Year 2017, Volume 54, Issue 2, Pages 187 - 195 2017-06-22

Effects of Different Growing Media on the Growth and Yield in Cultivar of Limonium sinuatum ‘Compindi White’ and ‘Compindi Deep Blue’
Limonium sinuatum ‘Compindi White’ ve ‘Compindi Deep Blue’ Çeşitlerinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Gelişim ve Verim Üzerine Etkileri

Özlem Akat Saraçoğlu [1] , Hülya Akat [2] , Aslı Güneş [3] , Handan Çakar [4] , Cenk Ceyhun Kılıç [5]

107 0

 

This research was carried out to determine of the effect of different substrates on plant growth, yield and quality for 'Compindi White' and 'Compindi Deep Blue' varieties of Limonium sinuatum growth in greenhouse conditions. With this purpose, two cultivars of statice were grown in peat, perlite, tuff and equal amounts mixed media (peat, perlite and tuff 1:1:1), soil (control application) with the aim of evaluating the suitability for soilless cultivation. In order to reach determined aim; yield, flower stem length and diameter, flower stem weight, leaf number, weight of root and the upper part of the plant, root length parameters were evaluated. According to the results, the effects of substrates on the yield of Limonium sinuatum ‘Compindi White' was found to be significant at p <0.01 level. In the first production period, the highest yield was obtained in the peat, in the second production period the highest yield was obtained in the mixed media (peat, perlite and tuff 1:1:1). For Limonium sinuatum 'Compindi Deep Blue', the highest yield values ​​were obtained in the peat, in both production periods. In the cultivation of Limonium sinuatum in substrate culture, the effects on the plant growth of the differences in the physical and chemical properties of the used media varied according to the varieties. Generally, the highest values ​​for flower stem length, flower stem weight, leaf number, weight of root and the upper part of the plant, root length were determined in peat and mixed media, although the results of plant development for both cultivars varied according to the production periods.

 

Araştırma,  sera koşullarında Limonium sinuatum türünün ‘Compindi White’ ve ‘Compindi Deep Blue’ çeşitlerinin yetiştiriciliğinde; torf, perlit, cüruf ve bunların eşit miktarlardaki karışımları (1:1:1) ile toprak ortamlarının bitki gelişimi ve verim üzerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Belirlenen amaca ulaşabilmek için verim ile bitki gelişimine yönelik çiçek sapı uzunluğu, çiçek sapı kalınlığı, çiçek sapı ağırlığı, yaprak sayısı, kök uzunluğu ile bitki üst aksam ve kök ağırlığı parametreleri değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ‘Compindi White’ çeşidinde ortamların verim üzerindeki etkisi p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. I. üretim döneminde en yüksek verim torf, II. üretim döneminde ise karışım ortamında saptanmıştır. ‘Compindi Deep Blue’ çeşidi için ise her iki üretim döneminde de en yüksek verim değerleri torf ortamında bulunmuştur. L. sinuatum’un topraksız tarım tekniği ile gerçekleştirilen yetiştiriciliğinde, kullanılan ortamların fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki farklılıkların bitki gelişimine etkisi çeşitlere göre değişmiştir. Genel olarak, her iki çeşit için bitki gelişimine ilişkin sonuçlar üretim dönemlerine göre değişmekle birlikte, çiçek sapı uzunluğu, çiçek ağırlığı, yaprak sayısı, kök uzunluğu, üst aksam ve kök ağırlıklarına ilişkin en yüksek değerler torf ve karışım ortamlarında belirlenmiştir.

 • Abak, K., Sevgican, A., Çolakoğlu, H., Eryüce, N., Gül, A., Baytorun, N., Çelikel, G., Paksoy, M. 1994. Sera Tarımında Topraksız Yetiştirme Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK-TOAG 884 No’lu Araştırma Projesi Sonuç Raporu. 84 s.
 • Akat, H., B. Esetlili Çolak, H., Altunlu, S. Köşkeroğlu, I. Yokaş, ve R. Kılınç, 2010. Effect of potassium doses on plant nutrition and quality of Statice (Limonium sinuatum). Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and North Africa Region, Proceeding of the International Symposium of Potash Institute, 22-25 November, Antalya, Turkey.
 • Akat, H., 2012. Tuz Stresi Koşullarında Yetiştirilen Limonium sinuatum (Statice) Bitkisinde Kalsiyum Uygulamalarının Verim ve Gelişim Üzerine Etkisi, E.Ü. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi, 158 s.
 • Akat, H., Altunlu, H., Esetlili Colak, B., Yokas, I., Kılınç, R. 2012. Effects of different amounts of nitrogen and potassium nutrition on nutrient content, plant growth and quality of Limonium sinuatum. VIII. International Soil Science Congress on “Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management”, Nutrient Management for Soil Sustainability Food Security and Human Health Volume V: 169-174.
 • Akat, H., Özzambak, M. 2013. Örtü Altı Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Limonium sinuatum Bitkisinde Kalsiyum Uygulamalarının Stres Parametreleri Üzerine Etkileri. Namık Kemal Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Derg., 10(1): 48-58.
 • Anonymous, 2016. Cultural Directions (Limonium sinuatum) Hilverdakooij Plant Technology, http://agbina.ru/prices/ Hilverda_Limonium_sinuatum.pdf (Erişim: Aralık, 2016).
 • Baş, T., 1991. Organik ve İnorganik Orijinli Bazı Maddelerin Yetiştirme Ortamı Olarak Sera Hıyar Üretiminde Kullanılabilme Olanakları, E.Ü. Fen Bilimleri Enst. Doktara Tezi.
 • Chimonidou-Pavlidou, D. 2000. New Cut Flowers Tried under Cyprus Conditions. FAO Regiıonal Working Group Greenhouse Crop Production in The Mediterranean Region. Newsletter No: 7: 3-4, June 2000, Sicily, Italia.
 • Çeltek, M., 1992. Topraksız Kültür Ortamında Kullanılabilecek Harç Materyallerinin Özelliklerinin Belirlenmesi. E.Ü. Ziraat Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Fascella, G., Zizzo, G.V., Costantino, G., Agnello, S. 2003. First evaluation of Limonium Suitability for Soilless Cultivation. VI Int. Symp. on Protected Cultivation in Mild Winter Climate: Product and Process Innovation. Acta Hort., 614: 211-215.
 • Hahn, E.J., Jeon, M.W., Paek, K.Y. and Schmidt, U. 2001. Culture method and growing medium affect growth and flower quality of several Gerbera cultivars. Proceedings of The Int. Symp. on Growing Media and Hydroponics, Eds. E. Maloupa and D. Gerasopoulos. Acta Hort., 548: 385-391.
 • Hatipoğlu, A. ve Gülgün, B. 1999. Tek ve Çok Yıllık Mevsimlik Çiçekler, Kent Matbaası, İzmir, 208 s.
 • Gül, A. 1991. Topraksız Kültür Yöntemiyle Yapılan Sera Domates Yetiştiriciliğine Uygun Agregat Seçimi Üzerine Araştırmalar, E.Ü Ziraat Fakültesi, Doktora Tezi.
 • Gül, A., 2008. Topraksız Tarım. Hasad Yayıncılık, ISBN:978-975-8377-66-4, 144 s.
 • Jensen, M.H. 1997. Hydroponics, Hortscience, 32: 1018-1021.
 • Maloupa, E., Khelifi, S. and Zervaki, D. 2001. Effects of Growing Media on the Production and Quality of Two Rose Varieties. Proceedings of the Int. Symp. on Growing Media and Hydroponics, (Eds: Maloupa & Geraopolous), Acta Hort., 548: 79-83.
 • Maloupa, E., 2002. Hydroponic systems, Hydroponic Production of Vegetables and Ornamentals, 143-178 pp, (Eds: Savvas, D. and Passam, H.), Embryo Publications, Athens, 463 p.
 • Mascarini, L., Delfino, O. S. and Vilella, F. 2001. Evapotranspiration of Two Gerbera Jamesonii Cultivars in Hydroponics: Adjustment of Models for Greenhouses. Proc. ISOSC Congress 2000. (Eds: A. Bar-Tal & Z. Plaut), Acta Hort., 554: 261-269.
 • Mellese, B., Kassa, N. and Mohammed, A., 2013. Yield and quality of statice [Limonium sinuatum (L.) Mill.] as affected by cultivars and planting densities. African Journal of Plant Science., 7(11): 528-537.
 • Munsuz, N., Ataman, Y., Ünver, İ., 1982. Tarımda Yetiştirme Ortamları ve Perlit, Yayın No.102, Etibank Matbaası, Ankara.
 • Özçelik, A., Beşiroğlu, A. ve Özgümüş, A. 1997. The Use of Different Growing Media in Greenhouse Gerbera Cut Flower Production. Int. Symp. Greenhouse Management for Better Yield & Quality in Mild Winter Climates. Acta Hort., 491(2): 425-432.
 • Paradiso, R., Raimondi, G. and De Pascale, S. 2001. Growth and Yield of Rose in A Closed Soilless System on Two Inert Substrates. Prco. 6 th IS on Protected Cult. (Eds: G. La Malfa et al.), Acta Hort., 614: 193-197.
 • Raviv, M., Wallach, R., Silber, A. and Bar-Tal, A. 2002. Substrates and Their Analysis, Chapter: 2. Hyroponic Production of Vegetables and Ornamentals, (Eds: Savvas, D. and Passam, H.), Embryo Publications, Athens, 463 p.
 • Rouphael, Y. and Colla, G. 2005. Growth, Yield, Fruit Quality and Nutrient Uptake of Hydroponically Cultivated Zucchini Squash as Affected by Irrigation Systems and Growing Seasons. Scientia Hort., 105:177-195.
 • Saygılı, L. 2012. Lilium Yetiştiriciliğinde Farklı Agregatların ve Besin Solüsyonlarının Kullanım Olanakları. ADÜ. Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, 131s.
 • Sevgican, A. 1999. Örtüaltı sebzeciliği (Topraksız Tarım) Cilt – II, E.Ü.Z.F. Yayınları, No:526, İzmir,130s.
 • Syros, T., Economou, A., Galaftis, A., Tsicritsis, G. and Ralli, P. 2001. A Comparative Study of Rose Cultivation on Coco-Soil and Pumice with Recirculation of the Nutrient Solution. Proc. Int. Symp. on Growing Media and Hydroponics, (Eds: E. Maloupa and D. Gerasopoulos), Acta Hort., 548: 619-624.
 • Szmidt, R.A.K., Hall, D.A., Hitchon, G.M., 1988. Development of Perlite Culture Systems for the Production of Greenhouse Tomatoes. Acta Hort., 221: 371-378.
 • Tüzel, Y, Gül, A. 1999. Soilless Culture In Turkey , 1st Meeting of FAO Thematic Working Group For Soilless Culture. 2 Sept., Halkidiki, Greece.
 • Viyachaia, T., Abdullaha, T.L., Hassana, S.A., Kamarulzamanb, N.H., Yusofc, W.A. 2015. Development of Cut Chrysanthemum Production in Two Soilless Systems. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 1st Int. Conference on Asian Highland Natural Resources Management (AsiaHiLand) and 2nd IDRC-SEARCA Upland Fellowship and Conference Chiang Mai, Thailand, January 7 - 9, 5: 115-121.
 • Wilfret, G.J., Raulston, J. C., Poe S. L. and Engelhard A. W. 1973. Cultural techniques for the commercial production of annual Statice (Limonium spp. Mill.) in Florida, Florida State Hort. Society, 399-404 pp.
 • Yücel, E. 2002. Türkiye’de Yetişen Çiçekler ve Yer Örtücüler. Etam Yayınevi, Eskişehir, 357s.
 • Zizzo, G.V., Fascella, G., Costantino, G., Agnello, S. 2003. First evaluation of Limonium Suitability for Soilless Cultivation. VI Int. Symp. on Protected Cultivation in Mild Winter Climate: Product and Process Innovation. Acta Hort., 614: 235-239.
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem Akat Saraçoğlu (Primary Author)

Author: Hülya Akat

Author: Aslı Güneş

Author: Handan Çakar

Author: Cenk Ceyhun Kılıç

Bibtex @research article { zfdergi387274, journal = {EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ}, issn = {1018-8851}, eissn = {2548-1207}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {54}, pages = {187 - 195}, doi = {10.20289/zfdergi.387274}, title = {Limonium sinuatum ‘Compindi White’ ve ‘Compindi Deep Blue’ Çeşitlerinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Gelişim ve Verim Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Akat Saraçoğlu, Özlem and Akat, Hülya and Güneş, Aslı and Çakar, Handan and Kılıç, Cenk Ceyhun} }
APA Akat Saraçoğlu, Ö , Akat, H , Güneş, A , Çakar, H , Kılıç, C . (2017). Limonium sinuatum ‘Compindi White’ ve ‘Compindi Deep Blue’ Çeşitlerinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Gelişim ve Verim Üzerine Etkileri. EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 54 (2), 187-195. DOI: 10.20289/zfdergi.387274
MLA Akat Saraçoğlu, Ö , Akat, H , Güneş, A , Çakar, H , Kılıç, C . "Limonium sinuatum ‘Compindi White’ ve ‘Compindi Deep Blue’ Çeşitlerinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Gelişim ve Verim Üzerine Etkileri". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 187-195 <http://dergipark.org.tr/zfdergi/issue/30575/387274>
Chicago Akat Saraçoğlu, Ö , Akat, H , Güneş, A , Çakar, H , Kılıç, C . "Limonium sinuatum ‘Compindi White’ ve ‘Compindi Deep Blue’ Çeşitlerinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Gelişim ve Verim Üzerine Etkileri". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 187-195
RIS TY - JOUR T1 - Limonium sinuatum ‘Compindi White’ ve ‘Compindi Deep Blue’ Çeşitlerinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Gelişim ve Verim Üzerine Etkileri AU - Özlem Akat Saraçoğlu , Hülya Akat , Aslı Güneş , Handan Çakar , Cenk Ceyhun Kılıç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20289/zfdergi.387274 DO - 10.20289/zfdergi.387274 T2 - EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 195 VL - 54 IS - 2 SN - 1018-8851-2548-1207 M3 - doi: 10.20289/zfdergi.387274 UR - https://doi.org/10.20289/zfdergi.387274 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Agricultural Research Limonium sinuatum ‘Compindi White’ ve ‘Compindi Deep Blue’ Çeşitlerinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Gelişim ve Verim Üzerine Etkileri %A Özlem Akat Saraçoğlu , Hülya Akat , Aslı Güneş , Handan Çakar , Cenk Ceyhun Kılıç %T Limonium sinuatum ‘Compindi White’ ve ‘Compindi Deep Blue’ Çeşitlerinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Gelişim ve Verim Üzerine Etkileri %D 2017 %J EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ %P 1018-8851-2548-1207 %V 54 %N 2 %R doi: 10.20289/zfdergi.387274 %U 10.20289/zfdergi.387274
ISNAD Akat Saraçoğlu, Özlem , Akat, Hülya , Güneş, Aslı , Çakar, Handan , Kılıç, Cenk Ceyhun . "Limonium sinuatum ‘Compindi White’ ve ‘Compindi Deep Blue’ Çeşitlerinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Gelişim ve Verim Üzerine Etkileri". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 / 2 (June 2017): 187-195. https://doi.org/10.20289/zfdergi.387274