Year 2018, Volume 3, Issue 1, Pages 26 - 39 2018-04-30

Bilgi Paylaşımının Duygusal Zeka ve Örgüt Kültürüyle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

Nuray MERCAN [1]

145 273

Bu çalışmada, literatüre dayalı olarak bilgi paylaşımı ile örgüt kültürü ve duygusal zeka arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma, 11 farklı hastanede görev yapan 412 hemşireden toplanan verilerin analize tabi tutulması ile gerçekleştirilmiştir. Keşifsel nitelikte olan bu araştırmada yapılan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre duygusal zekânın alt boyutları olan duygusal değerlendirme, empatik duyarlılık, pozitif duygusal yönetim ve duyguların olumlu kullanımı ile bilgiye bakış açısı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Araştırmada yine örgüt kültürünün alt boyutlarından durumsal ve görevsel kültür faktörleri ile bilgi paylaşımı boyutları arasında pozitif bir ilişki gözlenmiştir. 

bilgi paylaşımı, duygusal zeka
 • ASLAN Sebnem, ÖZATA Musa (2008). “Duygusal Zekâ ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Sağlık Çalışanları Örneği” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 30, Ocak-Haziran, ss.77-97
 • BARUTÇUGiL İsmet (2002). Bilgi Yönetimi, 1. B. İstanbul: Kariyer Yayıncılık. BERBEROGLU Güneş, BESLER, Senem, TONUS, Zümrüt (2000). “Örgüt Kültürü: Anadolu Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Örgüt Kültürü Araştırması”, Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, C.16, S.1-2.ss.29-52. CELEP Cevat ve ÇETİN Buket (2003). Bilgi Yönetimi, Ankara: Anı Yayıncılık. CHENNAMANENI Anitha (2006) “ Determinants of Knowledge Sharing Behaviors: Developing And Testing An Integrated Theoretical”Model” Doctor of Philosophy The Unıversıty Of Texas At Arlington, USA.
 • CHOW Chee.W. DENG F. Johnny, HO Joonna.L. (2000) “The Openness of Knowledge Sharing Within Organizations: A Comparative Study in The United States And The People's Republic Of China”, Journal of Management Accounting Research; Vol.12, pp.65-95.
 • DOĞAN Hulusi (2003). “Hümanistik Bir Yaklaşımla Örtülü Bilgi Analizi: Örtülü Bilgi Gelişimi ve Paylaşımında Duygusal Zeka ile Beden Dili Rolü ve Stratejik Kullanım Yolları” Ege Akademik Bakış, C. 3 s. 1-2, ss. 58-66.
 • İLDAN Tamer İldan(2005) “Bilgi Yönetiminde Bilgi Paylaşımı, Otomotiv sektöründe bir uygulama” Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İstanbul.
 • LIAO Shu-hsien - CHANG Juo-chiang, CHENG Shih-chieh- KUO Chia-mei (2004), “Employee Relationship and Knowledge Sharing: A Case Study of A Taiwanese Finance and Securities Firm” Knowledge Management Research & Practice Vol.2, pp.24–34.
 • LIN Chieh Peng (2008)“Clarifying the Relationship Between Organizational Citizenship Behaviors, Gender and Knowledge Sharing in Workplace Organizations in Taiwan” J Bus Psychol, p.241-250.
 • LIU Chung C. (2008) “The Relationship Between Machiavellianism and Knowledge Sharing Willingness” J Bus Psychol, 22:233–240 DOI 10.1007/s10869-008-9065-1.
 • LOU Shi-Jer, YANG Yun-Shiue, SHİH Ru-Chu, TSENG Kuo-Hung (2007) “A Study On The Knowledge Sharing Behaviour Of İnformation Management İnstructors At Technological Universities İn Taiwan” World Transactions on Engineering and Technology Education © Vol.6, No.1, pp:143-148
 • FANG Chen-Ling and LIU Wen-Chung (2007) “The Effects of Personality On Willingness And Behavıor Of Knowledge Sharıng” ibacnet.Org/Bai2007/Proceedings/Papers/2007BAİ7213.Doc
 • KALKAN Veli Denizhan (2004).“Örgütsel Öğrenme Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Örgütsel Zeka Ve Bilgi Üretimi” 3. Ulusal, Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.ss. 401-407.
 • MISIRDALI Fulya (2006) “Örgüt İçi Bilgi Paylaşımında Sosyal Sermayenin Etkisi: Kütahya Porselen A.Ş’de Bir Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • NEMLİ Hakan (2007) “Örgüt Kültürü ile Bilgi Paylaşımı Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • OTHMAN Abdul Kadir and ABDULLAH Hazman Shah (2008) “The Influence of Emotiona lIntelligence on Tacit Knowledge Sharing in Service Organizations”Knowledge Management İnternational Conference Malaysia.pp. 1-7. www.kmice.uum.edu.my/kmice08/Paper/CR88.doc
 • ÖZÇINAR, Faruk (2002) “Örgütiçi Bilgi Paylaşımı: Bir örnek Olay Çalışması” www. Bilgiyönetimi.org. ÖZTÜRK Aslı (2005) “İşletmelerde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı, Eskişehir Türk Telekom`da Örnek Bir Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • SCHEIN H. Edgar Schein (1990) ‘Organizational Culture’, American Psychologist, Vol: 45, Iss: 2, Feb. p. 110.
 • TİRYAKİ Tuğba (2005) “Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • YENİÇERİ Özcan ve DEMİREL Yavuz (2007) “Örgüt İçi Bilgi Paylaşımına Yönelik Bireysel Ve Örgütsel Engeller Üzerine Bir Araştırma” Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, S.12 Y.9, ss.21-234
Journal Section SOSYAL BİLİMLER
Authors

Author: Nuray MERCAN
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2018

Bibtex @research article { anka349370, journal = {Anka E-Dergi}, issn = {2148-7138}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {26 - 39}, doi = {}, title = {Bilgi Paylaşımının Duygusal Zeka ve Örgüt Kültürüyle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {MERCAN, Nuray} }
APA MERCAN, N . (2018). Bilgi Paylaşımının Duygusal Zeka ve Örgüt Kültürüyle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. Anka E-Dergi, 3 (1), 26-39. Retrieved from http://dergipark.org.tr/anka/issue/36841/349370
MLA MERCAN, N . "Bilgi Paylaşımının Duygusal Zeka ve Örgüt Kültürüyle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma". Anka E-Dergi 3 (2018): 26-39 <http://dergipark.org.tr/anka/issue/36841/349370>
Chicago MERCAN, N . "Bilgi Paylaşımının Duygusal Zeka ve Örgüt Kültürüyle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma". Anka E-Dergi 3 (2018): 26-39
RIS TY - JOUR T1 - Bilgi Paylaşımının Duygusal Zeka ve Örgüt Kültürüyle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma AU - Nuray MERCAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anka E-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 39 VL - 3 IS - 1 SN - 2148-7138- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anka E-Dergi Bilgi Paylaşımının Duygusal Zeka ve Örgüt Kültürüyle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma %A Nuray MERCAN %T Bilgi Paylaşımının Duygusal Zeka ve Örgüt Kültürüyle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma %D 2018 %J Anka E-Dergi %P 2148-7138- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD MERCAN, Nuray . "Bilgi Paylaşımının Duygusal Zeka ve Örgüt Kültürüyle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma". Anka E-Dergi 3 / 1 (April 2018): 26-39.
AMA MERCAN N . Bilgi Paylaşımının Duygusal Zeka ve Örgüt Kültürüyle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. Anka E-Dergi. 2018; 3(1): 26-39.
Vancouver MERCAN N . Bilgi Paylaşımının Duygusal Zeka ve Örgüt Kültürüyle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. Anka E-Dergi. 2018; 3(1): 39-26.