olan Muğla ili Ortaca ilçesinde, 2014  Şubat-Mayıs ayları arasında gerçekleştirilen bu çalışmada Tarımbor (Na2B8O13.4(H2O)) gübresinin Domates galerigüvesi (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)) üzerindeki etkisi ile domateste bitki fizyolojisi ve biyokimyası üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, Tarımbor’un domateste bitki fizyolojisi ve biyokimyası üzerindeki etkisinin saptanması amacıyla yapraklarda bor, klorofil, karotenoid, prolin, FRAP, CAT, SOD, MDA (lipid peroksidasyonu) analizleri gerçekleştirilmiştir. Tarımbor gübresinin beş farklı konsantrasyonu (10, 20, 30, 40, 50 g/da) beş tekerrürlü olarak denenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda genel olarak Tarımbor gübresinin uygulanan en yüksek konsantrasyonu (TB5) pozitif kontrol olarak kullanılan Spinosad etken maddesi ile büyük ölçüde aynı grupta yer alarak domates galerigüvesi mücadelesinde Spinosad’a yakın bir etki göstermiştir. Tarımbor’un en yüksek konsantrasyonunda bile domates bitkisi yapraklarında belirlenen Bor kapsamı toksik değerlere ulaşmamıştır. Ayrıca, Tarımbor konsantrasyonundaki artışa paralel olarak, yapraklarda lipit peroksidasyon oranının arttığı, bitki antioksidatif sisteminin uyarıldığı ve antioksidatif enzim aktiviteleri ile prolin kapsamlarının yükseldiği saptanmıştır.

 • Aebi, H. 1984. Oxygen radicals in biological systems B. isolation, purification, characterization, andassay of antioxygenic enzymes catalase in vitro. Methods in Enzymology, 105:121–126.
 • Anonim, 2012. Sebze Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları, Domates Güvesi Standart İlaç Deneme Metodu, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara.
 • Ardıç, M. 2006. Bor toksisitesinin nohut (Cicer arietinum L.) bitkisinde bazı fizyolojik ve biyokimyasal özellikler üzerindeki etkileri, Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Eskişehir, 83s.
 • Bates, L.S., R.P. Waldren and I.D. Teare. 1973. Rapid determination of free proline for water stres studies. Plant and Soil, 39: 205-207.
 • Bayat, R.A., Ş. Kuşvuran, Ş. Ellialtıoğlu ve A.S. Üstün. 2014. Tuz stresi altındaki genç kabak (Cucurbita pepo L. ve C. moschata) bitkilerine uygulanan prolinin, antioksidatif enzim aktiviteleri üzerine etkisi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, 1(1): 25-33.
 • Benzie, I.F.F.and J.J. Strain. 1996.The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power: The FRAP assay. Analytical Biochemistry, 239(1): 70-76.
 • Büyükgüzel, K. ve E. Büyükgüzel. 2004. İnsan çevre ve tarım açısından borik asitin zararlı böceklerin ve diğer artropodların mücadelesindeki önemi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Kapsamında II. Bor Çalıştayı, Zonguldak.
 • Braz, J. 2000. Iitial studies of mating disruption of the tomato moth, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) using synthetic sex pheromone. Journal of the Brazilian Chemical Society,11(6): 621-628.
 • Cervilla, L.M., B.Blasco, J.J. Ríos, L. Romero and J.M.Ruiz. 2007. Oxidative stress and antioxidants in tomato (Solanum lycopersicum) plants subjected to boron toxicity. Annals of Botany,100(4): 747-756.
 • Civelek, H.S. ve O. Dursun. 2013. Örtüaltı yetiştiriciliğinde bazı zararlılar üzerinde bor içeren bazı bileşiklerin insektisit özelliklerinin araştırılması. Türkiye Entomoloji Bülteni, 3(3): 141-149.
 • Çakmak, İ. 1994. Activity of ascorbate-dependent H2O2 scavenging enzymes and leaf chlorosis are enhancend in magnesium and potassium deficient leaves but not in pohsphorus deficient leaves. Journal of Experimental Botany, 45: 1259-1266.
 • Çakmak, İ., D. Strbac and H. Marschner. 1993. Activities of hydrogen peroxide-scavenging enzymes in germinating wheat seeds. Journal of Experimental Botany,44 (258): 127- 132.
 • Demirtaş, A. 2006. Bor bileşikleri ve tarımda kullanımı. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 37 (1), 111-115.
 • E.P.P.O. 2005. EPPO Datasheets on Quarantine Pests: Tuta absoluta. EPPO Bulletin 35:434-435. http://www.eppo.org, (Erişim tarihi: 12.08.2016).
 • Estay, P. 2000. Polilla del tomate Tuta absoluta (Meyrick) [www document] URL http://alerce.inia.cl/ docs/ Informativos/ Informativo09.pdf (Erişim tarihi: 15.08.2016)
 • Eraslan, F., A. İnal, O. Savaştürk ve A. Güneş. 2007. Changes in antioxidative system and membrane damage of lettuce in response to salinity and boron toxicity. Scientia Horticulturae,114(1): 5-10.
 • Franca, F.H. 1993. Por quanto tempo conseguiremos conviver com a traca-do-tomateiro? Horticultura Brasileira,11:176-178.
 • Fridovich, L. 1986. Biological effect of superoxide radical. Archives of Biochemistry and Biophysics, 247: 1-11.
 • Gülümser, A.,M.S.Odabaş ve Y. Özturan. 2005. Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) yapraktan ve topraktan uygulanan farklı bor dozlarının verim ve verim unsurlarına etkisi. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 18(2), 163-168.
 • Güneş, A., G. Söylemezoğlu, A. İnal, E.G. Bağcı, S. Çoban ve O. Şahin. 2006. Antioxidant and stomatal response of grapevine (Vitis vinifera L.) to boron toxicity. Scientia Horticulturae, 110: 279-284.
 • Jain, M., G. Mathur, S. Koul and N.B. Sarin. 2001. Ameliorative effects of proline on salt stress-induced lipid peroxidation in cell lines of groundnut (Arachis hypogaea L.). Plant Cell Report,20:463-468.
 • Karabal, E., M. Yücel ve H.A. Öktem. 2003. Antioxidant responses of tolerant and sensitive barley cultivars to boron toxicity. Plant Science, 164: 925-933.
 • Karabüyük, F., M. Portakaldalı ve M.R. Ulusoy. 2011. Doğu Akdeniz Bölgesi sebze alanlarında domates yaprak galeri güvesi (Tuta absoluta (Meyrick))’nin yayılışı ve konukçuları, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri (28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş), 554s.
 • Kaya, C., A.L. Tuna, M. Dikilitaş, M. Ashraf, S. Köşkeroğlu ve M. Güneri. 2009. Supplementary phosphorus can alleviate boron toxicity in tomato. Scientia Horticulturae, 121: 284–288.
 • Kılıç, T. 2010. First record of Tuta absoluta in Turkey. Phytoparasitica, (38)3: 243-244.
 • Koçak, E., M. Kodan ve N. Babaroğlu. 2008. Bazı insektisitlerin Kımıl (Aelia rostrata Boh., Het.: Pentatomidae) yumurta parazitoiti Trissolcus rufiventris Mayr (Hymenoptera: Scelionidae)’e etkileri üzerinde araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2): 52-59.
 • Lietti, M.M.M., E. Botto and R.A. Alzogaray. 2005. Insecticide resistance in Argentine Populations of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Neotropical Entomology, 34(1):113-119.
 • Madhava Rao, K.V. and T.V.S. Sresty. 2000. Antioxidative parameters in these edlings of pigeon pea (Cajanuscajan (L.) Millspaugh) in response to Zn and Ni stresses. Plant Science, 157 (1): 113–128.
 • Mehdy, M. 1994. Active oxygen species in plant defense against pathogens. Plant Physiology, 105: 467-472.
 • Molassiotis, A., T. Sotiropoulos, G. Tanou, G. Diamantidis and I. Therios. 2006. Boron-induced oxidative damage and antioxidant and nucleolytic responses in shoot tips culture of the apple root stock (Malus domestica Borkh). Environmental and Experimental Botany, 56: 54-62.
 • Öztemiz, S. 2012. Domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve biyolojik mücadelesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 15 (4): 47-57.
 • Padem, H., H. Ünlü ve F.M. Ecevit. 2005. Göller Bölgesi’ne uygun üstün verim ve teknolojik özelliklere sahip domates (Lycopersicon esculentum Mill.) çeşitlerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Isparta, 9 (2): 55-63.
 • Rao, G.G. and G.R. Rao. 1981. Pigment composition and chlorophyllase activity in Pigeon pea (Cajanus indicus Spreng.) and gingelly (Sesamum indicum L.) under NaCl salinity. Indian Journal of Experimental Biology, 19: 768-770.
 • Ryan, J., G. Estefan, and A. Rashid. 2001. Soil and Plant Analysis Lab. Manual. in. El-Begaty. A. (Ed.). International Center For Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). Aleppo, Syria, pp. 137-138.
 • Strain, H.H. and W.A. Svec. 1966. Exraction, separation, estimation and isolation of chlorophylls, 21-66, Bernon, V.P.,Seely, G.R. (editors), In The Chlorophylls Academic Pres, New York,21-66.
 • TÜİK, Örtü altı üretim istatistikleri. 2014. https://biruni.tuik.gov.tr/ bitkiselapp/bitkisel.zul. Erişim: Ağustos 2015.
 • Wang, J.Z., S.T. Tao, K.J. Qi, J. Wu, H.Q. Wu and S.L. Zhang. 2011. Changes in photosynthetic properties and antioxidative system of pear leaves to boron toxicity, African Journal of Biotechnology,10(85): 19693-19700.
 • Yağmur, Y. 2008. Farklı asma (Vitis vinifera L.) çeşitlerinin kuraklık stresine karşı bazı fizyolojik ve biyokimyasal tolerans parametrelerinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniv., Fen Bilimler Enstitüsü, Botanik A.B.D., İzmir, 108s.
 • Yıldıztekin, M.. 2012. Bazı bor bileşiklerinin ve yaygın kullanılan pestisitlerin domates bitkisinin (L. esculentum) fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması, Doktora Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla, 143 s.
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Hatice Kavak

Author: Atilla Levent Tuna (Primary Author)

Author: Hasan Sungur Civelek

Bibtex @research article { zfdergi387214, journal = {EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ}, issn = {1018-8851}, eissn = {2548-1207}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {54}, pages = {157 - 165}, doi = {10.20289/zfdergi.387214}, title = {Tarımbor ((Na2B8O13.4(H2O)) Gübresinin Sera Koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)’ya İnsektisit Etkisi ile Domates Bitkisinin Fizyolojisi ve Biyokimyası Üzerindeki Etkilerinin Saptanması}, key = {cite}, author = {Kavak, Hatice and Tuna, Atilla Levent and Civelek, Hasan Sungur} }
APA Kavak, H , Tuna, A , Civelek, H . (2017). Tarımbor ((Na2B8O13.4(H2O)) Gübresinin Sera Koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)’ya İnsektisit Etkisi ile Domates Bitkisinin Fizyolojisi ve Biyokimyası Üzerindeki Etkilerinin Saptanması. EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 54 (2), 157-165. DOI: 10.20289/zfdergi.387214
MLA Kavak, H , Tuna, A , Civelek, H . "Tarımbor ((Na2B8O13.4(H2O)) Gübresinin Sera Koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)’ya İnsektisit Etkisi ile Domates Bitkisinin Fizyolojisi ve Biyokimyası Üzerindeki Etkilerinin Saptanması". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 157-165 <http://dergipark.org.tr/zfdergi/issue/30575/387214>
Chicago Kavak, H , Tuna, A , Civelek, H . "Tarımbor ((Na2B8O13.4(H2O)) Gübresinin Sera Koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)’ya İnsektisit Etkisi ile Domates Bitkisinin Fizyolojisi ve Biyokimyası Üzerindeki Etkilerinin Saptanması". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 157-165
RIS TY - JOUR T1 - Tarımbor ((Na2B8O13.4(H2O)) Gübresinin Sera Koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)’ya İnsektisit Etkisi ile Domates Bitkisinin Fizyolojisi ve Biyokimyası Üzerindeki Etkilerinin Saptanması AU - Hatice Kavak , Atilla Levent Tuna , Hasan Sungur Civelek Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20289/zfdergi.387214 DO - 10.20289/zfdergi.387214 T2 - EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 165 VL - 54 IS - 2 SN - 1018-8851-2548-1207 M3 - doi: 10.20289/zfdergi.387214 UR - https://doi.org/10.20289/zfdergi.387214 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Agricultural Research Tarımbor ((Na2B8O13.4(H2O)) Gübresinin Sera Koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)’ya İnsektisit Etkisi ile Domates Bitkisinin Fizyolojisi ve Biyokimyası Üzerindeki Etkilerinin Saptanması %A Hatice Kavak , Atilla Levent Tuna , Hasan Sungur Civelek %T Tarımbor ((Na2B8O13.4(H2O)) Gübresinin Sera Koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)’ya İnsektisit Etkisi ile Domates Bitkisinin Fizyolojisi ve Biyokimyası Üzerindeki Etkilerinin Saptanması %D 2017 %J EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ %P 1018-8851-2548-1207 %V 54 %N 2 %R doi: 10.20289/zfdergi.387214 %U 10.20289/zfdergi.387214
ISNAD Kavak, Hatice , Tuna, Atilla Levent , Civelek, Hasan Sungur . "Tarımbor ((Na2B8O13.4(H2O)) Gübresinin Sera Koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)’ya İnsektisit Etkisi ile Domates Bitkisinin Fizyolojisi ve Biyokimyası Üzerindeki Etkilerinin Saptanması". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 / 2 (June 2017): 157-165. https://doi.org/10.20289/zfdergi.387214