Year 2017, Volume 54, Issue 2, Pages 167 - 175 2017-06-22

Determination of Farmers Opinions about the Affects of Livestock Policies on Dairy Cattle Farms: Sample of Izmir Province
Hayvancılık Sektöründe Uygulanan Politikaların Süt Sığırcılığı İşletmelerine Etkisi Üzerine Üretici Görüşlerinin Saptanması: İzmir İli Örneği

Ayşe Uzmay [1]

122 0

 

The influences of livestock policies has a special importance on cattle production  because of the long production period. There are three main aims of this study. First one is to present the effect of policies applied in dairy cattlebreeding farm by taking farmer opinions into consideration. Second one is to determine the satisfaction level of producers about the applied policies. Third one is determining the effective factors aiming at farm and farmer in case of satisfaction. The research was conducted in Izmir province and face to face interview was made with 95 producers. While determining the satisfaction level of producers about policies, multinomial logistic regression model was used. As a result of the research it was concluded that farmers are especially affected negatively from import policies, that they generally do not have a new investment plans, that credit usage is increasing but they will generally continue dairy cattlebreeding even if there is no support. While the ratio of the ones which are satisfied with support policies are equal to the ratio of non-satisfied ones, according to multinomial logistic regression result, it is interesting that number of individuals in family of farm owner, ratio of dairy cattlebreeding in total income, the fact whether company owner plans new investment or not, farm scale (number of cows) and farm owner's following the agriculture programs from TV and radio, are effective on opinions aiming at support policies.

 

Hayvancılık  sektöründe uygulanan politikaların etkileri özellikle büyükbaş faaliyet alanında üretim periyodunun uzun olması nedeniyle ayrı önem taşımaktadır. Bu araştırmanın üç ana amacı bulunmaktadır. İlki son dönemde uygulanan destekleme politikalarının süt sığırcılığı işletmeleri üzerinde yarattığı etkilerin üretici görüşleri dikkate alınarak ortaya konması, ikincisi üreticilerin uygulanan politikalardan genel olarak memnuniyet durumunun belirlenmesi, üçüncüsü ise, işletme ve üreticiye yönelik hangi faktörlerin memnuniyet durumunda etkili olduğunun ortaya konmasıdır. Araştırma İzmir ilinde yürütülmüş 95 üretici ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Üreticilerin politikalardan memnuniyet durumu tespit edilirken, multinomial logit regresyon modelinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda üreticilerin öncelikle ithalat politikalarından olumsuz etkilendiği, genel olarak yeni yatırım planları olmadığı, kredi kullanımlarının arttığı, ancak desteklemeler olmasa da genelde süt sığırcılığına devam edecekleri belirlenen sonuçlar arasındadır. Destekleme politikalarından memnun olanlarla olmayanların oranı eşitken, multinomial logit regresyon sonucuna göre,  işletmecinin aile birey sayısı, toplam gelir içinde süt sığırcılığının payı, işletmecinin yeni yatırım planlayıp/planlamama durumu,  işletme ölçeği (sağmal sayısı), işletmecinin tarım programlarını TV ve radyodan takip etmesinin destekleme politikasına yönelik görüşlerde etkili olduğu dikkati çekmektedir.

 • Ahearn, M.C., Yee, J. and P. Korb. 2005. Effects of Differing Farm Policies on Farm Structure and Dynamics, American Journal of Agricultural Economics, 87(5):1182–1189.
 • Aksoy, A., Terin, M. ve Keskin, A. 2012. Türkiye Süt Sığırcılığında Islah ve Destekleme Politikalarının Bölgesel Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43 (1): 59-64.
 • Artukoglu, M.M., Olgun, A. 2008. Cooperation tendencies and alternative milk marketing channels of dairy producers in Turkey: A case of Menemen, Agriculture Economics, 54 (1): 32–37.
 • Baur, I., Dobricki, M. and Lips M. 2016. The basic motivational drivers of northern and central European farmers, Journal of Rural Studies, 46: 93-101.
 • Berentsen P. B. M. and M. Tiessink, 2003. Potential Effects of Accumulating Environmental Policies on Dutch Dairy Farms, Journal of Dairy Science Vol. 86(3): 1019-1028.
 • Breen, J. P. , Hennessy, T. C. and F.S. Thorne. 2005. The effect of decoupling on the decision to produce: An Irish case study, Food Policy, 30:129–144.
 • Burfisher, M.E., and J. Hopkins. 2003. Farm Payments: Decoupled Payments Increase Households’ Well-Being, Not Production. Amber Waves .1(1): 38–45.
 • Chouinard,H., Davis, D. E., LaFrance, J. and J. M. Perloff, 2010. Milk Marketing Orders: Who Wins and Who Loses?, Choices, 25(2): 1-5.
 • Cox, T. L., and J. P. Chavas. 2001. An Interregional Analysis of Price Discrimination and Domestic Policy Reform in the U.S. Dairy Sector. American Journal of Agricultural Economics, 83(1): 89-106.
 • Cox, T. L., Coleman, J. R., Chavas, J.P. and Y. Zhu. 1999. An Economic Analysis of the Effects on the World Dairy Sector of Extending Uruguay Round Agreement to 2005. Canadian Journal of Agricultural Economics 47: 169–183.
 • Demir, N., Yavuz, F. 2010. Hayvancılık Destekleme Politikalarına Çiftçilerin Yaklaşımlarının Bölgelerarası Karşılaştırmalı Analizi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (2), 113-121.
 • Engindeniz, S., Uçar, K., (2014), Recent Developments in Turkish Goat Milk Production, International Scientific Days 2014, Improving Performance of Agriculture and the Economy: Challenges for Management and Policy, May 21-23, 2014, High Tatras, Slovakia, pp:83-91.
 • Foltz, J.D. 2003. Entry, Exit, and Farm Size: Assessing an Experiment in Dairy Price Policy, American Journal of Agricultural Economics, 86(3): 594-604.
 • Göktolga, Z.G., Karkacıer, O., Çiçek, A. 2004. İşlenmiş Süt ve Süt Ürünleri Sanayinde Süt Teşvik Pirimi Politikasının Analizi, GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (2): 49-55.
 • GTHB (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı), 2014. Hayvancılığı Geliştirme Müdürlüğü Kayıtları, Ankara. Helmberger, P., and Y. Chen. 1994. Economic Effects of U.S. Dairy Programs.” Journal of Agricultural and Resource Economics, 19: 225-238.
 • Hennessy, D. A. 1998. The Production Effects of Agricultural Income Support Policies under Uncertainty, Amer. J. Agr. Econ. 80: 46-57.
 • Howley, P., 2016. Subsidy Streams Versus a CAP Bond: An Assessment of Farmers’ Preferences, Land Use Policy, 51:184–190.
 • Kastens, T. L. and B. K. Goodwin. 1994. An Analysis of Farmers’ Policy Attitudes and Preferences for Free Trade, Agr. and Applied lkm. 26(2):497-505.
 • Kaymakçı, M. ve Engindeniz, S. 2010. Dış Dinamikler Açısından Türkiye Hayvancılığı Üzerine Çözümlemeler, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül 2010, Şanlıurfa, 1.Cilt, s.251-258.
 • Larivière,S. and K. Meilke. 1999. An Assessment of Partial Dairy Trade Liberalization on the U.S., EU–15 and Canada, Canadian Journal of Agricultural Economics. 47:59–73.
 • Latruffe, L., Bravo-Ureta B. E., Carpentier, A., Desjeux, Y, and Moreira, V. H. 2016. Subsidies and Technıcal Efficiency in Agriculture: Evidence From European Dairy Farms, Amer. J. Agr. Econ. 1–17 (First published online).
 • Lips, M., Gazzarin, C. 2008. What Are the Preferences of Dairy Farmers Regarding Their Work? A Discrete Choice Experiment in The Eastern Part of Switzerland, 12th Congress of The European Association of Agricultural Economists – EAAE 2008.
 • McGraw, F. 2014. Comparing U.S. and Canadian Dairy Policies and Their Impacts, https://static1.squarespace.com/static/
 • Menard, S. W. 2002. Applied Logistic Regression Analysis. 2nd edn Series, Quantitative Applications in the Social Sciences, Sage Publications (CA), No. 106.
 • Methorst, R., Roep, D., Verhees, F., Verstegen, J. 2016. Drivers for Differences in Dairy Farmers’ Perceptions of Farm Development Strategies in an Area With Nature and Landscape as Protected Public Goods, Local Economy, 31(5):554–571.
 • Newbold, P., 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International, New Jersey, s. 867.
 • O’Donoghue, E. J. and J. B. Whitaker. 2010. Do Direct Payments Distort Producers’ Decisions? An Examination of the FarmSecurity and Rural Investment Act of 2002, Applied Economic Perspectives and Policy, 32 (1):170–193.
 • Olgun,A. ve M.M. Artukoğlu, 1995. Türkiye’de Süt Üreticilerinin Örgütlenme ve Pazarlama Durumları ile Sorunlarının Genel Olarak İncelenmesi, Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, İzmir, 27-29 Eylül 1995, T.C. Ziraat Bankası Kültür yayınları No: 27, Ankara, 165-171.
 • Owango, M., Lukuyu, B., Staal, S.J., Kenyanjui, M., Njubi, D. and W. Thorpe. 1998. Dairy co-operatives and policy reform in Kenya: effects of livestock service and milk market liberalisation, Food Policy, 23(2):173–185.
 • Ören, M. N., Bahadır, B., 2005, Türkiye’de ve OECD’ de Hayvansal Ürün Politikaları ve Bu Politikalar Sonucu Ortaya Çıkan Transferler, Hayvansal Üretim Dergisi46(1):1-7.
 • Rahelizatovo, N.C. and J. M. Gillespie. 1999. Dairy Farm Size, Entry, and Exit in a Declining Production Region. Journal of Agricultural and Applied Economics. 333-347.
 • Schaper, C., Lassen, B. and L. Theuvsen. 2009. Risk Management in Milk Production: A Study in Five European Countries, 113th EAAE Seminar, A Resilient European Food Industry and Food Chain in a Challenging World,1-16.
 • Sumner, D. A. and C. A. Wolf, 1996. Quotas Without Supply Control: Effects of Dairy Quota Policy in California, American Journal of Agricultural Economics,78: 354-366.
 • Terin, M., Yavuz, F. 2015. Türkiye Bölgeler Arası Optimum Süt ve Ürünleri Akışı: Spatial Denge Modeli, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2015, 52 (2):207-2017.
 • TZOB (Türkiye Ziraat Odalar Birliği), 2011, Zirai ve İktisadi rapor 2007-2010, No: 280.
 • USDA (Department of Agriculture United States), 2004. Economic Effects of U.S. Dairy Policy and Alternative Approaches to Milk Pricing, Report to U.S. Congress, U.S. Department of Agriculture, p.109.
 • Uzmay, A., 2009. Türkiye’de Süt Sığırcılığında Uygulanan Destekleme Politikaları, Alternatif Öneriler, İzmir Örneği, Üreticilerin Beklentileri, İzmir Örneği, Tire Süt Kooperatifi, Yayın No.1, İzmir, s. 84.
 • Uzmay, A., Ozden, F. (2016). A Study on the Factors Affecting the Dairy Policy Opinions of the 2013 Turkey National Dairy Summit Participants. Journal of Agricultural Science and Technology, 18(5), 1163-1172.
 • Wolf, C. A. and Tonsor, G.T. 2013. Dairy Farmer Policy Preferences, Journal of Agricultural and Resource Economics 38(2):220–234.
 • Yavuz, F., Akbulut Ö., Keskin, A. 2003. Türkiye’de Sığırcılık Sektöründe Islah ve Destekleme Politikalarının Etkinliği Üzerine Bir Araştırma, Turk Vet Anim Sci, 27:645-650.
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe Uzmay

Bibtex @research article { zfdergi387233, journal = {EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ}, issn = {1018-8851}, eissn = {2548-1207}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {54}, pages = {167 - 175}, doi = {10.20289/zfdergi.387233}, title = {Hayvancılık Sektöründe Uygulanan Politikaların Süt Sığırcılığı İşletmelerine Etkisi Üzerine Üretici Görüşlerinin Saptanması: İzmir İli Örneği}, key = {cite}, author = {Uzmay, Ayşe} }
APA Uzmay, A . (2017). Hayvancılık Sektöründe Uygulanan Politikaların Süt Sığırcılığı İşletmelerine Etkisi Üzerine Üretici Görüşlerinin Saptanması: İzmir İli Örneği. EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 54 (2), 167-175. DOI: 10.20289/zfdergi.387233
MLA Uzmay, A . "Hayvancılık Sektöründe Uygulanan Politikaların Süt Sığırcılığı İşletmelerine Etkisi Üzerine Üretici Görüşlerinin Saptanması: İzmir İli Örneği". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 167-175 <http://dergipark.org.tr/zfdergi/issue/30575/387233>
Chicago Uzmay, A . "Hayvancılık Sektöründe Uygulanan Politikaların Süt Sığırcılığı İşletmelerine Etkisi Üzerine Üretici Görüşlerinin Saptanması: İzmir İli Örneği". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 167-175
RIS TY - JOUR T1 - Hayvancılık Sektöründe Uygulanan Politikaların Süt Sığırcılığı İşletmelerine Etkisi Üzerine Üretici Görüşlerinin Saptanması: İzmir İli Örneği AU - Ayşe Uzmay Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20289/zfdergi.387233 DO - 10.20289/zfdergi.387233 T2 - EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 175 VL - 54 IS - 2 SN - 1018-8851-2548-1207 M3 - doi: 10.20289/zfdergi.387233 UR - https://doi.org/10.20289/zfdergi.387233 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Agricultural Research Hayvancılık Sektöründe Uygulanan Politikaların Süt Sığırcılığı İşletmelerine Etkisi Üzerine Üretici Görüşlerinin Saptanması: İzmir İli Örneği %A Ayşe Uzmay %T Hayvancılık Sektöründe Uygulanan Politikaların Süt Sığırcılığı İşletmelerine Etkisi Üzerine Üretici Görüşlerinin Saptanması: İzmir İli Örneği %D 2017 %J EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ %P 1018-8851-2548-1207 %V 54 %N 2 %R doi: 10.20289/zfdergi.387233 %U 10.20289/zfdergi.387233
ISNAD Uzmay, Ayşe . "Hayvancılık Sektöründe Uygulanan Politikaların Süt Sığırcılığı İşletmelerine Etkisi Üzerine Üretici Görüşlerinin Saptanması: İzmir İli Örneği". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 / 2 (June 2017): 167-175. https://doi.org/10.20289/zfdergi.387233